018-234/2011 Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Številka: 018-234/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) po predsednici senata Vidi Kostanjevec in Sonji Drozdek šinko ter mag. Nataši Jeršič, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Gradbeno vzdrževanje komunalne infrastrukture v Komunalnem podjetju Velenje d.o.o." začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika PUP-SAUBERMACHER d.o.o., Koroška cesta 46, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37 b, Velenje (v nadaljevanju: naročnik) dne 11.08.2011

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo, z dne 14.07.2011, se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03.05.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji s predhodno objavo.

Naročnik je Portalu javnih naročil dne 06.05.2011, pod. št. objave JN 4569/2011 objavil obvestilo o javnem naročilu.

S sprejemom obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 05.07.2011, je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika NIVIG d.o.o., Aškerčeva cesta 20, šoštanj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila je naročnik navedel, da v ponudbi vlagatelja priložena izjava banke o možnosti najetja kredita ni sestavljena skladno z vsebino obrazca 1.1b., saj banka najem kredita pogojuje, zato je ponudba vlagatelja nepopolna.

Vlagatelj je dne 14.07.2011 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da je naročnik ravnal nezakonito, ko je ponudbo vlagatelja izločil kot nepopolno. Vlagatelj zatrjuje, da v njegovi ponudbi priložena izjava banka o možnosti najetja kredita v celoti ustreza izjavi, ki je bila v razpisni dokumentaciji označena kot obrazec 1.1b. in kot takšna izraža nedvoumno pripravljenost poslovne banke, da mu je pripravljena ponuditi in odobriti sredstva v višini 300.000,00 EUR za realizacijo pogodbenih obveznosti. Vsebina izjave predstavlja standard banke in ustreza vsebini obrazca 1.1b. Vlagatelj še navaja, da kaže izjava banke ustrezen boniteten položaj za izpolnitev razpisanega celotnega posla, ne le v izvedbenem smislu, ampak tudi v finančnem, za katerega ni nobenih ovir. Vlagatelj predlaga razveljavitev obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 05.07.2011.

Naročnik je dne 19.07.2011 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da izjava banke o možnosti najema kredita, ki jo je v ponudbi priložil vlagatelj ne ustreza vsebini iz obrazca 1.1b, ker je iz izjave banke razvidno, da banka pogojuje ponudniku najetje kredita s pogoji:
- nespremenjeno boniteto družbe
- uveljavitev ustreznega zavarovanja
- odobritev je odvisna od zmožnosti banke
- odobritev je odvisna od poslovne politike banke, ki naročniku ni znana
- odobritev je odvisna od odločitve organa banke
Iz izjave banke izhaja, da poslovna banka vlagatelju ni izdala nepogojne izjave, ki jo je zahteval naročnik in ki bi zagotavljala ustrezen bonitetni položaj za izpolnitev razpisanega posla, hkrati pa naročnik navaja, da izjava ne predstavlja standardne izjave banke, kot to zatrjuje vlagatelj.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 28.07.2011, odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter na podlagi preučitve ostale spisovne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, v skladu z določilom 39. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisije je presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je naročnik z izločitvijo vlagateljeve ponudbe postopal v nasprotju z določili ZJNVETPS, saj je ponudba vlagatelja popolna. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da priložena izjava banke o možnosti najem kredita v celoti ustreza zahtevam razpisne dokumentacije.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika prvega odstavka 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami, v nadaljevanju; ZJNVETPS), ob upoštevanju 17. in 21. točke prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS. Naročnik mora skladno s prvim odstavkom 84. člena ZJNVETPS v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Skladno z določilom 34. člena ZJNVETPS naročnik v postopku s pogajanji po predhodni objavi v prvi fazi na podlagi vnaprej predloženih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k pogajanjem kandidate, ki jim je priznal sposobnost. Naročnik na pogajanja povabi kandidate, za katere je v prvi fazi preverjanja popolnosti ponudb ugotovil, da so ponudbe popolne, tako izpolnjujejo zahteve razpisne dokumentacije in jim je mogoče priznati sposobnost za sodelovanje v postopku pogajanj. Popolna ponudba je skladno z 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna ponudba pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v poglavju 3. Navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti ponudnika določil, da bo osnovno sposobnost priznal ponudniku, ki:

" 4. da bo podpisal izjavo in priložil zahtevana dokazila o ekonomski in finančni sposobnosti (izjava ekonomska in finančna sposobnost -obrazec 1.1., izjava finančni podatki - obrazec 1.1a, izjava banke - obrazec 1.1b in priloga S.BON-1/P )"

Obrazec 1.1b se glasi:
IZJAVA BANKE

Banka: _
štev. izjave: _

(Izpolni banka)

Izjavljamo, da smo kot pripravljeni _ izdati kredit za znesek v višini EUR, ki bo namenjen za izvedbo del po pogodbi za projekt "Gradbeno vzdrževanje komunalne infrastrukture v Komunalnem podjetju Velenje d.o.o.", ki je bil objavljen na portalu javnih naročil štev. â??â??.. z dne â??â??â??â??.

Ponudnik lahko predloži standardni obrazec poslovne banke, ki je sestavljen v smislu vsebine obrazca 1.1b.

Datum: Žig: Podpis:

Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"_


Iz vsebine obrazca 1.1b izhaja, da je poslovna banka pripravljena ponudniku za namene javnega naročila odobriti kredit. Naročnik je dopustil, da ponudnik predloži standardni obrazec poslovne banke, katerega vsebina mora biti v smislu obrazca. To pomeni, da se v vsebino obrazca, ki ga bo izdala poslovna banka ne sme vnašati dodatnih zavez ali pogojev. Državna revizijska komisija izpostavlja, da je naročnik z jasno opredelitvijo "ponudnik lahko predloži standardni obrazec poslovne banke, ki je sestavljen v smislu vsebine obrazca 1.1b." poudaril, da mora ponudnik priložiti vsebinsko identičen obrazec.

Na podlagi vpogleda v ponudbo vlagatelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudbi priložena izjava o možnosti najetja kredita, izdane s strani NLB d.d., dne 06.06.2011. Izjava se glasi: " Poslovno sodelovanje Nove ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: banka) in družbe PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška 46, 3320 Velenje (v nadaljevanju: družba) je do sedaj v vseh pogledih potekalo uspešno, zato ni ovir, da banka v okviru svojih možnosti, v skladu s poslovno politiko banke ter v okviru svojih kreditnih pogojev ob nespremenjeni boniteti družbe in ob uveljavitvi ustreznega zavarovanja ter odobritvi s strani organa odločanja banke, družbi ne bi ponudila sredstev v višini vsaj 300.000,00 EUR, za realizacijo njenih pogodbenih obveznosti po pogodbi za projekt Gradbeno vzdrževanje komunalne infrastrukture v Komunalnem podjetju Velenje d.o.o.", ki je bil objavljen na portalu javnih naročil štev. Jn 4569/2011 z dne 06.05.2011.".

Iz citirane izjave banke izhaja, da bo banka odobrila posojilo:
- če bo to v okviru zmožnosti banke
- v skladu s poslovno politiko banke
- v okviru kreditnih pogojev banke
- ob nespremenjeni bonitetni oceni vlagatelja
- ob uveljavitvi ustreznega zavarovanja
- ob odobritvi s strani organa odločanja družbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se vsebina bančne izjave v ponudbi vlagatelja ne sklada z vsebino izjave iz obrazca 1.1b., kajti izjava NLB d.d. je pogojena, kar pa naročnikov obrazec 1.1b ne predvideva. Ne glede na dejstvo, da naročnik v obrazcu 1.1b izrecno ni zapisal, da mora banka brezpogojno izdati privolitev o odobritvi kredita, je glede na vsebino obrazca 1.1b., katerega vsebina je klena in se nanaša zgolj na izjavo banke o privolitvi odobritve kredita ponudniku, ugotoviti, je vsakršna dodatna vsebina v izjavi banke, v neskladju z vsebino obrazca iz razpisne dokumentacije. Naročnik je jasno zapisal, da mora biti standardni obrazec poslovne banke vsebinsko enak obrazcu 1.1b.
Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da so v bančni izjavi NLB d.d. postopki za odobritev kredita običajni postopki (preveritev finančne stabilnosti družbe, uveljavitev določene vrste zavarovanja, odobritev kredita s strani organa odločanja,..), vendar bi morali biti vsi ti postopki s strani banke preverjeni in dogovorjeni že pred izdajo bančne izjave, tako da bi banka izjavila (bodisi na obrazcu 1.1b, bodisi na vsebinsko enakem obrazcu), da bo privolila v odobritev posojila za primer izbora ponudnika. Ker pa je banka podala izjavo, vezano na izpolnjevanje posameznih pogojev ni gotovo, da bi vlagatelj dejansko lahko pridobil posojilo v višini navedeni v izjavi NLB d.d..

V ponudbi vlagatelja priložena izjava o možnosti najetja kredita vsebinsko ni enaka obrazcu 1.1b, kot je to naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija zato zaključuje, da naročniku, s tem ko je vlagateljevo zaradi zgoraj obravnavanega označil kot nepopolno ponudbo, ni mogoče očitati ravnanj v nasprotju z ZJNVETPS, zato je na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 11.08.2011


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- PUP-SAUBERMACHER d.o.o., Koroška cesta 46, Velenje
- Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37 b, Velenje
- NIVIG d.o.o., Aškerčeva cesta 20, šoštanj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana