018-197/2011 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-197/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "vzdrževanje Alcatel", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba FONET d.o.o., Celovška cesta 280, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.7.2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 6.6.2011 se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev št. 0020/2011/MVS/6/0020, z dne 16.5.2011.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 3.484,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.3.2011 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo izvede po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave NMV1030/2011, z dne 30.3.2011. Dne 16.5.2011 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 0020/2011/MVS/6/0020, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo UNISTAR LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 6.6.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi. Vlagatelj v revizijskem zahtevku pojasnjuje, da mu ni bil omogočen vpogled v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, ker jo je označil kot zaupno, in sicer v vse priložene certifikate zaposlenih strokovnjakov za konfiguriranje hišnih telefonskih central Alcatel 4400 in krovno pogodbo med podjetjema Unistar LC in Alcatel-Lucent. Vlagatelj tako ni imel možnosti, da pregleda in ugotovi, ali izbrani ponudnik izpolnjuje pogoje za izvedbo naročila. Vlagatelju torej ni bil omogočen vpogled v dokazilo ponudnika, da ima status pooblaščenega serviserja oz. vzdrževalca na področju servisiranja oz. vzdrževanja za strojno programsko opremo, ki je predmet vzdrževanja, podano s strani Alcatela in v dokazilo, da bo izbrani ponudnik zagotovil vsaj enega certificiranega strokovnjaka za namestitev in konfiguracijo hišnih telefonskih central proizvajalca Alcatel serije 4400. Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik predložil eno samo Izjavo, z dne 11.4.2011, z vsebino: "Imamo status pooblaščenega serviserja oziroma vzdrževalca na področju servisiranja oziroma vzdrževanja za strojno in programsko opremo, ki je predmet vzdrževanja." Vlagatelj pri tem opozarja, da je naročnik zahteval, da je izjava podana s strani Alcatel, izjavi pa mora biti priloženo tudi dokazilo, medtem ko izjava izbranega ponudnika po vlagateljevih navedbah ni podana s strani Alcatel, ampak je podpisana s strani zakonitega zastopnika izbranega ponudnika, s čimer izbrani ponudnik naročnikovega pogoja pod P 6 ne izpolnjuje. Po vlagateljevih navedbah je v nadaljevanju iste izjave izbranega ponudnika zapisano: "Imamo Business status pri proizvajalcu Alcatel." Vlagatelj poudarja, da mu je bil onemogočen vpogled v krovno pogodbo med Unistar LC in Alcatel-Lucent, ki naj bi dokazovala, da ima izbrani ponudnik status pooblaščenega serviserja. Vlagatelj meni, da izbrani ponudnik takšnega statusa nima, krovna pogodba pa se nanaša zgolj na status pooblaščenega prodajalca opreme, ne pa na pooblaščenega vzdrževalca in serviserja opreme Alcatel, kajti vlagatelj ima izjavo Alcatel-Lucent, da je edini pooblaščeni serviser in vzdrževalec v Sloveniji. Status ekskluzivnega ponudnika na področju, ki je predmet naročila, ima vlagatelj od 20.5.2011, zaradi česar je prepričan, da izbrani ponudnik pogoja P 7 ni izpolnil. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da kljub temu, da je izbrani ponudnik certifikate, ki bi dokazovali resničnost izjave izbranega ponudnika, da bo zagotovil vsaj enega certificiranega strokovnjaka za namestitev in konfiguracijo hišnih central proizvajalca Alcatel, označil kot zaupne, je prepričan, da certifikati izbranega ponudnika pogoja P 10 ne izpolnjujejo, zaradi česar bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o izbiri, izločitev ponudbe izbranega ponudnika kot nepopolne in povrnitev stroškov.

Naročnik je dne 23.6.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da izbrani ponudnik izpolnjuje pogoje 6, 7 in 10. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6 je naročnik upošteval Aneks št. 2 po pogodbi "Distributorship agreement CPP v 1-0, Anex 2: Parties' duties in respect of tehnical Support and Services", podpisane s principalom Alcatel Lucent, z dne 21.4.2010. Za izpolnjevanje pogoja P7 je naročnik kot dokazilo upošteval pogodbo "Distributorship agreement CPP v 1-0, Anex 2", podpisane s principalom Alcatel Lucent, z dne 21.4.2010, za izpolnjevanje pogoja 10 pa je naročnik kot dokazilo upošteval priložena certifikata št.:100452835 in št.:080847094, izdana s strani principala Alcatel Lucent. Naročnik navaja, da se vlagatelj v revizijskem zahtevku sklicuje na ekskluzivno priloženo izjavo s strani Alcatel Lucent, z dne 20.5.2011, ki naj bi služila kot dokazilo za pogoj 6. Naročnik zatrjuje, da je vlagatelj v ponudbeni dokumentaciji, ki je prispela do roka za oddajo ponudb do 11.4.2011, za izpolnjevanje pogoja 6 priložil dokazilo s strani principala Alcatel Lucent, z dne 1.1.2011, kjer tega statusa ne izkazuje. Naročnik poudarja, da je po prejemu revizijskega zahtevka pridobil dodatno pojasnilo izbranega ponudnika, in sicer ali dokazilo za pogoj 6 Aneks 2 po pogodbi "Distributorship agreement CPP v 1-0, Anex 2: Parties duties in respect of tehnical Support and Services", podpisane s principalom Alcatel Lucent z dne 21.4.2010, še velja, kar pomeni, da je ponudnik še vedno pooblaščeni izvajalec predmetnega naročila. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.6.2011, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je z dopisom, z dne 30.6.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 1.7.2011, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je dne 14.7.2011 sprejela sklep, s katerim je na podlagi 2. odstavka 20. člena ZRPJN rok za odločitev podaljšala.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v predloženo dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, in sicer v zahtevek za revizijo, Odločitev št. 0020/2011/MVS/6/0020 z dne 16.5.2011, dokument Tehnična analiza prejetih ponudb z dne 18.4.2011, dokument Tehnična analiza prejetih ponudb z dne 11.5.2011, v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, v pojasnila izbranega ponudnika z dne 4.5.2011, v Distributorship agreement z dne 22.3.2010, v Annex 2: Parties' duties in respect of tehnical support and services ter v razpisno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN ter z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega (19. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija najprej presojala vlagateljeve očitke, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje naročnikove zahteve po predložitvi izjave in dokazila, da ima status pooblaščenega serviserja oz. vzdrževalca na področju servisiranja oz. vzdrževanja za strojno in programsko opremo, ki je predmet vzdrževanja. Naročnik je slednjo zahtevo postavil pod točko P6, in sicer pod poglavjem Posebni pogoji razpisne dokumentacije. Po omenjeni točki je moral pondunik predložiti izjavo in dokazilo, da ima status pooblaščenega serviserja oz. vzdrževalca na področju servisiranja oz. vzdrževanja za strojno in programsko opremo, ki je predmet vzdrževanja, s strani družbe Alcatela. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik sicer predložil izjavo, da ima status pooblaščenega serviserja oz. vzdrževalca na področju servisiranja oz. vzdrževanja za strojno in programsko opremo, toda slednja ni bila podana s strani Alcatela, ampak jo je podpisal zakoniti zastopnik izbranega ponudnika, kar pa ni skladno z zahtevo iz razpisne dokumentacije, po kateri so morali ponudniki predložiti tako izjavo in dokazilo, podano s strani družbe Alcatel. Navedeno dejstvo je ugotovil tudi Sektor za informatiko pri naročniku, ki je v Tehnični analizi prejetih ponudb, z dne 18.4.2011 zapisal, da pri ponudbi izbranega ponudnika manjka dokazilo podano s strani Alcatel. Na podlagi spisovne dokumentacije Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavlja, da je izbrani ponudnik na podlagi 1. odstavka 78. člena ZJN-2 v okviru dopolnjevanja ponudb kot manjkujoče dokazilo predložil Distributorship Agreement oz. distribucijsko pogodbo, sklenjeno 22.3.2010 in veljavno do 31.12.2011 z možnostjo podaljšanja, med strankama pa ostaja sporno, ali omenjena pogodba dokazuje, da ima izbrani ponudnik status pooblaščenega serviserja oz. vzdrževalca na področju servisiranja oz. vzdrževanja za strojno in programsko opremo, ki je predmet vzdrževanja. Državna revizijska komisija je pri presoji predmetnega spora v dokazne namene vpogledala v aneks 2 omenjene pogodbe, z naslovom Parties' duties in respect of tehnical data support and services, na katerega se sklicuje naročnik, vendar pa iz slednjega po oceni Državne revizijske komisije eksplicitno ne izhaja, da ima izbrani ponudnik status pooblaščenega serviserja oz. vzdrževalca na področju servisiranja oz. vzdrževanja za strojno in programsko opremo, ki je predmet vzdrževanja. Slednje izhaja tudi iz Tehnične analize prejetih ponudb naročnika, z dne 11.5.2011, iz katere je razvidna naročnikova ocena, da izbrani ponudnik ni eksplicitno predložil dokazila, vendar je po mnenju naročnika iz Distributorship agreement-Anex 2, ki je podpisan s principalom, razvidno, da je izbrani ponudnik usposobljen serviser oz. vzdrževalec za Alcatel opremo. Slednjemu vlagatelj niti ne ugovarja, vendar pa Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da iz omenjenega aneksa eksplicitno ne izhaja, da je bil izbranemu ponudniku podaljen status pooblaščenega serviserja oz. vzdrževalca na področju servisiranja oz. vzdrževanja za strojno in programsko opremo, ki je predmet vzdrževanja. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje razpisnih zahtev, posledično pa je naročnik kršil določbo 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ker po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb ponudbe izbranega ponudnika ni izločil kot nepopolne. Upoštevaje dejstvo, da je vlagatelj s svojim zahtevkom pravno varstvo že dosegel, in sicer razveljavitev naročnikove odločitve o izbiri, Državna revizijska komisija nadaljnjih vlagateljevih zatrjevanj, ki dokazujejo naročnikove nepravilnosti pri izvedbi predmetnega postopka oddaje javnega naročila z namenom razveljavitve naročnikove odločitve, v nadaljevanju ni več presojala.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo pred Državno revizijsko komisijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse, sestavo revizijskega zahtevka 1.178, 00 EUR, izdatke (tar. št. 6002 ZOdvT) 20 EUR, vse povečano za 20 % DDV. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 2.500 EUR ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu - ZOdv-C (Uradni list RS, št. 35/09) nagrado za revizijski postopek v višini 800 EUR, katero je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, poštne in telekomunikacijske storitve 20,00 EUR, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na nagrado, vse skupaj v znesku 3.484,00 EUR. Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila, saj je ocenila, da stroški nad priznano višino niso bili potrebni, oziroma zanje ni najti pravne podlage v veljavnih predpisih.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 3.484,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 29.7.2011

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- UNISTAR LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana,
- odvetnik Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, 1000 Ljubljana,
- Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.