018-231/2011 DARS d.d.

Številka: 018-231/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Zamenjava dotrajanih varovalnih ograj na odsekih AC na območju PE AC baze Slovenske Konjice in PE AC baze Ljubljana" na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga vložila družba MAP-TRADE d.o.o., špindlerjeva 2c, Slovenska Bistrica in ALMONT PVC d.o.o., ki ju po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.8.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 20.6.2011, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Zamenjava dotrajanih varovalnih ograj na odsekih AC na območju PE AC baze Slovenske Konjice in PE AC baze Ljubljana" dne 9.11.2010 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN10802/2010, s popravki pod objavami št. JN11229/2010 z dne 19.11.2010 ter št. JN11674/2010 z dne 2.12.2010. Naročnik naročilo oddaja po postopku s pogajanji.

Dne 8.6.2011 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji naročila št. 402-26/11-RPP/BP-367-I, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika družbo LOS CESTNA OPREMA d.o.o., Podjetniško naselje Kočevje 1, Kočevje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 20.6.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem
zatrjuje, da mu naročnik ni omogočilo vpogleda v zahtevano dokumentacijo, kar je bistvena predpostavka zahtevka za pravno varstvo. Vlagatelj meni, da je naročnik njegovo vlogo za vpogled namenoma obravnaval šele 17.6.2010 (v petek), pri čemer je vabilo na vpogled posredoval mimo veljavnih pravil, ki se uporabljajo za obveščanje in vročanje. Vabilo na vpogled je naročnik po vlagateljevih zatrjevanjih poslal po faksu na napačno številko, o čemer je bil obveščen po telefonskem klicu, ki je bil opravljen po uri razpisani za vpogled. Vlagatelj zatrjuje, da naročnik napake ni popravil niti ni vlagatelja vabil na vpogled kasneje istega dne. Namesto, da bi naročnik po vlagateljevih zatrjevanjih svojo napako nemudoma saniral in vlagatelja oz. pooblaščenca obvestil o novem vpogledu, mu je nov termin ponovno posredoval po faksu, vendar šele ob 16. uri, kar je po zaključku delavnega časa pooblaščenca. Ker je imel pooblaščenec vlagatelja že dlje časa določen termin sestanka na drugi lokaciji, se je v pisarno vrnil dne 20.6.2011 ob 8.45 uri, takrat pa je prejel faks, da se bo vpogled vršil ob 8.30 uri. Vsa navedena ravnanja po vlagateljevih zatrjevanjih kažejo na naročnikov namen, da se vlagatelju onemogoči vpogled. Vlagatelj v nadaljevanju še izpostavlja, da mu naročnik prav tako ni odgovoril na zahtevo za dodatno obrazložitev, zaradi česar je bil tudi prisiljen vlagati predmetni revizijski zahtevek. V nadaljevanju revizijskega zahtevka vlagatelj ugovarja tudi popolnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj je namreč na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika po izvedbi I. faze ugotovil, da je izbrani ponudnik v nasprotju z določili RD, obvestilom in veljavno zakonodajo oddal nepopolno in nepravilno ponudbo, zaradi česar bi moral biti iz postopka oddaje javnega naročila izločen, vendar mu je naročnik kljub temu priznal usposobljenost, hkrati pa ga je dvakrat neupravičeno pozval k dopolnitvam in pojasnitvam. Izbrani ponudnik po vlagateljevih zatrjevanjih že na prvi poziv naročnikove zahteve ni ustrezno dopolnil, zato bi ga moral naročnik že iz tega razloga izločiti. Naročnik je namreč ponudnika 12.1.2011 pozval k prvi dopolnitvi, v kateri je zahteval predložitev kopije pogodb za oba referenčna objekta, ki jih je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navajal. Ponudnik je naročniku predložil pomanjkljivo dokumentacijo, in sicer Pogodbo za izvedbo del na območju PE AC baze Slovenske Konjice in Maribor, ki pa ni imela vseh strani. Po vlagateljevih navedbah manjka zadnja stran pogodbe, ena bistvenih sestavin pogodbe, kjer se nahajajo podpisi strank in datumi. Poleg tega je izbrani ponudnik za referenčna dela predložil potrdilo, ki ga je podpisala družba Primorje d.d., pri čemer pa iz predloženega potrdila ne izhaja % del, ki jih ponudnik v obrazcu 5.1. (j) navaja, hkrati pa je bilo ugotovljeno, da se predložene pogodbe glasijo na popolnoma drugo pravno osebo in ne na Primorje d.d. Izbrani ponudnik je namreč omenjene pogodbe sklenil z družbo Primorje inštalacije d.o.o. in ne s podjetjem, ki je reference potrdilo. Izbrani ponudnik tako ni predložil nobenega dokazila, ki bi potrjevalo opravljanje dela s strani dejanske pogodbene stranke, torej Primorja instalacije d.o.o., zato sta taka potrdila o referenčnem delu neustrezna in v nasprotju z naročnikovo zahtevo. Pri tem pa vlagatelj še izpostavlja, da je naročnik izbranega ponudnika dne 21.2.2011 nezakonito pozval k dodatnim pojasnilom, na katera je izbrani ponudnik odgovoril v odgovoru, z dne 23.2.2011, in sicer da ga Primorje d.o.o. ni nominiral kot podizvajalca in da je imel sklenjeno pogodbo z družbo Primorje instalacije d.o.o. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je iz dokazil, ki jih je predložila družba Primorje d.d., razvidno, da je naročnik DARS d.d., navedel, da je ista dela, kot jih je Primorje d.d. potrdilo izbranemu ponudniku, opravila družba Primorje d.d. v 100% višini. Glede na to, da se pri obeh ponudnikih pojavita isti referenci in glede na potrdila družbe DARS d.d. bi po vlagateljevih navedbah naročnik moral ugotoviti, da izbrani ponudnik zahtevanih referenc ni izkazal. V nadaljevanju vlagatelj še izpostavlja, da dvomi, da je izbrani ponudnik izpolnil kadrovski pogoj, kot ga predvideva naročnikova RD. Vlagatelj navaja, da sicer ni imel vpogleda v osebne podatke, v imena in priimke seznama ključnih kadrov iz obrazca 5.1.(l), vendar pa pri podatkih o ključnih kadrih izbrani ponudnik ni navedel izobrazbene in strokovne kvalifikacije, s čimer izbrani ponudnik ni izpolnil naročnikovega pogoja o priznanju sposobnosti. Ob tem vlagatelj ponovno izpostavlja dejstvo, da naročnik vlagatelju ni omogočil vpogleda v ponudbo po izvedenem postopku pogajanj, pri čemer pa se naročnik v svoji odločitvi sklicuje, da je tudi v tej fazi preverjal ponudbe obeh preostalih ponudnikov in ugotovil njuno popolnost in sprejemljivost. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da naročnik vlagatelju omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in mu povrne stroške postopka oz. podredno da se razveljavi odločitev o oddaji naročila sklep št. 402-26/11-RPP/BP-367-I z dne 8.6.2011 in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 19.7.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da ne drži, da ni odgovoril na vlagateljev dopis Opozorilo naročniku in zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahtevek za vpogled v ponudbo z dne 13.6.2011. Naročnik navaja, da je na dopis odgovoril, vendar pa je zahtevo za dodatno obrazložitev zavrgel, saj je menil, da niso podani zakonski pogoji, v primeru katerih je zavezan vlagatelju posredovati dodatno obrazložitve. V konkretnem primeru naročnik navaja, da je obširno razložil razloge za zavrnitev in prednost izbrane ponudbe, vlagatelj pa v svoji zahtevi ni jasno navedel, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Glede vlagateljevih očitkov, da je naročnik vlagatelju po telefaksu posredoval obvestilo o izvedbi vpogleda, vendar na napačno številko, naročnik poudarja, da je številka telefaksa številka, ki jo ima pooblaščenec vlagatelja objavljeno na spletu kot svoj kontaktni podatek, zato je naročnik utemeljeno domneval, da gre za številko telefaksa, na kateri je vlagateljev pooblaščenec dosegljiv. Ker se vlagatelj vpogleda ni udeležil, je naročnik po preveritvi razlogov za neudeležbo razpisal nov termin za vpogled in prevzel odgovornost za storjeno napako. O novem datumu in terminu je vlagateljevega pooblaščenca dne 17.6.2011 ob 16h po telefonu uslužbenka naročnika tudi obvestila, zato naročnik zavrača vlagateljeve očitke, da je o terminu novega vpogleda izvedel prepozno in se ga zato ni mogel udeležiti. Naročnik poudarja, da je vlagatelju želel omogočiti izvršitev njegove pravice do vpogleda v dokumentacijo, a je slednji ni izkoristil. Glede ostali vlagateljevih očitkov pa naročnik pojasnjuje, da se je na podlagi 88. člena ZJN-2 poslužil možnosti, da postopek s pogajanji opravi v dveh zaporednih fazah. V prvi fazi je naročnik ugotavljal, ali predložene ponudbe izpolnjujejo pogoje vezane na vsebino predmeta javnega naročila in zato v celoti izpolnjujejo naročnikove zahteve, torej so primerne ter da niso v nasprotju s predpisi oz. da so pravilne. V zvezi s tem je naročnik dne 22.3.2011 izdal sklep, v katerem je ugotovil, da so v postopku oddaje javnega naročila pravilno in primerno ponudbo predložili trije ponudniki, med njimi tudi vlagatelj in izbrani ponudnik, ter da bodo lahko sodelovali na pogajanjih, ki so bila druga faza predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik poudarja, da je zoper vmesni sklep vlagatelj že v prvi fazi vložil zahtevek za revizijo, ki pa ga je naročnik kot prepoznega zavrgel, pri tem pa vlagatelj zoper naročnikovo odločitev ni vložil pritožbe na Državno revizijsko komisijo. S tem je bila po naročnikovem mnenju prva faza postopka s pogajanji po predhodni objavi zaključena in naročnik je lahko pričel s pogajanji. Naročnik je dne 20.5.2011 po izvedenih pogajanjih dne 8.6.2011 izdal odločitev o izbiri, iz obrazložitve katere izhaja, da je bila v prvi fazi postopka, to je pred izvedbo pogajanj, ocenjena pravilnost in primernost ponudb, po končanih pogajanjih pa je bila ocenjena sprejemljivost in popolnost ponudb. Naročnik je pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila v skladu s 77. členu ZJN-2 preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe. Tako je naročnik zaradi statusne spremembe izbranega ponudnika pozval na predložitev potrdila o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti in ugotovil, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Vlagatelj pa po naročnikovem zatrjevanju napačno navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz razpise dokumentacije v zvezi z referencami in kadri, kajti o navedenem je naročnik že odločil z izdajo sklepa iz prve faze postopka. Tako se vlagateljeve navedbe nanašajo na domnevne kršitve pravnomočno že končane prve faze postopka, ko je naročnik ugotavljal pravilnost in primernost vloženih ponudb. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 21.7.2011, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 15.7.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 25.7.2011, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja pri odločitvi o oddaji javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v vlagateljev revizijski zahtevek z dne 4.4.2011, naročnikov sklep o zavrženju revizijskega zahtevka z dne 22.4.2011 Opozorilo naročniku in zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahtevek za vpogled v ponudbo, z dne 13.6.2011, naročnikov odgovor na zahtevo za dodatno obrazložitev z dne 20.6.2011, naročnikov dopis glede vpogleda z dne 17.6.2011, potrdilo o poslanem sporočilu preko faksa z dne 16.6.2011, Zapisnik o vpogledu z dne 17.6.2011, Zapisnik o vpogledu z dne 20.6.2011, uradni zaznamek uslužbenke naročnika z dne 17.6.2011. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 3. odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje: razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran, in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran, lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega (19. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2). Neprimerna ponudba pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (20. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija najprej presojala vlagateljeve očitke glede vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in glede zahteve po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega naročila. V ta namen je Državna revizijska komisija v dokazne namene vpogledala v spisovno dokumentacijo in ugotovila, da je vlagatelj dne 13.6.2011, v roku, pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika (kakor to tudi izhaja iz vlagateljevega dopisa Opozorilo naročniku in zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahtevek za vpogled v ponudbo), o kateri je naročnik v dne 20.6.2011 tudi odločil. Kakor izhaja iz spisovne dokumentacije je naročnik vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev zavrgel iz razloga, ker je po naročnikovi oceni že odločitev o oddaji javnega naročila vsebovala podrobno obrazložitev vseh razlogov za zavrnitev vlagateljeve ponudbe, ter prednost sprejete ponudbe v razmerju do vlagateljeve ponudbe. Na podlagi česar Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom, da pred potekom roka za vložitev revizijskega zahtevka naročnikove odločitve o dodatni obrazložitvi sploh ni prejel, ni mogla slediti. Vlagatelj je bil namreč z omenjeno odločitvijo naročnika seznanjen, kar je razvidno tudi iz predložne povratnice, medtem ko njeni vsebini v obravnavanem primeru v revizijskem zahtevku ni ugovarjal.
Enako stališče Državna revizijska komisija zavzema glede vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na izvrševanje pravice do vpogleda. V obravnavanem primeru je med strankama nesporno, da je naročnik dne 17.6.2011 ob 12 uri vlagatelju omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo, vendar se ga vlagatelj ni udeležil, ker je mu je naročnik vabilo poslal na napačno številko telefaksa, zato je naročnik določil nov termin. Med strankama pa ostaja sporno, ali je bil vlagatelj o novem terminu glede vpogleda (določenega na 20.6.2011 ob 8.30 uri) pravočasno obveščen. Vlagatelj v revizijskem zahtevku namreč zatrjuje, da ga je naročnik o novem terminu glede vpogleda preko telefaksa sicer obvestil, vendar šele (dne 17.6.2011) ob 16 uri, in sicer po zaključku delavnega časa pooblaščenca vlagatelja, medtem ko se je z naročnikovim sporočilom dejansko seznanil šele na dan vpogleda, in sicer dne 20.6.2011 ob 8.45, po za vpogled predvidenem roku. Na drugi strani pa naročnik zatrjuje, da je uslužbenka naročnika pooblaščenca vlagatelja o novem terminu obvestila tudi po telefonu ob 16. ur, zaradi česar naročnik vlagateljeve očitke, da je bil vlagatelj o novem terminu za vpogled obveščen prepozno, v celoti zavrača. Državna revizijska komisija je naročnikovi izpovedi v celoti sledila in jo tudi ocenjuje za prepričljivejšo. Pooblaščenec vlagatelja je namreč v vlogi, v kateri zahteva nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, naročniku pritrdil, da je bil ob 16. uri navedenega dne v stiku z uslužbenko naročnika, kakor izhaja tudi iz uradnega zaznamka uslužbenke naročnika, zanikal pa je dejstvo, da mu je v okviru telefonskega pogovora uslužbenka sporočila nov termin vpogleda. Na drugi strani pa pooblaščenec hkrati priznava, da ga je uslužbenka v okviru telefonskega razgovora vprašala, če je preko telefaksa dobil vabilo za vpogled v dokumentacijo, kar po presoji Državne revizijske komisije jasno dokazuje dejstvo, da je bil pooblaščenec o novem terminu in sporočilu preko faksa pravočasno seznanjen. Tako je bil vlagatelj na podlagi telefonskega razgovora že dne 17.6.2011 seznanjen, da je z naročnikove strani preko telefaksa dobil vabilo za vpogled in ne šele 20.6.2011, kakor to želi v revizijskem zahtevku prikazati vlagatelj. Prav tako Državna revizijska komisija pooblaščenčevi razlagi, da se ob petkih pisarna zapira ob 14 uri, zaradi česar tudi uslužbenki naročnika prejema vabila ni mogel potrditi, ni sledila. Namreč pooblaščenec je bil o dokumentu obveščen, sama organizacija poslovanja pooblaščenca pa na izvrševanje pravice do vpogleda nima vpliva. Prav tako pa se Državna revizijska komisija z vlagateljem ne strinja, da mu je bilo vabilo za vpogled posredovano mimo veljavnih pravil. Določba 1. odstavka 65. člen ZJN-2 namreč določa, da lahko naročnik v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti, telefaksu, z elektronskimi sredstvi, kar velja tudi za sporočila oz. vabila za vpogled v ponudbeno dokumentacijo. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenjuje, da je bilo izvrševanje pravice do vpogleda vlagatelju omogočeno, zato se vlagateljeva zahteva, da se mu naj omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, zavrne.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju prav tako zavrača vlagateljeve ugovore zoper popolnost ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik je v 29. točki razpisne dokumentacije določil: "Pravilnost in primernost predloženih ponudb ocenjena pred izvedbo postopka pogajanj. Ponudniki so dolžni predložiti pravilno in primerno ponudbo, da bodo lahko sodelovali pri pogajanjih. Ponudniki bodo o oceni pravilnosti in primernosti njihovih ponudb pisno obveščeni s sklepom naročnika pred izvedbo postopka pogajanj. Ponudniki, katerih ponudbe bodo ocenjene kot pravilne in primerne, bodo o datumu, uri in lokaciji pogajanj pisno obveščeni najkasneje 3 dni pred izvedbo pogajanj." Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik dne 24.3.2011 sprejel sklep, v katerem ugotavlja, da so v predmetnem postopku oddaje javnega naročila predložili pravilno in primerno ponudbo trije ponudniki, med njimi tudi vlagatelj in izbrani ponudnik. Zoper takšen naročnikov sklep je vlagatelj dne 4.4.2011 vložil revizijski zahtevek, v katerem je ugovarjal izpolnjevanje pogojev za udeležbo v postopku oddaje javnega naročila in pri tem navajal iste razloge, kot jih navaja tudi v predmetnem revizijskem zahtevku. Naročnik pa je omenjeni revizijski zahtevek zaradi pomanjkanja procesnih predpostavk s sklepom z dne 22.4.2011 zavrgel, vlagatelj pa zoper takšno naročnikovo odločitev pritožbe na Državno revizijsko komisijo ni vložil. Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavlja, da je naročnik po pravnomočnem sklepu o zavrženju revizijskega zahtevka ponudnike pozval na pogajanja in dne 7.6.2011 sprejel odločitev o izbiri. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da so v obravnavanem primeru vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na neizpolnjevanje pogojev izbranega ponudnika in jih je vlagatelj v predhodnem revizijskem zahtevku že izpodbijal, prepozne. Kajti naročnik je upoštevaje določbo 1. odstavka 89. člena ZJN-2 izpolnjevanje pogojev že predhodno ugotavljal in zoper takšno naročnikovo odločitev, so imeli ponudniki revizijski zahtevek možnost že vložiti, naročnik pa je tudi na podlagi 29. točke razpisne dokumentacije k pogajanjem povabil tiste ponudnike, ki so razpisne zahteve po naročnikovi oceni že izpolnjevali. Poleg tega je bila v obravnavanem primeru vlagatelju že omogočeno, da svojo pravico do pravnega varstva v okviru vložitve revizijskega zahtevka zoper naročnikovo odločitev, katere ponudbe ocenjuje kot primerne in pravilne, izvrši, kar je vlagatelj tudi storil. S tem je bilo izpodbijanje naročnikove odločitve o izpolnjevanju pogojev izbranega ponudnika vlagatelju že omogočeno, tako da vnovična presoja o isti stvari po že zaključni fazi ugotavljanja izpolnjevanja razpisnih pogojev, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, če se želi uvrstiti v pogajanja, v fazi izbire najugodnejšega ponudnika ni več mogoča. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru presodila, da vlagateljev revizijski zahtevek ni utemeljen in je v nadaljevanju odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer stroške za plačilo takse, sestavo revizijskega zahtevka 1.400, 00 EUR, vse povečano za 20 % DDV stroške za plačano takso v višini 5.000,00 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Ker je zahtevek za revizijo zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 10.8.2011

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, 1000 Ljubljana,
- LOS CESTNA OPREMA d.o.o., Podjetniško naselje Kočevje 1, 1330 Kočevje,
- DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.