018-170/2011 Dars, d. d.

Številka: 018-170/2011-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-šinko in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Obnova voziščne konstrukcije na AC A1/0655 Unec - Postojna od km 8,230 do km 11,380 in na A1/0656 Postojna - Razdrto od km 0,000 do km 1,150" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila vlagatelja KOSTMANN GesmbH, Burgstall 44, 9433 St. Andrä im Lavanttal, Avstrija, ter KOSTMANN, d. o. o., Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katera zastopa odvetnik Zmagoslav Marovt, Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21. julija 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 11. aprila 2011, se ugodi v delu, v katerem vlagatelj zahteva, da mu naročnik omogoči vpogled v izbrano ponudbo in sicer tako, da
- mora naročnik, v povezavi z vsako od predračunskih postavk, glede katerih je naročnik zahteval, da mora ponudnik zanjo predložiti analizo enotnih cen, vlagatelju omogočiti vpogled v
a) stolpec tabele analize enotnih cen, poimenovan "Znesek" (torej zadnji stolpec v analizi cene posameznih predračunskih postavk),
b) ostale podatke posamezne predračunske postavke, ki so razvidni že iz ponudbenega predračuna posamezne postavke;
- mora naročnik vlagatelju (upoštevaje določbe ZJN-2) omogočiti vpogled v ponudbeni predračun, ki se nahaja v izbrani ponudbi.
Naročnikova odločitev o zavrnitvi vpogleda v izbrano ponudbo (dokument številka 402-26/11-IP/166-VP-2, z dne 07. aprila 2011) se v delih, v katerih je bil vlagatelju s tem sklepom Državne revizijske komisije omogočen vpogled, razveljavi.

Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 11. aprila 2011, se v delu, v katerem vlagatelj zahteva, da mu naročnik omogoči vpogled tudi v preostale podatke izbrane ponudbe, zavrne.

2. Naročnik je dolžan omogočiti vlagatelju vpogled najkasneje v roku petih dni po prejemu tega sklepa.

3. Vlagatelju se dovoli vložitev pripravljalne vloge pri naročniku v roku petih dni po opravljenem vpogledu.

4. Odločitev o stroških revizijskega postopka se pridrži do končne odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo, z dne 11. aprila 2011.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13. julija 2010 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila, evidenčna številka 000166/2010, katerega predmet je "[o]bnova voziščne konstrukcije na AC A1/0655 Unec - Postojna od km 8,230 do km 11,380 in na A1/0656 Postojna - Razdrto od km 0,000 do km 1,150" (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila), obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 28. julija 2010 (pod številko objave JN6811/2010) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 15. decembra 2010 sprejel sklep o oddaji javnega naročila, številka 402-26/10-RPP/SS-166, zoper katerega je zahtevek za revizijo vložil konzorcij, ki so ga sestavljali PRIMORJE, d. d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, SCT Asfalti, d. o. o., Ljubljana, Cesta na Brod 2, 1231 Ljubljana - Črnuče, ter CPK, d. d., Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu: konzorcij). V posledici zahtevka za revizijo, ki ga je vložil omenjeni konzorcij, je naročnik sprejel sklep številka 402-20/11-166/SS, s katerim je navedeni zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, kot neutemeljeno pa je zavrnil tudi zahtevo konzorcija po povrnitvi stroškov revizijskega postopka. Konzorcij je naročnika z vlogo obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, Državna revizijska komisija pa je dne 01. marca 2011 sprejela sklep številka 018-25/2011-6, s katerim je zahtevku za revizijo konzorcija ugodila in razveljavila naročnikov takratni sklep o oddaji javnega naročila, ugodila pa je tudi zahtevi konzorcija za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 31. marca 2011 sprejel (nov) sklep o oddaji javnega naročila, številka 402-26/10-RPP/BP-166-I (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da se zadevno javno naročilo odda "ponudniku J.V. Primorje d.d. Ajdovščina + SCT Asfalti d.o.o. Ljubljana + CPK d.d. Koper" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 13. aprila 2011 priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 11. aprila 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V omenjenem zahtevku za revizijo vlagatelj med drugim predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila, da razveljavi odločitev naročnika, s katero je naročnik zavrnil zahtevo za vpogled v izbrano ponudbo, pa tudi, da mu naročnik povrne "stroške z revizijo". V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da
âˆ" je naročnik s tem, ko se je v svoji odločitvi o zavrnitvi njegove zahteve za vpogled v izbrano ponudbo, skliceval na 22. člen ZJN-2, nepravilno uporabil materialno pravo, kršil pa je tudi "temeljno načelo enakopravne obravnave",
âˆ" je izbrana ponudba sestavljena "na čin, ki" ni skladen s pravili poštene konkurence, saj bi "CPK Koper d.d. lahko oddal na predmetnem razpisu samostojno ponudbo, enako Primorje Ajdovščina d.d.",
âˆ" je naročnikova odločitev, da po kateri je izbrana ponudba (v končni posledici) popolna, nepravilna in nezakonita iz razlogov, ki jih vlagatelj navaja v zahtevku za revizijo,
âˆ" je njegova ponudba popolna, naročnikova odločitev, ki se nanaša na neprimernost in posledično nepopolnost njegove ponudbe, pa je nepravilna in nezakonita iz razlogov, ki jih vlagatelj navaja v zahtevku za revizijo.

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 402-11/11-RPP/IP-166-IV, z dne 19. aprila 2011, pozval, da zahtevek za revizijo dopolni s predložitvijo originalnega potrdila o vplačilu takse. Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na poštni povratnici, vrnjeni naročniku, prejel dne 20. aprila 2011, dne 22. aprila 2011 pa je naročnik, kakor to izhaja iz odtisa njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljevo vlogo z dne 21. aprila 2011, "Zap. št.: 452/2011/AR", skupaj s prilogama ("IZPIS NALOGOV ZA RAČUN" in "Nalog BN02").

Naročnik je, kakor to izhaja iz odtisa njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 26. aprila 2011 prejel vlogo konzorcija, z dne 22. aprila 2011, poimenovano "PRIGLASITEV STRANSKE INTERVENCIJE in OPREDELITEV V ZVEZI Z NAVEDBAMI IZ VLOŽENEFA REVIZIJSKEGA ZAHTEVKA ponudnika Kostmann d.o.o. Slovenj Gradec".

Naročnik je dne 26. aprila 2011 sprejel sklep številka 402-20/11-166/SS, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo (in "dopolnitev po pozivu naročnika dne 22.04.2011") zavrgel, vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov revizijskega postopka pa je zavrnil. Zoper omenjeni sklep je vlagatelj vložil pritožbo z dne 04. maja 2011 in vlogo z dne 04. maja 2011, poimenovano "NADALJEVANJE POSTOPKA REVIZIJE PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", o katerih je Državna revizijska komisija odločila s sklepom številka 018-124/2011-4, z dne 19. maja 2011.

Naročnik je dne 08. junija 2011 sprejel sklep številka 402-20/11-166/SS-I, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na razveljavitev odločitve naročnika o izločitvi vlagateljeve ponudbe, kot neutemeljen zavrnil, v preostalem delu pa je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi omenjenega sklepa naročnik zatrjuje, da je bila vlagateljeva ponudba v fazi ponovnega ocenjevanja ponudb (ob upoštevanju odločitve Državne revizijske komisije, številka 018-25/2011-6) ocenjena kot neprimerna in s tem nepopolna, vlagateljevim zatrjevanjem, da je omenjena odločitev naročnika nepravilna in nezakonita, pa ni mogoče slediti. Ker (po oceni naročnika) v obravnavanem primeru niso podani razlogi za razveljavitev odločitve o oddaji naročila v delu, ki se nanaša na izločitev vlagateljeve ponudbe, je naročnik zaključil, da je s tem podana predpostavka za utemeljeno oporekanje aktivne legitimacije vlagatelju v delu zahtevka za revizijo, v katerem je vlagatelj zahteval vpogled v izbrano ponudbo. Zoper omenjeni sklep je vlagatelj vložil vlogo z dne 13. junija 2011, poimenovano "Zahteva za nadaljevanje postopka revizije" zadevnega javnega naročila "pred Državno revizijsko komisijo", ter pritožbo z dne 13. junija 2011. V navezavi na omenjeni vlogi je Državna revizijska komisija izdala sklep številka 018-170/2011-4, z dne 24. junija 2011.

Naročnik je dne 30. junija 2011 sprejel sklep številka 402-9/11-166/SS-II (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo z dne 30. junija 2011), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, v katerem vlagatelj zahteva vpogled v izbrano ponudbo, izpodbija pravilnost izbrane ponudbe in izpostavlja kršitev konkurenčnega prava, kot neutemeljenega zavrnil. V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo z dne 30. junija 2011 naročnik
âˆ" zatrjuje, da navedbam vlagatelja, ki se nanašajo na zavrnitev njegove zahteve za vpogled v izbrano ponudbo, ni mogoče slediti, saj vlagatelj ne more izkazati interesa za vpogled v izbrano ponudbo,
âˆ" zatrjuje, da navedbam vlagatelja, ki se nanašajo na domnevno kršitev (pravil) konkurenčnega prava, ni mogoče slediti. Naročnik pri tem opozarja, da je "tudi ponudba vlagatelja oddana kot skupna ponudba",
âˆ" zavrača zatrjevanja vlagatelja, da je odločitev, da po kateri je izbrana ponudba (v končni posledici) popolna, nepravilna in nezakonita, pa tudi zatrjevanja vlagatelja, da je njegova ponudba popolna.

Odločitev o zahtevku za revizijo z dne 30. junija 2011 je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na poštni povratnici, vrnjeni naročniku, prejel dne 04. julija 2011, istega dne pa je na pošto priporočeno (s povratnico) oddal vlogo z dne 04. julija 2011. Iz navedene vloge izhaja, da se vlagatelj z odločitvijo o zahtevku za revizijo z dne 30. junija 2011 ne strinja, zato zahteva nadaljevanje postopka revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 402-38/11-RPP/SS-166-II, z dne 07. julija 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 13. julija 2011 (v vednost) prejela vlagateljevo vlogo z dne 04. julija 2011, pa tudi vlagateljevo vlogo, na kateri ni datuma.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je na podlagi njegovega 87. člena dne 03. julija 2011 začel veljati Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN). Ker se je predmetni postopek revizije z vložitvijo zahtevka za revizijo začel dne 13. aprila 2011 (drugi odstavek 112. člena Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, št. 73/2007 s spremembami - v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), torej pred uveljavitvijo ZPVPJN, se ta postopek revizije (skladno z določbo prvega odstavka 82. člena ZPVPJN) dokonča po (določbah) ZRPJN.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da iz sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila izhaja, da se predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku. Smiselno povsem enak zaključek izhaja tudi iz objave obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil (točka "IV.1.1) Vrsta postopka"). Ker se zadevno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, obvestilo iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) pa je bilo v objavo na Portal javnih naročil poslano dne 27. julija 2010, torej pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 18/2011 - ZJN-2C; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2C), ki je začel veljati dne 30. marca 2011, se postopek oddaje tega javnega naročila na podlagi prvega odstavka 39. člena ZJN-2C izvede po dosedanjih predpisih (brez upoštevanja novele ZJN-2C).

V posledici doslej navedenega je Državna revizijska komisija pristopila k vsebinski (meritorni) obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da je naročnik s tem, ko se je v svoji odločitvi o zavrnitvi vlagateljeve zahteve za vpogled v izbrano ponudbo, skliceval na 22. člen ZJN-2, nepravilno uporabil materialno pravo, ter kršil "temeljno načelo enakopravne obravnave".

Vlagateljeve revizijske navedbe v zvezi z vpogledom v izbrano ponudbo je potrebno presojati z vidika 8. in 22. člena ZJN-2. 8. člen ZJN-2 (načelo transparentnosti javnega naročanja) zahteva, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku, postopki naročanja po ZJN-2 pa so javni. Medtem, ko se omenjeno načelo nanaša na postopek oddaje javnega naročila kot celoto in znotraj le-tega zlasti na objave javnih naročil, razpisno dokumentacijo, postopek odpiranja ponudb in dokumentacijo v zvezi z ocenjevanjem in pregledovanjem ponudb, pa vprašanje varstva podatkov ter vpogleda v ponudbe konkurenčnih ponudnikov specifično ureja 22. člen ZJN-2. šesti odstavek 22. člena ZJN-2 tako določa, da je celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu javna, v kolikor ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena. Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo po sprejemu odločitve o oddaji naročila. Vendar pa 22. člen ZJN-2 naročnika na več mestih zavezuje, da mora določene ponudbene podatke varovati kot zaupne. Tako mora naročnik na primer zagotoviti, da so vsi podatki med postopkom oddaje javnega naročila, ki jih kot poslovno skrivnost določi ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, poslovna skrivnost, varovati pa mora tudi podatke, ki so v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, ali kakšnim drugim zakonom, tajni (prvi odstavek 22. člena ZJN-2). Navedeno med drugim pomeni, da mora naročnik kot zaupne varovati tudi osebne podatke, ki so vsebovani v ponudbah.

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZGD-1) v 39. členu določa, da se za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom (subjektivna poslovna skrivnost), ne glede na to pa tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (objektivna poslovna skrivnost). Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Tako na primer ZJN-2 v drugem odstavku 22. člena izrecno določa, da so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Po samem zakonu so torej ne glede na morebitno drugačno označbo s strani ponudnika javni tisti podatki, na podlagi katerih naročnik ponudbe ocenjuje in jih razvršča v skladu z vnaprej določenimi merili.

Splošno pravilo, povezano z vprašanjem zaupnosti ponudbene dokumentacije ter posledično vpogledom v ponudbeno dokumentacijo konkurenčnih ponudnikov, je torej, da je mogoče vpogled dovoliti le v tiste dele, ki ne vsebujejo zaupnih podatkov oziroma poslovnih skrivnosti, bodisi subjektivnih, torej takšnih, ki jih že ponudnik s pisnim sklepom določi kot zaupne, bodisi objektivnih, torej takšnih, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. V primeru, kadar gre za vprašanje obstoja objektivnih poslovnih skrivnosti, je treba v vsakem konkretnem primeru, ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera, presojati, ali je podatek tak, da bi ponudniku z njegovim razkritjem nastala občutna škoda. Kadar gre za subjektivne poslovne skrivnosti, zadostuje, da ponudnik vnaprej in pisno označi dele, ki so po njegovem mnenju zaupni. Takšno oznako zaupnosti pa je potrebno spregledati v primeru, kadar že sam zakon določa javnost posameznega podatka, oziroma v primeru kršitve zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Ob vpogledu v dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 05. aprila 2011 na pošto priporočeno oddal vlogo z dne 05. aprila 2011, poimenovano "Zahteva za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in celotno korespondenco med njim in naročnikom" (v nadaljnjem besedilu: zahteva za vpogled). V omenjeni zahtevi za vpogled vlagatelj naročnika med drugim poziva, da mu (tudi) na podlagi 22. člena ZJN-2 omogoči vpogled v celotno izbrano ponudbo in korespondenco med ponudnikom, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ter naročnikom, pa tudi prepis in kopiranje omenjenih dokumentov, ki so javni. V zahtevi za vpogled vlagatelj tudi meni, da "ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, primerna in posledično ni popolna", ter dodaja, da želi z vpogledom v zahtevano dokumentacijo pridobiti dokazila, ki jih potrebuje, da bo lahko v postopku učinkovito zaščitil svoje pravice in pravne koristi.

Ob vpogledu v dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija nadalje ugotovila, da naročnik vlagatelju, kot to izhaja iz naročnikovega dokumenta številka 402-26/11-IP/166-VP-2, z dne 07. aprila 2011 (v nadaljnjem besedilu: zavrnitev zahteve za vpogled), vpogleda v želeno dokumentacijo ni omogočil. V omenjeni zavrnitvi zahteve za vpogled je naročnik med drugim zapisal, da vlagatelj ob dejanskem stanju, kakršno je obstajalo v trenutku izdaje zavrnitve zahteve za vpogled, ne more izkazati interesa za vpogled v izbrano ponudbo in celotno korespondenco med njim in naročnikom.

Ob vpogledu v dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila tudi, da je naročnik ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z dokumentom številka 402-09/10-IP/5-VP-, z dne 21. decembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: dokument z dne 21. decembra 2010), torej v času, ko njegova ponudba še ni bila izbrana kot najugodnejša, dopustil vpogled v vlagateljevo ponudbo. Z omenjenim dokumentom z dne 21. decembra 2010 je naročnik ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, dopustil vpogled v vse dele vlagateljeve ponudbe, razen "v osebne podatke v obrazcu 5.1 (m) - Seznam ključnih kadrov", pa čeprav je v njem prav tako zapisal, da je "zahteva po vpogledu" "glede natančnejše opredelitve ponudbenih dokumentov, v katere želi vpogledati, sicer nekoliko kontradiktorna", poleg tega pa nekateri dokumenti, v katere je želel vpogledati ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ne predstavljajo dela ponudbe.

Glede na doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo uspel izkazati in dokazati, da je naročnik s svojim ravnanjem v konkretnem primeru kršil določbo 22. člena ZJN-2, v povezavi z 9. členom ZJN-2 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov). Naročnik je namreč ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v postopku oddaje istega (to je v postopku oddaje predmetnega) javnega naročila na isti pravni podlagi (22. člen ZJN-2) in ob smiselno primerljivem dejanskem stanju omogočil vpogled v vse dele vlagateljeve ponudbe, razen "v osebne podatke v obrazcu 5.1 (m) - Seznam ključnih kadrov" (pa čeprav je v dokumentu z dne 21. decembra 2010 obenem zapisal, da je "zahteva po vpogledu" "glede natančnejše opredelitve ponudbenih dokumentov, v katere želi" ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, "vpogledati, sicer nekoliko kontradiktorna", prav tako pa nekateri dokumenti, v katere je želel ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, vpogledati, ne predstavljajo dela ponudbe), vlagatelju pa vpogleda v izbrano ponudbo ob smiselno primerljivem dejanskem stanju ni omogočil. Naročnik tako s tem, ko vlagatelju na podlagi 22. člena ZJN-2 ni omogočil vpogleda v vse tiste podatke izbrane ponudbe, v katere bi vlagatelj imel na podlagi 22. člena ZJN-2 in upoštevaje okoliščine konkretnega dejanskega stanja pravico vpogledati, v zadevnem primeru (tudi) ni zagotovil, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja, pri čemer je vlagatelja zahtevka za revizijo, ki mu vpogleda v izbrano ponudbo ni omogočil, nedopustno diskriminiral v odnosu do ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, kateremu je, ob smiselno primerljivem dejanskem stanju, pred tem omogočil vpogled v vlagateljevo ponudbo. V posledici navedenega Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 4) zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je "izbranemu ponudniku v postopku oddaje predmetnega javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo vlagatelja, vlagatelju pa je vpogled v sedaj izbrano ponudbo izbranega ponudnika zavrnil," kršil "tudi temeljno načelo enakopravne obravnave".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ima v postopku oddaje predmetnega javnega naročila vlagatelj na podlagi 22. člena ZJN-2, upoštevaje okoliščine konkretnega dejanskega stanja, pravico vpogledati v tiste podatke izbrane ponudbe, ki predstavljajo temelj za ugotovitev enakih ali vsaj istovrstnih pomanjkljivosti v predračunskih postavkah oziroma analizah cen predračunskih postavk, kot jih je naročnik v svoji odločitvi o oddaji naročila, to je v sklepu o oddaji javnega naročila številka 402-26/10-RPP/BP-166-I, z dne 31. marca 2011 (ob upoštevanju sklepa Državne revizijske komisije številka 018-170/2011-4, z dne 24. junija 2011) ugotovil v zvezi z vlagateljevo ponudbo. Kot je bilo to zapisano že v sklepu Državne revizijske komisije številka 018-170/2011-4, z dne 24. junija 2011, vlagatelj namreč v II. točki zahtevka za revizijo med drugim zatrjuje, da "želi na podlagi dejstev in dokazov iz ponudbe izbranega ponudnika dokazati, da je ta ponudba nepravilna in nepopolna v istem delu, kot to naročnik očita vlagatelju". Pravico do vpogleda v ponudbeno dokumentacijo je namreč potrebno obravnavati tudi v kontekstu uveljavljanja pravnega varstva, skladno z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije pa lahko vlagatelj tudi v primeru, če morebiti v zahtevku za revizijo ne uspe izkazati in dokazati, da je naročnik kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJN-2, ko je ugotovil, da je ponudba vlagatelja nepopolna (kot takšna pa izločena iz postopka oddaje javnega naročila), zatrjuje enake ali vsaj istovrstne kršitve naročnika, ki naj bi jih ta storil pri pregledu (preverjanju) ostalih ponudb.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodi v delu, v katerem vlagatelj zahteva, da mu naročnik omogoči vpogled v izbrano ponudbo in sicer tako, da mora naročnik vlagatelju najkasneje v roku petih dni po prejemu tega sklepa, v povezavi z vsako od predračunskih postavk, glede katerih je naročnik zahteval, da mora ponudnik zanjo predložiti analizo enotnih cen, vlagatelju omogočiti vpogled v
- stolpec tabele analize enotnih cen, poimenovan "Znesek" (torej zadnji stolpec v analizi cene posameznih predračunskih postavk),
- ostale podatke posamezne predračunske postavke, ki so razvidni že iz ponudbenega predračuna posamezne postavke.
Glede ostalih stolpcev tabele analize enotnih cen, poimenovanih "Opis dela" (prvi stolpec v analizi cene posameznih predračunskih postavk), "Enota" (drugi stolpec v analizi cene posameznih predračunskih postavk), "Količina" (tretji stolpec v analizi cene posameznih predračunskih postavk) in "Cena" (četrti stolpec v analizi cene posameznih predračunskih postavk), mora naročnik upoštevati, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v teh stolpcih (in glede podatkov, ki so v omenjenih stolpcih navedeni) svojo ponudbo (lahko upravičeno) označil kot poslovno skrivnost. Naročnik mora (upoštevaje določbe ZJN-2) vlagatelju omogočiti tudi vpogled v ponudbeni predračun, ki se nahaja v izbrani ponudbi. Vlagatelj ima v zvezi z ugotovitvami pri vpogledu možnost v roku petih dni po opravljenem vpogledu vložiti pripravljalno vlogo pri naročniku.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija v vsebini in v mejah ugoditve vlagateljevemu zahtevku za revizijo razveljavila naročnikov dokument številka 402-26/11-IP/166-VP-2, z dne 07. aprila 2011, vlagateljev zahtevek za revizijo pa v delu, v katerem vlagatelj zahteva, da mu naročnik omogoči vpogled tudi v preostale podatke izbrane ponudbe, zavrnila.

Ker so že doslej navedeni razlogi narekovali odločitev, kot izhaja iz 1., 2. in 3. točke izreka tega sklepa, se Državna revizijska komisija v tej fazi postopka ni vsebinsko (meritorno) opredeljevala do preostalih domnevnih kršitev naročnika, ki jih vlagatelj zatrjuje v zahtevku za revizijo, oziroma o njih (še) ni vsebinsko (meritorno) odločala. Prav tako Državna revizijska komisija v tej fazi postopka ni odločala o stroških revizijskega postopka (vključno s stroški vlagateljeve pritožbe z dne 04. maja 2011 ter vlagateljeve pritožbe z dne 13. junija 2011), saj bo o njih odločeno ob sprejemu končne odločitve o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21. julija 2011


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
- odvetnik Zmagoslav Marovt, Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana (dva izvoda izvirnika sklepa)
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije