018-250/2011 Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Številka: 018-250/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Nataši Jeršič, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Izvedba strojno instalacijskih del za vgradnjo merilnikov porabe hladne in tople vode v 102 stanovanjih Engelsova ulica 42-52 v Mariboru" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika CMC Ekocon d.o.o., Zapolje I/10, Logatec (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.08.2011.

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o izločitvi ponudb, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta št. 2010-103/2011, z dne 19.07.2011.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 660,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.06.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti.

Naročnik je predmetni postopek oddaje javnega naročila male vrednosti objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave NMV 2118/2011, z dne 23.06.2011.

Naročnik je dne 19.07.2011 sprejel Odločitev o izločitvi ponudb. V obrazložitvi odločitve o izločitvi ponudb je naročnik navedel, da je prejel dve pravočasni ponudbi. Ponudbo vlagatelja je naročnik ocenil kot nepopolno ponudbo iz razloga, ker je v ponudbi napačno obračunana višina davka na dodano vrednost, saj je obračunan 20 % DDV namesto 8,5 % DDV. Naročnik je tudi ponudbo ponudnika KOMMUNIO d.o.o., Ljubljana označil kot nepopolno ponudbo, saj v ponudbi niso predložena zahtevana finančna zavarovanja.

Vlagatelj je dne 26.07.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da iz razpisne dokumentacije ni razvidno, da je potrebno obračunati davek na dodano vrednost po nižji stopnji, to je 8,5 % stopnji. Iz javno dostopnih podatkov o statusu naročnika in podatkov v razpisni dokumentaciji, ki jih je imel vlagatelj na voljo, je menil, da je v ponudbi pravilno obračunati 20 % DDV. Vlagatelj še navaja, da mu je po prejemu odločitve o izločitvi ponudb naročnik po telefonu pojasnil, da je pravilno obračunati DDV po 8,5 %, saj so razpisana dela vezana na neprofitna stanovanja. Vlagatelj poudarja, da bi moral naročnik informacijo o stopnji DDV navesti v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o zavrnitvi ponudb in zahteva povračilo stroška vplačane takse.
Naročnik je dne 03.08.2011 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je že iz javne objave obvestila o javnem naročilu moč ugotoviti, da gre za gradbena dela uvrščena v enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) po šifro 45000000 ter, da iz naslova javnega naročila eksplicitno izhaja, da gre za gradbena dela v stanovanjih, iz vzorca ponudbe pa, da gre za najemna stanovanja. Naročnik se sklicuje na pojasnilo Davčne uprave Republike Slovenije, objavljenega na njihovi internetni strani dne 3.1.2011 iz katerega izhaja, da so od dne 1.1.2011 dalje še naprej po nižji davčni stopnji obdavčena stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje ter deli teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le teh.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 08.08.2011, odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter na podlagi preučitve ostale spisovne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, v skladu z določilom 39. člena in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Skladno s prvim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, s spremembami, v nadaljevanju ZJN-2) mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne.

Za ugotovitev, ali je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti upravičeno izločil vse ponudbe, je potrebno presoditi, ali je ponudba vlagatelja iz razloga, ker je v ponudbeni ceni obračunan DDV po višji davčni stopnji, nepopolna ponudba.

Na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pripravil obrazec 8:1. PONUDBENA CENA

Skupna ponudbena cena (brez DDV) EUR
Popust ( %) EUR
DDV ( % ) EUR
Skupna ponudbena cena z DDV

z besedo: _ (/100)


Naročnik je obrazec 8 (Ponudba) pripravil tako, da so ponudniki vnesli ponudbeno ceno brez DDV, morebitni popust in stopnjo davka na dodano vrednost, pri čemer iz nobenega dela razpisne dokumentacije ne izhaja kolikšna je davčna stopnja za obračun davka na dodano vrednost. Namreč ponudbena cena z vključenim DDV je razvidna še iz vzorca pogodbe (4. člen pogodbe), kjer stopnja DDV ni opredeljena, iz opisa predmeta javnega naročila (Popis strojno instalacijskih del) pa ne izhaja, da se bodo dela opravljala v neprofitnih najemnih stanovanjih, niti iz razpisne dokumentacije ne izhaja kvadratura stanovanj. Tudi pojasnila razpisne dokumentacije, objavljena na Portalu javnih naročil, se ne nanašajo na višino davčne stopnje za obračun davka na dodano vrednost. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji in v pojasnilih ni navedel kolikšna je davčna stopnja za obračun davka na dodano vrednost. Državna revizijska komisija v celoti zavrača obrazložitev naročnika, kot izhaja iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, da je iz vzorca pogodbe razvidno, da gre za dela v najemnih stanovanjih, pri čemer je potrebno dodati, da zgolj navedba o delih v najemnih stanovanjih ni zadosten podatek, v kolikor mu ni dodano, da gre za dela v neprofitnih najemnih stanovanjih, za katere se obračuna DDV po 8,5 % davčni stopnji. Iz opisa dejavnosti naročnika, dostopni na spletnih straneh naročnika, pa je kot dejavnost naročnika navedene prenova ter vzdrževanje neprofitnih, kakor tudi profitnih stanovanj.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pripravil pomanjkljivo razpisno dokumentacijo, saj iz nje ni razvidno, kolikšno davčno stopnjo za obračun davka na dodano vrednost je potrebno obračunati.

Po vpogledu v ponudbo vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v obrazec 8 vpisal 20 % davčno stopnjo za obračun DDV. Nepopolnost ponudbe vlagatelja in posledično izločitev njegove ponudbe je naročnik vezal na dejstvo, da je vlagatelj namesto 8,5 % DDV obračunal 20 % DDV. Ker je Državna revizijska komisija že ugotovila, da je bila razpisna dokumentacija pripravljena premalo določno (saj iz nje ni razvidno, da gre za dela v neprofitinih najemnih stanovanjih za katere se obračuna 8,5 % DDV), po stališču Državne revizijske komisije pa nejasnost določil razpisne dokumentacije ne more iti na škodo ponudnikov, Državna revizijska komisija ugotavlja, da razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe ni upravičen. Obrazec 8 je pripravljen tako, da skupna ponudbena cena (brez DDV) predstavlja ceno na enoto, zato gre ugotoviti, da se cena na enoto kljub obračunu nižje davčne stopnje ne bo spreminjala. Tudi v popisu del je vlagatelj podal ceno na enoto brez DDV (enota, cena na enoto brez DDV in cena vrstice na enoto brez DDV) in podal skupno ponudbeno ceno brez DDV, ki znaša 51.613,63 EUR. Poudariti gre, da naročnik tako v primeru obračuna po 20 % davčni stopnji DDV, kakor tudi po 8,5 % davčni stopnji DDV vlagatelju plača vrednost cene na enoto- 51.613,63 EUR. Cena na enoto in skupna ponudbena cena brez DDV se v primeru obračuna po nižji davčni stopnji za obračun DDV ne bo spreminjala, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral naročnik vlagatelja, na temelju 78. člena ZJN-2, pozvati k dopolnitvi ponudbe tako, da bi vlagatelj obračunal 8,5 % DDV. Skladno z že zapisanim prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb po 78. členu izločiti ponudbe, ki niso popolne. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je bilo ugotovljeno, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel, kolikšna je davčna stopnja za obračun DDV, zato bi moral pred končno odločitvijo o oddaji/ izločitvi ponudb vlagatelja na temelju 78. člena ZJN-2 pozvati, da svojo ponudbo dopolni tako, da obračuna DDV po znižani davčni stopnji, pri čemer gre poudariti, da se cena na enoto (skupna ponudbena cena brez DDV) ne spremeni.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik postopal v nasprotju z določilom 80. člena ZJN-2, ko je ponudbo vlagatelja brez predhodnega poziva na predložitev ponudbe s pravilno obračunanim DDV po 8,5 % davčni stopnji, izločil kot nepopolno. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj uspel izkazati nezakonitost sprejema odločitve o izločitvi ponudb, z dne 19.07.2011, zato je Državna revizijska komisija na podlagi 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev o izločitvi ponudb, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta št. 2010-103/2011, z dne 19.07.2011

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov vplačane takse. Določilo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN določa, da mora naročnik v primeru, da je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 660,00 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 24.08.2011


mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- CMC Ekocon d.o.o., Zapolje I/10, Logatec
- Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana