018-224/2011 Inštitut Jožef štefan

Številka: 018-224/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in mag Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Čiščenje poslovnih prostorov in stanovanj Instituta Jožef Stefan" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj AKTIVA ČIšČENJE d.o.o., Ljubljanska cesta 12 F, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova cesta 39, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.09.2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji naročila, z dne 24.06.2011.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 9.058,17 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.02.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 18.02.2011, pod številko objave JN 1599/2011.

Naročnik je dne 24.06.2011 sprejel Odločitev o oddaji naročila, s katero je vse ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi ISS Facility Services d.o.o., Tržaška cesta 37 A, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 01.07.2011 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, dne 04.07.2011 pa naročnika obvestil, da od vpogleda odstopa.

Vlagatelj je dne 07.07.2011 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj ugotavlja, da je po merilih za ocenjevanje ponudb prejel maksimalno število točk. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik ponudbe ocenjeval v okviru ekonomsko najugodnejše ponudbe (in torej ne zgolj na podlagi merila najnižja cena), kljub temu pa je njegovo ponudbo, kot neobičajno nizko, izločil. Kot poudarja vlagatelj, je naročnikova ocena o tem, da je njegova ponudba neobičajno nizka, izmišljena, neresnična in arbitrarna ter je obrazložitev izpodbijane odločitve ne podpira.

Vlagatelj poudarja, da je vsako postavko ponudbene cene formiral ob upoštevanju tržnih cen ter zatrjuje, da je njegova ponudba primerljiva s ponudbami, ki jih oddaja za razpisane storitve. Vlagatelj zatrjuje, da je sposoben in pripravljen izvesti razpisano javno naročilo po ponujeni ceni.

Kot navaja vlagatelj, ga je naročnik dne 02.06.2011 pozval, da naj poda podrobne podatke o elementih ponudbe, ki so merodajni za izpolnitev naročila in naj jih vrednostno utemelji v delu, ki se nanaša na skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo, ki veljajo v kraju izvedbe storitev. Kljub temu, da je bil pozvan k obrazložitvi zgolj v navedenem delu, nadaljuje vlagatelj, pa je bila njegova ponudba zavrnjena tudi zaradi domnevno neobičajno nizke cene v delu, ki se nanaša na ponujeni material.

Vlagatelj navaja, da iz razloga, ker mu tekom postopka oddaje predmetnega javnega naročila ni bila dana možnost, da pojasni tudi ceno materiala, prilaga ponudbo proizvajalca čistilnega materiala Valtex & Co d.o.o., Ljubljana, iz katere je razvidno, da so njegove ponujene cene za material v celoti realne.

Vlagatelj še navaja, da je v pojasnilu, ki ga je pripravil na podlagi naročnikovega vprašanja, navedel, da je v ponudbi upošteval zahtevo o zagotavljanju zadostne kadrovske zmogljivosti, kar pomeni, da je upošteval dnevno prisotnost 15 delavk po osem ur, ki so pri njem zaposlene za nedoločen čas s polnim delovnim časom in tako v ponudbeno ceno vključil vse minimalno zakonsko predpisane stroške, in sicer:

- bruto plačo v višini 810,69 EUR,
- prevoz na delo 34 EUR /mesec (pri čemer je upošteval, da nekatere delavke živijo v neposredni bližini),
- strošek prehrane v višini 3,56 EUR na dan prisotnosti in
- strošek regresa: 62,34 EUR/mesec.

Vlagatelj še pojasnjuje, da je v ceni upošteval tudi zahtevo po najmanj štiri-urni dnevni prisotnosti nadzorne osebe, oziroma je v ta namen ponudil skupaj 15,4 delavca, kar je celo več kot je zahteval naročnik.

Kot navaja vlagatelj, je njegova družba ena izmed največjih družb na področju čiščenja v Sloveniji, ki razpolaga z velikim številom referenc in s preko 1.000 zaposlenimi. Vlagatelj navaja, da je imel v preteklem letu izkazan tako prihodek kot tudi dobiček ter da plačuje svoje obveznosti pred dospelostjo.

Vlagatelj zatrjuje, da je bil neenakopravno obravnavan. Kot ugotavlja vlagatelj, je bila njegova ponudba kot neobičajno nizka zavrnjena tudi iz razloga, ker je ponudil ceno za material v višini 690,80 EUR brez DDV. Iz enakega razloga je bila zavrnjena tudi ponudba ponudnika Cleaning d.o.o., Ljubljana, ki je za material ponudil ceno v višini 2.302,41 EUR, ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Celovite storitve d.o.o., Maribor pa nista bili zavrnjeni, čeprav sta njuni ceni v spornem segmentu še nižji od cene, ki jo je ponudila družba Cleaning d.o.o., Ljubljana (izbrani ponudnik je za material ponudil ceno v višini 2.278,56 EUR, družba Celovite storitve d.o.o., Maribor pa ceno v višini 1.657,46 EUR).

Vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik ni pravočasno predložil ponudbe in da je vložil zahtevek za revizijo zgolj špekulativno oziroma iz razloga, če ne bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik.

Vlagatelj navaja, da ga je naročnik pozval k odpravi računske napake v delu, ki se nanaša na zmnožek DDV. Vlagatelj poudarja, da je pravilno upošteval 8,5 % DDV za steklene površine in okenske okvirje ter 20 % DDV za ostale površine, s čimer je seznanil tudi naročnika. Ker naročnik zaradi tega njegove ponudbe ni izločil, ugotavlja vlagatelj, so ostale ponudbe, zaradi napačno izračunanega DDV, nepravilne.

Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika razveljavi in zahteva povrnitev stroškov vplačane revizijske takse v višini 9.058,17 EUR

Naročnik je vlagateljev zahtevek zavrnil, in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. U3-JK-44/2011, z dne 21.07.2011).

Kot navaja naročnik, vlagatelj sam priznava, da njegova ponudbena cena temelji na plačah 15 delavcev in ne na plačah 18 delavcev, kot je to zahtevala razpisna dokumentacija (v obrazcu 3.13 - Izjava o kadrih). Če bi naročnik sledil navedbam vlagatelja, poudarja naročnik, bi izbral nepopolno ponudbo oziroma ravnal v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov. Naročnik v zvezi s tem še pojasnjuje, da je glede na izkušnje iz preteklih let ocenil, da je mogoče razpisano storitev izvesti z 18 delavci, od katerih jih mora biti dnevno prisotnih vsaj 15.

Naročnik še navaja, da se ni opredelil do vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na ponudnika Cleaning d.o.o, Ljubljana, saj bi navedeni ponudnik lahko sam vložil revizijski zahtevek.

Naročnik poudarja, da je ravnal v skladu z 49. členom Zakona javnem naročanju (Uradni list RS, 128/06 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-2) in vlagatelja pisno pozval k obrazložitvi ponudbene cene.

Naročnik navaja, da je v izpodbijano odločitev jasno zapisal, da vlagatelj v okviru ponujene cene ne more kriti ponujene vrednosti niti za postavko uporabljen material, vključno s ceno čiščenja, niti zakonsko določenih stroškov dela za zahtevano število delavcev.

Po naročnikovem mnenju je izpodbijana odločitev dovolj jasna in vsebuje pravno - relevantne razloge za njegovo odločitev, vlagatelj pa tudi ni zahteval dodatne obrazložitve, niti se ni udeležil vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, čeprav mu je bil vpogled omogočen.

Naročnik se tudi ne strinja z vlagateljevim očitkom, da je bil neenakopravno obravnavan. Kot poudarja naročnik, je izbrani ponudnik ponudil izvedbo razpisane storitve z 18 delavci in ne s 15 delavci, kot je to storil vlagatelj.

Naročnik zavrača tudi navedbe, da je ponudba izbranega ponudnika nepravočasna. Kot zatrjuje naročnik, je izbrani ponudnik vložil zahtevek zoper razpisno dokumentacijo. Naročnik navaja, da zahtevka za revizijo ni obravnaval po vsebini, saj je ugotovil, da niso izpolnjene vse procesne predpostavke, kar pa ne pomeni, da je ponudba izbranega ponudnika nepravočasna.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 22.07.2011 odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je naročnika dne 28.07.2011 pozvala, naj ji odstopi še vse ponudbe. Naročnik je zahtevano ponudbeno dokumentacijo odstopil dne 29.07.2011.

Vlagatelj se je dne 29.07.2011 opredelil do naročnikovih navedb iz zahtevka za revizijo. Vlagatelj navaja, da iz odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika izhaja, da je bila njegova ponudba izločena iz dveh razlogov, in sicer zato, ker je bila neobičajno nizka v delu, ki se nanaša na uporabljen material in v delu, ki se nanaša na zakonsko predpisane stroške dela. Naročnik je torej ugotovil, poudarja vlagatelj, da je bila njegova ponudba izločena zato, ker je neobičajno nizka in ne iz razloga, ker je v ponudbi upošteval plače za zgolj 15 zaposlenih delavcev. Vlagatelj opozarja, da je v zahtevku za revizijo pojasnil, zakaj njegova ponudba ni neobičajno nizka, naročnik pa se do teh navedb ni opredelil, pač pa je ugotovil nove razloge za izločitev njegove ponudbe.

Vlagatelj navaja, da se naročnik tudi ni opredelil do njegovih očitkov o tem, zakaj kot neobičajno nizki ni obravnaval tudi ponudbe izbranega ponudnika in ponudbe družbe Celovite storitve d.o.o., Maribor.

Vlagatelj še navaja, da se naročnik prav tako ni opredelil do njegovega očitka o tem, da imajo vse ostale ponudbe napačno izračunan DDV in so zato nepopolne.

Državna revizijska komisija je dne 22.08.2011 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika, vlagatelja, izbranega ponudnika in Ministrstvo za finance.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je njegovo ponudbo kot neobičajno nizko nezakonito izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj v zvezi s tem tudi navaja, da sta bila s ponudnikom Cleaning d.o.o., Ljubljana v primerjavi s preostalima ponudnikoma obravnavana neenakopravno. Vlagatelj tudi zatrjuje, da so vse preostale ponudbe nepopolne iz razloga, ker imajo nepravilno obračunan DDV in navaja, da izbrani ponudnik ponudbe ni predložil pravočasno.

Naročnik je v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb vlagatelja in vse ostale ponudnike (dne 02.06.2011) pozval k pojasnilu o tem, s kolikšnim številom in s kakšno časovno prisotnostjo delavcev ter v kakšnih zneskih zagotavljajo kadrovsko zmogljivost iz obrazca 3.13. Naročnik je pri tem navedel minimalno zakonske predpisane stroške delodajalca (bruto plača 868,54 EUR, prehrana 3,37 EUR, prevoz 34 EUR, regres 62,34 EUR) in opozoril ponudnike, da so njihove ponudbe nižje od navedenih stroškov oziroma neobičajno nizke v smislu 49. člena ZJN-2.

Naročnik je od vseh štirih ponudnikov prejel dodatna pojasnila, pri čemer sta vlagatelj in družba Cleaning d.o.o., Ljubljana med drugim navedla, da sta v ponujeno ceno zajela stroške za 15 ljudi, izbrani ponudnik in družba Celovite storitve d.o.o, Maribor, pa sta pojasnila, da so v ponujeni ceni všteti stroški dela za 18 ljudi.

Naročnik je dne 16.06.2011 vse štiri ponudnike povabil na (ločene) sestanke, na katerih je bilo ponovno ugotovljeno, da sta vlagatelj in družba Cleaning d.o.o., Ljubljana v ponujeno ceno zajela stroške za 15 ljudi, izbrani ponudnik in družba Celovite storitve d.o.o, Maribor pa sta v ponujeno ceno zajela stroške za 18 ljudi. Predmet opravljenih sestankov so bile tudi ponujene cene za material, pri čemer naročnik v zvezi s tem ni zahteval nikakršnih kalkulacij, računov ali drugih dokazil. Vlagatelj je pojasnil, da je pri postavki materialni stroški upoštevan mesečni pavšal v višini 690,00 EUR in da je ponujena cena posledica ugodnih pogojev, ki jih dosegajo pri dobaviteljih. Ponudnik Cleaning d.o.o., Ljubljana je v zvezi z navedeno postavko zgolj potrdil ceno iz ponudbe, ponudnik Celovite storitve d.o.o., Maribor je navedel, da je ponujena ocena stroškov za material in papir realna, izbrani ponudnik pa je navedel, da je predmetna postavka izračunana na podlagi dosedanjih potreb oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.

Naročnik je nato sprejel izpodbijano odločitev, iz katere izhaja, da sta vlagateljeva ponudba in ponudba družbe Cleaning d.o.o., Ljubljana neobičajno nizki oziroma, da "v okviru svojih ponudbenih vrednosti ne moreta kriti ponujene vrednosti za postavko uporabljen material, vključen v ceno čiščenja (specifikacija ponudbe - priloga obrazca 2) in zakonsko predpisanih stroškov (plače, prehrane, regresa, prevoza na delo, bolniške odsotnosti, dopusta, varstva pri delu) za zahtevano število delavcev".

Naročnik je šele v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo navedel razlog, zaradi katerega je bila vlagateljeva ponudba dejansko izločena. Naročnik je namreč navedel, da je vlagatelj v ponudbeno ceno "vštel plače za zgolj 15 delavcev in ne za 18 delavcev, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji". Naveden razlog pa se ne nanaša na prenizko ceno v smislu 21. a točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 oziroma v smislu 49. člena ZJN-2, pač pa na naročnikovo ugotovitev o tem, da vlagateljeva ponudba ni predložena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma, da je nepravilna in nepopolna v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil Obrazec 3.13 (Izjava o kadrih), ki so jo morali ponudniki podpisati in žigosati, z naslednjo vsebino:

"Kot ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da za poslovanje z naročnikom zagotavljamo ustrezno število (najmanj 50) primerno usposobljenih kadrov z znanjem slovenskega jezika v skladu z normativi, ki veljajo na področju te dejavnosti, zaposlenih za nedoločen ali določen čas, s povprečno delovno dobo najmanj tri leta od tega eno leto na enakih ali podobnih delih.

Za namen nadzora izvajanja storitev, ki so predmet tega javnega naročila, zagotavljamo dnevno prisotnost nadzorne osebe, ki je pri nas redno zaposlena in to najmanj 4 ure dnevno in ob vseh občasnih ter dodatnih čiščenjih.

Zagotavljamo zadostne kadrovske zmogljivosti. Od skupaj 18 čistilcev za izvajanje storitev čiščenja na naročnikovih objektih bo minimalno dnevno prisotnih 15 čistilcev, ki so pri nas zaposleni za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Naročniku bomo podali seznam delavcev, ki bodo ob morebitni sklenitvi pogodbe delali na objektih. Vsako spremembo seznama bomo najavili predhodno.

Zagotavljamo izvajanje redne kontrole storitev čiščenja in dostavo mesečnih poročil o izvedenih aktivnostih."

Eden izmed potencialnih ponudnikov je tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije postavil vprašanje, ali je naročnikova zahteva izpolnjena že s predložitvijo podpisanega in žigosanega obrazca 3.13. Naročnik je odgovoril, da morajo ponudniki, poleg podpisanega in žigosanega obrazca 3.13, predložiti tudi seznam zaposlenih delavcev. Drugih pojasnil ali sprememb v tem segmentu razpisne dokumentacije ni bilo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta že vsebini prvega in tretjega odstavka nasprotujoči in kontradiktorni. Iz prvega odstavka namreč izhaja, da morajo ponudniki za poslovanje z naročnikom zagotoviti najmanj 50 primerno usposobljenih kadrov, iz tretjega odstavka pa izhaja, da naj bi bilo za izvajanje storitev čiščenja na naročnikovih objektih dovolj že 18 čistilcev, od katerih naj bi bilo dnevno prisotnih vsaj 15 čistilcev. Tudi iz tretjega odstavka ni mogoče jasno razbrati, ali je naročnik za potrebe razpisane storitve zahteval najmanj 15 delavcev, od 15 do 18 delavcev ali 18 delavcev oziroma, ali je morebiti zahteval 18 delavcev, od katerih naj bi bilo dnevnih prisotnih 15, ostali trije pa naj bi bili mišljeni (in obračunani) kot nadomestilo za čase dopustov in različnih odsotnosti (bolniški staleži, porodniški dopusti â?? ipd). Posledično in zlasti pa iz vsebine obrazca ne izhaja (kot napačno zatrjuje naročnik), da so morali ponudniki v ponudbeno ceno všteti stroške dela za 18 delavcev.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je razpisna dokumentacija v spornem segmentu nejasna in pomanjkljiva, pri čemer je potrebno upoštevati, da predstavljajo stroški dela pri razpisani storitvi (storitev čiščenja) najvišjo cenovno postavko. Glede na to, da se ponujene cene ponudnikov med seboj bistveno ne razlikujejo, (ne)upoštevanje večjega ali manjšega števila delavcev, ob dejstvu, da je merilo cena ovrednoteno s 60 % ponderjem, bistveno vpliva na vrstni red med ponudbami. Po izračunu, ki ga je opravila Državna revizijska komisija, pa bi bila vlagateljeva ponudba tudi v primeru, če bi v ceno vkalkuliral stroške dela za 18 čistilk, še vedno najugodnejša (Državna revizijska komisija je pri izračunu uporabila tiste podatke, ki jih je vlagatelj v zvezi s stroški dela navedel tekom pojasnjevanja svoje ponudbe). Tudi v tem primeru bi bila namreč vlagateljeva ponujena cena še vedno najnižja, med strankama v tem postopku pa tudi ni spora o tem, da je vlagateljeva ponudba pri ostalih treh merilih prejela najvišje možno število točk.

Navedeno nejasnost in pomanjkljivost razpisne dokumentacije je nenazadnje potrdil tudi naročnik sam, saj je vse sodelujoče ponudnike v spornem delu pozval k dodatnim pojasnilom. Naročnik je namreč očitno ugotovil, da iz prejetih ponudb (ki so pripravljene na osnovi njegove razpisne dokumentacije) ni mogoče ugotoviti, koliko ljudi je ponudil posamezen ponudnik oziroma (kot je navedel naročnik) "kolikšno število plač je vštetih v ponujene cene".

Da je razpisna dokumentacija oziroma vsebina spornega obrazca nejasna in pomanjkljiva oziroma, da iz njega ne izhaja, koliko čistilcev so morali ponudniki zajeti v ponudbeno ceno (niti kakšen seznam delavcev je naročnik pravzaprav zahteval od ponudnikov), pa izhaja tudi iz štirih prejetih ponudb oziroma iz naknadnih pojasnil ponudnikov. Ponudniki so se namreč na naročnikovo zahtevo iz spornega obrazca odzvali na različne načine:

- Izbrani ponudnik je pojasnil, da je v postavki Plača bruto 1 in prispevek za OD upošteval, da bo na naročnikovih objektih dnevno prisotnih 15 delavcev in da je v postavki Ostali stroški upošteval še strošek za izvajanje generalnih del in nadomeščanja, kar znaša strošek treh plač. Izbrani ponudnik je v ponudbo predložil Seznam delavcev, iz katerega izhaja, da je pri njemu za nedoločen čas zaposlenih 50 delavcev, od katerih imajo vsi po vsaj tri leta delovnih izkušenj na delih, ki so enaka razpisani storitvi.
- Vlagatelj je pojasnil, da je upošteval dnevno prisotnost 15 delavk po 8 ur, ki so pri njem zaposlene za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Vlagatelj je sicer predložil seznam 19 delavcev, ki bodo razporejeni na objektu naročnika. Iz seznama izhaja 18 čistilk in en strokovni koordinator.
- Ponudnik Cleaning d.o.o, Ljubljana je pojasnil, da je v ponudbeno ceno vključil 15 delavcev, ki so pri njem zaposleni za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Naveden ponudnik je v ponudbo priložil Seznam zaposlenih delavcev od katerih jih je 60 zaposlenih za določen čas, 89 pa za nedoločen čas.
- Ponudnik Celovite storitve d.o.o., Maribor je pojasnil, da je v ponudbeno ceno vštel stroške dela za 18 delavcev. Ponudnik Celovite storitve d.o.o., Maribor je v ponudbo predložil Seznam primerno usposobljenih kadrov z znanjem slovenskega jezika, zaposlenih za določen ali nedoločen čas s povprečno delovno dobo najmanj 3 leta, od tega najmanj eno leto na enakih ali podobnih delih. Iz seznama izhajajo imena in priimki 211 delavcev, od katerih jih je približno polovica zaposlena za določen čas ostali pa za nedoločen čas. Naveden ponudnik je v ponudbo priložil tudi Seznam 18 čistilcev za izvajanje storitev čiščenja na naročnikovih objektih.

Državna revizijska komisija je že v številnih odločitvah zavzela stališče o tem, da nejasne razpisne dokumentacije ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov oziroma da od ponudnikov ni mogoče zahtevati več ali drugače kot je od njih zahteval naročnik. V obravnavanem primeru je potrebno tudi upoštevati, da je razpisna dokumentacija v spornem delu tesno povezana z merilom cene (ki je ponderirano s 60 %) in tudi s samim predmetom javnega naročila. Različno razumevanje spornega obrazca v konkretnem primeru vpliva ne le na ponujene cene pač pa se v zvezi s tem postavlja tudi vprašanje o tem, ali je posamezen ponudnik s ponujenim številom ljudi sploh sposoben izvesti razpisano storitev. Ponudbe se torej zaradi različno ponujenega in obračunanega števila delavcev (vlagatelj je npr. obračunal plače za 15 čistilk, iz seznama, ki ga je predložil v ponudbo, pa izhaja 18 čistilk) medsebojno razlikujejo tudi v vsebinskem delu oziroma v tistih delih, ki vplivajo na razvrstitev glede na merila (prim. 17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in drugi odstavek 78. člena ZJN-2 ).

Državna revizijska komisija zato ne more pritrditi naročniku, da vlagatelj ni upošteval njegovih zahtev iz razpisne dokumentacije. Dvom v naročnikovo objektivnost pri pregledu in ocenjevanju ponudb pa je v konkretnem primeru še toliko večji tudi iz razloga, ker je naročnik vlagatelja z razlogi za izločitev njegove ponudbe dejansko seznanil šele s sklepom, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, vlagateljeva ponudba in ponudba ponudnika Cleaning d.o.o., Ljubljana pa sta bili izločeni (med drugim) tudi zato, ker naj bi ponudila (pre)nizki ceni za ponujeni material, pri čemer jima naročnik ni dal možnosti, da bi ju lahko v zvezi s tem kakorkoli pojasnila. Poleg tega pa vlagatelj tudi (pravilno) opozarja, da naročnik v ceni za material, ki sta ju ponudila izbrani ponudnik in ponudnik Celovite storitve d.o.o., Maribor ni podvomil, čeprav so še nižje od cene, ki jo je ponudil (tudi iz tega razloga) izločen ponudnik Cleaning d.o.o., Ljubljana.

Ker je Državna revizijska komisija na tej točki presoje revizijskih navedb ugotovila, da ugotovljena nepravilnost izhaja že iz same razpisne dokumentacije oziroma, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ponudb ni mogoče objektivno oceniti, preostalih očitkov vlagatelja (v skladu z načelom hitrosti - 9. člen ZPVPJN) ni obravnavala, saj tudi morebitna utemeljenost slednjih ne bi mogla v ničemer vplivati niti na zgornje ugotovitve Državne revizijske komisije niti na samo odločitev v tej revizijski zadevi. Ker pa je Državna revizijska komisija pri odločanju o zahtevku za revizijo omejena na vlagateljev zahtevek za revizijo oziroma na predlog odločitve, ki ga le-ta vsebuje (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN), je ob ugotovljenem dejanskem stanju, v mejah revizijskega zahtevka odločila kot izhaja iz druge točke izreka tega sklepa. Dokončno odpravo ugotovljene nepravilnosti bo torej moral izvesti naročnik sam (z zaključkom postopka brez oddaje javnega naročila)

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov vplačane revizijske takse (v višini 9.058,17 EUR). Določilo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN določa, da mora naročnik v primeru, da je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 9.058,17 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 12.09.2011


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova cesta 39, Ljubljana
- AKTIVA ČIšČENJE d.o.o., Ljubljanska cesta 12 F, Trzin
- ISS Facility Services d.o.o., Tržaška cesta 37 A, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana