018-216/2011 Dars, d.d.

Številka: 018-216/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članic senata, v zvezi s postopkom revizije postopka oddaje javnega naročila za "Obnovo voziščne konstrukcije na AC A1/0659 Gabrk - Divača od km 2,270 do km 2,878 in na A1/0660 Divača - Kozina od km 0,000 do km 6,420 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba STRABAG AG Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Avstrija, in STRABAG AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana, ki ju po pooblastilu zastopa odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.8.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 3.5.2011, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 10.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Obnova voziščne konstrukcije na AC A1/0659 Gabrk - Divača od km 2,270 do km 2,878 in na A1/0660 Divača - Kozina od km 0,000 do km 6,420 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja" objavil dne 3.2.2011, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN1091/2011, s popravki pod objavami št. JN1456/2011 z dne 16.2.2011, št. JN1689/2011 z dne 22.2.2011, št. JN2261/2011 z dne 9.3.2011. Naročnik oddaja naročilo po odprtem postopku.

Naročnik je dne 20.4.2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 402-26/10-RPP/BP-422, s katero je odločil, da se predmetno javno naročilo ne odda iz razloga, ker v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila naročnik ni pridobil nobene popolne ponudbe. Iz naročnikove odločitve še izhaja, da bo izvedel ponovni postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 3.5.2011 vložil revizijski zahtevek, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi in pri tem zatrjuje, da je njegova ponudba popolna. Vlagatelj izpostavlja, da ga je naročnik sicer pozval na formalno dopolnitev ponudbe, a je naročnikovi zahtevi sledil le v delu, kjer je bilo to objektivno mogoče, kjer je to dopuščala razpisna dokumentacija. Vlagatelj navaja, da je skladno z naročnikovo zahtevo v svoji ponudbi dopolnil prilogo "C" z navedbo manjkajoče cene po enoti za Valjar Bomag BW 90, prilogo "D1" pa z navedbo manjkajoče cene po enoti mere za zaščitni trak, ni pa je dopolnil s ceno za kamion kiper MAN, ker tega naročnikova razpisna dokumentacija, na pripravljenih obrazcih, ne dopušča. Vlagatelj zatrjuje, da so v obrazcih, kot so bili dani s strani naročnika, vpisani vsi zahtevani podatki, očitno pa je, da je naročnik v fazi dopolnjevanja ponudb od vlagatelja zahteval več, kot je to predvideno z vsebino obrazcev. Pri tem vlagatelj izpostavlja, da že v osnovnem obrazcu "C1" zahtevanega podatka o ceni na uro ni bilo mogoče vpisati, naročnikovih obrazcev pa po roku za oddajo ponudb ni dopustno spreminjati. Po vlagateljevih navedbah je naročnik v obrazložitvi izpodbijane odločitve zapisal, da vlagatelj ni dopolnil formalno nepopolne ponudbe, čemur ni mogoče slediti, saj zakon določa, da če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna. Sporna cena je nenazadnje razvidna iz analize cen, kar priznava tudi sam naročnik. Poleg tega je poziv na dopolnitev ponudbe po vlagateljevih trditvah podpisala predsednica strokovne komisije ga. S.R., ki ni zakonita zastopnica naročnika in je oseba, ki naročniku oz. zakonitemu zastopniku naročnika zgolj svetuje pri izvedbi predmetnega javnega naročila, ne more pa zakonito zahtevati dopolnjevanje ponudb. Ob navedenem vlagatelj zaključuje, da je naročnik kršil določila ZJN-2 in razpisne dokumentacije, ker je vlagateljevo ponudbo označil kot neprimerno iz razlogov, ki jih je ugotovil zgolj pavšalno. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev in mu povrne stroške postopka.

Vlagatelj je z vlogo z dne 3.5.2011 revizijski zahtevek dopolnil V njem dodatno navaja, da se z naročnikovo odločitvijo, da se za predmetno javno naročilo izvede ponovni postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. točke prvega odstavka 29. člena ZJN-2, ne strinja. Vlagatelj navaja, da niso podani upravičeni razlogi, da bi lahko naročnik izvedel postopek s pogajanji po navedeni določbi, saj je vlagateljeva ponudba pravilna, primerna ter popolna in bi jo moral naročnik izbrati, ne pa izvesti postopek s pogajanji. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev naročnikove odločitve v celoti, tako v delu, ko naročnik ugotavlja, da ni prejel nobene popolne ponudbe, zaradi česar naročila ne bo oddal, kot tudi v delu, da se izvede ponovni postopek oddaje predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z določilom 1. točke prvega odstavka 29. člena ZJN-2. Poleg tega je odločitev za postopek s pogajanji po vlagateljevih navedbah preuranjena, saj odločitev naročnika, da so vse ponudbe nepopolne, še ni postala pravnomočna.

Naročnik je dne 5.7.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelj v ponudbi priložil izpolnjene priloge "C", "C1", "D" in "D1" Poglavja 5 (zahteva podčlena 13.1 točka b) 6 Navodil) in analize enotnih cen za postavke, kot so navedene v podčlenu 13.1 točka b) 8 Navodil. Pri pregledu analize enotne cene za postavko N 10 1 002 je bilo ugotovljeno, da je vlagatelj v analizi navajal tudi transportno sredstvo, material in mehanizacijo, za katere pa v prilogah "C", "C1", "D" in "D1" Poglavja 5 ni imel navedenih enotnih cen, ki jih je uporabil v analizah. V posledici navedenega je naročnik ugotovil, da vlagatelj ni sledil naročnikovi zahtevi iz podčlena 13.1 točke b) 8 navodil, po kateri mora biti prikaz analize tako pregleden, da so cene po enoti mere virov (material, delo, mehanizacija in transport) iz prilog v obrazcih "C", "C1", "D" in "D1" Poglavja 5 razvidne in enake, kot so navedene v analizi. Ob upoštevanju odločitve Državne revizijske komisije št. 018-25/2011-6 je naročnik vlagateljevo ponudbo ocenil za formalno nepopolno in vlagatelja pozval, da ponudbo dopolni tako, da bo priložil izpolnjene, potrjene in parafirane priloge "C", "C1" in "D1", v kateri bodo razvidne vse cene po enoti mere, kot jih je uporabil v analizah enotnih cen. Po prejemu dopolnitve ponudbe je bilo ugotovljeno, da vlagatelj tudi po dopolnitvi v nobeni od prilog "C", "C1", "D" in "D1" ni navedel cene za kamion kiper MAN, kot jo je uporabil v analizi enotne cene (EUR/h). S tem je po naročnikovem mnenju vlagateljeva ponudba v izpostavljenem delu - prikaz analize enotne cene za postavko N 10 1 002 v nasprotju z izrecno zahtevo naročnika iz podčlena 13.1 točka b) 8 Navodil, saj analiza cene za predmetno postavko ne izkazuje, da so cene po enoti mere virov iz prilog, razvidne in enake, kot so navedene v analizi. Podatki iz prilog in analiz se morajo medsebojno ujemati, za zagotavljanje skladnosti teh podatkov pa so odgovorni ponudniki oz. v konkretnem primeru vlagatelj. Naročnik se prav tako ne more strinjati z vlagateljem, da gre v izpostavljenem delu vlagateljeve ponudbe za nebistveno pomanjkljivost, kot to trdi vlagatelj, zaradi česar njegova ponudba ne more biti ocenjena kot formalno nepopolna. Glede vlagateljevih očitkov o izvedbi ponovnega postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, naročnik pojasnjuje, da vlagateljevi očitki temeljijo na prepričanju, da je njegova ponudba popolna, zaradi česar naj ne bi bili podani upravičeni razlogi, da bi lahko naročnik izvedel omenjeni postopek, kar pa se je po naročnikovem prepričanju skozi obravnavo vlagateljevih navedb v revizijskem zahtevku izkazalo, da ne drži. Ker je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila pridobil same neprimerne in s tem nepopolne ponudbe, je odločitev, da bo za predmetno naročilo izvedel nov postopek oddaje javnega naročila v skladu s 1. točko prvega odstavka 29. člena ZJN-2 po naročnikovem mnenju utemeljena in zakonita. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 11.7.2011, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 15.7.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 15.7.2011, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je dne 29.7.2011 sprejela sklep, s katerim je na podlagi 2. odstavka 20. člena ZRPJN rok za odločitev podaljšala.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je na podlagi 87. člena dne 3.7.2011 začel veljati Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN). Ker se je predmetni postopek revizije z vložitvijo zahtevka za revizijo začel pred uveljavitvijo ZPVPJN, se ta postopek revizije (skladno z določbo prvega odstavka 82. člena ZPVPJN) dokonča po (določbah) ZRPJN.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je vlagateljeva ponudba popolna.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v predloženo dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, in sicer v zahtevek za revizijo, v odločitev naročnika o oddaji javnega naročila z dne 20.4.2011, št. 402-26/10-RPP/BP-422, Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 21.12.2010, Sklep o imenovanju strokovne komisije za oddaje javnega naročila z dne 26.1.2011, v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja ter v razpisno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN ter z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da v kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (1. odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega (19. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, z dne 20.4.2011, izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo kot nepopolno izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila iz razloga, ker vlagatelj kljub pozivu na dopolnitev prilog "C", "C1" in "D", v nobeni izmed naštetih prilog ni navedel cene za kamion s kiperjem MAN, kot jo je uporabil v analizi enotnih cen. Na drugi strani pa vlagatelj zatrjuje, da mu razpisna dokumentacija vpisa sporne cene v omenjene priloge ni dopuščala in da je sporna cena za kamion s kiparjem MAN od vsega začetka razvidna že iz analize cen, tako da gre po vlagateljevem prepričanju kvečjemu za nebistveno pomanjkljivost. Državna revizijska komisija je za razjasnitev spora vpogleda v spisovno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v 13.1 podčlenu določil: "Popolna ponudba, ki jo predloži Ponudnik mora vsebovati naslednje dokumente:
ď"â??b) za domače in tuje ponudnike (kot posameznike ali kot skupino izvajalcev):
ď"â?? 6. Izpolnjeno, potrjeno in podpisano Poglavje 5 (Obrazec Ponudbe, Dodatek .A. k Ponudbi, Vzorec garancije za resnost Ponudbe, priloge C, C1, D, D1 in E ),ď"â?? 8. Ponudbeni predračun - Poglavje 6 v naslednji obliki:
ď"â??
Ponudnik mora predložiti analizo enotnih cen za naslednje predračunske
postavke: ď"â??
- podpoglavje 2.1.3.1 Nosilne plasti, postavka S 3 1 358,
- podpoglavje 2.1.3.1 Nosilne plasti, postavka S 3 1 375,
- podpoglavje 2.1.3.2 Obrabne in zaporne plasti, postavka S 3 2 644,
- podpoglavje 2.1.3.2 Obrabne in zaporne plasti, postavka S 3 2 565 in
- podpoglavje 3.1 Kabelska kanalizacija, postavka N 10 1 002.
Cene po enoti mere postavk morajo biti enake, kot so izračunane z zahtevano
analizo cene po enoti mere postavke.
Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere virov (material, delo, mehanizacija in transport) iz prilog v obrazcih "C", "C1", "D" in "D1" Poglavja 5. Ponudba, razvidne in enake, kot so navedene v analizi. Ponudnik mora kot sestavni del Ponudbe oddati na vsaki strani podpisan in žigosan Ponudbeni predračun v tiskani obliki in ponudbeni predračun v elektronski obliki, izdelani s sistemom PIS (.md4 datoteka) ď"â??"

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da iz razpisne dokumentaciji jasno izhaja, da morajo biti cene po enoti virov iz prilog v obrazcih "C", "C1", "D" in "D1" Poglavja 5. razvidne in enake, kot so navedene v analizi. Medtem ko na drugi strani Državna revizijska komisija pritrjuje dejstvom, kot je jih je ugotovil že naročnik, in sicer da je vlagatelj v ponudbenem predračunu pod postavko N 10 1002 v analizi cene na enotno mere postavke navedel ceno za uporabo kamiona s kiperjem MAN 37 EUR/h, ni pa sporne cene kamiona navedel tudi v obrazcu "C" - CENIK GRADBENE MEHANIZACIJE, KI BO UPORABLJENA PRI IZVEDBI DEL IZ PONUDBE. Vlagatelj je sporni kamion navedel zgolj v prilogi "C1" - SEZNAM TRANSPORTNIH SREDSTEV, KI BODO UPORABLJENA PRI IZVEDBI DEL IZ PONUDBE, vendar je v tej prilogi navedena le cena za m3 in ton/km, ne pa tudi cena 37 EUR/uro, kakor to izhaja iz analizi cene na enoto pri postavki N 10 1002. Naročnik je zato na podlagi takšnih ugotovitev vlagatelja, z dopisom z dne 11.4.2011, pozval na dopolnitev ponudbe, v katerem je zapisal: "Pri pregledu analize enotne cene za postavko N 10 1002 smo ugotovili, da v analizah navajate tudi transportno sredstvo, material in mehanizacijo, za katere v prilogah "C", "C1", "D" in "D1" Poglavja 5. nimate navedenih enotnih cen, ki ste jih uporabili v analizah. Navedeno pomanjkljivost je komisija ocenila za formalno nepopolnost. Zaradi navedenega vas pozivamo, da ponudbo dopolnite tako, da predložite: Izpolnjene, potrjene in parafirane priloge "C", "C1", "D" in "D1", v katerih bodo razvidne vse cene po enoti mere, kot jih uporabljate v analizah enotnih cen. V primeru, da ponudnik v roku, kot je naveden v nadaljevanju, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik v skladu z 78. členom ZJN-2 in 28. členom Navodil, tako ponudbo izločil."

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je vlagatelj na podlagi naročnikovega poziva na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe CENIK GRADBENE MEHANIZACIJE, KI BO UPORABLJENA PRI IZVEDBI DEL IZ PONUDB (Priloga "C"), pod točko 47, dopolnil z navedbo Kombiniranega valjarja BW 90 s ceno 31,18 EUR/uro, ne pa tudi z navedbo cene spornega kamiona s kiperjem MAN. Pri tem se Državna revizijska komisija ne strinja z vlagateljevimi ugovori, da zahtevane cene spornega kamiona v nobeno od navedenih prilog "C", "C1", "D" in "D1" ni mogel vpisati. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se prilogi "D" in "D1" sicer nanašata na strukturo delovne sile in podatke o gradbenem materialu, medtem ko prilogi "C" in "C1" vsebujeta popis celotne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev, ki bodo pri izvedbi del iz ponudbe uporabljena. Pri tem priloga "C" med drugim vsebuje tudi rubriko, kamor so lahko ponudniki vpisali ponudbeno ceno EUR/uro za uporabljeno mehanizacijo, ki so jo pri posamezni postavki navedli v analizi cene, tako da bi po presoji Državne revizijske komisije ceno za sporni kamion v navedeno rubriko lahko vpisal tudi vlagatelj. Upoštevajoč izvedene dokaze Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik v obravnavanem primeru ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo na podlagi 1. odstavka 78. člena ZJN-2 izločil iz postopka oddaje javnega naročila, ker je vlagatelj, kljub naročnikovemu pozivu, ni ustrezno dopolnil. V nadaljevanju pa Državna revizijska komisija prav tako zavrača vlagateljeva zatrjevanja, da je ugotovljena nepravilnost le nebistvena in da na popolnost vlagateljeve ponudbe nima vpliva. Državna revizijska komisija je pri presoji vlagateljevih trditev v celoti upoštevala stališče naročnika, ki je navedeno pomanjkljivost ocenil za bistveno in prav zaradi tega vlagatelja tudi pozval na dopolnitev ponudbe. Kajti tudi iz razpisne dokumentacije jasno izhaja, kakšna je bila naročnikova zahteva, in sicer da so cene po enoti mere virov (material, delo, mehanizacija in transport) iz prilog v obrazcih "C", "C1", "D" in "D1" Poglavja 5. Ponudba, razvidne in enake, kot so navedene v analizi. Poleg tega pa je potrebno izpostaviti tudi dejstvo, da se obravnavana sporna cena EUR/h kamiona s kiperjem MAN v analizi postavke N 10 1002 nanaša zgolj na to postavko, ne pa tudi na celotno ponudbo, saj bi v tem primeru moral vlagatelj izpolniti prilogo "C", ki vsebuje cenik gradbene mehanizacije, ki bo uporabljena pri izvedbi vseh del v ponudbi, kar je bilo od njega tudi zahtevano.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala tudi vlagateljeve očitke, da je v nasprotju z določili ZJN-2 zahteva za dopolnitev ponudbe podpisana s strani S.R., ki pa ni zakoniti zastopnik naročnika, slednja ravnanja pa lahko opravlja le zakoniti zastopnik naročnika. Določba 68. člena ZJN določa, da lahko naročnik za vodenje postopka javnega naročanja imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija lahko sodeluje v celotnem ali delu postopka javnega naročanja. Iz sklepa uprave naročnika z dne 26.1.2011 izhaja, da je S.R. "pooblaščeni delavec službe za oddajo del", sklep pa je tudi podpisan s strani zakonitega zastopnika naročnika. Naročnik za izvedbo predmetnega javnega naročila ni najel osebo zasebnega prava ali posameznika, kakor to skuša prikazati vlagatelj, ampak gre za zaposleno osebo pri naročniku, ki ima za posamezna dejanja v postopku oddaje javnega naročanja ustrezna pooblastila. Državna revizijska komisija očitanih kršitev v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni ugotovila.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ni uspel dokazati popolnosti svoje ponudbe, s čimer tudi ni uspel izpodbiti naročnikove namere, da bo za oddajo predmetnega javnega naročila uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. točke prvega odstavka 29. člena ZJN-2, po katerem se navedeni postopek uporabi, če v postopku oddaje javnega naročila v odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem, da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita in pod pogojem, da se Komisiji pošlje poročilo, če slednja to zahteva. Naročnik v predmetnem postopku ni pridobil nobene popolne ponudbe, zato tudi po presoji Državne revizijske komisije ni ovir za izvedbo omenjenega postopka. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer stroške za plačilo takse, sestavo revizijskega zahtevka 1.400,00 EUR, vse povečano za 20 % DDV stroške za plačano takso v višini 10.000,00 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Ker je zahtevek za revizijo zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 26.8.2011


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana,
- DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.