018-271/2011 Mestna občina Maribor

Številka: 018-271/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Vidi Kostanjevec, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Izvedba vzdrževanja gozdnih cest v letu 2011", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Kosarjeva 4, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Velimir Cugmas, Liptovska 6a, Slovenske Konjice (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.09.2011

ODLOČILA

Vlagateljeva vloga poimenovana "Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 19.08.2011, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.07.2011 sprejel sklep o začetku postopka za zbiranje ponudb za izvedbo vzdrževanja gozdnih cest v letu 2011. Iz sklepa o pričetku oddaje javnega naročila je razvidno, da je ocenjena vrednost brez DDV 29.625,80 EUR, sredstva pa ima naročnik zagotovljena na postavki 511104-4135.

Naročnik je s povabilom k oddaji ponudbe povabil pet ponudnikov.

Naročnik je dne 21.07.2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je predmetno javno naročilo oddal ponudniku Silva Bračko s.p., Plinovec 14, Zgornja Kungota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 27.07.2011 zahteval vpogled v izbrano ponudbo, dne 28.07.2011 pa je vlagatelj podal zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je vlagatelju dne 01.08.2011 omogočil vpogled v izbrano ponudbo, dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila pa mu je posredoval dne 02.08.2011.

Vlagatelj je dne 08.08.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik za predmetno javno naročilo izvedel dva zaporedna postopka oddaje javnega naročila. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb o prvem postopku oddaje javnega naročila (15.06.2011) je razvidno, da je bila ponudba vlagatelja najcenejša s ceno 36.267,68 EUR, vendar je naročnik z obvestilom o neizbiri zaradi neuspelega postopka pod opr. številko 37101-15/2011 z dne 24.06.2011 vlagatelja obvestil o zaključku postopka. V obrazložitvi odločitve o oddaji (prvega) javnega naročila je naročnik navedel, da predložene ponudbe presegajo višino zagotovljenih proračunskih sredstev. Vlagatelj navaja, da je po njegovih informacijah na proračunski postavki za razpisana dela zagotovljenih 62.000,00 EUR. Naročnik je brez opredelitve ocenjene vrednosti in zagotovljenih sredstev izvedel nov postopek in javno naročilo oddal izbranemu ponudniku. Vlagatelj zatrjuje, da izbrana ponudba ne ustreza razpisni zahtevi po profiliranju vozišča, saj nima posebnega gradbenega stroja GREDER, niti ga ne zagotavlja preko podizvajalca.

Vlagatelj navaja, da so na dan izdaje obvestila o neizbiri postopka oddaje prvega javnega naročila veljala določila sprememb Zakona o javnem naročanju ZJN-2A, ZJN-2B in ZJN-2C, ki so vnesla v zakon o javnem naročanju tudi normiranje postopkov javnih naročil male vrednosti, zato bi moralo obvestilo o neoddaji vsebovati sestavine določene v 79. členu ZJN-2.
Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in priglaša povračilo stroškov.

Naročnik je dne 16.08.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel z obrazložitvijo, da je ocenjena vrednost javnega naročila nižja od 40.000,00 EUR brez DDV, zato predmetnega postopka ni bil dolžan izvesti po določilih ZJN-2. ZPVPJN v 4. členu določa, da za javna naročila, za katera se zakon, ki ureja javno naročanje ne uporablja, pravno varstvo ni zagotovljeno.

Vlagatelj je na naročnika dne 19.08.2011 naslovil vlogo imenovano "Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo". V vlogi vlagatelj navaja, da je naročnik zlorabil institut mejne vrednosti za uporabo določil ZJN-2, saj ima po vlagatelju znanih podatki naročnik na kontu 511104 na voljo 62.000,00 EUR zagotovljenih sredstev.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 24.08.2011, odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Pred meritorno presojo utemeljenosti vlagateljeve vloge, z dne 19.08.2011, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 16.08.2011, zavrgel. Skladno z določilom petega odstavka 26. člena ZPVPJN je zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo mogoče vložiti pritožbo. Pritožbo je glede na 51. člen ZPVPJN potrebno vložiti v roku treh delovnih dni od prejema sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo pri naročniku.
Ker je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila naročnik zavrgel zahtevek za revizijo (zoper katerega po pravilih ZPVPJN ni več mogoče vložiti zahteve za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo), je Državna revizijska komisija vlagateljevo vlogo imenovano "Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 19.08.2011, obravnavala kot pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija izpostavlja določilo 24. člena ZJN-2 (Vrste postopkov), ki določa, da naročnik izvede javno naročanje, če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
- v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 20.000 eurov in nižja od 40.000 eurov in
- v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 40.000 eurov in nižja od 80.000 eurov,
po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka.

ZJN-2 torej določa, da mora naročnik izbrati eno izmed predpisanih vrst postopka ali postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, kadar vrednost gradnje presega 40.000,00 EUR (in je nižja od 80.000,00 EUR). V primeru kadar je vrednost javnega naročila gradenj pod 40.000,00 EUR brez DDV pa naročnik ni obvezan izbrati nobenega v 24. členu ZJN-2 določenega postopka, saj se pravila ZJN-2 za primer izvedbe gradnje, katere vrednost je nižja od zakonsko določene 40.000,00 EUR brez DDV, ne uporabljajo. Državna revizijska komisija pri tem pripominja, da višina zagotovljenih sredstev ne vpliva na odločitev naročnika, ali bo v postopku oddaje javnega naročila uporabil enega izmed postopkov, določenih v 24. členu ZJN-2, pač pa naročnik glede na vrednost predmeta javnega naročila izbere vrsto postopka, v kolikor vrednost za gradnje presega 40.000,00 EUR brez DDV (seveda ob upoštevanju pravila prepovedi drobljenja javnih naročil).

Iz spisovne dokumentacije (dokument št. JN-0029/2011-POG, z dne 21.07.2011) je razvidno, da je naročnik za predmetni postopek podal orientacijsko vrednost v višini 29.625,80 EUR brez DDV, sredstva pa ima zagotovljena na postavki 511104-4135. Naročnik je izbral ponudbo s ponudbeno ceno 30.601,23 EUR z DDV. Naročnik je predmetni postopek javnega naročila vodil v skladu z internimi navodili s povabilom k oddaji ponudbe.

V postopkih oddaje javnih naročil je pravno varstvo zagotovljeno v skladu z ZPVPJN. Določilo prvega odstavka 4. člena ZPVPJN določa, da se za javna naročila, za katera se zakon, ki ureja javno naročanje, ne uporablja ali se uporablja le v zvezi z vodenjem evidence in sporočanjem statističnih podatkov, pravno varstvo po tem zakonu ni zagotovljeno, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ta zakon ne določa drugače.

V predmetnem postopku je vrednost predmeta gradnje pod vrednostjo, nad katero se skladno z določilom 24. člena ZJN-2 uporabljajo določila ZJN-2, zato gre upoštevajoč določilo 4. člena ZPVPJN ugotoviti, da v konkretnem primeru pravno varstvo po pravilih ZPVPJN ni zagotovljeno.

V obravnavanem postopku naročnik glede na vrednost javnega naročila ni zavezan ravnati v skladu z določili ZJN-2, zato je Državna revizijska komisija upoštevajoč določilo prvega odstavka 4. člena ZPVPJN, vlagateljevo vlogo poimenovano "Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 19.08.2011, na podlagi 55. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 14.09.2011Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik Velimir Cugmas, Liptovska 6a, Slovenske Konjice
- Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana