018-209/2011 Mestna občina Novo mesto

Številka: 018-209/2011-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja hiše slovesa in širitev pokopališča na Gorenjem Karteljevem" na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga vložila družba CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, ki jo po pooblastilu zastopa odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o., Trdinova 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.9.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 17.5.2011, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 5.000,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24.1.2011 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo "Izgradnja hiše slovesa in širitev pokopališča na Gorenjem Karteljevem" izvede po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN1170/2011, z dne 7.2.2011, s popravki pod objavo št. JN1228/2011 z dne 10.2.2011, št. JN1588/2011 z dne 18.2.2011, ter št. JN2208/2011 z dne 9.3.2011.

Dne 11.4.2011 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo Graturs international, gradbeno podjetje d.o.o., Za progo 1a, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel 17.5.2011, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi. Vlagatelj v revizijskem zahtevku navaja, da je naročnik upošteval ponudbo izbranega ponudnika, kljub temu, da bi jo moral na podlagi 78. členu ZJN-2 kot neustrezno dopolnjeno izločiti. Vlagatelj pojasnjuje, da so ponudniki skladno z navodili iz razpisne dokumentacije morali izkazati, da v zadnjih dvanajstih mesecih pred objavo javnega naročila niso imeli blokiranega transakcijskega računa. Predmetno javno naročilo je bilo na portalu javnih naročil objavljeno dne 7.2.2011, kar po pojasnilih vlagatelja pomeni, da se obdobje, katerega je zahteval naročnik in v katerem ponudniki niso smeli imeti blokiranega računa, razprostira od 7.2.2010 do 7.2.2011. V skladu z razpisnimi pogoji bi moral izbrani ponudnik po vlagateljevih trditvah predložiti toliko potrdil, kolikor ima transakcijskih računov. Izbrani ponudnik pa je po vlagateljevih navedbah v dopolnitvi temu pogoju zadostil zgolj s potrdilom NLB, ne pa tudi s potrdili Banke Koper, Hypo banke, Deželne banke in SKB banke, kajti potrdila navedenih bank ne pokrivajo obdobja med 7.2.2010 in 31.3.2010 in ne izkazujejo, da izbrani ponudnik račune na omenjenih bankah znotraj tega obdobja ni imel blokiranih. Ker je naročnik po vlagateljevih navedbah izbranega ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe in ga podučil, da bo neustrezna dopolnitev pomenila izgubo ugodnosti statusa najugodnejše ponudbe in ker izbrani ponudnik ni ustrezno dopolnil ponudbe, saj tudi na novo dostavljena štiri potrdila ne pokrivajo zahtevanega obdobja, bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno izločiti. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 30.5.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je pri objavljanju predmetnega javnega naročila prišlo do neskladja podatkov o roku zahtevanega potrdila poslovne banke o tem, da ponudnik določen čas pred objavo razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa. V objavi na portalu je bilo zapisano, da naročnik zahteva potrdilo banke za 6 mesecev od dneva objave, medtem ko v razpisni dokumentaciji, ki je bila pripeta, je za isto potrdilo zahtevano obdobje dobrega poslovanja za 12 mesecev. Po naročnikovih navedbah nihče omenjenega ni opazil, zahtevek zoper vsebino objave pa je že potekel. Naročnik navaja, da je dejstvo, ali mora posamezni ponudnik pri oddaji ponudbe podati potrdila poslovnih bank, ki dokazujejo, da transakcijski računi ponudnika niso blokirani 6 ali 12 mesecev, presodil tako, da gre v korist vseh ponudnikov, saj je zanje ugodneje, da dostavijo potrdila bank le za 6 mesečno obdobje. Dejstvo je tudi, da so tudi nekateri drugi ponudniki, ne le izbrani, v svojih ponudbah dostavili potrdila bank za obdobje 6 mesecev. Dne 30.3.2011 je naročnik izbranega ponudnika pozval na dopolnitev svoje ponudbe z ustreznimi potrdili bank, kar je izbrani ponudnik tudi storil in svojo vlogo dopolnil, s čimer je postala ponudba izbranega ponudnika po naročnikovem prepričanju formalno popolna. Naročnik v nadaljevanju pojasnjuje, da je v izogib očitkom o netransparentnosti postopka od izbranega ponudnika dne 26.5.2011 dodatno zahteval še nova potrdila bank, kjer ima odprte svoje račune. Ta dokazila so bila naročniku dostavljena še isti dan, ob 15.32 uri. Po oceni naročnika je šlo za formalno napako, katera pa ne vpliva na vrstni red ponudb. Na podlagi navedenega je naročnik revizijski zahtevek zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 2.6.2011, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 8.7.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 12.7.2011, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Na poziv Državne revizijske komisije je naročnik dne 25.7.2011 odstopil dodatno dokumentacijo. Državna revizijska komisija je dne 18.8.2011, na podlagi 2. odstavka 20. člena ZRPJN, rok za odločitev podaljšala.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v predloženo dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, in sicer v razpisno dokumentacijo, objavo na Portalu javnih naročil št. JN1170/2011 z dne 7.2.2011, Končno poročilo o izvršeni analizi prejetih ponudb po izvedenem javnem naročilu št. 411-26/2011, v dopolnitev izbranega ponudnika z dne 4.4.2011, potrdilo poslovnih bank: Banke Koper d.d., DBS d.d., Raiffeisen Banke d.d., SKB d.d. ter HYPO BANK d.d., naročnikov poziv na dopolnitev (elektronsko sporočilo, z dne 30.3.2011). Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN ter z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 80. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega (19. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija najprej presojala vlagateljeve očitke, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje ekonomske in finančne sposobnosti, ker je predložil potrdila poslovnih bank, ki ne dokazujeje, da v obdobju od 7.2.2010 in 31.3.2010 ni imel blokiranega transakcijskega računa. Na drugi strani vlagateljevim očitkom nasprotuje naročnik in glede presečnega obdobja, na katerega se sklicuje vlagatelj, opozarja na neskladje razpisne dokumentacije in objavo na Portalu javnih naročil. Državna revizijska komisija je zato pri presoji predmetnega spora v dokazne namene vpogledala v objavo na Portalu javnih naročil, št. JN1170/2011 z dne 7.2.2011, ter v razpisno dokumentacijo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da je iz objave na Portalu javnih naročil pod točko III.2.2 Poslovna in finančna sposobnost izhaja, da je naročnik v povezavi s formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev, podal zahtevo: "- da gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo te ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa, ď"â??" Medtem ko iz točke C. Ekonomska in finančna sposobnost razpisne dokumentacije izhaja: "8. Da ponudnik in podizvajalci v zadnjih dvanajstih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke v originalu, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov ď"â??"

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je v obravnavanem primeru prišlo do neskladja razpisnih zahtev v razpisni dokumentaciji in v objavi besedila, s čimer je naročnik kršil določbo 2. odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da morajo biti podatki iz razpisne dokumentacije enaki podatkom navedenim v objavi obvestila o javnem naročilu. Toda navedena kršitev je kljub temu, po presoji Državne revizijske komisije, takšne narave, da ne more vplivati na zakonitost naročnikove končne odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Neskladje med razpisno dokumentacijo in njeno objavo tudi po oceni Državne revizijske komisije ne sme iti v škodo ponudnikom, ki so se pri pripravi svoje ponudbe na objavljene podatke zanesli in bilo bi nedopustno, da bi zaradi naročnikovega ravnanja imeli negativne pravne posledice, zaradi česar bi bila njihova ponudba ocenjena kot nepopolna. Državna revizisjak komisija naročniku pritrjuje, da je pri presoji izpolnjevanja ekonomske in finančne sposobnosti potrebno upoštevati obe zahtevi in izpolnjevanje katerekoli od njiju dokazuje ekonomsko in finančno sposobnost ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. Tako glede presečnega obdobja, v katerem ponudnik ni smel imeti blokiranega transakcijskega računa, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil rok za prejem ponudb določen na dan 21.3.2011, tako da je kot relevantno obdobje pri presoji ponudbe izbranega ponudnika glede izpolnjevanje pogoja potrebno upoštevati obdobje od 21.10.2010 do 21.3.2011, v katerem ponudniki niso smeli imeli blokiranega transakcijskega računa, ali obdobje od 7.2.2010 do 7.2.2011 na podlagi C. 8 točke razpisne dokumentacije.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija pri presoji vlagateljevih ugovorov o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika vpogledala v Register transakcijskih računov na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve in ugotovila, da ima transakcijske račune odprte pri bankah NLB d.d., SKB d.d., Banka Koper d.d., DBS d.d., Raiffeisen Banka d.d., HYPO BANK d.d., za katere je predložil tudi zahtevana potrdila. Prav tako je nesporno dejstvo, da je naročnik izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe, in sicer k predložitvi potrdil bank za obdobje zadnjih 12 mesecev, kakor to tudi izhaja iz Končnega poročila o izvršeni analizi prejetih ponudb po izvedenem javnem naročilu, z dne 11.4.2011. Med strankama pa ostaja sporno, ali je izbrani ponudnik, kljub pozivu na dopolnitev ponudbe, zadostil naročnikovim pogojem s predloženimi potrdili s strani poslovnih bank Banke Koper d.d., DBS d.d., Raiffeisen Banke d.d., SKB d.d. ter HYPO BANK d.d. Po vlagateljevih trditvah omenjena potrdila ne pokrivajo obdobja med 7.2.2010 in 31.3.2010, s čimer ne dokazujejo, da izbrani ponudnik račune na teh bankah znotraj omenjenega obdobja ni imel blokiranih transakcijskih računov. Državna revizijska komisija je vpogledala v dopolnitev izbranega ponudnika z dne 4.4.2011. Ugotovila je, da je izbrani ponudnik predložil potrdila s strani Banke Koper d.d., HYPO BANK d.d Raiffeisen Banko d.d., SKB d.d., DBS d.d., ki so bila izdana na dan 31.3.2011 in tudi vsa potrjujejo dejstvo, da izbrani ponudnik v zadnjih 12 mesecih pred datumom izdaje potrdila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Državna revizijska komisija zaključuje, da gre vlagatelju sicer pritrditi, da potrdila ne veljajo za obdobje od 7.2.2010 in 31.3.2010, vendar je potrebno kljub temu naročniku pritrditi, da izbrani ponudnik s predloženimi potrdili izpolnjuje razpisne zahteve. Izbrani ponudnik je z dokazili uspel izkazati enega izmed zahtevanih pogojev, in sicer da v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo te ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenjuje, da vlagatelj ni uspel dokazati, da je ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje razpisnih pogojev, ki se nanašajo na ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti, zaradi česar je Državna revizijska komisija odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer stroške za plačilo takse 5.000,00 EUR, sestavo revizijskega zahtevka 1.400,00 EUR, pavšalni znesek za poštne in telekomunikacijske storitve po ZOdvT tar. št. 6002 20,00 EUR vse povečano za 20 % DDV. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Ker je zahtevek za revizijo zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 7.9.2011


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o., Trdinova 7, Ljubljana,
- Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
- družbo Graturs international, gradbeno podjetje d.o.o., Za progo 1a, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.