018-275/2011 Občina Ribnica

Številka: 018-275/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Sonji Drozdek šinko, v postopku pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila "Gradnja vrtca v Občini Ribnica", v zvezi s pritožbo ponudnika GPI TEHNIKA, d.o.o., Dolenje Kamence 56, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika OBČINA RIBNICA, Gorenjska cesta 3, Ribnica (v nadaljevanju: naročnik) dne 12. 9. 2011

ODLOČILA

Pritožba vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24. 6. 2011, pod št. 430-0001/2011-14, sprejel Sklep o začetku postopka javnega naročila, po postopku s pogajanji po predhodni objavi, "Gradnja vrtca v Občini Ribnica". Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 24. 6. 2011, pod št. objave JN7065/2011.

Naročnik je dne 1. 8. 2011, pod št. 430-0001/2011-18, sprejel Poročilo o zaključku prvega kroga pogajanj.

Vlagatelj je z vlogo z dne 8. 8. 2011 vložil ugovor zoper poročilo o zaključku prvega kroga pogajanj z dne 1. 8. 2011 in zahtevo za izrek ničnosti sklepa o zavrnitvi vseh ponudb z dne 10. 6. 2011. Po pozivu naročnika je vlagatelj navedeno vlogo dopolnil z zahtevo za revizijo javnega naročila z dne 16. 8. 2011.

Naročnik je dne 22. 8. 2011, pod št. 430-0001/2011-22, sprejel sklep o zavrženju zahtevka za revizijo. Naročnik navaja, da je ob predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovil, da je zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na sklep o zavrnitvi vseh ponudb, prepozen, saj je vlagatelj navedeni sklep prejel že dne 13. 6. 2011, rok za vložitev zahtevka za revizijo pa se je iztekel po preteku osmih delovnih dni. Zahtevek za revizijo pa v delu, ki se nanaša poročilo o zaključku prvega kroga pogajanj, ni vseboval vseh obveznih sestavin iz 15. člena ZPVPJN, in sicer potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena ZPVPJN, prav tako pa ob vložitvi zahtevka za revizijo taksa ni bila plačana. Vlagatelj je namreč potrdilo o plačilu takse priložil šele v dopolnitvi zahtevka za revizijo, iz vsebine določb ZPVPJN pa po mnenju naročnika izhaja, da je dopolnjevanje možno le za tiste sestavine zahtevka za revizijo, ki so navedene v prvem odstavku 15. člena ZPVPJN. Zakon v primeru nepredložitve potrdila o plačilu takse predvideva neposredno zavrženje zahtevka za revizijo. Naročnik se v nadaljevanju, zgolj podredno, opredeli do vlagateljevih trditev iz zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 25. 8. 2011 pri naročniku vložil pritožbo zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo. Navaja, da je zahtevo za revizijo z dne 11. 8. 2011 zoper poročilo o zaključku prvega kroga pogajanj vložil v zakonitem roku. Naročnik je v odprtem postopku izdal sklep o zavrnitvi vseh ponudb, ki ga je vlagatelj prejel dne 13. 6. 2011. Navedeni sklep po mnenju vlagatelja ni pravna podlaga za izvedbo postopka s pogajanji na podlagi prvega odstavka 28. člena ZJN-2, v okviru katerega je naročnik dne 24. 6. 2011 na portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu. Glede na to, da naročnik v postopek s pogajanji ni vključil vseh ponudnikov, ki so izpolnjevali pogoje iz 42. do 47. člena ZJN-2, ki jih ni preverjal, in ker ne gre za izjemni primer oddaje javnega naročila iz 2. točke prvega odstavka 28. člena ZJN-2, navedeno pomeni, da je izpodbijano poročilo o zaključku prvega kroga pogajanj v nasprotju z ZJN-2. Glede na obrazložitev v izpodbijanem poročilu naročnika, da bo naročnik pogajanja nadaljeval samo z izbranim ponudnikom iz prvega kroga, vlagatelj nima možnosti za vlaganje pravnih sredstev na podlagi zakona, ker ne bo prejel pravnega akta o svoji izločitvi. Vlagatelj dalje navaja, da je v roku vložil tudi zahtevo za revizijo z dne 16. 8. 2011, o čemer je vlagatelj obvestil naročnika, zahtevku za revizijo pa priložil tudi potrdilo o plačilu takse.

Naročnik je z vlogo z dne 1. 9. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskim postopkom.

Naročnik je Državni revizijski komisiji podal odgovor na pritožbo.

Državna revizijska komisija po proučitvi pritožbe ter dokumentacije ugotavlja, da pritožba vlagatelja ni utemeljena.

Med naročnikom in vlagateljem je najprej sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja v delu, ki se nanaša na izpodbijanje sklepa o zavrnitvi vseh ponudb, zavrgel kot prepoznega.

Določba tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN določa, da naročnik zavrže zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ni bil vložen pravočasno, če ga ni vložila aktivno legitimirana oseba ali če vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse oziroma ta ni bila plačana v ustrezni višini.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik za predmetno javno naročilo najprej izvajal odprti postopek, katerega je zaključil z izdajo Sklepa o zavrnitvi vseh ponudb, dne 10. 6. 2011, pod št. 430-0001/2011-13. Naročnik je z navedenim sklepom ponudnike (tudi vlagatelja) obvestil, da ni prejel nobene popolne ponudbe, v obrazložitvi sklepa pa je pojasnil razloge za nepopolnost posameznih ponudb. Naročnik je na koncu sklepa zapisal pravni pouk, z možnostjo vložitve zahtevka za revizijo v desetih dneh od prejema sklepa, skladno s takrat veljavnim Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN).
Med strankama je nesporno, da je vlagatelj navedeni sklep o zavrnitvi vseh ponudb prejel dne 13. 6. 2011, kar izhaja tudi iz poštne povratnice v spisovni dokumentaciji, zaradi česar ge pritrditi naročniku v tem, da bi vlagatelj pravno varstvo zoper navedeni sklep moral uveljavljati najkasneje do dne 23. 6. 2011.

Vlagatelj je zahtevek za revizijo (dokument Ugovor zoper poročilo župana o zaključku prvega kroga pogajanj in zahteva za izrek ničnosti sklepa o zavrnitvi vseh ponudb z dne 8. 8. 2011) vložil dne 8. 8. 2011, dopolnitev zahtevka za revizijo (dokument Zahteva za revizijo z dne 16. 8. 2011) pa dne 16. 8. 2011.

Glede na navedeno je potrebno zaključiti, da je vlagatelj zamudil pravno varstvo zoper ravnanje naročnika v delu, ki se nanaša na izpodbijanje Sklepa o zavrnitvi vseh ponudb z dne 10. 6. 2011, saj ni vložil zahtevka za revizijo v desetih dneh od prejema tega sklepa. Naročnik je zato, na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo vlagatelja v navedenem delu, utemeljeno zavrgel kot prepoznega in so s tem povezane pritožbene navedbe vlagatelja neutemeljene.

Državna revizijska komisija pa ugotavlja, da je vlagatelj pravno varstvo uveljavljal prepozno tudi v primeru, kolikor gre šteti, da je vlagatelj z zahtevkom za revizijo (in njegovo dopolnitvijo) izpodbijal ravnanje naročnika, da začne postopek s pogajanji (kar izhaja iz pritožbenih navajanj vlagatelja). Kot to navaja sam vlagatelj, je naročnik objavil obvestilo o naročilu postopka s pogajanji na portalu javnih naročil, dne 24. 6. 2011, pod št. objave JN7065/2011. Z navedenim dnem se je torej vlagatelj seznanil z dejstvom, da bo naročnik začel s postopkom s pogajanji. Ker je naročnik v obvestilu o naročilu tudi že povabil ponudnike k predložitvi ponudbe, se je vlagatelj z objavo tudi seznanil z vsebino povabila k oddaji ponudbe.

V tem primeru se je vlagatelju, ob upoštevanju določbe drugega odstavka 12. člena takrat veljavnega ZRPJN, ki določa rok za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, v 10 dneh od objave obvestila o javnem naročilu, iztekel dne 4. 7. 2011. Zahtevka za revizijo pa v nobenem primeru ni bilo mogoče vložiti po roku, ki je bil določen za oddajo ponudb, v konkretnem primeru dne 7. 7. 2011. Tudi, če se upošteva določbe ZPVPJN (ki se je pričel uporabljati s 3. 7. 2011), je vlagatelj zamudil rok za vložitev zahtevka za revizijo, ki je, skladno z določbo prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, osem delovnih dni od dneva objave obvestila o javnem naročilu, in se je v konkretnem primeru iztekel dne 6. 7. 2011. Rok pa je zamujen tudi ob upoštevanju določbe drugega odstavka 25. člena ZPVPJN, ki določa, da zahtevka za revizijo zoper vsebino objave ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb.

Naročnik je vlagatelju priznal pravočasnost vložitve zahtevka za revizijo le v delu, s katerim vlagatelj izpodbija ravnanje naročnika, izdajo Poročila o zaključku prvega kroga pogajanj, izdanega dne 1. 8. 2011, pod št. 430-0001/2011-18, ki ga je vlagatelj prejel dne 2. 8. 2011. Vendar pa je naročnik v navedenem delu zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga, ker zahtevku ob njegovi vložitvi ni bilo priloženo potrdilo o plačilu takse.

V 15. členu ZPVPJN (Obvezne sestavine zahtevka za revizijo), ki je vključen v (drugo) poglavje ZPVPJN (Skupne določbe v predrevizijskem in revizijskem postopku), je določeno, katere sestavine mora vsebovati zahtevek za revizijo (prvi odstavek 15. člena ZPVPJN), določeno pa je tudi, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o vplačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN). Te sestavine so obvezne (gl. druga alineja prvega odstavka 26. člena ZPVPJN in druga alineja prvega odstavka 31. člena ZPVPJN). Če naročnik ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena ZPVPJN ali da ni bila plačna ustrezna taksa, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN).

Kot že ugotovljeno, je vlagatelj pravno varstvo zoper ravnanje naročnika, izdajo Poročila o zaključku prvega kroga pogajanj, uveljavljal z vlogo z dne 8. 8. 2011 (dokument Ugovor zoper poročilo župana o zaključku prvega kroga pogajanj in zahteva za izrek ničnosti sklepa o zavrnitvi vseh ponudb z dne 8. 8. 2011). Vlagatelj je po pozivu naročnika (dokument z dne 11. 8. 2011, št. 430-0001/2011-19) v roku treh dni (poziv je vlagatelj prejel dne 12. 8. 2011) z vlogo z dne 16. 8. 201 (dokument Zahteva za revizijo z dne 16. 8. 2011) dopolnil tako, da je izrecno navedel, da gre za zahtevek za revizijo na podlagi 15. člena ZPVPJN in z zahtevkom za revizijo predlagal razveljavitev sklepa o zavrnitvi vseh ponudb in poročila o zaključku prvega kroga pogajanj ter naložitev naročniku, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. V dopolnitvi je vlagatelj povzel tudi vsebinske razloge, ki jih je že navajal v zahtevku za revizijo z dne 8. 8. 2011. Vlagatelj je navedeni vlogi priložil potrdilo o plačilu takse v višini 1.500,00 EUR, iz katerega izhaja, da je bila taksa v navedeni višini plačana dne 16. 8. 2011.

Državna revizijska komisija ob tako ugotovljenem dejanskem stanju pritrjuje naročnikovi ugotovitvi, da vlagatelj zahtevku za revizijo, katerega vložitev je treba šteti dne 8. 8. 2011 (in ne 16. 8. 2011, ko je zahtevek za revizijo le dopolnil po pozivu naročnika), ni priložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena ZPVPJN oziroma iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN, niti taksa ni bila plačana ob vložitvi zahtevka za revizijo dne 8. 8. 2011. Vlagatelj je plačal takso in priložil potrdilo o njenem plačilu šele ob dopolnitvi zahtevka za revizijo, kar pa, upoštevaje 15. in 26. člen ZPVPJN, ni mogoče šteti kot ustrezno.

Naročniku zato ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja v delu, ki se nanaša na izpodbijanje Poročila o zaključku prvega kroga pogajanj, zavrgel zaradi nepredložitve in neplačila takse, s tem povezane pritožbene očitke pa je treba kot neutemeljene zavrniti.

Državna revizijska komisija je na podlagi ugotovljenega pritožbo vlagatelja, na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN, kot neutemeljeno zavrnila, saj vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik pri zavrženju zahtevka za revizijo ravnal v nasprotju z ZPVPJN.

Državna revizijska komisija naročnika zgolj opozarja, da bo, tudi ob upoštevanju vsebine Poročila o zaključku prvega kroga pogajanj, moral vse ponudnike, ki so oddali ponudbo (tudi vlagatelja) po sprejeti (končni) odločitvi o oddaji naročila ustrezno obvestiti in izdati odločitev o oddaji naročila skladno z 79. ali 80. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.) ter ponudnikom omogočiti pravno varstvo skladno z določili ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 12. 9. 2011

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- OBČINA RIBNICA, Gorenjska cesta 3, Ribnica
- GPI TEHNIKA, d.o.o., Dolenje Kamence 56, Novo mesto
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana