018-206/2011 Javne službe Ptuj, d.o.o.

Številka: 018-206/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Posodobitev in vzdrževanje javne razsvetljave v Mestni občini Ptuj", začetega na podlagi zahtevka za revizijo kandidata JAVNA RAZSVETLJAVA, d.d., Litijska cesta 263, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JAVNE SLUŽBE PTUJ, d.o.o., Ulica Heroja Lacka 3, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 26. 7. 2011

ODLOČILA

1. Zahteva vlagatelja za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo se zavrže.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 5.000,00 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku navedenega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21. 3. 2011, pod št. JSP-KJR-001/2011, sprejel Sklep o začetku postopka javnega naročanja za sklenitev javno-zasebnega partnerstva "Posodobitev in vzdrževanje javne razsvetljave v Mestni občini Ptuj". Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 25. 3. 2011, pod št. objave JN2971/2011.

Naročnik je dne 8. 6. 2011, pod št. JSP-KJR-001/2011, izdal Odločitev, s katero je odločil, da prizna sposobnost štirim kandidatom.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20. 6. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga, da mu naročnik omogoči vpogled v dele prijave izbranih kandidatov, v katere mu naj bi bil nezakonito onemogočen vpogled in v dele, ki jih je izrecno navedel v zahtevku za vpogled. Zatrjuje, da je naročnik v nasprotju z določili razpisne dokumentacije ugotovil popolnost prijave kandidata EL-TEC MULEJ, d.o.o., Pot na Lisce 7, Bled ter prijave kandidata NIGRAD, d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor in da mu je naročnik onemogočil vpogled v dokumentacijo prijav izbranih kandidatov ter ostalo dokumentacijo naročnika v zakonsko določenem roku. Naročnik je vlagatelja na podlagi njegovega zahtevka za vpogled pozval na vpogled z dopisom, z naslovom "Vpogled v ponudbo", z dne 17. 6. 2011, in sicer za dne 22. 6. 2011, ko bi mu že potekel rok za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj meni, da je zato onemogočen pri celovitem pravnem varstvu. Naročnik je po trditvah vlagatelja kršil 22. člen ZJN-2 in pravico vlagatelja do vpogleda v del ponudbene dokumentacije, ki je že na podlagi zakona javen. Naročnik je ravnal tudi v nasprotju z načelom transparentnosti javnega naročanja in ostalo veljavno zakonodajo. Vlagatelj poudarja, da kolikor naročnik ne bi ravnal nezakonito in bi mu vpogled omogočil, ne bi bil primoran vložiti tega zahtevka za revizijo, saj bi vlagatelj vse dvome razčistil na vpogledu in se nato odločil, ali je primerno, da vloži zahtevek za revizijo. Tako pa vlagatelj druge možnosti kot vložitve zahtevka za revizijo nima.

Naročnik je dne 28. 6. 2011, pod št. JSP-KJR-001/2011-2, izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja kot neutemeljenega zavrnil. Naročnik pojasni, da je prejel zahtevek za revizijo dne 21. 6. 2011. Vlagatelj je pozneje, po opravljenem vpogledu v prijave kandidatov, vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 28. 6. 2011, ki je vsebinsko identičen prvemu zahtevku za revizijo z dne 21. 6. 2011. Iz navedenega naročnik domneva, da vlagatelj tudi po prejemu dodatnih podatkov na podlagi izvedenega vpogleda ni spremenil svojega stališča in ga tudi ni podkrepil z dodatnimi argumenti in dokazili. Naročnik dalje navaja, da je omogočil vlagatelju vpogled v dokumentacijo obeh kandidatov, katerih prijave vlagatelj izpodbija, dne 17. 6. 2011. Vlagatelj je vpogled tudi opravil, kar izhaja iz zapisa o vpogledu v dokumentacijo. O datumu vpogleda so bili pravočasno obveščeni vsi kandidati, katerim je bila priznana sposobnost, vlagatelj pa na postavljen datum ni imel pripomb. Naročnik izpostavlja, da ZJN-2 ne določa roka, do katerega je naročnik ponudnikom dolžan omogočiti vpogled v prijave, zaradi česar mu ni mogoče očitati kršitve veljavne zakonodaje. Po mnenju naročnika dejanje vpogleda, skladno z določbami ZJN-2 in ZRPJN, nima vpliva na tek roka za vložitev zahtevka za revizijo, zato so navedbe vlagatelja, vezane na nujnost vložitve zahtevka za revizijo, zaradi pozno določenega roka za vpogled v dokumentacijo ostalih kandidatov, neutemeljene. Naročnik še opozarja, da vlagatelj svojih navedb ni konkretiziral in tudi s tem v zvezi ni predložil nobenega dokazila ali podal dokaznega predloga. Iz navedb vlagatelja je razvidno, da zgolj domneva nepopolnost prijav kandidatov.

Vlagatelj je z vlogo z dne 4. 7. 2011 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo z dne 8. 7. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje in revizije predmetnega javnega naročila, v katero je v dokazne namene vpogledala Državna revizijska komisija pri odločanju o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo, v okviru (pravovarstvenega) predloga (zahtevka), zahteva, da mu naročnik omogoči vpogled v dele ponudbe izbranih ponudnikov, v katere mu naj bi bil nezakonito onemogočen vpogled in v dele, ki jih je izrecno navedel v zahtevku za vpogled.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj po prejemu odločitve o oddaji naročila z vlogo z dne 13. 6. 2011 (ki jo je naročnik prejel dne 14. 6. 2011) zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in vpogled v celotno dokumentacijo predmetnega javnega naročila, v vsa ravnanja naročnika in komisije, v prijavo kandidata EL-TEC MULEJ, d.o.o. ter v vse morebitne pozive k pojasnitvam oziroma dopolnitvam njegove prijave ter njegove odgovore v zvezi s tem, posredno pa pri izbranem kandidatu izpostavlja vpogled zlasti v dokumente, ki jih v nadaljevanju našteje. Ker vlagatelj do poteka roka za vložitev zahtevka za revizijo (ki se je vlagatelju iztekel dne 20. 6. 2011) ni prejel niti dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila niti mu do tega datuma naročnik ni omogočil vpogleda, je vlagatelj z vlogo, datirano dne 20. 6. 2011 (naročnik prejel dne 21. 6. 2011), vložil zahtevek za revizijo (ki je predmet obravnave v konkretnem sporu). Vpogled v dokumentacijo je bil opravljen dne 22. 6. 2011 (in ne 17. 6. 2011, kot to napačno trdi naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo), kar izhaja iz Zapisnika vpogleda v prijavno dokumentacijo z dne 22. 6. 2011. Vlagatelj je vpogledal v prijavo kandiata EL-TEC MULEJ, d.o.o. in prijavo kandidata Nigrad, d.d. ter pri tem tudi fotografiral posamezne dokumente. Prisotni na vpogledu niso imeli pripomb. Vlagatelj je nato isto vlogo, datirano dne 20. 6. 2011, katero je naročnik prejel že dne 21. 6. 2011, naročniku ponovno posredoval identični zahtevek za revizijo (naročnik prejel dne 28. 6. 2011). Naročnik je dne 28. 6. 2011 izdal sklep o zavrženju zahteve vlagatelja za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo in zahteve za povračilo stroškov.

Državna revizijska komisija iz tako ugotovljenega dejanskega stanja zaključuje, da je naročnik zahtevku za revizijo vlagatelja (ki ga je naročnik prejel dvakrat, dne 21. 6. 2011 in dne 28. 6. 2011), oziroma v njem navedenem (pravovarstvenem) predlogu za vpogled v dokumentacijo, dejansko ugodil. Naročnik je namreč vlagatelju potem, ko je vložil zahtevek za revizijo, omogočil vpogled v dokumentacijo prijav kandidatov EL-TEC MULEJ, d.o.o. in Nigrad, d.d., kot je to vlagatelj zahteval z zahtevkom za revizijo in z zahtevo za vpogled, in katerih domnevno nepopolnost vlagatelj zatrjuje v zahtevku za revizijo. Iz zapisnika o vpogledu tudi ne izhaja, da bi vlagatelju kakorkoli bil onemogočen vpogled v morebitne dele navedenih ponudb ali drugo dokumentacijo, ki bi jo vlagatelj želel vpogledati. Vlagatelj na zapisnik ni podal nobenih pripomb, niti pri naročniku ni vložil (novega) zahtevka za revizijo oziroma dopolnitve že vloženega zahtevka za revizijo, v katerem bi zatrjeval in dokazoval morebitne nepopolnosti izbranih kandidatov.

Med strankama torej ni več spora glede domnevno nezakonitega ravnanja naročnika v zvezi z onemogočanjem vpogleda v dokumentacijo vlagatelju, kar je predmet konkretnega zahtevka za revizijo. Zato je potrebno ugotoviti, da je vlagatelju odpadel pravni interes za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo oziroma, da bi o zahtevku za revizijo odločila Državna revizijska komisija. Takšen zaključek Državne revizijske komisije izhaja ob smiselni uporabi določb 274. in 343. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem., v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se smiselno uporabljajo v postopkih revizije oddaje javnih naročil za vprašanja, ki jih ZRPJN ne ureja. Navedeni določbi se nanašata na situacijo, ko tožba (pritožba) ni dovoljena in jo je potrebno zavreči, ker tožnik (pritožnik) nima pravne koristi za tožbo, oziroma pravnega interesa za pritožbo. Vsakdo, ki namreč zahteva varstvo svojih pravic in pravnih koristi v postopku revizije oddaje javnih naročil, mora ves čas postopka izkazovati pravni interes oziroma pravovarstveno potrebo, kar pomeni, da mora kot verjetno izkazati, da bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči oziroma, da bi si v primeru ugoditve izboljšal svoj pravni položaj. V obravnavanem primeru je vlagatelj z zahtevkom za revizijo zahteval vpogled v dokumentacijo, kar mu je bilo (sicer po vložitvi zahtevka za revizijo) omogočeno in je torej naročnik s tem dejansko v celoti ugodil oziroma izpolnil zahtevek vlagatelja. Čeprav je naročnik po opravljenem vpogledu zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnil, odločanje Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo ne bi moglo več vplivati oziroma izboljšati položaj vlagatelja v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj zato ne izkazuje pravne koristi oziroma pravnega interesa za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo in je zato potrebno njegovo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zavreči.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo z dne 28. 6. 2011 izhaja, da je naročnik zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, da je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo, povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Kljub temu, da je naročnik zahtevek za revizijo (formalno) zavrnil, je potrebno ob upoštevanju zgoraj ugotovljenega dejstva, da je naročnik vlagatelju s tem, ko mu je omogočil vpogled, dejansko ugodil zahtevku za revizijo in torej priznal njegovo utemeljenost. Posledično takšnemu ravnanju naročnika je Državna revizijska komisija ocenila, da je vlagatelj upravičen do potrebnih stroškov, ki so nastali do izpolnitve zahtevka s strani naročnika (torej do opravljenega vpogleda dne 22. 6. 2011). Ti stroški so bili za vlagatelja potrebni, saj mu naročnik do poteka roka za vložitev zahtevka za revizijo zahtevanega vpogleda ni omogočil, zaradi česar je bil vlagatelj primoran zahtevati pravno varstvo v revizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR, medtem, ko je ostale priglašene stroške (sestava zahteve za revizijo v znesku 1.400,00 EUR in 20 % DDV) zavrnila, saj vlagatelj z ničemer ni izkazal, da so mu ti stroški nastali. Državna revizijska komisija je zavrnila stroškovni del tudi v delu, ki se nanaša na pričetek teka paricijskega roka od pravnomočnosti odločitve in tek zamudnih obresti od 16. dne od pravnomočnosti odločitve dalje in določila pričetek teka paricijskega roka od vročitve tega sklepa, posledično temu pa ustrezno določila tudi obrestni del zahtevka. Naročniku namreč ne more pričeti teči rok za plačilo stroškov vlagatelju, preden ne prejme tega sklepa, naročnik pa pred potekom tega roka tudi ne more priti v zamudo z izpolnitvijo obveznosti.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku navedenega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 26. 7. 2011

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- JAVNE SLUŽBE PTUJ, d.o.o., Ulica Heroja Lacka 3, Ptuj
- JAVNA RAZSVETLJAVA, d.d., Litijska cesta 263, Ljubljana
- EL-TEC MULEJ, d.o.o., Pot na Lisice 7, Bled
- Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, Ptuj
- NIGRAD KP, d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana