018-278/2011 Osnovna šola Livada

Številka: 018-278/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Sonji Drozdek šinko v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za obnovo plinske kotlovnice na Osnovni šoli Livada v zvezi s predlogom naročnika Osnovna šola Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, 5. 9. 2011

ODLOČILA

Naročnikov predlog za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 23. 6. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave NMV2105/2011) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila po postopku oddaje naročil male vrednosti" št. 916/2 z dne 13. 7. 2011 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Varil, d. o. o., Topniška ulica 45, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj Adriaplin, d. o. o., Partizanska cesta 69, Sežana (v nadaljevanju: vlagatelj) je vložil zahtevek za revizijo z dne 22. 7. 2011, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in vrnitev postopka v fazo ocenjevanja ponudb, uveljavljal pa je tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je s sklepom z dne 28. 7. 2011 zahtevek za revizijo zavrgel. Zoper to odločitev je vlagatelj vložil pritožbo z dne 2. 8. 2011, ki ji je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-254/2011-3 z dne 16. 8. 2011 ugodila, razveljavila naročnikov sklep z dne 28. 7. 2011 in naročnika napotila, da mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Naročnik je z vlogo z dne 29. 8. 2011, h kateri ni predložil nobenega dokazila in z njo ni predlagal izvedbe nobenega dokaza, Državni revizijski komisiji predlagal, da skladno s prvim odstavkom 20. člena ZPVPJN izda sklep, da se mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila s ponudnikom Varil, d. o. o., Topniška ulica 45, Ljubljana. Naročnik navaja, da je izvedba javnega naročila nujna, saj gre za obnovo plinske kotlovnice pri naročniku, ki je povezana in oskrbuje tudi vrtec Kolezija in jo na podlagi najemne pogodbe uporablja tudi francoska šola, kar pomeni, da oskrbuje približno 305 otrok s toplo vodo in z ogrevanjem. Naročnik navaja, da ima za javno naročilo zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Ljubljana in da je nujno, da se dela izvedejo do 1. 9. 2011 v času šolskih počitnic, ko se najmanj ogroža delovni in učni proces v zavodu. Naročnik pojasnjuje, da je naročnik vlagatelju še pred pogajanji obrazložil razloge za izločitev njegove ponudbe, s čimer se je vlagatelj strinjal, vlagatelj pa je tudi zapustil pogajanja. Naročnik opozarja, da je izvedel, da je namen vloženega zahtevka za revizijo zgolj to, da vlagatelj želi pridobiti reference in da bi projektanti projektirali tudi na način, da bi lahko vlagatelj ponudil svojo opremo. Naročnik nadaljuje, da bo zahtevek za revizijo zavrnil, izpostavlja pa tudi, da je izbral ekonomsko ugodnejšo ponudbo.

Državna revizijska komisija je 5. 9. 2011 prejela vlagateljevo mnenje. Vlagatelj utemeljuje, da je naročnikov predlog neutemeljen, in predlaga, da ga Državna revizijska komisija zavrne.

Po preučitvi navedb naročnika je Državna revizijska komisija o predlogu odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Ne glede na vloženi zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN. Naročnik lahko pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene ne le v primeru izpolnjenih pogojev iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, temveč tudi v primeru izpolnjenih pogojev iz četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN. Iz ZPVPJN torej izhaja, da je temeljno pravilo, da zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila (nesuspenzivnost zahtevka za revizijo), pogodbo o izvedbi javnega naročila pa lahko naročnik sklene le, če so za to izpolnjeni pogoji.

Pravilo iz 20. člena ZPVPJN je v ZPVPJN določeno kot izjema, zato je naročnik, ker se sklicuje na izjemo, tisti subjekt, ki mora Državni revizijski komisiji predstaviti razloge, ki utemeljujejo ravnanje na predlagani način.

Četrti odstavek 20. člena ZPVPJN med drugim določa, da Državna revizijska komisija predlogu naročnika iz prvega odstavka 20. člena ZPVPJN ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi. Zgolj ekonomski interesi ne morejo predstavljati prevladujočih razlogov, povezanih z javnim interesom.

Ker se zahtevek za revizijo obravnava po pravilih postopka, ki so ločena od pravil postopka za obravnavo predloga iz 20. člena ZPVPJN, Državna revizijska komisija pri odločanju o tem, ali naj ugodi predlogu iz 20. člena ZPVPJN, ni upoštevala naročnikovih argumentov v zvezi z neutemeljenostjo zahtevka za revizijo.

Naročnik zatrjuje, da mora zagotavljati toplo vodo in ogrevanje za približno 305 otrok iz treh institucij (vrtec, osnovna šola in francoska šola), dela pa je pomembno oziroma nujno izvesti v času šolskih počitnic do 1. 9. 2011, ko se najmanj ogroža delovni in učni proces v javno izobraževalnem zavodu. Naročnik še navaja, da ima zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Ljubljana, ki je ustanovitelj in investitor.

Iz obvestila o naročilu male vrednosti (Državna revizijska komisija je vpogledala na portal javnih naročil) in razpisne dokumentacije (str. 1âˆ"7; Državna revizijska komisija je vpogledala v spis št. 018-254/2011, ker razpisne dokumentacije ni našla ne na spletnih straneh naročnika ne na povezavi, na katero napotuje naročnik v objavi obvestila o naročilu male vrednosti) izhaja, da naročnik obnavlja plinsko kotlovnico. Naročnik je označil, da oddaja javno naročilo gradenj s CPV šiframi 45214200, 45200000 in 45300000. Iz dokumentacije, ki jo je Državna revizijska komisija shranila v zadevi št. 018-254/2011, izhaja, da bo moral izbrani ponudnik tudi dobaviti toplotno opremo. Iz navedenega je zato mogoče zaključiti, da bi se z izvedbo del vzpostavilo določeno stanje (vgrajena oprema za določene namene).

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik predlog poslal po pošti 29. 8. 2011 in da ga je Državna revizijska komisija fizično prejela 30. 8. 2011. Ker je naročnik predlog poslal po pošti, je mogel in moral vedeti, da predloga Državna revizijska komisija fizično ne bo prejela še isti dan (tj. že 29. 8. 2011), temveč vsaj naslednji dan (tj. najprej 30. 8. 2011 ali morda še kasneje; gl. prvi odstavek 10. člena Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, Uradni list RS, št. 47/2010). Tudi v primeru, če bi o tem predlogu Državna revizijska komisija odločila 30. 8. 2011 (torej že v dnevu, ko ga je fizično prejela) in naročniku vročila odločitev že naslednji dan (31. 8. 2011), bi se dela pri naročniku âˆ" razen v primeru, če bi šlo za dela, ki se jih lahko v celoti opravi takoj (v popoldnevu 31. 8. 2011 in v noči do jutra 1. 9. 2011, ko bi se začel "delovni in učni proces v javno izobraževalnem zavodu") âˆ" izvajala že v času novega šolskega leta in ne več v času šolskih počitnic. Vendar v primeru, če bi bilo treba zaradi tega, kako naročnik zatrjuje potrebo po času izvedbe del ("do 1. 9. 2011, ko se začne šolsko leto"), v povezavi s tem, kdaj je sestavil predlog (29. 8. 2011) ter kdaj (29. 8. 2011) in kako ga je odposlal, razumeti, da je vsa dela mogoče opraviti že v enem dnevu (ali dveh dnevih), bi bilo pričakovano korist, ki jo naročnik zasleduje z izdajo sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN, mogoče doseči že z izvajanjem del v času, ko pri naročniku ne poteka "delovni in učni proces" ali pa bi potekal v zmanjšanem obsegu (npr. pozne popoldanske, večerne in nočne ure, vikend). Državna revizijska komisija ocenjuje, da je uporaba izjeme po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN neupravičena, če obstajajo drugi, manj invazivni in sorazmernejši ukrepi, ki jih lahko doseže že naročnik brez intervencije Državne revizijske komisije.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom, da je treba otrokom zagotoviti toplo vodo in ogrevanje, vendar hkrati ugotavlja, da naročnik niti ne zatrjuje, da sedaj otrokom tega z obstoječo kotlovnico ne more zagotavljati tudi po začetku šolskega leta 2011/2012.

Koristi zaradi časa izvedbe razpisanih del so glede na predhodno navedeno bodisi neizkazane bodisi jih lahko naročnik doseže na drug način, kot z izdajo sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZRPJN.

Ne da bi se Državna revizijska komisija spuščala v ugotavljanje, ali gre pri argumentu, ko naročnik navaja, da ima za javno naročilo zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Ljubljana, za ekonomski interes, ki je neupošteven po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN, pa ugotavlja, da ni jasno, kako bi ta argument lahko pripomogel k sprejemu predlaganega sklepa. Državna revizijska komisija dodaja, da je naročnik moral in mogel vedeti, da ima na razpolago sredstva v proračunu Mestne občine Ljubljana že vsaj od uveljavitve Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011, ki je nastopila 26. 3. 2011 (gl. 28. člen tega odloka, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011). Dejstvo pa tudi je, da bi oziroma bo naročnik moral plačati dela, izvršena po pogodbi.

Posledice, ki jih zatrjuje naročnik, če ne bo uspel skleniti pogodbe o izvedbi javnega naročila z izbranim ponudnikom, so glede na ugotovljeno dejansko stanje običajne in pričakovane posledice v primeru vloženega zahtevka za revizijo. Zahtevek za revizijo namreč, razen v primeru pogojev iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, zadrži sklenitev pogodbe. Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in opravljenem tehtanju, ki ji ga nalaga četrti odstavek 20. člena ZPVPJN, ocenjuje, da naročnik ni uspel izkazati, da gre za primer, ko je intervencija Državne revizijske komisije v smislu izdaje sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN potrebna, zato je naročnikov predlog zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 5. 9. 2011

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Osnovna šola Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana,
- Adriaplin, d. o. o., Partizanska cesta 69, 6210 Sežana,
- v arhiv, tu.