018-246/2011 Občina Dolenjske Toplice

Številka: 018-246/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Dolenjske Toplice v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik ROBERTTOURS Marjan Babič s.p., Mala Lahinja 10, Dragatuš (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 26.8.2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 29.7.2011 se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izločitvi ponudnika, št. 430-23/2011-10, z dne 20.7.2011.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 1.722,65 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.5.2011 izdal Sklep o začetku postopka "Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Dolenjske Toplice v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013". Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo dne 26.5.2011 objavljeno na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN5584/2011. Naročnik naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 20.7.2011 je naročnik sprejel Odločitev o izločitvi ponudnika št. 430-23/2011-10, z dne 20.7.2011.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 29.7.2011 vložil zahtevek za revizijo, v kateri ugovarja naročnikovi odločitvi o izločitvi njegove ponudbe iz razloga, ker vlagateljeva predložena ponudba ni bila opremljena pravilno, in sicer ni bila ustrezno zapečatena in z vrvico zvezana. Vlagatelj navaja, da ne nasprotuje naročnikovim ugotovitvam, da ponudba ni bila zvezana z vrvico in zapečatena, vendar meni, da bi mu moral naročnik omogočiti dopolnitev. Po vlagateljevem mnenju v obravnavanem primeru ne gre za takšno pomanjkljivost ponudbe, za katero bi ZJN-2 ali razpisna dokumentacija predvidevala takojšnjo izločitev vlagateljeve ponudbe. Naročnik je izvedel javno odpiranje ponudb, na katerem je ugotovil, da je bila ponudba oddana v zaprti kuverti. Po mnenju vlagatelja bi lahko naročnik že na odpiranju ponudb vlagatelja pozval, da ponudbo zveže z vrvico in zapečati, ali pa bi naročnik sam zagotovil takšno ravnanje s ponudbo, da bi bilo onemogočeno kakršnokoli neopazno odvzemanje in dodajanje dokumentov. Prav tako naročnik po vlagateljevih navedbah v razpisni dokumentaciji ni predvidel nikakršne sankcije za neizpolnitev navedene zahteve. Vlagatelj meni, da je navedena pomanjkljivost povzročila nepopolnost ponudbe v delu, ki ne vpliva na razvrstitev ponudb glede na merila, odprava te pomanjkljivosti pa tudi ne bi povzročila spremembe ponudbe v tistem delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga naj se razveljavi naročnikova odločitev o izločitvi ponudnika ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 3.8.2011 sprejel sklep, s katerim je revizijski zahtevek kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da v konkretnem primeru ne more iti za formalno nepopolnost, ki bi jo bilo mogoče dopolniti že na odpiranju ponudb, saj je iz 2. odstavka točke E.17. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) po naročnikovih navedbah jasno razvidno, da bo komisija izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije in ugotovitve o popolnosti ponudb ugotavljala na ločeni seji po odpiranju ponudb, kar je tudi storila. Naročnik istočasno zavrača vlagateljeve navedbe, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni predvidel nikakršnih sankcij za neizpolnitev zahteve po pravilno opremljeni ponudbi, saj je naročnik v zadnjem odstavku točke B.6. Navodil ponudnike opozoril na skrben pregled vseh dokumentov ter jih tudi s podčrtanim besedilom opozoril, da neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da se ponudba izloči iz primerjave, kar naročnik smatra za sankcijo. Ker je naročnik zahtevo po pravilno opremljeni ponudbi z vezavo in pečatenjem v točki D.16. določil kot pogoj, ki ga vlagatelj ni izpolnil, naročnik meni, da je ravnal skladno z razpisno dokumentacijo in ponudbo izločil. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek v celoti zavrnil.

Naročnik je z dopisom, z dne 3.8.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 4.8.2011, skladno s 1. odstavkom 29. člena ZPVPJN odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je na podlagi 1. odstavka 33. člena ZPVPJN od naročnika zahtevala dodatna pojasnila o poteku postopka. Naročnik je z vlogo z dne 10.8.2011 pojasnil, da odločitev o oddaji naročila v predmetnem postopku oddaje javnega naročila še ni bila sprejeta.

Državna revizijska je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ki je izdal odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe, ne da bi sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v Zapisnik o odpiranju ponudb št. 430-23/2011-9 z dne 12.7.2011, naročnikovo Odločitev o izločitvi ponudnika št. 430-23/2011-10 z dne 20.7.2011, razpisno dokumentacijo. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom 3. odstavka 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. člena tega zakona ne sme biti daljši od 60 dni, v primeru drugih javnih naročil pa 45 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo. Postopek javnega naročanja poteka po naslednjih fazah, razen če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače: 1. predhodno informativno obvestilo, če je to primerno, 2. izračun ocenjene vrednosti, 3. sklep o začetku postopka, 4. priprava razpisne dokumentacije, če je to primerno, 5. objava obvestila o javnem naročilu, 6. predložitev in odpiranje ponudb, 7. pregled in ocenjevanje ponudb, 8. odločitev o oddaji javnega naročila in 9. objava obvestila o oddaji javnega naročila, če je to primerno (1. odstavek 70. člena ZJN-2).

Pri presoji predmetnega spora je Državna revizijska komisija v dokazne namene vpogledala v spisovno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik za izvedbo predmetnega javnega naročila izbral odprti postopek, ki izločitev ponudb kot posebne ločene oz. samostojne faze postopka ne predvideva. Določba prvega odstavka 80. člena ZJN-2 sicer določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne. V odločitvi, s katero se ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila, razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77.a člena tega zakona oziroma prvega odstavka 81.a člena ZJNVETPS, mora naročnik izločenega ponudnika opozoriti na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. člena tega zakona, vključno z razlogi za izločitev. Toda upoštevaje določbo 70. člena ZJN-2, ki določa vrstni red posamezne faze, je potrebno poudariti, da se omenjena določba nanaša na 7. fazo, in sicer fazo pregleda in ocenjevanja ponudb, kateri takoj sledi faza odločitve o oddaji javnega naročila. Za odprti postopek je značilno, da naročnik po fazi pregleda in ocenjevanja ponudb sprejeme odločitev o izbiri, v kateri pojasni in obrazloži ugotovitve ter razloge zanjo, zoper takšno odločitev pa lahko ponudniki vložijo revizijski zahtevek. Na drugi strani ima naročnik možnost, da na podlagi 41. člena ZJN-2 razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila in preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša popolna, vendar lahko v takšnem primeru zoper naročnikovo odločitev pravno sredstvo vložijo vsi ponudniki, ne glede na to, kako je bila njihova ponudba razvrščena glede na merila, kajti njihova popolnost še ni bila ugotovljena.

V obravnavanem primeru pa Državna revizijska komisija ugotavlja in ocenjuje, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je ločeno sprejel odločitev o izločitvi ponudbe, ne da bi hkrati sprejel odločitev o oddaji predmetnega naročila. Naročnik bi namreč moral po opravljeni fazi pregleda ter ocenjevanja ponudb sprejeti odločitev o oddaji javnega naročila in v odločitvi o oddaji naročila navesti ter pojasniti razloge zanjo, tako da bi se lahko z odločitvijo seznanili vsi ponudniki. Kajti v primeru, če bi se takšno naročnikovo ravnanje dopustilo in bi bila faza izločitve res samostojna faza, bi lahko privedlo do situacije, ko bi ponudnik s pravnim varstvom zoper naročnikovo odločitev o izločitvi njegove ponudbe sicer uspel, vendar pa bi v vmesnem času odločitev o oddaji javnega naročila lahko postala že pravnomočna. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v obravnavanem primeru ravnal nepravilno in v nasprotju z načelom transparentnosti, ko je sprejel odločitev o izločitvi, ne da bi opravil izbiro najugodnejšega ponudnika. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodila in odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in sicer za plačilo takse. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 1.722,65 EUR.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 1.722,65 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 26.8.2011

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice,
- ROBERTTOURS Marjan Babič s.p., Mala Lahinja 10, 8343 Dragatuš,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.