018-204/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-204/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija mostu čez Gračnico v Jurkloštru na RT-933/1193 v km 12,156" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik CM Celje, d.d., Lava 42, Celje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 22. 7. 2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo (vloga z dne 3. 6. 2011) se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 43001-26/2011 z dne 17. 5. 2011.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.984,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 5. 4. 2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku. Obvestilo o naročilu je naročnik dne 11. 4. 2011 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN3669/2011. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 5. 5. 2011 je razvidno, da je naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 17. 5. 2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, in sicer je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika MAP TRADE, d.o.o., špindlerjeva 2c, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj dne 6. 6. 2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik predložil 25 referenc. 19 referenc ne ustreza zahtevi glede vrednosti posla, saj ne dosegajo 70 % vrednosti ponudbe izbranega ponudnika. Te reference ne ustrezajo tudi zato, ker se ne nanašajo na izvedbo gradnje novega objekta, temveč na sanacijo oz. investicijska vzdrževalna dela. Preostale reference ne ustrezajo zahtevi, da se mora referenčni posel nanašati na istovrstna dela, kot je predmet naročila. Po mnenju vlagatelja je kot istovrsten posel mogoče šteti le posel, ki zajema vsa dela na nivoju postavk iz rekapitulacije popisa del, in sicer: gradnja mostu, gradnja podpornega zidu, rekonstrukcija ceste, gradnja pločnika ob cesti, zamenjava gabionov, vodnogospodarska ureditev struge, demontaža in ponovna montaža javne razsvetljave. Vlagatelj navaja, da gre pri petih referencah, med drugim tudi pri referenci "Most čez Dravo v Vuzenici", le za sanacijo obstoječih objektov, ta dela pa ne zajemajo rušenja in gradnje ter tudi ne nekaterih ostalih postavk. Pri referenci "Most čez Dravo v Vuzenici" ni šlo za rušenje obstoječega mostu in postavitev novega, poleg tega pa referenca ne zajema demontaže in montaže javne razsvetljave ter rekonstrukcije ceste. Enako vlagatelj ugotavlja tudi za zadnjo preostalo referenco, saj tudi pri njej dela ne zajemajo vseh postavk iz rekapitulacije popisa del. Za ugotovitev teh dejstev vlagatelj predlaga vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, pa tudi postavitev izvedenca gradbene stroke. Izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja tudi ne izpolnjuje kadrovskih zahtev, saj je tudi pri odgovornem vodji del navedel iste reference.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitev o oddaji naročila, zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 27. 6. 2011 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je pri svoji odločitvi upošteval le eno referenco, ki jo je predložil izbrani ponudnik, in sicer referenco "Most čez Dravo v Vuzenici". Ta referenca izpolnjuje tako zahtevo v zvezi z vrednostjo kot tudi zahtevo istovrstnosti, kar je naročnik lahko preveril, saj je bilo referenčno delo izvedeno za naročnika. Enako naročnik navaja tudi v zvezi z izpolnjevanjem kadrovskih pogojev, kjer je upošteval isto referenco.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 29. 6. 2011 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi vlagatelj navaja, da referenca "Most čez Dravo v Vuzenici" ne izpolnjuje zahteve istovrstnosti, saj gre pri tem poslu le za sanacijo, torej za dela, ki ohranjajo obstoječi objekt, ne pa za rušenje objekta in gradnjo mostu. Referenca tudi ne zajema nekaterih drugih postavk iz rekapitulacije, zaradi česar je neustrezna in je naročnik ne bi smel upoštevati. To izhaja tudi iz primerjave rekapitulacije predmetnega in referenčnega naročila. Ob tem vlagatelj opozarja, da dela, ki jih je izvedel podizvajalec izbranega ponudnika, ne morejo pomeniti reference, ki bi dokazovala tehnično usposobljenost izbranega ponudnika.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek, je naročnik z dopisom z dne 6. 7. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede ustreznosti reference izbranega ponudnika "Most čez Dravo v Vuzenici", ki jo je naročnik upošteval tako pri ugotavljanju kadrovske zmogljivosti (točka 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe) kot tudi pri ugotavljanju pogoja referenc (točka 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe).

Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2). Ta določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije ali pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) oz. neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili. Izhodišče za določanje tehnične in kadrovske sposobnosti predstavlja 45. člen ZJN-2, ki v 1. alineji točke a) drugega odstavka določa, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti (ob upoštevanju narave, količine ali pomembnosti predmeta javnega naročila) med drugim tudi s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika. Naročnik lahko določi, da mu naročniki z njihove strani izdana potrdila o opravljenem naročilu posredujejo neposredno. Točka b) drugega odstavka 45. člen ZJN-2 določa, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične oz. kadrovske sposobnosti z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti, ter v primeru javnih naročil gradenj tistih, od katerih lahko naročnik zahteva, da izvedejo gradnjo.

Naročnik je zahteve v zvezi s predložitvijo referenc določil v točki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe, kjer je zapisal:

"Gospodarski subjekt je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi.

Dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.

Opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (primeroma na nivoju postavk iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu â??) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."

Zahteve glede kadrovskih zmogljivosti je naročnik določil v točki 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe, kjer je med drugim določil, da mora ponudnik za odgovornega vodjo del izkazati, da je bil:

"v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja del pri najmanj enem istovrstnem in po obsegu primerljivem poslu kot ga prevzema v ponudbi".

Ker je naročnik tako pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja iz točke 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe kot tudi pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja it točke 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe upošteval isto referenco ("Most čez Dravo v Vuzenici"), ki je med strankama tudi sporna, je treba v predmetnem revizijskem postopku ugotoviti, ali ta referenca izpolnjuje naročnikove zahteve. Glede na vlagateljeve revizijske navedbe je treba torej ugotoviti, ali so bila v okviru reference "Most čez Dravo v Vuzenici" izvedena istovrstna dela, kot jih naročnik zahteva v specifikaciji naročila na nivoju postavk iz rekapitulacije popisa del.

Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil. Na podlagi dejstva, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje, opremo in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Razumljivo je, da se morajo referenčna dela nanašati na istovrstna oz. primerljiva opravila, katerih izvedba se pričakuje od izvajalca, saj je le na ta način mogoče ugotavljati, ali bo izvajalec tudi razpisana dela izvedel uspešno. Na kakšen način in v kolikšnem obsegu mora ponudnik izkazovati istovrstnost del, je v vsakem posameznem primeru odvisno od naročnika in konkretne opredelitve zahteve v razpisni dokumentaciji, pri kateri naročnik upošteva zlasti specifičnost predmeta javnega naročila in morebitne posebne zahteve v zvezi z njegovo izvedbo, kadar je to potrebno. Kot je bilo zgoraj že ugotovljeno, je naročnik v točki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe istovrstnost definiral na način, da istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila na nivoju rekapitulacije, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi, pri čemer mora biti iz opisa referenčnega dela razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Z drugimi besedami: iz referenčnega potrdila mora biti razvidno, da so bila posamezna dela, izvedena v okviru referenčnega posla, enaka tistim delom, ki so navedena v rekapitulaciji popisa del predmetnega javnega naročila, oz. da so dela, ki so navedena v rekapitulaciji popisa del, hkrati tudi dela, ki jih je ponudnik izvajal v referenčnem poslu.

Kot je razvidno iz rekapitulacije popisa del, ki je priložen razpisni dokumentaciji, je popis del razdeljen na posamezne sklope, in sicer:

A.1 MOST
A.2 PODPORNI ZID
B.1 REKONSTRUKCIJA CESTE LISCA - JURKLOšTER
B.2 REKONSTRUKCIJA CESTE RIMSKE TOPLICE - JURKLOšTER
C.1 PLOČNIK OB CESTI LISCA - JURKLOšTER
C.2 PLOČNIK OB CESTI RIMSKE TOPLICE - JURKLOšTER
D ZAMENJAVA GABIONOV
E VODNOGOSPODARSKA UREDITEV STRUGE
F DEMONTAŽA IN PONOVNA MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE
G ZAšČITA IN PRESTAVITEV VODOV

Vsak od naštetih sklopov je razdeljen na podsklope, ti pa so razčlenjeni na posamezne razdelke, znotraj katerih so navedene številne različne postavke z opisi posameznih del. Glede na veliko število vseh postavk z opisi posameznih del bi bilo razlago, da morajo biti iz referenčnega potrdila razvidne prav vse posamezne postavke iz opisa del, težko sprejeti, saj bi to pomenilo zahtevo po popolni identičnosti referenčnega dela in predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija ocenjuje, da je treba točko 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe razlagati tako, da je treba pri istovrstnosti upoštevati najpomembnejše sklope posameznih del oz. tiste posamezne postavke, ki so specifične oz. za katere je mogoče objektivno utemeljiti, da so tako pomembne pri izvedbi predmetnega javnega naročila, da morajo biti izkazane tudi v referenčnem potrdilu. Primarno pa je seveda treba upoštevati določilo iz točke 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe, v skladu s katerim je treba primerjati referenčna dela s postavkami iz rekapitulacije popisa del.

Iz referenčnega potrdila "Most čez Dravo v Vuzenici", ki ga je v ponudbi predložil izbrani ponudnik, je razvidno, da so bila v okviru referenčnega posla izvedena naslednja dela:

- sanacija in ojačitev temeljev nad in pod vodo,
- sanacija kapitlov, ojačitev objekta s kontinuiranjem in dobetoniranjem nosilne konstrukcije,
- ojačitev konstrukcije z Dywidag vijaki,
- dobava in vgradnja dilatacije tip Mageba R80,
- razširitev objekta s konzolami,
- novi hodniki in robni venci,
- površinsko in globinsko odvodnjavanje (meteorna kanalizacija, LTŽ kanalizacija pod objektom),
- zemeljska dela,
- hidroizolacija objekta,
- nove obrabne in nosilne plasti,
- ureditev ceste pred in za objektom,
- kamniti zložbi, tlakovanje muld,
- varnostne ograje,
- prometna signalizacija (talna in prometni znaki).

Iz referenčnega potrdila torej ni razvidno, da je izbrani ponudnik v okviru navedenega posla v celoti porušil most in zgradil novega, temveč je šlo le za sanacijo in ojačitev objekta oz. konstrukcije mostu. Tudi iz rekapitulacije referenčnega dela, ki jo je naročnik priložil sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, ne izhaja, da je izbrani ponudnik izvedel rekonstrukcijo mostu na način, da bi najprej porušil obstoječi objekt in nato zgradil novega, temveč je šlo za sanacijo obstoječega mostu.

Iz specifikacije naročila (Lokacijski podatki, poglavje 2.3) izhaja, da je predmet projekta rekonstrukcija ceste, navezava ceste po rekonstrukciji na obstoječo cesto pred in za mostom in gradnja (nadomestnega) mostu ter ureditev struge Gračnice in Lahomščice, vključno z njunim sotočjem v območju premostitve. Iz specifikacije naročila (stran 17) nadalje izhaja, da se (v drugi fazi) pristopi k rušitvi obstoječega in gradnji novega mostu ter rekonstrukciji regionalne ceste RT-933. Iz specifikacije je torej nesporno razvidno, da gre pri rekonstrukciji mostu čez Gračnico v Jurkloštru za rušenje obstoječega mostu in gradnjo novega, ne pa za sanacijo ali ojačitev obstoječega mostu. Državna revizijska komisija v tem delu sledi vlagatelju, ki navaja, da sanacije mostu ni mogoče obravnavati kot istovrstnega posla v primerjavi s porušenjem mostu in postavitvijo novega mostu. Gradbena dela se nedvomno razlikujejo, če mora izvajalec obstoječi objekt sanirati oz. ojačati konstrukcijo ali pa če mora obstoječi objekt zaradi dotrajanosti porušiti in izgraditi novega. Na tem mestu je treba opozoriti, da naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, v nobenem delu ni vsebinsko pojasnil, zakaj je referenco izbranega ponudnika "Most čez Dravo v Vuzenici" obravnaval kot ustrezno z vidika presoje istovrstnosti del. Naročnik tako v ničemer ni pojasnil, ali je šlo pri spornem referenčnem delu za gradnjo novega mostu ali za sanacijo, kot je zatrjeval vlagatelj v zahtevku za revizijo, niti ni zatrjeval, da bi lahko bila npr. sanacija referenčnega mostu zaradi narave del primerljiva z gradnjo novega mostu, da bi jo bilo mogoče obravnavati kot istovrsten posel. Naročnik je v zvezi z referenco navedel le, da referenca izpolnjuje oba pogoja (glede vrednosti in istovrstnosti), s tem pa naj bi bil seznanjen zato, ker ja bi bil tudi naročnik referenčnega dela. Naročnik v sklepu, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, torej ni podal nobenih vsebinskih argumentov, ki bi kazali na neutemeljenost revizijskih navedb.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da je mogoče slediti vlagatelju v delu, kjer navaja, da se gradnja in sanacija mostu tako razlikujeta, da z vidika določb razpisne dokumentacije ni mogoče govoriti o istovrstnosti del. Za referenco izbranega ponudnika "Most čez Dravo v Vuzenici" zato, ob upoštevanju revizijskih navedb in ob odsotnosti naročnikovih pojasnil, ni mogoče ugotoviti, da bi izpolnjevala zahteve iz točke 3.1.4 in 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe, za njegovo ponudbo pa posledično ni mogoče ugotoviti, da bi bila pravilna v smislu 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 oz. popolna v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija je zato, v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 43001-26/2011 z dne 17. 5. 2011.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer stroške v zvezi s plačilom revizijske takse, stroške v zvezi z odvetniškim zastopanjem v višini 1.400,00 EUR, izdatke po tar. št. 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 v višini 20 EUR, v nadaljevanju: ZOdvT) ter 20 % DDV.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena ZOdvT vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo:

- za zastopanje v revizijskem postopku - nagrado v višini 800,00 EUR in 20 % DDV,
- takso za revizijski zahtevek - stroške v višini 5.000,00 EUR,
- za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT - pavšalni znesek v višini 20,00 EUR in 20 % DDV.

Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 5.984,00 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljeno, ker je kot nepotrebne ocenila stroške za odvetniško nagrado nad priznano višino.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22. 7. 2011predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
- MAP TRADE, d.o.o., špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana