018-190/2011 Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

Številka: 018-190/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Adaptacija sobe za intenzivno terapijo v 1. nadstropju nove porodnišnice" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Univerzitetni Klinični Center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.7.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 23.5.2011, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Adaptacija sobe za intenzivno terapijo v 1. nadstropju nove porodnišnice" dne 30.12.2010 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN12709/2010. Naročnik naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 9.5.2011 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji naročila št. 01-09/05-MK, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika družbo Medicoengineering d.o.o., Prevale 1, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 23.5.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovemu zatrjevanju, da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil referenčno potrdilo, ki ga je podpisala oseba, ki ni zakoniti zastopnik Ministrstva za zdravje. Po vlagateljevih navedbah je A.L., univ.dipl.inž. po pogodbi C2711-08Y000069, z dne 10.3.2008, pooblaščeni predstavnik naročnika, kar vlagatelj tudi dokazuje s predloženo kopijo pogodbe. Omenjena pogodba po vlagateljevih navedbah dokazuje, da je A.L. za predloženo referenčno potrdilo pooblaščena oseba pri izvajanju pogodbe na strani naročnika. V nadaljevanju vlagatelj ugovarja tudi naročnikovi oceni, da je ponudba izbranega ponudnika popolna. Izbrani ponudnik je po vlagateljevih navedbah ponudil dvoročni stropni stativ s centralnim vpetjem proizvajalca MAQUET, ALPHA-PORT BMEDIUM 12-9 Neonatal ICU, ki je sestavljen iz dveh rok, prva je dolžine 1200 mm in druga 900 mm, torej skupaj 2100 mm. Po vlagateljevih navedbah so bile naročnikove zahteve:"...stativi morajo biti vzdolžno pomični za najmanj 110 cm", preko Portala javnih naročil pa je naročnik pristal tudi na 900mm+900mm pod pogojem:"â??pri obeh variantah pa je potrebno obvezno upoštevati vse ostale pogoje določene s popisom del in materiala: III. Medicinska oprema." Ponujeni stativ ima po vlagateljevih navedbah večji horizontalni radij, kot je bil dovoljen oziroma potrjen na Portalu javnih naročil dne 18.1.2011. Prav tako je po vlagateljevih navedbah iz priloženega načrta razvidno, da tudi v zaprtem položaju vsi stativi ne omogočajo vrtljivosti okoli svoje osi za 300 stopinj, kot je bila to naročnikova zahteva. Iz priloženega načrta je po vlagateljevih navedbah razvidno, da se funkcionalni del stativa pri vseh stropnih stativih dotika stene in to v zaprtem/prekrižanem položaju. Prav tako ponujeni stativi niso ustrezni v točki, ki določa, da se funkcionalni del stativa ne sme približati steni za manj kot 15 cm in se mora odmakniti od stene za razdaljo, ki še omogoča prehod osebja od 50 do največ 80 cm. Poleg tega soba oddelka za intenzivno terapijo meri v dolžino 7,4 m in širino 5,55 m, medtem ko skupna dolžina rok ponujanega stativa izbranega ponudnika znaša 2,1 m, skupni premer horizontalnega radia ponujanega stativa izbranega ponudnika pa znaša 4,2 m. V kolikor bi želeli po vlagateljevih navedbah ponujane stropne stative umestiti v obstoječ prostor in pri tem upoštevati naročnikove zahteve, bi morala biti soba naslednjih dimenzij, dolžina 2,9 m in širina 8,7 m. Vlagatelj poudarja, da je uporabnik dr. J.B., dr. med. za ponudbo izbranega ponudnika navedel, da ne zagotavlja, da se zaradi dolgih rok posameznega stativa ni mogoče z rokami ali s samim funkcionalnim delom posameznega stativa, pri njegovem premikanju, zadeti v steno ali v roke in funkcionalni del drugega stativa. Dne 25.3.2011 je isti uporabnik naročnika opozoril, da je neodgovorno izbirati opremo samo in izključno po merilu cene in pri tem poudarja, da je potrebno izbiro ustreznega ponudnika in opreme narediti zelo premišljeno. Pri tem vlagatelj še opozarja, da vrednost ponudbe izbranega ponudnika predstavlja le 40% ocenjene vrednosti. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 15.6.2011 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je zaradi nepravilnega referenčnega potrdila Ministrstva za zdravje na podlagi 78. člena ZJN-2 vlagatelja zaprosil za predložitev referenčnega potrdila skladno z razpisno dokumentacijo, po kateri je veljavno samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom zakonitega zastopnika. Naročnik zatrjuje, da je vlagatelj na podlagi naročnikovega zaprosila predložil enako referenčno potrdilo, kot v svoji osnovni ponudbi in je šele v prilogi k svojemu revizijskemu zahtevku predložil pogodbo med Ministrstvom za zdravje, Kliničnem centrom Ljubljana in Konzorcijem Siemens-Mollier, kot prilogo št. 2, v katerem je podpisnik referenčnega potrdila A.L., naveden kot pooblaščena oseba pri izvajanju pogodbe, kar pa po mnenju naročnika ni isto kot zakoniti zastopnik investitorja v funkciji ministra ali njegov pooblaščenec, kot je bilo v razpisni dokumentaciji zahtevano. V zvezi z vlagateljevimi ugovori o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika pa naročnik navaja, da se naročnik ni nikoli opredelil glede dolžine. Naročnik zatrjuje, da so v PZI projektih podane samo orientacijske lokacije stativov zaradi števila stativov in priključkov, kajti naročnik ne more podati točnega načrta montaže in lokacije stativov dokler ni izbran ponudnik, ki bo dela izvajal. Točen izris stativov in njihove montaže mora podati ponudnik sam glede na vrsto stativov, ki jih ponuja v svoji ponudbi. Naročnik v nadaljevanju oporeka vlagateljevi navedbi, da naj bi eden izmed ponujenih stativov imel možnost rotacije le 241 stopinj in pojasnjuje, da so vsi od izbranega ponudnika ponujeni stativi enaki in vsi omogočajo rotacijo ne le 300, temveč 330 stopinj v vseh položajih. Iz tehnične dokumentacije izhaja, da ima stativ 3 vrtljive zglobe, da so vrtljivi 330 stopinj, ter da ima nastavljive blokade mrtvih polj poljubno na vsakih 11.25 stopinj. Po naročnikovih navedbah vlagatelj ne razpolaga z vedenjem, da so te blokade namenjene individualnim nastavitvam vsake roke stativa posebej glede na konfiguracijo v prostoru in preprečitvam kolizije stativov med seboj in kolizije s stenami in omarami. Peti stativ je po naročnikovih navedbah prav tako vrtljiv 330 stopinj, le ob montaži bo nastavljena blokada na mesta tako, da ne bo medsebojnih trkov, saj je po mnenju naročnika logično, da omenjenega korpusa uporabnik ne bo hotel pozicionirati na mesto, kjer je omara ali hladilnik. Naročnik prav tako zavrača vlagateljeva zatrjevanja, da se funkcionalni del stativa dotika stene, kakor tudi, da ponujeni stativi Maquet niso uporabni v razpoložljivi kvadraturi prostora, kajti prav zaradi lažje predstave je izbrani ponudnik v ponudbi predložil grafični prikaz v virtualni 3D obliki. Naročnik glede vlagateljevih navedb o mnenju uporabnika dr. J.B. pojasnjuje, da J.B. ni član komisije za izbor najugodnejšega ponudnika, je pa sodeloval pri konceptiranju strokovnih zahtev za predmetno javno naročilo. Uporabnik je v 2. odstavku zaključka na 4. strani dopisa, z dne 14.3.2011, izrecno poudaril, da ponudba izbranega ponudnika ustreza razpisnim strokovnim pogojem. Pripombe glede možne nadgradnje in naknadne zahteve po predložitvi referenčnih lokacij, ki uporabljajo ponujeno opremo, pa so bile zgolj prošnja za dodatne informacije, vsebina katerih pa ni bila predmet razpisnih strokovnih kriterijev za predmetno javno naročilo. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 23.6.2011, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 27.6.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 28.6.2011, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo vlagatelja skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je na podlagi 2. odstavka 20. člena ZRPJN sprejela sklep o podaljšanju roka za odločitev.

Državna revizijska je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja pri izločitvi vlagateljeve ponudbe kot nepopolne iz postopka oddaje javnega naročila in popolnost ponudbe izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v Odločitev o oddaji naročila, z dne 9.5.2011, v naročnikov Dopis dopolnitev ponudbe, z dne 5.4.2011, v Dopis vlagatelja v zadevi dopolnitev ponudbe po 78. člena ZJN-2, z dne 14.4.2011. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da v kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (1. odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega (19. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2).

Pri presoji predmetnega spora je Državna revizijska komisija v dokazne namene vpogledala v odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 9.5.2011, iz katere izhaja, da vlagatelj ni predložil ustreznega referenčnega potrdila, kar je tudi predmet naročnikovih zatrjevanj in predmet obravnavanega spora. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da v zvezi s predložitvijo referenčnega potrdila iz 1.1 Pogoji za priznanje sposobnosti točke razpisne dokumentacije izhaja:"Ponudnik predložiti minimalno 2 potrjeni referenci s strani investitorja za uspešno izvedena dela enakovredne ali višje zahtevnosti v vrednosti vsaj 80% vrednosti posla, ki ga prevzema v tej ponudbi, v obdobju zadnjih petih let. Podpisano referenčno potrdilo s strani investitorja mora vsebovati ime in naslov investitorja, datum opravljanja del, vrednost del, objekt, na katerem so bila dela opravljena, kratek opis del z navedbo, da so bila dela opravljena: po predpisih stroke in ustrezno zaključena, ter žig in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca investitorja, v skladu z obrazcem št. 2, kar vse dokazuje izpolnjevanje pogoja. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja."
Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja in ugotovila, da je vlagatelj predložil dve referenci, pri tem je ena potrjena s strani investitorja Ministrstva za zdravje, ki je podpisana s strani A.L., pri čemer je med obema strankama nesporno, da A.L. ni zakoniti zastopnik, sporno pa je, ali je A.L. kot pooblaščenec imel pooblastilo za to. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se pooblastilo zakonitega zastopnika pooblaščencu A.L. v ponudbeni dokumentaciji vlagatelja ne nahaja, iz spisovne dokumentacije pa izhaja, da je naročnik slednje dejstvo ugotovil tudi sam in na podlagi 1. odstavka 78. člena ZJN-2 vlagatelja pozval z dopisom, z dne 5.4.2011, na dopolnitev ponudbe. Naročnik je v dopisu vlagatelja izrecno opozoril, da je predloženo referenčno potrdilo neustrezno, ker ni podpisano s strani zakonitega zastopnika investitorja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj, kljub naročnikovemu pozivu, ponudbe ni pravilno dopolnil, saj ni predložil referenčnega potrdila, ki bi bilo podpisano s strani zakonitega zastopnika ali ustreznega pooblastila, ki bi dokazovalo, da je pooblaščenec pooblaščen za podpis oz. potrditev opravljenega referenčnega posla. Vlagatelj je z dopisom, z dne 14.4.2011, naročniku posredoval le referenčno potrdilo, ki ga je podpisal A.L., vendar pa slednjemu ni predložil ustreznega pooblastila s strani zakonitega zastopnika investitorja, na podlagi česar gre naročniku pritrditi, da vlagatelj ponudbe ni ustrezno dopolnil. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo, na podlagi 1. odstavka 78. člena ZJN-2, izločil iz postopka oddaje javnega naročila in takšne ocene ne more spremeniti, niti nanjo vplivati v revizijskem postopku predložena Pogodba št.C2711-08Y000069, ki jo je vlagatelj predložil kot dokaz o obstoju pooblastilnega razmerja.

Glede na dejstvo, da je vlagateljeva ponudba v obravnavanem primeru nepopolna, Državna revizijska komisija upoštevaje določbo 9. člena ZRPJN ugotavlja, da je možnost nastanka škode vlagatelju, zaradi domnevnih kršitev, ki jih v nadaljevanju vlagatelj naročniku očita v zahtevku za revizijo, v obravnavanem primeriu dejansko izključena. Na podlagi česar je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer stroške za plačano takso v višini 5.000,00 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Ker je zahtevek za revizijo zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 26.7.2011


Predsednica senata:
mag. Nataše Jeršič
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje,
- Medicoengineering d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin,
- Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana