018-265/2011 Občina Ljutomer

Številka: 018-265/2011-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Celovita prenova mestnega jedra", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik SGP Pomgrad, d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 29. 8. 2011

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Celovita prenova mestnega jedra", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 28. 7. 2011, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17. 6. 2011 sprejel sklep o začetku postopka predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javno naročilo pa je istega dne objavil na portalu javnih naročil pod številko objave JN6686/2011. Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 7. 7. 2011 je razvidno, da je naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe. Dne 18. 7. 2011 je naročnik sprejel sklep o oddaji naročila št. 430-15/2011-437-JR-GD/4-908, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Komunalno podjetje Ormož, d.o.o., Hardek 21c, Ormož (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 28. 7. 2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, prav tako pa naj bi bila nepopolna tudi ponudba ponudnika STRABAG AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana, zaradi česar predlaga razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 11. 8. 2011 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 12. 8. 2011 pa je odstopil celotno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 25. 8. 2011 posredoval obvestilo vlagatelja, da umika zahtevek za revizijo z dne 18. 7. 2011, ki ga je vložil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29. 8. 2011

predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, 1000 Ljubljana
- Komunalno podjetje Ormož, d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož
- STRABAG AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana
- NOGRAD GP, d.o.o., Ulica Prekmurske čete 43, 9232 Črenšovci
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana