018-201/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet

Številka: 018-201/2011-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Modernizacija obstoječe železniške proge Divača - Koper, etapi B in C", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov v skupnem nastopu SWIETELSKY BAUGES, m.b.H., Klein Neusiedler Str. 27, 2401 Fischamend, Avstrija in RUDIS, d.d. Trbovlje, Trg revolucije 25b, Trbovlje, ki ju po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o.p., d.o.o., Dalmatinova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, Langusova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 8. 2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, izdane dne 20. 5. 2011, pod št. 430-1/2011-158.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 10.960,00 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je na portalu javnih naročil, dne 13. 12. 2010, pod št. objave JN12066/2010 in v Uradnem listu EU, dne 16. 12. 2010, pod št. objave 2010/S 244-372865, objavil obvestilo o javnem naročilu "Modernizacija obstoječe železniške proge Divača - Koper, etapi B in C".

Naročnik je dne 20. 5. 2011, pod št. 430-1/2011-158, izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je ponudnike obvestil, da se kot najugodnejši ponudnik izbere konzorcij SŽ-ŽELEZNIšKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA, d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana in GH HOLDING, d.d., Tivolska cesta 30, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 6. 6. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila. Navaja, da je naročnik neupravičeno izločil njegovo ponudbo kot neprimerno in nepopolno. Iz razpisnih zahtev naročnika ter njegovih odgovorov na vprašanja ponudnikov izhaja, da je vlagatelj v svoji ponudbi pravilno izpolnil postavko ponudbenega predračuna "Prilagoditev in dograditev signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav (SVTKN naprav) na postaji Divača, vključno z vsemi deli in dokumentacijo za nemoteno delovanje signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav, predanih v obratovanje" tako, da je ponudil ceno 9.853.647,00 EUR, ki predstavlja znesek, ki je enak ponudbi družbe Siemens, d.o.o. (v nadaljevanju: Siemens), št. 7080000444, ki jo je slednja dala vlagatelju. V omenjeni postavki je zapisano, da se gradbena dela izvedejo po določilu "ključ v roke", kar pomeni, da naročnik ni mogel dvomiti v to dejstvo. Ponudba Siemensa vsebuje točko 2.2. (V ponudbi ni zajeto oziroma so izključeni naslednji stroški) in točko 2.3. (Odgovornost naročnika za izvedbo oziroma zagotovitev naslednjih točk), vendar pa sta oba konzorcijska partnerja podpisala in v ponudbi predložila tudi Izjavo 1 (izjava, da ponudnik sprejema pogoje razpisa). Sestavni del razpisa je bila tudi zahteva naročnika, da ponudniki v ceni upoštevajo vse potrebne stroške, da bodo lahko izvedli javno naročilo, vključno s SVTK napravami. Naročnik je ponudnikom eksplicitno prepovedal, da kakorkoli spreminjajo ponudbo Siemensa, saj je v odgovoru na vprašanje ponudnika zapisal, da je ta ponudba del ponudbe za izvedbo javnega naročila, na to ponudbo, ki jo pripravi pristojni izvajalec, pa si ponudnik ne sme obračunati nobenih dodatnih stroškov. Naročnik je torej zahteval ne samo to, da ponudniki v svoji ponudbi predložijo ponudbo Siemensa, temveč tudi to, da ta ponudba ne sme biti spremenjena. Naročnik je ponudnikom prepovedal, da v ponudbi v postavki "Etapa B, postaja Divača, SVTK naprave" upoštevajo dodatne stroške, ki bi jih ponudniki imeli s tem, da storitve, ki so morda vključene v izključujoči točki 2.2. in 2.3. ponudbe Siemensa, dodatno ponudijo sami. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da ponudniki pojasnijo, v katere druge postavke ponudbenega predračuna so vključili dodatne stroške, zaradi izključujočih točk ter drugih morebitnih stroškov, ki jih imajo s postavko SVTK naprave. Vlagatelj je v okviru ponudbene cene upošteval vse zahteve naročnika, tudi to, da bo izvedel prilagoditev in dograditev SV in TK naprav, predanih v obratovanje, skladno z naročnikovo zahtevo po določilu "ključ v roke" in v skladu z razpisnimi pogoji. Vlagatelj je v celoti ravnal skladno z naročnikovimi navodili in je postavke, ki jih je Siemens v svoji ponudbi izvzel, vključil v druge postavke ponudbenega predračuna, skladnost ponudbe z vsemi zahtevami naročnika pa potrdil v Izjavi 1. Če bi naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki pojasnijo, v katere postavke ponudbenega predračuna so vključili ostale stroške, potrebne za izvedbo prilagoditev in dograditev SV in TK naprav, bi vlagatelj seveda to storil, naročnik pa, ne samo, da tega ni zahteval, temveč je to vprašanje prepustil ponudnikom. Naročnik bi lahko po prepričanju vlagatelja dejstvo, da so vsi zahtevani stroški za izvedbo postavke na način "ključ v roke" vključeni v ponudbeno ceno, preveril s tem, da bi na vlagatelja naslovil zahtevo za pojasnilo, vendar tega ni storil, ampak arbitrarno zaključil, da je ponudba vlagatelja neprimerna. Vlagatelj poudarja, da ponudba Siemensa ni neposredno povezana z vprašanjem načina izvedbe gradbenih del za SVTK napravo, saj izvedba prilagoditev in dograditev SV in TK naprav na postaji Divača ni samo delo Siemens, d.o.o., temveč vsebuje tudi drugo delo in stroške ponudnika. Ti dodatni stroški in delo sicer niso vključeni v postavko predračuna "Etapa B, postaja Divača, SVTK naprave", ker je to naročnik prepovedal, so pa vključeni v druge dele predračuna. Posledično to pomeni, da naročnik zaradi izključujočih točk ponudbe Siemensa ne more zaključiti, da vlagatelj ne ponuja gradbenih del SVTK naprave po načelu "ključ v roke", saj je v razpisni dokumentaciji predvidel možnost, da ponudniki dodatne stroške vključijo v druge dele ponudbenega predračuna. Vlagatelj podredno zatrjuje tudi neenakopravno obravnavo ponudnikov. Vlagatelj in izbrani ponudnik sta svoji ponudbi priložila identično ponudbo Siemensa, ki je vsebovala iste pogoje ter isto ceno. Oba ponudnika sta ponujeno ceno prepisala v postavko "Etapa B, postaja Divača, SVTK naprave", kjer je eksplicitno zapisano, da se gradbena dela izvajajo po določilu "ključ v roke". Naročnik ni mogel preveriti, v katere ponudbene postavke sta ponudnika vključila manjkajoče stroške, ki jih Siemens ne zagotavlja, dejstvo pa je, da sta jih oba nekam vključila, saj sta oba izjavila, da sprejemata pogoje razpisa (Izjava 1). Po mnenju vlagatelja pa zgolj zato, ker je izbrani ponudnik predložil dodatno lastno izjavo, ki je naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval (in je naročnik ne bi smel upoštevati) in v kateri je navedel, da bo izvedel prilagoditev in dograditev SV in TK naprav skladno z naročnikovo zahtevo po določilu "ključ v roke" in v skladu z razpisnimi pogoji, naročnik ni mogel zaključiti, da je to edini ponudnik, čigar ponudba je primerna. Kolikor je pri naročniku obstajal dvom, ali je vlagatelj upošteval določilo "ključ v roke", bi ga moral pozvati k pojasnilu. Če je naročnik določil neustrezne, neutemeljene ali nerazumne zahteve, pri katerih je vztrajal, ponudniki ne smejo trpeti negativnih posledic takšnega ravnanja naročnika. Vlagatelj trdi, da je naročnik vedel, kakšno ponudbo je pripravil Siemens in da ta ponudba vsebuje nekaj izključitev, vendar je ponudnikom kljub temu prepovedal, da to dejstvo sanirajo s tem, da manjkajoče postavke dodajo ceni, ki jo je ponudil Siemens. Vlagatelj meni, da iz vseh dokumentov iz njegove ponudbe izhaja enak zaključek, kakor iz dodatne izjave izbranega ponudnika, in sicer, da bo izvedel prilagoditev in dograditev SV in TK naprav, skladno z naročnikovo zahtevo po določilu "ključ v roke" in razpisnimi pogoji. Naročnik zato ni imel nobenega razloga, da je ponudbo vlagatelja obravnaval drugače, kot ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj še opozarja, da je izbrani ponudnik dopolnil ponudbo Siemensa, čeprav je naročnik to prepovedal, saj je k tej ponudbi priložil lastno izjavo, za kar po mnenju vlagatelja izbrani ponudnik ni imel dovoljenja Siemensa, s tem pa je kršil tudi navodila naročnika, da ponudba Siemensa ne sme biti spremenjena. Naročnik bi zato ponudbo izbranega ponudnika moral izločiti.

Naročnik je dne 28. 6. 2011, pod št. 430-1/2011-220, izdal odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V obrazložitvi naročnik navaja, da je predmet prilagoditve in dograditve SVTK naprav na postaji Divača v razpisni dokumentaciji opisal po sistemu "ključ v roke". Vsak ponudnik je moral ponuditi prilagoditev in dograditev SVTK naprav, vključno z vsemi deli in dokumentacijo, tako da bodo vse naprave, predane v obratovanje, nemoteno delovale. Pridržki oziroma pogoji, ki jih je Siemens navedel v svoji ponudbi, onemogočajo izvedbo tega dela naročila skladno z določili razpisne dokumentacije. Naročnik je namreč z odgovorom z dne 17. 1. 2011 jasno izpostavil, da morajo ponudniki za izvedbo te postavke, kolikor niso sami pristojni izvajalec, predložiti ločeno ponudbo, ki jo izdela pristojni izvajalec, ta ponudba pa je del ponudbe za izvedbo javnega naročila, vendar se njena vrednost ne upošteva pri ocenjevanju. Pri vseh ponudnikih šteje ponudba Siemensa za sestavni del njihove lastne ponudbe, kar po mnenju naročnika pomeni, da je potrebno njihovo ponudbo, skupaj s Siemensovim delom, šteti za njihovo lastno ponudbo in njihovo ponudbeno voljo. Navedeno po mnenju naročnika pomeni, da štejejo vsi pridržki in pogoji Siemensa za pridržke in pogoje, ki jih uveljavljajo ponudniki sami v svoji ponudbi do naročnika. Izjava 1 iz razpisne dokumentacije določa, da ponudnik izjavlja, da je proučil razpisno dokumentacijo ter da v celoti soglaša s pogoji in vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik je pri interpretaciji pomena navedene izjave upošteval načelo "lex specialis derogat legi generali" in štel, da je vlagatelj s ponudbo v delu sporne postavke jasno, konkretno in specialno razveljavil siceršnjo splošno Izjavo 1. Predpostavke, ki jih je navajal Siemens, onemogočajo izvedbo naročila po načelu "ključ v roke", zato je naročnik zaključil, da so ponudbe ponudnikov, ki so uveljavljali pridržke in pogoje, neprimerne, saj ne pokrivajo celotnega predmeta javnega naročila, hkrati pa so sestavljene v nasprotju z ZJN-2, saj dajanje pogojnih ponudb ni dopustno. Zgolj izbrani ponudnik je v svojo ponudbo vključil izjavo, v kateri je navajal, da v zvezi s predloženo ponudbo Siemensa, konzorcijska partnerja izjavljata, da bosta izvedla prilagoditev in dograditev SVTK naprav na postaji Divača, vključno z vsemi deli in dokumentacijo za nemoteno delovanje SVTK naprav, predanih v obratovanje, skladno z zahtevo naročnika po določilu "ključ v roke". Z navedenim je izbrani ponudnik po prepričanju naročnika zagotovil, da bo tudi dela za izvedbo SVTK naprav na postaji Divača, ne glede na pridržke Siemensa, izvedel skladno z razpisnimi pogoji po načelu "ključ v roke". Kontradiktorno ravnanje vseh ostalih ponudnikov, tudi vlagatelja, je naročnik presojal ob upoštevanju drugega odstavka 78. člena ZJN-2, ki onemogoča dopolnjevanje ponudb v tehničnih specifikacijah. Naročnik, tudi če bi želel, ponudnikom ni smel omogočiti, da bi preko pojasnil ponudbe sanirali pridržke in pogoje glede predmeta oziroma tehničnih specifikacij javnega naročila. V odgovornostni sferi vsakega ponudnika je, da pripravi in odda popolno ponudbo in da nosi odgovornost za uveljavljanje kakršnihkoli pridržkov in pogojev, ki so v nasprotju z razpisno dokumentacijo oziroma zakonom. Prav tako ponudnik sam nosi odgovornost za nejasnost svoje ponudbe v delih in elementih, ki vplivajo na razvrstitev ponudb. Naročnik tudi izpostavlja, da je ponudba hkratno dejanje na določen dan, torej na dan oddaje ponudb, kar pomeni, da so vsi ponudniki na ta dan oddali ponudbe, torej tudi z delom Siemensa in so na ta dan izrazili svojo celotno voljo, da jo oddajo v vsebini, kot so jo oddali. Prav zaradi tega je toliko bolj utemeljeno stališče naročnika glede pravilnosti predložitve dodatne izjave izbranega ponudnika, saj naročnik ni mogel predvideti, da bo Siemensova ponudba kot pristojnega izvajalca za izvedbo vseh potrebnih posegov v SV napravo vsebovala pridržke oziroma omejitve. Naročnik nasprotuje vlagateljevi napačni oziroma zavajajoči razlagi naročnikovega odgovora z dne 17. 1. 2011 glede domnevne prepovedi ponudnikom, da kakorkoli spreminjajo ponudbo Siemensa. Naročnik je v odgovoru povsem jasno in nedvoumno zapisal, da si ponudnik ne sme obračunati dodatnih stroškov, ampak jih mora vključiti v celoto ostalih postavk iz popisa del. Naročnik je ponudnike glede ponudbe Siemensa omejil le glede cenovnega vidika, nikjer pa ni omenjal, da ponudba Siemensa ne bi smela biti spremenjena. Vlagatelj bi lahko vse stroške, ki jih je imel z odpravo in prilagoditvijo ponudbe Siemensa, vključil v ostale postavke svojega ponudbenega predračuna. Glede vlagateljeve trditve, da je naročnik vedel, kakšno ponudbo je pripravil Siemens, pa naročnik opozarja, da je navedena trditev povsem pavšalna in dokazno nepodprta. Naročnik v zvezi z revizijskimi očitki, ki se nanašajo na domnevno nedopustnost dodatne izjave izbranega ponudnika, odgovarja, da iz prakse Državne revizijske komisije izhaja, da samoiniciativna predložitev dodatnih dokumentov s strani ponudnika, ki dejansko samo potrjujejo vsebino in zahteve iz razpisne dokumentacije, ne more povzročiti, da njegova ponudba ne izpolnjuje zahtev. Glede pomanjkanja Siemensovega pooblastila pa naročnik pojasni, da gre za eno ponudbo in ne dve ločeni ponudbi, kot to zmotno zatrjuje vlagatelj.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 7. 2011 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo z dne 14. 7. 2011 Državni revizijski komisijo odstopil dokumentacijo v postopku oddaje in revizije predmetnega javnega naročila, v katero je kot dokaz vpogledala Državna revizijska komisija pri odločanju o zahtevku za revizijo.
Na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka je Državna revizijska komisija kot nesporno med strankama ugotovila, da je naročnik predmetno javno naročilo izvajal po odprtem postopku, v katerem je prejel sedem pravočasnih ponudb. Iz izpodbijane Odločitve o oddaji javnega naročila z dne 20. 5. 2011 izhaja, da je naročnik po opravljenem ocenjevanju ponudb izbral ponudbo izbranega ponudnika kot edino popolno, medtem ko je vse ostale ponudbe izločil kot nepopolne. Ponudbo vlagatelja je naročnik izločil zaradi neprimernosti, in sicer ker naj bi bila ponudba vlagatelja s tem, ko je v svoji ponudbi predložil ponudbo Siemensa, ki vsebuje 12 postavk (točka 2.2), ki pomenijo pojasnilo, kaj Siemens ne nudi v okviru podane ponudbe glede na načelo ključ v roke, 10 predpostavk (točka 2.3), ki pomenijo pričakovanja in pogoje, pod katerimi bo Siemens izvedel dela ter dodatno predpostavko (v točki 5.2), pod katero je pripravil ponudbo, neprimerna. Slednje ravnanje naročnika je tudi predmet spora med strankama, saj vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je naročnik z navedenim ravnanjem ravnal v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) in določili razpisne dokumentacije.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ob upoštevanju 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Naročnik mora skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Naročnik v odprtem postopku odda javno naročilo potem, ko a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila in b) preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna (drugi odstavek 41. člena ZJN-2). Popolna ponudba je skladno s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna ponudba pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija po vpogledu v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v okviru poglavja Sestavni deli ponudbe (stran 59) podal navodilo, da mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika ter podpisana in žigosana, kjer je to označeno. Kot obvezni del ponudbe je bil določen tudi Obrazec 4.2 (Ponudbeni predračun), ki je moral biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov, s strani vodilnega ponudnika. V 3. poglavju (Tehnične specifikacije), podpoglavju 3.3 (Specifikacija naročila, Opis del železniška postaja Divača, etapa B), točki 9 (SVTK naprave na postaji Divača) na strani 735, je bilo določeno:

"9.1 (Uvod) Postaja Divača je bila v sklopu projekta Modernizacije signalno varnostnih naprav na progi Ljubljana - Sežana opremljena z elektronsko signalno varnostno napravo Simis-W. Projektno dokumentacijo trenutnega stanja postaje Divača lahko ponudniki dobijo pri upravljavcu Slovenske železnice, d.o.o. Izbrani ponudnik bo moral glede na dinamiko in tehnologijo gradbenih del ustrezno prilagoditi oziroma dograditi SVTK naprave, za kar bo moral izdelati tudi projektno in tehnično dokumentacijo. Vse prilagoditve morajo biti na istem funkcionalnem in tehničnem nivoju, kot so izvedene obstoječe SVTK naprave. Izbrani ponudnik bo moral izdelati tudi prometno tehnološki elaborat, v katerem bo moral med seboj uskladiti gradbena dela, dela na SVTK napravah (vmesna zavarovanja) ter dela na vozni mreži do take mere, da bodo povzročene čim manjše ovire v odvijanju železniškega prometa. Prometno tehnološki elaborat se šteje za izdelanega, ko ga potrdita upravljavec in inženir. Vsa dela na postavki ponudbenega oziroma pogodbenega predračuna "Prilagoditev in dograditev SVTK naprav na postaji Divača" se bodo izvajala po načelu "ključ v roke".
9.2 (Izvedba SVTK naprav), 9.2.1 (Prilagoditev in dograditev SVTK naprav na postaji Divača): Izvedba bo potekala v skladu z veljavno projektno dokumentacijo in dovoljenji. V ceni je upoštevana izdelava vse potrebne projektne dokumentacije, vključno s PID, izvedba del, pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo del in dovoljenj za uporabo objekta in revidiranje vseh vrst izdelane projektne dokumentacije. Ponudnik mora za naprave, ki jih bo vgrajeval, preveriti možnost pridobitve dovoljenja za vgradnjo."

V poglavju 4 (Ponudbeni predračun), je naročnik v okviru postavke "Etapa B, postaja Divača, SVTK naprave" (stran 1123-184) navajal naslednji opis del:

"1.1. Prilagoditev in dograditev SVTK naprav na postaji Divača, vključno z vsemi deli in dokumentacijo za nemoteno delovanje SVTK naprav, predanih v obratovanje, 1 kom.

V zgornjem delu obrazca je bilo še navedeno:

"Sestavni deli cene po posameznih postavkah morajo zajemati vse potrebne stroške v zvezi z izdelavo vseh varnostnih ukrepov, vključno z varnostnim načrtom, deponiranje gradbenih odpadkov, pridobitev vseh izjav in potrdil o skladnosti materialov ter pridobitev vse potrebne dokumentacije za nemoteno delovanje objekta po predaji v uporabo. Gradbena dela se izvedejo po določilu "ključ v roke"."

Kot to navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo, so bila v zvezi s pripravo ponudbe za navedeno postavko naročniku v času teka roka za oddajo ponudb zastavljena vprašanja potencialnih ponudnikov, na katera je naročnik podal odgovore, in sicer:

1. Vprašanje z dne 3.1.2011, 11:19:

"Predvidena je prilagoditev SVTK naprav zaradi spremenjene tirne slike na postaji Divača. Na postaji Divača je vgrajena elektronska signalnovarnostna naprava proizvajalca Siemens in le on lahko izvaja vse posege integracije novih naprav v obstoječo SV napravo. Ali morajo ponudniki sami pridobiti ponudbo Siemensa za izvedbo vseh potrebnih posegov v njihovo SV napravo ali pa bo investitor to problematiko uredil kako drugače"

Odgovor:
Ponudniki morajo sami pridobiti ponudbo od pristojnega izvajalca za izvedbo vseh potrebnih posegov v SV napravo."

2. Vprašanje z dne 17.1.2011, 12:07:

"Vezano na vprašanje in vaš odgovor: Citiramo: "Predvidena je prilagoditev SVTK naprav zaradi spremenjene tirne slike na postaji Divača. Na postaji Divača je vgrajena elektronska signalnovarnostna naprava proizvajalca Siemens in le on lahko izvaja vse posege integracije novih naprav v obstoječo SV napravo. Ali morajo ponudniki sami pridobiti ponudbo Siemensa za izvedbo vseh potrebnih posegov v njihovo SV napravo ali pa bo investitor to problematiko uredil kako drugače" ODGOVOR: Ponudniki morajo sami pridobiti ponudbo od pristojnega izvajalca za izvedbo vseh potrebnih posegov v SV napravo."
Nas zanima na kakšen način boste transparentno zagotovili, da bo izpolnjeno načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in pa načelo enakopravne obravnave ponudnikov"

Odgovor:
Naročnik bo konkurenčnost med ponudniki zagotovil na naslednji način. Postavka 1.1.1. na strani 1123 razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila, ki se nanaša na zgoraj omenjeno prilagoditev, se ne upošteva pri ocenjevanju. Skladno z razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila bo javno naročilo oddano ponudniku, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno z DDV. Pri tej ceni (tj. ceni, ki je relevantna z vidika ocenjevanja ponudb za izvedbo javnega naročila), se vrednost omenjene postavke ne upošteva.
Za izvedbo te postavke morajo ponudniki, v kolikor niso sami pristojni izvajalec, predložiti ločeno ponudbo, ki jo izdela pristojni izvajalec. Ta ponudba je del ponudbe za izvedbo javnega naročila, vendar se vrednost te ponudbe za izvedbo del iz obravnavane postavke ne upošteva pri ocenjevanju, kot je to pojasnjeno zgoraj. Na to ponudbo, ki jo pripravi pristojni izvajalec, si ponudnik ne sme obračunati nobenih dodatnih stroškov (manipulativnih stroškov ipd.). V kolikor ima zaradi vključitve pristojnega ponudnika v izvajanje del ponudnik kakršnekoli stroške, jih mora vključiti v celoto ostalih postavk iz popisa del."

3. Vprašanje z dne 11.2.2011, 09:35;

"Na osnovi vseh odgovorov na zastavljena vprašanja imamo dodatna vprašanja na katera zahtevamo točne odgovore. 1.) Prosimo za pojasnilo glede izvajalca SVTK naprav. V določenih odgovorih navajate, da mora ponudnik pridobiti ponudbo izvajalca Siemens in da se postavka 1.1.1. na strani 1123 RD ne upošteva pri ocenjevanju ponudbe. Lahko bolj detajlno specificirate postavko oz. opišete postavko, ker na tej strani ta postavka ne zajema ureditev SVTK naprav. Poleg tega navajate da mora ponudnik priložiti ponudbo izvajalca SVTK naprav, ki je priloga predračunu. Torej nas zanima ali samo izpolnimo predračun po ponudbi izvajalca Siemens ali moramo tudi priložiti njihovo uradno ponudbo"
Enako velja za ponudbo upravljavca SŽ. V enem od odgovorov ste zapisali da mora ponudnik pridobiti ponudbo SŽ, poleg tega pa priložiti ponudbi tudi ponudbo upravljavca SŽ. Kaj je tu mišljeno" Ali izpolni ponudnik predračun s postavkami SŽ in poleg tega priložiti tudi ponudbo SŽ" Na kakšen način boste zagotovili, da bodo vsi ponudniki v enakopravnem položaju, se pravi da bosta izvajalca Siemens in SŽ podala vsem ponudnikom enako ponudbo"

Odgovor:
Ponudnik mora izpolniti predračun in priložiti ponudbo v skladu z določili razpisne dokumentacije."

4. Vprašanje z dne 17.2.2011, 10:48:

"V odgovorih na vprašanja z dne 4.2.2011, ob 13.58, za JN 12066/2010, Divača - Koper, etapa B in C ste v drugem odgovoru, med drugim navedli, da se ne bo upoštevala ponudba "pristojnega izvajalca", pri ocenjevanju za oddajo JN. V popisu za to postavko je na voljo samo ena rubrika in sicer : Etapa B, Postaja Divača, 1. SVTK Naprave, 1.1 Prilagoditev â??, kom, 1. Določili ste, da na ponudbo "pristojnega izvajalca" ponudnik ne sme obračunavati nobenih dodatnih (manipulativnih stroškov ipd.) ter naj takšne in ostale stroške zaradi vključitve "pristojnega ponudnika" vključi v celoto ostalih postavk iz popisa del. Naša vprašanja so: 1. Ali je dopustno, da se ponudniku onemogoči obračun dejansko nastalih stroškov na posamezni postavki" 2. Ali je sprejemljivo, da dejansko nastalih stroškov ponudnik ne more obračunati v postavki, kjer so nastali, ampak mora v skladu z razpisnimi pogoji, stroške prenašati na postavke, kjer niso nastali"3. Če se sme stroške prenašati na postavke, kjer niso nastali, ali boste določili, katere postavke to so (npr.: poglavja Požarno javljanje, Protivlomna zaščita, Video nadzorni sistem, â?? in zaporedno številko postavke). 4. V primeru, da se katero od teh poglavji iz gornje točke ne bo izvedlo (delno ali v celoti), nas zanima, kako bo naročnik zagotovil plačilo tam upoštevanih stroškov za prilagoditev SVTK naprav" 5. Kako, oziroma po kakšnem ključu naj ponudnik izračuna dodatne stroške" Pojasnilo vprašanja: Ker ni popisa poglavja 1. SVTK Naprave, 1.1 Prilagoditev â??, kom, 1 , s specifikacijo količin, je dodatne stroške ponudniku nemogoče natančno oceniti. 6. Kako in kje bo ponudnik, za dela iz te postavke, obračunal objektivno nastale, dodatne stroške, za več del, ki bi se lahko pojavili tekom izvedbe" 7. Žal nismo uspeli najti termina "pristojni ponudnik" v veljavnih predpisih. Prosimo, da nam sporočite, kje je opisan status takšnega ponudnika. Če ni, prosimo, da natančno pojasnite pomen termina "pristojni ponudnik", da bi lahko preverili, kakšne so posledice njegove vključitve v ponudnikovo ponudbo. 8. Prosimo, če lahko dopolnite razpis tako, da bo nedvoumno jasno, katera dela iz poglavja: 1. SVTK Naprave, 1.1 Prilagoditev â??, kom, 1 , lahko opravi izključno "pristojni ponudnik" in katera lahko izvedejo tudi drugi izvajalci, ki statusa "pristojni ponudnik" nimajo" Pojasnilo vprašanja: To vprašanje zastavljamo, ker menimo, da je "pristojni ponudnik" izključni izvajalec za dograditev notranjih SVTK naprav, ostala dela pa lahko izvedejo tudi drugi izvajalci. 9. Ali lahko, zaradi nekaterih nedoslednosti in nejasnosti, postavko : 1. SVTK Naprave, 1.1 Prilagoditev â??, kom, 1 , spremenite in dopolnite tako, da ne bo več v nobenem delu, ki je predmet tega razpisa, vezana na ponudbo "pristojnega ponudnika". Pojasnilo vprašanja: Naš predlog je, da za to postavko objavite celoten popis del z jasno opisanimi postavkami ter da za dograditev notranjih SVTK naprav, ki jih po vašem mnenju lahko izvede samo "pristojni ponudnik" ali ponudniki, z enim od njih sklenete ločeno pogodbo. Menimo, da bi s tem zadovoljili pogoje transparentnosti razpisa in gospodarnosti izbire ponudnika skozi najnižjo ceno za enaka dela v javnem razpisu. 10. Lepo prosimo , če lahko posredujete odgovore na vprašanja vsaj dan pred iztekom roka zanje, da ima ponudnik možnost zahtevati odgovor na vsa vprašanja, ki morda še niso bila zadovoljivo pojasnjena.

Odgovor:
Pristojni ponudnik je vsak, ki ima vso potrebno pravico za izvedbo del iz postavke 1.1 SVTK naprave, etapa B, postaja Divača. Naročnik določil razpisne dokumentacije v tistem delu, ki obsegajo zgoraj navedena vprašanja, ne bo spreminjal. Dela po postavki 1.1 SVTK naprave, etapa B, postaja Divača morajo zajemati vsa dela v skladu s FIDIC rumena knjiga po določilu "ključ v roke"."

Iz ponudbe vlagatelja z dne 15. 2. 2011 izhaja, da je slednji v obrazcu ponudbenega predračuna ponudil oziroma izpolnil zgoraj zahtevano postavko "Etapa B, postaja Divača, SVTK naprave", ki se je glasila: "Prilagoditev in dograditev SVTK naprav na postaji Divača, vključno z vsemi deli in dokumentacijo za nemoteno delovanje SVTK naprav, predanih v obratovanje, 1 kom, ponudbena cena 9.853.647,00 EUR." Hkrati je vlagatelj, glede na zahteve naročnika, ki jih je podal v zgoraj navedenih odgovorih, v ponudbi predložil ponudbo Siemensa, št. 7080000444, za izvedbo del v okviru 3. poglavja, pod točko 9 (Izvedba SVTK naprav na postaji Divača), za ponudbeno vrednost v višini 9.853.647,00 EUR. Navedena ponudba Siemensa vsebuje točko 2.2 (V ponudbi ni zajeto oziroma so izključeni naslednji stroški), točko 2.3 (Odgovornost naročnika za izvedbo zagotovitve naslednjih točk) in točko 5.2, ki navaja, da je ponudba pripravljena ob predpostavki, da bo pred pričetkom izvedbe ponujenih del (ne velja za projektiranje) v celoti prevzeta postaja Divača ter CVP Postojna, skladno s projektom "Modernisation of Signalling Equipment on the Ljubljana - Sežana Railway Line Slovenia", kar pomeni, da bo s strani naročnika (Slovenske železnice) izstavljen tako imenovani "Operational Acceptance".

Naročnik ugotovitev o neprimernosti ponudbe vlagatelja utemeljuje z argumentacijo, da je predmet konkretnega javnega naročila, v delu, ki se nanaša na prilagoditev in dograditev SVTK naprav na postaji Divača, opisal po sistemu "ključ v roke", kar pomeni, da mora vsak ponudnik ponuditi prilagoditev in dograditev SVTK naprav na postaji Divača, vključno z vsemi deli in dokumentacijo, navedeni pridržki oziroma pogoji Siemensa pa naj bi to onemogočali.

Državna revizijska komisija ne nasprotuje naročniku, da je razpisna dokumentacija jasno zahtevala, da se dela pri sporni postavki prilagoditev in dograditev SVTK naprav na postaji Divača izvedejo po načelu "ključ v roke", s čimer se v celoti strinja tudi vlagatelj. Vlagatelj je navedeno postavko v obrazcu ponudbenega predračuna tudi (pravilno) izpolnil in ponudil, s ponudbeno ceno, ter potrdil s podpisom in žigom (kar je bila zahteva naročnika). Ponujena postavka vlagatelja se je glasila enako, kot je bilo to zahtevano v razpisni dokumentaciji, in sicer: "Etapa B, postaja Divača, SVTK naprave: Prilagoditev in dograditev SVTK naprav na postaji Divača, vključno z vsemi deli in dokumentacijo za nemoteno delovanje SVTK naprav, predanih v obratovanje, 1 kom, ponudbena cena 9.853.647,00 EUR.", vsebovala pa je tudi pojasnilo, da se gradbena dela izvedejo po določilu "ključ v roke"."

Z navedenim je vlagatelj po oceni Državne revizijske komisije naročnikovi zahtevi sledil v celoti, saj je ponudil vsa dela pod postavko, kot jih je zahteval (opisal) naročnik, po sistemu "ključ v roke". Vlagatelj te postavke v ponudbi ni z ničemer spreminjal ali pogojeval. Da vlagatelj dejansko nudi vsa dela, ki jih je zahteval naročnik z razpisno dokumentacijo, pa izhaja tudi iz drugih dokumentov v ponudbi. Tako na primer je v Obrazcu 5.1 (Obrazec ponudbe) vlagatelj izrecno izjavil, da nudi izvedbo, dokončanje in primopredajo objekta v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije in predpisanimi pogoji ter časovnimi omejitvami, brez rezerve in omejitev za konkretni projekt. V Izjavi 1 pa je vlagatelj potrdil, da je proučil razpisno dokumentacijo in da v celoti soglaša s pogoji in vsemi zahtevami razpisne dokumentacije. Enako velja zaključiti ob upoštevanju vsebine Obrazca pogodbe, ki med drugim navaja, da se s to pogodbo izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel naslednja dela: Izvedba gradbenih del za projekt: Modernizacija obstoječe železniške proge Divača - Koper, etapi B in C.

Dejstvo, da je vlagatelj predložil ponudbo Siemensa za izvedbo del v okviru 3. poglavja, pod točko 9 (Izvedba SVTK naprav na postaji Divača), ki ne zajema oziroma izključuje določene stroške (točka 2.2), daje naročniku odgovornost za izvedbo oziroma zagotovitev določenih točk (točka 2.3) in podaja ponudbo ob določeni predpostavki (točka 5.2), pa v konkretnem primeru po oceni Državne revizijske komisije ne more predstavljati podlage za ugotovitev, da ponudba vlagatelja ne izpolnjuje zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije.

Namreč, potrebno je upoštevati dejstvo, da so morali vsi ponudniki za sporno postavko pridobiti ponudbo od istega izvajalca, Siemensa, kar izhaja iz naročnikovega odgovora na vprašanje z dne 3. 1. 2011, kjer je naročnik zapisal, da morajo ponudniki sami pridobiti ponudbo od pristojnega izvajalca za izvedbo vseh potrebnih posegov v SV napravo (v vprašanju je potencialni ponudnik naročnika opozoril, da lahko le Siemens izvaja vse posege integracije novih naprav v obstoječo SV napravo). Naročnik je sicer določil, da se cena pri navedeni postavki (ki jo poda Siemens) ne upošteva pri ocenjevanju ponudb, vendar pa je hkrati postavil zahtevo (odgovor na vprašanje z dne 17. 1. 2011), da morajo ponudniki za izvedbo te postavke, kolikor niso sami pristojni izvajalec, predložiti ločeno ponudbo, ki je del ponudbe za izvedbo javnega naročila, na to ponudbo pa si ponudnik ne sme obračunavati nobenih dodatnih stroškov, ampak jih mora vključiti v celoto ostalih postavk iz popisa del. Pri tem pa naročnik ni natančneje opredelil, kaj naj bi zajemala sporna postavka oziroma kaj naj bi konkretno zajemala ponudba Siemensa, ampak je na vprašanje oziroma pobudo potencialnega ponudnika z dne 11. 2. 2011, da naj naročnik bolj natančno specificira oziroma opiše postavko, odgovoril le, da mora ponudnik izpolniti predračun in priložiti ponudbo skladno z določili razpisne dokumentacije, oziroma je v odgovoru na vprašanje z dne 17. 2. 2011 navedel, da morajo dela po postavki 1.1 SVTK naprave, etapa B, postaja Divača, zajemati vsa dela, v skladu s FIDIC rumena knjiga, po določilu "ključ v roke".

Glede na navedene odgovore naročnika velja sprejeti zaključek, da so ponudniki morali izpolniti predračun v sporni postavki, z vsebino, kot jo je zahteval naročnik, po sistemu "ključ v roke", predložiti pa so morali tudi ponudbo pristojnega izvajalca oziroma ponudnika (katere vsebino naročnik ni opredelil), ki ga je naročnik v odgovoru opredelil kot vsakega ponudnika, ki ima vso potrebno pravico za izvedbo del iz sporne postavke (odgovor na vprašanje z dne 17. 2. 2011). Kot izhaja iz navedb obeh strank, je Siemens enako ponudbo podal vsem ponudnikom, ki so predložili ponudbo za predmetno javno naročilo. Navedeno izhaja tudi iz Ponudbe št. 7080000xxx, ki jo je Siemens naslovil na naročnika in v kateri navaja, da je prejel povpraševanja ponudnikov in da je ponudbeno dokumentacijo, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in kratkim opisom tehnologije del na projektu, predal vsem podjetjem, ki so zaprosila za ponudbo, v skladu z načelom enakopravne obravnave vseh, na predmetnem naročilu nastopajočih, podjetij.

Vlagatelj je torej v ponudbi predložil pravilno izpolnjen predračun, v katerem je navajal ceno, ki je sicer enaka ponudbeni ceni Siemensa, za katerega je predložil ločeno ponudbo skladno z naročnikovimi zahtevami. Četudi Siemens v svoji ponudbi izključuje določene stroške oziroma daje določene pogoje, pa to po mnenju Državne revizijske komisije še ne predpostavlja sklepa, ki ga sprejema naročnik, da vlagatelj navedenih del ne ponuja in jih ne bo izvedel. Da je temu tako, izhaja, kot že pojasnjeno, iz dejstva, da se je vlagatelj zavezal s svojo ponudbo opraviti vsa zahtevana dela po načelu "ključ v roke", in kolikor morebitnih del njegov izvajalec, ki ga je vključil v svojo ponudbo, ne bo izvedel, bo ta dela moral opraviti vlagatelj sam, za ceno, ki jo ponuja v ponudbi. Kot je to naročnik zahteval v svojih odgovorih, so ponudniki morebitne dodatne stroške, ki so jih imeli z vključitvijo pristojnega izvajalca, morali nositi sami in jih vključiti v ostale postavke iz popisa del. Čeprav takšna zahteva naročnika po mnenju Državne revizijske komisije lahko povzroči netransparentnost predloženih ponudb oziroma postopka oddaje javnega naročila, saj naročnik ne more oceniti, kolikšen je dejanski strošek posamezne postavke, pa navedeno ne more iti v škodo vlagatelja, ki, kot to utemeljeno opozarja, ni mogel vplivati na ponudbo Siemensa oziroma ni vedel, da morebiti lahko le z dodatno izjavo (ki jo je dal izbrani ponudnik) spremeni to ponudbo oziroma sanira morebitne izključujoče ali pogojne postavke.

Kolikor bi sledili naročniku in kot primerno upoštevali zgolj ponudbo izbranega ponudnika, ki je predložil posebno izjavo (z dne 2. 3. 2011), pa je potrebno ugotoviti, da navedena izjava dejansko ne vsebuje nič več ali dodatnega, kar ne bi vsebovala tudi ponudba vlagatelja. Navedena izjava določa le, da konzorcijska partnerja v zvezi s priloženo ponudbo Siemensa izjavljata, da bosta izvedla prilagoditev in dograditev SVTK naprav na postaji Divača, vključno z vsemi deli in dokumentacijo za nemoteno delovanje SVTK naprav, predanih v obratovanje, skladno z zahtevo naročnika po določilu "ključ v roke" in v skladu z razpisnimi pogoji JN12066/2010. Po mnenju naročnika je izbrani ponudnik z navedeno izjavo zagotovil, da bo dela za izvedbo SVTK naprav na postaji Divača, ne glede na pridržke Siemensa, izvedel skladno z razpisnimi pogoji po načelu "ključ v roke". Državna revizijska komisija pa v zvezi z navedenim ugotavlja, da izjava po vsebini ustreza opisu del v poglavju 4 (Ponudbeni predračun), pod postavko "Etapa B, postaja Divača, SVTK naprave" (stran 1123-184), ki določa "1.1. Prilagoditev in dograditev SVTK naprav na postaji Divača, vključno z vsemi deli in dokumentacijo za nemoteno delovanje SVTK naprav, predanih v obratovanje, 1 kom." in opisu tehničnih specifikacij v 3. poglavju, na strani 735, kjer je izrecno določeno, da se bodo vsa dela na postavki ponudbenega oziroma pogodbenega predračuna "Prilagoditev in dograditev SVTK naprav na postaji Divača" izvajala po načelu "ključ v roke". Izjava izbranega ponudnika torej dejansko zgolj potrjuje dejstva, ki so razvidna že iz same ponudbe izbranega ponudnika. Da je temu tako, gre razbrati tudi iz naročnikovih navedb v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ko v zvezi z revizijskimi očitki, ki se nanašajo na domnevno nedopustnost dodatne izjave izbranega ponudnika, odgovarja, da iz prakse Državne revizijske komisije izhaja, da samoiniciativna predložitev dodatnih dokumentov s strani ponudnika, ki dejansko samo potrjujejo vsebino in zahteve iz razpisne dokumentacije, ne more povzročiti, da njegova ponudba ne izpolnjuje zahtev.

Izjava izbranega ponudnika torej ne določa nekaj več, kar ne bi izhajalo že iz ponudbe izbranega ponudnika in tudi ponudbe vlagatelja. Oba ponudnika sta ponujeno ceno Siemensa prepisala v postavko "Etapa B, postaja Divača, SVTK naprave", kjer je eksplicitno zapisano, da se gradbena dela izvajajo po določilu "ključ v roke". Zato je po oceni Državne revizijske komisije naročnik pri preverjanju popolnosti ponudb neutemeljeno razlikoval med ponudniki, oziroma ponudbo izbranega ponudnika postavil v boljši položaj kot ponudbo vlagatelja. Potrebno je poudariti, da so bili vsi ponudniki zavezani k predložitvi ponudbe Siemensa in na vsebino te ponudbe niso mogli vplivati. Čeprav je naročnik določil, da ta ponudba predstavlja del ponudbene dokumentacije ponudnika, še vseeno gre za ločeno ponudbo. Kljub temu iz ponudbe vlagatelja, tako kot iz ponudbe izbranega ponudnika, izhaja zaveza, da bosta opravila vsa dela v okviru postavke "Prilagoditev in dograditev SVTK naprav na postaji Divača", po načelu "ključ v roke". Potrebno je torej pritrditi revizijskim navedbam vlagatelja, da je vlagatelj v celoti ravnal zgolj skladno z naročnikovimi navodili in je postavke, ki jih je Siemens v svoji ponudbi izvzel, vključil v druge postavke ponudbenega predračuna, kot je to zahteval naročnik.

Dalje je potrebno pritrditi vlagatelju tudi v tem, da kolikor je naročnik menil, da je ponudba vlagatelja morebiti nejasna glede ponujenih del po načelu "ključ v roke", zaradi vsebine ponudbe Siemensa (katere naročnik vnaprej ni opredelil v razpisni dokumentaciji in na katero ponudniki niso mogli vplivati), bi navedeno nejasnost lahko predhodno razjasnil. Naročnik po oceni Državne revizijske komisije namreč iz ponudbe vlagatelja ni mogel jasno oziroma z gotovostjo zaključiti, da vlagatelj sporne postavke ne ponuja v celoti po načelu "ključ v roke". Ne gre prezreti dejstva, da je naročnik zahteve v razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na sporno postavko in predložitev ponudbe pristojnega izvajalca, postavil zelo na splošno in ne določno. Če bi torej naročnik v konkretnem primeru razpisno dokumentacijo določil jasno in nedvoumno ter v razpisni dokumentaciji izrecno zahteval, da ponudniki pojasnijo, v katere postavke ponudbenega predračuna so vključili ostale stroške, potrebne za izvedbo prilagoditev in dograditev SV in TK naprav, bi vsem ponudnikom dal jasno navodilo, kako ponudbo izpolniti. Naročnik pa niti pri ponudbi vlagatelja niti pri ponudbi izbranega ponudnika ni mogel preveriti, v katere ponudbene postavke sta ponudnika vključila manjkajoče stroške, ki jih Siemens ne zagotavlja, dejstvo, na katerega utemeljeno opozarja vlagatelj, pa je, da sta jih oba očitno nekam vključila. Naročnik bi slednje nejasnosti pri ponudbi vlagatelja lahko razjasnil, tudi ob upoštevanju dejstva, da je iz ponudbene dokumentacije dejansko izhajalo, da ponuja vse postavke po načelu "ključ v roke". Takšnega pojasnjevanja ponudbe ZJN-2 sicer izrecno ne predvideva, vendar ga hkrati tudi ne prepoveduje (o čemer se je Državna revizijska komisija že izrekla v svojih odločitvah). Pri tem pa mora biti pojasnjevanje ponudb izvedeno na način, da naročnik spoštuje temeljna načela in omejitve iz ZJN-2, da ne bi s pojasnjevanjem ponudb dosegel spremembe ponudbene vsebine (prepoved iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2) in da ne bi ponudnikov neenakopravno obravnaval (kršitev 9. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da je potrebno pritrditi revizijskim očitkom vlagatelja, da je naročnik z opisanim ravnanjem pri preverjanju popolnosti ponudbe vlagatelja kršil pravila ZJN-2 ter določila razpisne dokumentacije, ter s tem posegel v pravni položaj vlagatelja, katerega ponudba je bila zaradi spornega naročnikovega ravnanja izločena iz postopka oddaje javnega naročila kot nepopolna. Takšen zaključek Državna revizijska komisija sprejema ob upoštevanju opisa predmeta javnega naročila oziroma sporne postavke, naročnikovih pojasnil k razpisni dokumentaciji ter dejanskega stanja, da so vsi ponudniki (razen izbranega ponudnika) ravnali na enak način, razen izbranega ponudnika. še zlasti je utemeljen revizijski očitek naročniku, da je naročnik ravnal v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov iz 9. člena ZJN-2, ki naročniku nalaga dolžnost, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnikovo ravnanje, ki je zgolj zaradi dodatne izjave izbranega ponudnika (ki dejansko v ničemer ne vpliva na vsebino ponudbe) priviligiral izbranega ponudnika in mu priznal primernost in popolnost ponudbe, na drugi strani pa izločil ponudbo vlagatelja kot neprimerno in nepopolno, je potrebno oceniti kot neupravičeno in nezakonito, saj je naročnik ponudnike postavil v neenakopraven položaj, brez objektivno utemeljenega oziroma opravičljivega razloga. Navedeno ravnanje naročnika pa je vprašljivo tudi z vidika načela transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2), skladno s katerim mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Kot že ugotovljeno, je namreč naročnik z zahtevo, da morajo ponudniki morebitne stroške, ki bi jih imeli s ponudbo Siemensa, vključiti v druge postavke ponudbenega predračuna, brez da bi opredelil, v katere postavke naj se ti stroški vključijo (da bi tako bilo jasno razvidno, kaj predstavlja posamezna ponujena cena pri posamezni postavki), povzročil položaj, ko bi prejete ponudbe lahko bile v cenovnem delu nepregledne in neprimerljive.

Državna revizijska komisija je zato odločila, da se zahtevku za revizijo vlagatelja ugodi in je, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, izdane dne 20. 5. 2011, pod št. 430-1/2011-158.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 10.000,00 EUR, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08, v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na odvetniško nagrado v višini 160,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 10.960,00 EUR. Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniško nagrado nad priznano višino niso bili potrebni.

Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 10.960,00 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 3. 8. 2011

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, Langusova ulica 4, Ljubljana
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o.p., d.o.o., Dalmatinova 5, Ljubljana
- SŽ-ŽELEZNIšKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA, d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana
- GH HOLDING, d.d., Tivolska cesta 30, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana