018-267/2011 Občina Ormož

Številka: 018-267/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izvajanje šolskih prevozov na območju občine Ormož s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 4 šolskih let (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015)", ki ga je z vložitvijo zahtevka za revizijo začel vlagatelj VEOLIA TRANSPORT šTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), na podlagi predloga za izdajo sklepa po prvem odstavku 20. člena ZPVPJN, ki ga je vložil naročnik Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož (v nadaljevanju: naročnik), dne 26. 8. 2011

ODLOČILA

Predlog naročnika po prvem odstavku 20. člena ZPVPJN, kot je razviden iz njegove vloge z dne 18. 8. 2011, se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 7. 6. 2011 na portalu javnih naročil pod številko objave JN6137/2011 objavil obvestilo o predmetnem naročilu. Dne 20. 7. 2011 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila po posameznih sklopih, pri čemer je v sklopu 6 kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Jožef Hudžar, s.p., Koračice 37, Sv. Tomaž (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 11. 8. 2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu 6, in sicer zato, ker naj izbrani ponudnik ne bi izpolnjeval kadrovskih zahtev.

Naročnik je z vlogo z dne 18. 8. 2011 na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog, naj mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe. V predlogu naročnik navaja, da je s strani vlagatelja prejel zahtevek za revizijo, ki ga je posredoval izbranemu ponudniku. Hkrati je izbranega ponudnika pozval, naj mu posreduje obrazložitev izjave o kadrih ter načina zagotavljanja nadomestnega voznika. Naročnik navaja, da je dne 17. 8. 2011 od izbranega ponudnika prejel obrazložitev in zahtevana dokazila, iz katerih je razvidno, da so vsi razpisni pogoji izpolnjeni. Hkrati je izbrani ponudnik naročniku posredoval tudi vlogo za pričetek izvajanja storitev. Naročnik predlaga, da Državna revizijska komisija izda sklep, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom, saj se bodo začeli šolski prevozi izvajati 1. 9. 2011. Z izdajo sklepa se bo lahko tako pravočasno oddalo javno naročilo, saj gre za javni interes, da se sklene pogodba za izvedbo storitev in tako omogoči izvedbo šolskih prevozov tudi do odločitve o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija do sprejema odločitve ni prejela vlagateljevega mnenja.

Po proučitvi predloga naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena določa, da lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Temeljno pravilo ZPVPJN torej je, da lahko naročnik po prejemu zahtevka za revizijo nadaljuje s postopkom oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom. Izjemoma lahko naročnik kljub vloženemu zahtevku za revizijo sklene pogodbo, in sicer v primerih ter pod pogoji, ki so taksativno navedeni v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, ter v primeru, če to dovoli Državna revizijska komisija na podlagi njegovega predloga (četrti odstavek 20. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 20. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija dovoli sklenitev pogodbe v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi. Pri tem ZPVPJN izrecno določa, da zgolj ekonomski interesi ne morejo predstavljati prevladujočih razlogov, povezanih z javnim interesom. ZPVPJN hkrati določa, da Državna revizijska komisije naročnikov predlog zavrne, če izvedba naročila ni nujna ali se razlogi za nujnost lahko pripišejo naročnikovemu ravnanju in bi jih bilo mogoče predvideti.

Ker predstavlja možnost iz četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN izjemo glede na strogo pravilo o prepovedi sklenitve pogodbe, izjeme pa je treba interpretirati ozko (exceptiones non sunt extendae), je treba ugotoviti, da je možnost sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila pridržana le za izjemne in glede na konkretne okoliščine posameznega primera posebej utemeljene primere, pri čemer je naročnik tisti, ki mora predlog za izdajo sklepa ustrezno obrazložiti in dokazati, da je izdaja sklepa o sklenitvi pogodbe nujna in objektivno upravičena. Pri odločanju o tem, ali lahko naročnik kljub vloženemu zahtevku za revizijo sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, mora Državna revizijska komisija zato ugotavljati ne samo obstoj javnega interesa za sklenitev pogodbe, saj ta po naravi stvari obstaja v vsakem izvedenem javnem naročilu, s katerim naročniki zadovoljujejo potrebe v javnem interesu in zagotavljajo nemoteno izvajanje javnih storitev, temveč mora ugotavljati tudi posebne okoliščine, ki utemeljujejo takšno odločitev in ki kažejo na dejansko nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost njene preprečitve.

Okoliščine, ki jih lahko Državna revizijska komisija upošteva pri presoji izdaje sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN, morajo biti objektivne, izredne in nepredvidljive. Okoliščine, ki jih s svojim ravnanjem povzroči sam naročnik, ali okoliščine, ki bi jih naročnik pri skrbnem poslovanju moral predvideti, ne morejo biti upoštevne. Prav tako pri izdaji sklepa Državna revizijska komisija glede na izrecno določbo zakona ne more upoštevati zgolj ekonomskih interesov naročnika, ki se npr. kažejo v tem, da bo naročnik s sklenitvijo nove pogodbe o izvedbi javnega naročila prišel do cenejšega izvajanja storitev ali nabave blaga. Pri presoji utemeljenih okoliščin mora Državna revizijska komisija tudi upoštevati, da mora biti nastanek škodljivih posledic gotov in ne le verjeten, dovolitev sklenitve pogodbe pa mora biti edini možni ukrep za preprečitev škode. Za ugoditev predlogu za sklenitev pogodbe mora naročnik izkazati višjo stopnjo intenzivnosti škodljivih posledic, kot jih s pravilom o prepovedi sklenitve pogodbe iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN predvideva že sam zakon, saj v nasprotnem primeru to pravilo ne bi imelo nobenega pomena. V nasprotnem primeru bi že samo dejstvo, da je predmet javne nabave po naravi stvari vedno v javnem interesu (kot je v javnem interesu nedvomno tudi prevoz otrok v šolo), razvrednotilo obstoj pravila zadržanja sklenitve pogodbe. šele v primeru, kadar obseg škodljivih posledic preseže tisto mejo, ki je že sicer vključena v pravilo iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, je možno zaključiti, da ne gre več za običajne oziroma pričakovane škodljive posledice, temveč za škodljive posledice, kjer je intervencija Državne revizijske komisije v smislu izdaje sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN nujna.

Kot je bilo že zapisano, je možnost sklenitve pogodbe kljub vloženemu zahtevku za revizijo pridržana za posebne primere, kjer obstajajo objektivne, izredne in nepredvidljive okoliščine, ki kažejo na dejansko nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost njene preprečitve. Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom, da je prevoz otrok v šolo vsekakor v javnem interesu, vendar pa naročnik ni izkazal, da je v postopku oddaje predmetnega javnega naročila prišlo do izrednih ali nepredvidljivih okoliščin. Začetek šolskega leta namreč ni nepredvidljiv dogodek, naročnik pa mora biti s tem, da je dolžan zagotoviti prevoze šolskih otrok, nedvomno seznanjen, saj je to njegova zakonska dolžnost. To od njega zahteva, da svoja ravnanja pravočasno prilagodi svojim dolžnostim. Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, je naročnik predmetno naročilo objavil 7. 6. 2011, rok za prejem ponudb pa je bil določen za 7. 7. 2011. Obvestilo o izbiri najugodnejših ponudnikov po posameznih sklopih je naročnik izdal 20. 7. 2011, pri čemer je dne 29. 7. 2011 izdal še popravek obvestila o izbiri. Glede na dejstvo, da je zagotovitev prevozov šolskih otrok naročnikova zakonska dolžnost in da začetek šolskega leta ni nepredvidljiv dogodek, bi moral naročnik postopek oddaje javnega naročila začeti pravočasno, pri čemer bi moral upoštevati tako čas, potreben za izvedbo postopka, kot tudi morebitno možnost uveljavljanja pravnega varstva, kar je zakonska pravica ponudnikov. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da bi šlo za nepredvidljive in izredne objektivne okoliščine, ki jih naročnik ne bi mogel predvideti.

Prav tako v predmetnem postopku ni izkazano, da bo zaradi revizijskega postopka oz. nesklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom nastala nepopravljiva škoda. Naročnik lahko namreč prevoze šolskih otrok zagotovi tudi drugače, ne le s sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom. ZPVPJN v prvi alineji prvega odstavka 17. člena prav za takšne primere določa možnost, da lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo sklene pogodbo, če zaradi zahtevka ne more pravočasno oddati javnega naročila, njegova izvedba pa je nujna tudi v obdobju, ko poteka postopek pravnega varstva, in sicer pod pogojem, da se naročilo odda le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka javnega naročanja in da so izpolnjeni pogoji iz ZJN-2. Gre za izjemo, ki je določena že v 5. točki prvega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2). V skladu s to določbo lahko naročnik izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave, če v že začetem postopku javnega naročanja zaradi vloženega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila, izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju. Pogoja za izvedbo tega postopka sta dva: 1) vrednost naročila ne sme presegati evropskih vrednostnih pragov in 2) naročnik mora pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance. Naročnik bo torej lahko na tej podlagi zagotovil prevoze šolskih otrok tudi v obdobju, ko bo potekal postopek pravnega varstva, s čimer bo zavarovan javni interes, hkrati pa bo na ta način vlagatelju zagotovljeno učinkovito pravno varstvo.

Ker naročnik v predlogu ni navedel takih argumentov, ki bi izkazovali, da v obravnavanem primeru obstajajo izredne in nepredvidljive okoliščine oz. da grozi resna in nepopravljiva škoda, je Državna revizijska komisija predlog naročnika za izdajo sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

V Ljubljani, dne 26. 8. 2011

predsednica senata
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
- VEOLIA TRANSPORT šTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor
- Jožef Hudžar, s.p., Koračice 37, 2258 Sv. Tomaž
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana