018-227/2011 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-227/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) po predsednici senata Miriam Ravnikar šurk in Sonji Drozdek šinko ter mag. Nataši Jeršič, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal-Neverke, II. faza", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Kostmann d.o.o., Glavni trg 29, Slovenj Gradec, ki ga zastopa odvetnica Marjana šnuderl, Rimska cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 16.08.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo, z dne 30.06.2011, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.
3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.04.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku.


Naročnik je Portalu javnih naročil dne 12.04.2011, pod. št. objave JN 3708/2011 objavil obvestilo o postopku oddaje javnega naročila za gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal-Neverke, II. faza.

S sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.06.2011, je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 30.06.2011 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje ekonomsko-finančnega pogoja po plačilu vseh zapadlih obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Vlagatelj navaja (in zahtevku za revizijo prilaga), da iz izpisa odprtih postavk na dan 6.1.2011, ki ga je izdal podjetnik posameznik SPEDITION SORšAK, Uroš Soršak s.p., Celjska c. 98, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: UROš SORšAK s.p.) izhaja, da mu izbrani ponudnik dolguje 2.069,78 EUR, ki so zapadli v plačilo 13.08.2010. Po navedbah vlagatelja terjatev ni sporna in prerekana, saj je izpis odprtih postav žigosan in podpisan s strani izbranega ponudnika, zahtevku za revizijo pa vlagatelj prilaga tudi račun št. 57/10 prevoznica-dobavnica. Vlagatelj kot dokazilo prilaga tudi "prevoznico-naročilnico št. 002730", ki je podlaga za izvedbo storitve prevoza gramoza v razdalji 15 km in količine 120 ton, katero je naročil izbrani ponudnik. V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da se zasliši Uroša Soršaka in zakonitega zastopnika izbranega ponudnika zaradi razjasnitve dejanskega stanja in izvede vse ostale potrebne dokaze.
Po vlagateljevem vedenju je UROš SORšAK s.p. kot podizvajalec izvajal dela za izbranega ponudnika na javnem naročilu "Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške-KOCEROD", zaradi česar izbrani ponudnik ne sledi zahtevi po poravnanih zapadlih obveznosti do podizvajalcev iz predhodnih postopkov javnega naročanja. Vlagatelj še dodaja, da s strani izbranega ponudnika priloženo poročilo pooblaščenega revizorja, skladno s prakso Državne revizijske komisije, predstavlja pravno domnevo o resničnosti zapisanih podatkov, vendar je mogoče izkazovati nasprotno.

Vlagatelj še navaja, da je ponudba izbranega ponudnika formalno nepopolna, ker ni parafirana na vsaki strani. V ponudbi izbranega ponudnika je napačno izračunana ponudbena cena, saj je med postavkama 6.01 in 6.02 (tesarska dela) ponudbenega predračuna dvakrat napačno izračunan znesek.

Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in priglaša povračilo revizijskih stroškov.

Izbrani ponudnik je dne 08.07.2011 priglasil stransko intervencijo in se v vlogi opredelil do navedb revizijskega zahtevka. V vlogi izbrani ponudnik navaja, da UROš SORšAK s.p., nikoli ni bil podizvajalec izbranega ponudnika v kateremkoli postopku javnega naročanja ter, da izbrani ponudnik z njim ni imel sklenjene pogodbe in mu izdajal naročilnic, ampak je delal po naročilu kooperanta izbranega ponudnika, ker le-ta ni imel dovolj lastnih kapacitet. Glede napačnega izračuna ponudbene cene pa izbrani ponudnik navaja, da le-ta znaša 0,03 EUR, kar ne sme biti razlog za nepopolnost ponudbe.

Naročnik je dne 15.07.2011 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V zvezi z domnevno zapadlimi neplačanimi terjatvami izbranega ponudnika do UROš SORšAK s.p. naročnik navaja, da UROš SORšAK s.p. nikoli ni bil podizvajalec izbranega ponudnika v kateremkoli postopku javnega naročanja, pri čemer naročnik izpostavlja k pripravljalni vlogi izbranega ponudnika priloženo dokazilo-pogodbo, sklenjeno med izbranim ponudnikom in Avtoprevoz Gramet- trade d.o.o., za katerega je prevoze izvajal UROš SORšAK s.p. Dokazno breme je skladno z ZRPJN na vlagatelju in ker v predmetnem revizijskem postopku priloženi dokazi vlagatelja ne izkazujejo vlagateljevih navedb, naročnik nima razlogov, da ne bi sledil obrazložitvi izbranega ponudnika.

Glede neparafiranih strani izbrane ponudbe naročnik pojasnjuje, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval parafe na vsaki strani, pač pa da se listine izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to označeno. V zvezi z napačno izračunano ponudbeno ceno naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik štirimestno decimalno število (pridobljeni po izračunu v Excel tabeli) zaokrožil na dvomestno število. Odstopanja so možna glede števil čez decimalno vejico, ki pa na končno ponudbeno ceno nima vpliva.

Vlagatelj je dne 19.07.2011 podal vlogo, iz katere izhaja, da nadaljuje postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom, z dne 25.07. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Državna revizijska komisija je dne 02.08.2011 na Mestno občino Slovenj Gradec naslovila zahtevo za odstop ponudbe Primorje d.d. izbrano v postopku oddaje javnega naročila "Regijski center ravnanje z odpadki Koroške-KOCEROD". Državna revizijska komisija je fotokopijo ponudbe prejela dne 05.08.2011.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter na podlagi preučitve ostale spisovne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, v skladu z določilom 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisije je presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti, saj izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve po poravnanih zapadlih obveznostih do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Naročnik je v točki 3.1.2. Ekonomsko-finančna sposobnost zahteval:
"Gospodarski subjekt ima plačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo.
opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja."

V izjavi o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev je med drugim zapisano, da ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja:
"6. Plačane imamo vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja."

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izjava ožigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe izbranega ponudnika.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da ima izbrani ponudnik do UROš SORšAK s.p. neporavnane zapadle obveznosti iz predhodnega postopka javnega naročanja, najverjetneje iz postopka oddaje javnega naročila za "Regijski center ravnanje z odpadki Koroške-KOCEROD".

Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik podizvajalcu UROš SORšAK s.p. dolguje 2.069,00 EUR in kot dokazilo prilaga izpis odprtih postavk na dan 06.01.2011. Iz izpisa odprtih postavk na dan 06.01.2011 izhaja, da je podlaga za dospelo neplačano terjatev v višini 2.069,00 EUR dokument št. 090-57/2010, valuta pa na dan 13.08.2010. Izpis odprtih postavk na dan 06.01.2011 je podpisan s strani izbranega ponudnika (podpis -Jamšek, z dne 11.1.2011).
Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah že zapisala (odločitev Državne revizijske komisije 018-49/2011), da zgolj podpisan obrazec izpis odprtih postavk ne zadostuje za dokazovanje obstoja neporavnanih zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, v kolikor mu niso predložene verodostojne listine, iz katerih je razviden temelj za nastop izkazanega stanja (pogodba o udeležbi na javnem naročilu, računi idr.) oziroma v konkretnem primeru vsaj dokument št. 090-57/2010, ki naj bi bil podlaga za nastanek obveznosti.

Državna revizijska komisija tudi izpostavlja, da je bil rok za oddajo ponudbe v predmetnem postopku oddaje javnega naročila določen na dan 11.05.2011 in vlagatelj z ničemer ne izkazuje, da izbrani ponudnik domnevnega dolga do roka oddaje ponudb v predmetnem javnem naročilu ni že poravnal (npr. priložitev pravnomočnega sklepa o izvršbi). Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo s priloženimi dokazili ni uspel izkazati samega obstoja domnevno dospele in neplačane terjatve. Hkrati Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da vlagatelj tudi z ničemer ne izkazuje, da je domnevno neplačana zapadla obveznost izbranega ponudnika do UROš SORšAK s.p. nastala na podlagi pravnega razmerja, ki ima temelj v predhodnem postopku oddaje javnega naročila. Naročnikov pogoj do poravnanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev se nanaša (zgolj) na predhodne postopke javnega naročanja. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je po njemu znanih podatkih dospela terjatev posledica sodelovanja izbranega ponudnika in UROš SORšAK s.p. kot podizvajalca v postopku oddaje javnega naročila "Regijski center ravnanje z odpadki Koroške-KOCEROD". Državna revizijska komisija je vpogledala v fotokopijo izbranega ponudnika oddano v postopku oddaje javnega naročila "Regijski center ravnanje z odpadki Koroške-KOCEROD" in ugotovila, da izbrani ponudnik v ponudbi ni prijavil nobenega podizvajalca, hkrati pa vlagatelj v zahtevku za revizijo z ničemer ne izkazuje, da je izbrani ponudnik za navedeni postopek oddaje javnega naročila s podjetnikom UROš SORšAK s.p. sklenil dogovor o nastopu na javnem naročilu v razmerju glavni izvajalec-podizvajalec.

Ker vlagatelj za svoje trditve ni priložil dokazov, ki bi očitane kršitve naročnika potrdile, je Državna revizijska komisija upoštevaje pravilo o trditveno- dokaznem bremenu, kot izhaja iz določil 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem., v nadaljevanju ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) vlagateljeve revizijske ocenjuje kot neutemeljene. Državna revizijska komisija tako v okviru obravnavane revizijske navedbe zaključuje, da naročniku s tem, ko je ocenil, da izbrani ponudnik izkazuje ekonomsko-finančno sposobnost, ni mogoče očitati kršitve ZJN-2, zato revizijsko navedbo zavrača kot neutemeljeno.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika formalno nepopolna, saj ni parafirana na vsaki strani.

Naročnik je v poglavju Izdelava ponudbe, v točki 4.1. zapisal:
" Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno. Zloži se jih po gornjem zaporedju (med "poglavja" v gornjih alinejah se zloži "pregradni karton" z naslovom posebnega poglavja), spne v mapo in poveže z vrvico, ki se jo zapečati z nalepko in žigom. "

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije ne izhaja zahteva, da se podpiše vsaka stran ponudbe (pač pa le tam, kjer je to določeno), zato je potrebno revizijsko navedbo vlagatelj o formalni nepopolnosti izbrane ponudbe zavrniti kot neutemeljeno.


Kot slednjo je Državna revizijska komisija obravnavala navedbo vlagatelja, da je napačno izračunana cena, saj je pod postavko 6.01. in 6.02. dvakrat napačno izračunan znesek.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeni predračun izbrane ponudbe iz ugotovila, da je pri izračunu pod postavko 6.01. (izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj) prišlo do zapisa vrednosti, ki odstopa od dejanskega izračuna. Izbrani ponudnik je zapisal, da je skupna vrednost (količina 252,48 m² x 6,76 EUR) 1706,74 EUR, medtem ko pravilen izračun znaša 2 centa več, to je 1.706, 76 EUR. Enako gre ugotoviti pri postavki 6.02. (izdelava dvostranskega veznega opaža za raven zid, visok do 2 m), kjer je izbrani ponudnik zapisal znesek 5.706,63 EUR, pravilen izračun (količina 731,62 m² X 7,80 EUR) pa znaša 1 cent več, to je 5.706,64 EUR. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se pravilen izračun ponudbene cene od vpisane ponudbene cene razlikuje za 3 cente, kar predstavlja 0,000000023 % ponudbene cene. Državna revizijska komisija ocenjuje, da ugotovljen napačen izračun ponudbene cene (v postavki 6.01 in 6.02) predstavlja tako zanemarljiv delež ponudbene cene, da je potrebno tovrstno pomanjkljivost izbrane ponudbe označiti kot nebistveno.


Skladno z obrazložitvijo tega sklepa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati naročnikovih kršitev določil ZJN-2, zato je zahtevek za revizijo skladno z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer strošek vplačane takse ter stroške v zvezi z odvetniškim zastopanjem. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V določilu četrtega odstavka 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."
V obravnavanem revizijskem postopku je naročnik zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. Tudi Državna revizijska komisija je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, zato je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne 16.08.2011


Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav.,
Predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Marjana šnuderl, Rimska cesta 24, Ljubljana
- Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
- Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana