018-277/2011 Dars, d.d.

Številka: 018-277/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek šinka in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah", vodenem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Logina, d.o.o., Vodnikova cesta 252, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi vlagateljevega predloga za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN dne 31.8.2011

ODLOČILA

Vlagateljevemu predlogu z dne 19.8.2011, da vloženi zahtevek za revizijo z istega dne zadrži postopek oddaje javnega naročila "Vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah", se ne ugodi.

Obrazložitev

Pred naročnikom je v teku postopek oddaje javnega naročila "Vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah". Javni razpis v postopku je naročnik objavil na Portalu javnih naročil pod objavo št. JN8969/2011 z dne 8.8.2011 ter v Uradnem listu EU pod objavo št. 2011/S 154-256238 z dne 12.8.2011.

Dne 19.8.2011, pred potekom roka za oddajo ponudb, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo in predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. V vlogi vlagatelj zahteva razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila, podrejeno pa razveljavitev nekaterih dokumentov (oz. delov dokumentov) in njihovo ustrezno spremembo (ter objavo popravkov). Vlagatelj ob tem naročniku predlaga tudi, da sprejme in izda sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila oziroma njegovega izvajanja do odločitve Državne revizijske komisije, podrejeno pa, da naročnik Državni revizijski komisiji predlaga izdajo sklepa, s katerim se bo temu dovolila ustavitev postopka javnega naročanja ali začetek novega postopka za isti predmet javnega naročanja. V obrazložitvi vloge vlagatelj zatrjuje več kršitev, do katerih naj bi prišlo pri oblikovanju zahtev razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila. V zvezi s podanim predlogom za zadržanje postopka javnega naročila vlagatelj navaja, da število ter zlasti narava in pomen kršitev pri predmetnem postopku javnega naročanja in predstavljeni argumenti pričajo o potrebi, da bi bile za odpravo teh kršitev potrebne obsežne, občutne in temeljite spremembe razpisne dokumentacije, ki marsikje zadevajo celo konceptualno raven projekta, zato bi bilo kršitve praktično nemogoče odpraviti zgolj z manjšimi posegi ter spremembami posameznih razpisnih pogojev oziroma dokumentov. Enaki razlogi po vlagateljevem prepričanju govorijo tudi o potrebi, da se zadrži postopek oddaje javnega naročila. To bi po drugi strani naročnika tudi v skladu z načeli gospodarnosti in učinkovitosti lahko razbremenilo odgovornosti do ponudnikov, ki za pripravo ponudb angažirajo veliko časa, sredstev in usposobljenega osebja, če bi se morda izkazalo, da je do zatrjevanih kršitev ali ničnosti Pogodbe prišlo zaradi določenih storjenih kaznivih dejanj naročnika ali kake njegove odgovorne osebe.

Državna revizijska komisija je s strani naročnika dne 29.8.2011 prejela dopis, v katerem ta navaja, da ne bo zadržal aktivnosti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila in bo še naprej odgovarjal na vprašanja potencialnih ponudnikov. Vlagateljev predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila je naročnik zato odstopil Državni revizijski komisiji.


Po preučitvi spisovne dokumentacije in vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija, na podlagi 19. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz določil 19. člena ZPVPJN med drugim izhaja, da lahko vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija mora o predlogu iz prvega odstavka tega člena odločiti v petih delovnih dneh od prejema predloga. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem predlogu z dne 19.8.2011 kot razloge za predlagano zadržanje postopka oddaje javnega naročila navaja število, naravo in pomen kršitev ter razbremenitev odgovornosti do ponudnikov, ki za pripravo ponudb angažirajo veliko časa, sredstev in usposobljenega osebja.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedenimi argumenti pojasnjuje, da bo presoja utemeljenosti vlagateljevega revizijskega zahtevka predmet predrevizijskega postopka pred naročnikom ter (v kolikor bo ta začet) revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, zato argumenti o številu, naravi in pomenu kršitev, ki naj bi jih naročnik storil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, v postopku odločanja o vlagateljevem predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN niso upoštevni. V zvezi z argumenti o času, stroških in osebju, potrebnem za pripravo ponudbe, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje, da popolne ponudbe, glede na sedanje zahteve razpisne dokumentacije, ne more oddati. Ker bo vlagatelj tako ponudbo lahko pripravil šele v primeru, če se bodo njegove revizijske navedbe izkazale za utemeljene in bodo razveljavljeni zanj sporni deli razpisne dokumentacije, s pripravo ponudbe v tej fazi postopka ne bo imel stroškov (ter ne bo koristil sredstev in osebja), s tem povezanim argumentom pa ni mogoče pritrditi.

V povzetku zapisanega gre ugotoviti, da vlagatelj v svojem predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN dejansko ne navaja nobenega argumenta, iz katerega bi izhajalo, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost (njegovega) pravnega varstva.

Državna revizijska komisija zato, na podlagi 19. člena ZPVPJN, vlagateljevemu predlogu z dne 19.8.2011, da vloženi zahtevek za revizijo z istega dne zadrži postopek oddaje javnega naročila "Vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah", ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 31.8.2011Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.,
Predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
- Logina, d.o.o., Vodnikova cesta 252, Ljubljana.