018-239/2011 Občina Vipava

Številka: 018-239/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Sonji Drozdek šinko, v postopku pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila "Izgradnja kanalizacijskega sistema Zemono, Sanabor s čistilno napravo in povezovalni kanal Slap - Vipava", v zvezi s pritožbo družbe GINEX INTERNATIONAL, d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, Vipava (v nadaljevanju: naročnik) dne 12. 8. 2011

ODLOČILA

Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, ki izhaja iz Sklepa, izdanega dne 26. 7. 2011, pod št. 430-015/2011-4.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22. 6. 2011, pod št. 430-0015/2011, sprejel Sklep o začetku postopka javnega naročila in imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb, za oddajo javnega naročila "Izgradnja kanalizacijskega sistema Zemono, Sanabor s čistilno napravo in povezovalni kanal Slap - Vipava". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 7. 7. 2011, pod št. objave JN7607/2011.

Vlagatelj je, pred potekom roka za oddajo ponudb, z vlogo z dne 22. 7. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim izpodbija vsebino razpisne dokumentacije.

Naročnik je dne 26. 7. 2011, pod št. 430-015/2011-4, sprejel sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, ker naj ni bil vložen prepozno. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelj dne 22. 7. 2011 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo in objavo predmetnega javnega naročila. Ker 25. člen ZPVPJN v prvem odstavku določa, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na razpisno dokumentacijo, vloži v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu, ki je bilo v konkretnem primeru objavljeno dne 7. 7. 2011, naročnik ugotavlja, da je bil zahtevek za revizijo vložen prepozno in ga je zato skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN zavrgel.

Vlagatelj je z vlogo z dne 28. 7. 2011 pri naročniku vložil pritožbo. Vlagatelj je prepričan, da je naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo napačna, saj je dejstvo, da je naročnik podajal odgovore in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo tudi po njeni objavi. Vlagatelj zato meni, da je vložil zahtevek za revizijo v zakonsko določenem roku. Vlagatelj se ob tem sklicuje na dosedanje odločitve Državne revizijske komisije v zvezi s podobnimi primeri, kjer je zavzela stališče, da se rok šteje od zadnjega odgovora naročnika.

Naročnik je z vlogo z dne 1. 8. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskim postopkom.

Državna revizijska komisija po proučitvi pritožbe ter dokumentacije ugotavlja, da je pritožba utemeljena.

Med naročnikom in vlagateljem je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel kot prepoznega.

Določba tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN določa, da naročnik zavrže zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ni bil vložen pravočasno, če ga ni vložila aktivno legitimirana oseba ali če vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse oziroma ta ni bila plačana v ustrezni višini. Roki za vložitev zahtevka za revizijo so določeni v 25. členu ZPVPJN. V skladu s prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Drugi odstavek 25. člena ZPVPJN določa, da zahtevka za revizijo zoper vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. V skladu s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Iz citiranih določil ZPVPJN je razvidno, da morajo ponudniki v primeru, kadar vlagajo zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije, le-tega vložiti v roku osmih delovnih dni od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, pri čemer zahtevka za revizijo ne morejo vložiti po poteku roka za prejem ponudb (razen pri oddaji naročil male vrednosti, pri oddaji storitev iz Seznama storitev B ter v vseh postopkih, ko naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni).

Med strankama v konkretnem primeru ni spora o tem, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije in da je bil vložen pri naročniku dne 22. 7. 2011, kar izhaja tudi iz prejemne štampiljke naročnika, odtisnjene na izvirniku zahtevka za revizijo. Sporno je vprašanje, ali je bil zahtevek za revizijo vložen v roku iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN. Naročnik meni, da je, glede na dejstvo, da je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na portalu javnih naročil dne 7. 7. 2011, zahtevek za revizijo vložen po preteku osmih delovnih dni od dneva objave, vlagatelj pa se sklicuje na dejstvo, da je naročnik podal odgovore in pojasnila na razpisno dokumentacijo po njeni objavi in je potrebno rok šteti od dneva objave navedenih odgovorov oziroma pojasnil.

Državna revizijska komisija po vpogledu v spisovno dokumentacijo in v objavo obvestila o predmetnem javnem naročilu na portalu javnih naročil ugotavlja, da je naročnik obvestilo o javnem naročilu objavil dne 7. 7. 2011, pod št. objave JN7607. Naročnik je nato objavil dodatna pojasnila, in sicer dne 8. 7. 2011, 11. 7. 2011, 15. 7. 2011, 18. 7. 2011, 20. 7. 2011 in 22. 7. 2011, pri čemer je z navedenimi pojasnili tudi spremenil določene zahteve in merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije. Tako je na primer z objavo pojasnila dne 15. 7. 2011 naročnik spremenil kriterij bonitetne ocene (ki je tudi predmet izpodbijanja v zahtevku za revizijo), z objavo z dne 20. 7. 2011 spremenil tehnične specifikacije idr.

Naročnik navedenih pojasnil sicer ni objavil v obliki obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, kot to določa 63.a člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2), vendar pa je kljub temu, v konkretnem primeru potrebno šteti, da objavljena pojasnila predstavljajo takšno spremembo oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije, da je temu ustrezno, ob upoštevanju ne le gramatikalne, ampak tudi namenske razlage določbe prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, potrebno rok za vložitev zahtevka za revizijo šteti od dneva objave navedenih pojasnil. Tako izhaja tudi iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da se kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji. Iz navedenega je razvidno, da je pomen objavljenih pojasnil, ki spreminjajo razpisno dokumentacijo, dejansko enak objavljanju obvestil o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku in da je ponudnikom zagotovljeno učinkovito pravno varstvo le v primeru, da imajo ustrezen rok za vložitev zahtevka za revizijo, štetega od dneva, ko se seznanijo z razpisno dokumentacijo (oziroma njeno spremembo, dopolnitvijo, ali odpravo nejasnosti).

Glede na ugotovljeno dejansko stanje ter ob upoštevanju namena določbe prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, je potrebno pritrditi pritožbenim navedbam vlagatelja, da se rok za vložitev zahtevka za revizijo v obravnavanem primeru šteje od dneva objave navedenih pojasnil. Ker je bil zahtevek za revizijo vložen dne 22. 7. 2011, torej v roku osmih delovnih dni od dneva objavljenih pojasnil, je potrebno ugotoviti, da je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel kot prepoznega. Zato je pritožbi vlagatelja, na podlagi 55. člena ZPVPJN, ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, ki izhaja iz Sklepa, izdanega dne 26. 7. 2011, pod št. 430-015/2011-4.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, je skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 12. 8. 2011

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, Vipava
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana