018-256/2011 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-256/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) po predsednici senata Vidi Kostanjevec in mag. Nataši Jeršič ter mag. Maji Bilbija, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Nakup in preventivno vzdrževanje respiratorjev" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika EUROMED Franci Zore s.p., Vrhpolje pri Kamniku 108, Kamnik (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 25.08.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo, z dne 01.08.2010, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena

Obrazložitev

Naročnik je dne 18.03.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku.

Naročnik je Portalu javnih naročil dne 18.03.2011, pod. št. objave JN 2674/2011 objavil obvestilo o javnem naročilu.

S sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 22.07.2011, je naročnik izbral kot najugodnejšega ponudnika:
- za sklop 1 (Respirator za mehansko ventilacijo z najbolj naprednimi funkcijami) ponudnika MEDICOTEHNA d.o.o., Zadrobrovška cesta 42a, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik)
- za sklop 2 (Prenosni ventilator za neinvazivno ventilacijo) ponudnika PULMODATA d.o.o., Balantičeva ulica 11, Mengeš
- za sklop 3 (Respirator za mehansko ventilacijo) izbranega ponudnika
- za sklop 4 (Prenosni ventilator-respirator) ponudnika MEDITRA d.o.o., Stegne 21 c, Ljubljana
- za sklop 5 (Ventilator za kontinuirano ali interminentno, invazivno in neinvazivno mehansko ventilacijo otrok) ponudnika PULMODATA d.o.o., Balantičeva ulica 11, Mengeš.

Vlagatelj je dne 26.07.2011 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahtevek za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila iz razloga, ker ponudba izbranega ponudnika ne ustreza v celoti zahtevam razpisne dokumentacije, saj ponujeni respirator za mehansko ventilacijo z najbolj naprednimi funkcijami ne izpolnjuje zahteve po samodejnem sistemu, namenjen aktivnim in pasivnim bolnikom, ki temelji na lastnih meritvah SpO2 in CO2 in ki samodejno prilagaja minutni volumen, PEEP ter FiO2.

Naročnik je zahtevo vlagatelja po izdaji dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila s sklepom, z dne 28.07.2011, zavrgel.

Vlagatelj je dne 01.08.2011 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da je naročnik ravnal nezakonito, ko je za sklop 1 izbral ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj navaja, da je po vpogledu v izbrano ponudbo ugotovil, da ponujeni respirator ne ustreza zahtevi naročnika objavljeni na Portalu javnih naročil dne 20.04.2011. Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in priglaša povračilo stroškov.

Izbrani ponudnik je na naročnika dne 03.08.2011 naslovil izjasnitev o vloženem zahtevku za revizijo, v kateri navaja, da ponujeni respirator v celoti ustreza zahtevam naročnika ter, da gre naročnikov odgovor objavljen na Portalu javnih naročil razumeti kot pojasnilo naročnika, da je možno ponuditi tudi tovrsten sistem, saj odgovor opisuje obliko ventilacije ASV, ki je komercialno ime ene izmed oblik ventilacije.

Naročnik je dne 05.08.2011 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik pojasnjuje, da je na Poralu javnih naročil v zvezi z obliko ventilacije zgolj podrobneje opredelil eno izmed možnih oblik ventilacije, nikakor pa ni spremenil pogoja, niti ni določil, da je ventilacija ASV edina možna oblika ventilacije. Naročnik se tudi v celoti strinja z opredelitvijo izbranega ponudnika v njegovi izjasnitvi o zahtevku za revizijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 10.08.2011, odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter na podlagi preučitve ostale spisovne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, v skladu z določilom 39. in 70. člena člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisije je presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je naročnik z izborom ponudbe izbranega ponudnika postopal v nasprotju z določili ZJN-2, saj ponujeni respirator za mehansko ventilacijo z najbolj naprednimi funkcijami ne ustreza zahtevi naročnika po ASV ventilaciji.

ZPVPJN ureja postopek uveljavljanja pravnega varstva zoper naročnikova ravnanja v postopkih oddaje javnega naročila. ZPVPJN daje ponudnikom pravico do uveljavljanja pravnega sredstva zoper ravnanja naročnika, pri čemer pa so obvezani upoštevati zakonske zahteve glede vložitve pravnega sredstva v zvezi z načinom (postopkom) vložitve zahtevka za revizijo in v zvezi z samo vsebino zahtevka za revizijo. Skladno z določilom 15. člena ZPVPJN mora zahtevek za revizijo med drugim vsebovati očitane kršitve naročnika in dejstva ter dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Zahteva po jasni in opredeljeni navedbi domnevnih kršitev naročnika in predložitvi dejstev in dokazov, s katerim je mogoče preveriti utemeljenost očitanih kršitev, izhaja iz pravdnega postopka, ki se na temelju prvega odstavka 13. člena ZPVPJN glede vprašanj, ki jih ne ureja ZPVPJN smisleno uporablja v predrevizijskem in revizijskem ter pritožbenem postopku. Določilo 7. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08, v nadaljevanju ZPP) od strank zahteva, da navedejo vsa dejstva, na katera opirajo svoje zahtevke, in predlagajo dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo. Skladno z 212. členom ZPP pa mora vsaka stranka navesti dejstva in predlagati dokaze, na katere opira svoj zahtevek, ali s katerimi izpodbija navedbe in dokaze nasprotnika. Izpostaviti torej gre, da mora biti tožba (zahtevek za revizijo) oblikovana tako, da se v njej navede dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, dejstva pa mora navesti tako, da se na njihovi podlagi izkaže utemeljenost tožbenega zahtevka in predložiti dokaze. Za učinkovito uveljavljanje pravnega varstva trditveno breme, kot izhaja iz določila 7. člena ZPP, od tožnika (v primeru pravnega varstva v postopkih javnega naročanja- vlagatelja) zahteva, da v tožbi (zahtevku za revizijo) dejstva zatrjuje določno in konkretizirano, v tožbi predlagani dokazi pa služijo potrditvi (izkazovanju) teh dejstev.
To dejansko pomeni, da ne zadostuje zgolj navedba, da je naročnik kršil posamezno določilo področnega zakona (ZJN-2, ZJNVETPS ali ZPVPJN), pač pa je potrebno določno navesti katero ravnanje naročnika je v nasprotju s predpisi in razloge, zakaj naj bi (po mnenju vlagatelja pravnega sredstva) šlo za domnevno kršitev in predložiti dokazila na podlagi katerih je mogoče preveriti utemeljenost domnevno spornega ravnanja naročnika.

V predmetnem revizijskem postopku je vlagatelj v zahtevku za revizijo zgolj navedel:

" [â??] Na vprašanje ponudnika vezano na sklop 1, (20.402011 ob 12.03):
Ali se v okviru treje alineje točke 1.3. zahteva popolnoma samodejen (fully closed-loop) sistem, namenjen aktivnim in pasivnim bolnikom, ki temelji na lastnih meritvah SpO2 in CO2 in ki samodejno prilagaja minutni volumen, PEEP ter FiO2"
Je bil podan odgovor : DA.
Ponudba oz. ponujena oprema izbranega ponudnika za sklop 1, ponudnika Medicotehna d.o.o. nikakor ne izpolnjuje te zahteve, saj sploh niso upoštevali navedene spremembe, ki je nastala z odgovorom naročnika, kar je vlagatelj ugotovil pri vpogledu v ponudbeno razpisno dokumentacijo. Zato pozivamo naročnika, da ponudbo ponudnika Medicotehna d.o.o. izloči kot neprimerno in spremeni odločitev o oddaji javnega naročila."

V predmetnem revizijskem postopku je vlagatelj zgolj navedel, da je izbrana ponudba za sklop 1 neprimerna in bi jo moral naročnik izločiti. V zahtevku za revizijo pa vlagatelj ne navede:
- zakaj je izbrana ponudba nepravilna (sprva ne izkaže, da je naročnik s pojasnilom, objavljenih na Portalu javnih naročil, z dne 20.04.2011, spremenil tehnične zahteve glede respiratorja tako, da je zahtevana edino ASV ventilacija, niti ne navede zakaj ocenjuje, da respirator tipa NPB 840, proizvajalca Covidien ne izpolnjuje po mnenju vlagatelja edine zahteve glede oblike ventilacije)
- ne navede nobenih dejstev in predloži dokazov, ki bi izkazovali, da ponujena oprema -respirator tipa NPB 840 ne ustreza zahtevi, oziroma ne izkaže, da ventilacije, ki jih omogoča ponujeni aparat izbranega ponudnika ne ustrezajo (po mnenju vlagatelja) edini zahtevani obliki ventilacije ASV
- ob odsotnosti zgoraj naštetega ne navede razlogov za naročniku očitano kršitev- obveznost izločitve izbrane ponudbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo pavšalno navaja domnevne kršitve naročnika in ne navede nobenih dejstev ter predloži dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče preveriti utemeljenost revizijskega zahtevka. Državna revizijska komisija glede na nedecidiran in nedokazan revizijski zahtevek upoštevajoč pravilo o trditveno-dokaznem bremenu, kot izhaja iz določil ZPP, zaključuje, da ne more presoditi utemeljenosti vlagateljevih revizijskih navedb, zato je zahtevek za revizijo, skladno s prvo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov vplačane takse. Določilo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN določa, da mora naročnik v primeru, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Povračilo potrebnih revizijskih stroškov se torej po določilu tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN veže na utemeljenost zahtevka za revizijo. Ker je bilo v predmetnem revizijskem postopku ugotovljeno, da je zahtevek za revizijo ni utemeljen, se posledično kot neutemeljena, zavrne tudi zahteva vlagatelja po povračilu stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
V Ljubljani, dne 25.08.2011
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- EUROMED Franci Zore s.p., Vrhpolje pri Kamniku 108, Kamnik
- Univerzitetni klinični center, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- MEDICOTEHNA d.o.o., Zadrobrovška cesta 42a, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana