018-195/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-195/2011-10

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek-šinko, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija ceste R2-419/1204 Novo mesto-šentjernej od km 5,000 do km 6,046 skozi Ratež" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 20. julija 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 26. maja 2011 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila številka 43001-85/2011, z dne 12. maja 2011.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 5.000,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa.

Obrazložitev

Naročnik je dne 04. aprila 2011 sprejel "SKLEP št. A-63/11 G o začetku postopka javnega naročila", številka 43001-85/2011/2 (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila), obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN3434/2011) objavljeno dne 05. aprila 2011 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 12. maja 2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, številka 43001-85/2011 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo odda ponudniku "Gradnje Boštanj d.o.o.,, Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na naročniku vrnjeni poštni povratnici, prejel dne 16. maja 2011, dne 20. maja 2011 pa je naročnik, kakor to izhaja iz odtisa njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljevo vlogo z dne 18. maja 2011, številka vlagatelja 01-PKS-JR-JN 35/11, poimenovano "ZAHTEV[A] ZA VPOGLED V PONUDBENO DOKUMENTACIJO".

Kot to izhaja iz "ZAPISNIK[A] O VPOGLEDU V PONUDBO IZBRANEGA PONUDNIKA", številka 43001-85/2011, z dne 23. maja 2011, je vlagatelj omenjenega dne vpogledal v izbrano ponudbo in ponudbo ponudnika "Kostak d.d.".

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 26. maja 2011 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 26. maja 2011, ki ga je naročnik, kakor to izhaja iz odtisa njegove prejemne štampiljke na njem, prejel dne 27. maja 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga in zahteva, da Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik kršil "prvi odstavek devetega člena ZJN-2, prvi odstavek 80. člena ZJN-2 in določila lastne razpisne dokumentacije", ter vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodi, tako da razveljavi odločitev o oddaji naročila. Naročnik v zahtevku za revizijo zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške, nastale z revizijo. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj
- zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izbral ponudbo ponudnika "Gradnje Boštanj d.o.o.", kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, saj je izbrana ponudba (iz več razlogov, navedenih v zahtevku za revizijo in podrobneje predstavljenih v nadaljevanju tega sklepa Državne revizijske komisije) nepopolna,
- zatrjuje, da je ponudba ponudnika "Kostak d.d. s partnerjem" nepopolna in bi morala biti skladno s prvim odstavkom 80. člena (ZJN-2) izločena. Vlagatelj zatrjuje, da ne omenjeni ponudnik in ne njegov partner nimata v lasti asfaltne baze ali strojev za polaganje asfalta, zato asfalterskih del po popisu ne moreta izvesti sama, pa tudi, da predložene reference v ponudbi ponudnika "Kostak d.d. s partnerjem" ne izpolnjujejo zahtev razpisne dokumentacije,
- dvomi, da ponudba ponudnika "Kostak d.d. s partnerjem" izpolnjuje pogoj iz točk "3.1.2.2- blokada računa in 3.1.5 Reference s strani partnerja", naročniku pa svetuje, da izpolnjevanje navedenih pogojev "posebej skrbno preveri".

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 43001-85/2011/14, z dne 30. maja 2011, pozval na predložitev potrdila o plačilu takse. Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na naročniku vrnjeni poštni povratnici, prejel dne 01. junija 2011, dne 03. junija 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo z dne 03. junija 2011, znak vlagatelja 01 PKS JR JN 35/11, skupaj s prilogo (poimenovano "Potrdilo o plačilu").

Naročnik je dne 21. junija 2011 sprejel sklep številka 43001-85/2011/17, katerim je odločil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrne, kot neutemeljena pa se zavrne tudi zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik
- zatrjuje, da odgovorni vodja del (oseba M. S.), naveden v izbrani ponudbi, izpolnjuje vse zahteve, določene v "tč. 3.1.4 Navodil". Naročnik tudi meni, da gre v primeru zamenjave oken za vrsto del, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in tudi ne zagotavljati odgovornega vodje del, odgovornega vodje posameznih del niti gradbenega nadzora,
- zatrjuje, da referenčno delo "podizvajalca Termoglas d.o.o." po vrednosti ustreza pogoju "iz tč. 3.1.5 Navodil",
- pojasnjuje, da se do navedb vlagatelja v delu (zahtevka za revizijo), ki se nanaša na nepopolnost ponudbe drugo uvrščenega ponudnika, ni opredeljeval, saj vlagatelj (po prepričanju naročnika) ni uspel izkazati nepopolnosti izbrane ponudbe, zato slednja ostaja v veljavi.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na naročniku vrnjeni poštni povratnici, prejel dne 22. junija 2011, dne 24. junija 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo z dne 23. junija 2011, znak vlagatelja 01-PKS-JN 35/11. V omenjeni vlogi vlagatelj obvešča naročnika, da vztraja pri zahtevku za revizijo in ga naproša, da v zakonskem roku dokumentacijo (postopka) odstopi Državni revizijski komisiji.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 43001-85/2011/19, z dne 30. junija 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivoma številka 018-195/2011-7 in 018-195/2011-8, odpremljenima dne 08. julija 2011, pozvala na odstop dotlej še neodstopljene dokumentacije. Državna revizijska komisija je dne 11. julija 2011 prejela dotlej še neodstopljeno dokumentacijo, ki ji jo je naročnik odstopil v prilogi spremnega dopisa številka 43001-85/2011/21, z dne 08. julija 2011.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je na podlagi njegovega 87. člena dne 03. julija 2011 začel veljati Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN). Ker se je predmetni postopek revizije z vložitvijo zahtevka za revizijo začel dne 26. maja 2011 (drugi odstavek 112. člena Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, št. 73/2007 s spremembami - v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), torej pred uveljavitvijo ZPVPJN, se ta postopek revizije (skladno z določbo prvega odstavka 82. člena ZPVPJN) dokonča po (določbah) ZRPJN.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da iz sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila izhaja, da se predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku. Smiselno povsem enak zaključek izhaja tudi iz objave obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil (točka "IV.1.1) Vrsta postopka"). Ker se zadevno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, obvestilo iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) pa je bilo v objavo na Portal javnih naročil poslano dne 05. aprila 2011, torej po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 18/2011 - ZJN-2C; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2C), ki je začel veljati dne 30. marca 2011, se postopek oddaje tega javnega naročila na podlagi prvega odstavka 39. člena ZJN-2C izvede po določbah ZJN-2, upoštevaje novelo ZJN-2C.

V posledici doslej navedenega je Državna revizijska komisija pristopila k vsebinski (meritorni) obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo (najprej) zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izbral ponudbo ponudnika "Gradnje Boštanj d.o.o.", kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, saj je izbrana ponudba (iz več razlogov) nepopolna. Prvi razlog, zaradi katerega naj bi bila izbrana ponudba nepopolna, je po mnenju vlagatelja v tem, da kader, naveden v izbrani ponudbi, ne izpolnjuje nobene od zahtev, naštetih v treh alinejah točke 3.1.4. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe. Vlagatelj pri tem posebej izpostavlja kader (osebo) M. M. "z izobrazbo diplomirani ekonomist" (v nadaljnjem besedilu: oseba M. M.).

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila, pri tem pa ugotovila, da je naročnik v Navodilih za pripravo ponudbe med drugim določil, da mora ponudnik zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti, vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) pa mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne pogoje ter pogoje glede kadrovskih zmogljivosti, referenc in solidnosti (točka "3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti" Navodil za pripravo ponudbe). Naročnik je ob tem še določil, da se ponudbo izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije (tretji odstavek točke "2.9 Pregled in presoja ponudb" Navodil za pripravo ponudbe). Gospodarski subjekt je pravna ali fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen posel, ponudnik pa je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo (prva oziroma druga alineja točke "2.2 Pomen izrazov v navodilih" Navodil za pripravo ponudbe).

Naročnik je nadalje v točki "3.1.4 Kadrovske zmogljivosti" Navodil za pripravo ponudbe določil, da mora ponudnik zagotoviti odgovornega vodjo del oziroma odgovornega vodjo posameznih del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
âˆ" "strokovna izobrazba in strokovni izpit za odgovornega vodjo s področja, ki ga prevzema (gradbena, strojniška, elektro, â?? dela)",
âˆ" "vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, kot pooblaščena oseba",
âˆ" "v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja del pri najmanj enem istovrstnem in po obsegu primerljivem poslu kot ga prevzema v ponudbi".
Kot dokazilo, s katerim se izkazuje izpolnjevanje omenjenega pogoja, je naročnik predvidel dokazilo "Podatki o kadrovskih zmogljivostih", prav tako pa je pod opombo dodal: "Iz opisa referenčnega dela odgovornega vodje del mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela, ki jih prevzema. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o zagotovitvi odgovornega vodje del (dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument) ter dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in referenčnem delu".

V posledici doslej navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je točko "3.1.4 Kadrovske zmogljivosti" Navodil za pripravo ponudbe razumeti kot posebno določbo v odnosu do splošnejše določbe točke "3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti" Navodil za pripravo ponudbe. Ker točko "3.1.4 Kadrovske zmogljivosti" Navodil za pripravo ponudbe začenja besedilo "Ponudnik mora zagotoviti" (ne pa na primer "Gospodarski subjekt mora zagotoviti"), pod izrazom ponudnik pa se (kakor je bilo to zapisano že doslej), upoštevaje Navodila za pripravo ponudbe, razume gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo, je potrebno ugotoviti, da je naročnik od ponudnikov (ne pa od vsakega gospodarskega subjekta posebej) zahteval, da izpolnjujejo kadrovske zmogljivosti.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija vpogledala v izbrano ponudbo, ob tem pa ugotovila, da je v njej predloženo tudi dokazilo, poimenovano "PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH", za osebo M. M., s funkcijo "VODJA KOMERCIALE". Omenjeno dokazilo, kot to upravičeno v zahtevku za revizijo ugotavlja že vlagatelj, ne vsebuje podatkov o "vrsti, izdajatelju, številki in datumu izdaje izkaza o ustrezni usposobljenosti". Glede na navedeno je smiselno pritrditi vlagatelju, da v izbrani ponudbi ni izkazano, da oseba M. M. izpolnjuje zahtevo prve oziroma druge alineje točke "3.1.4 Kadrovske zmogljivosti" Navodil za pripravo ponudbe. Vendar pa je potrebno vlagatelja obenem opozoriti, da je naročnik (kot je bilo to ugotovljeno v prejšnjem odstavku obrazložitve te odločitve Državne revizijske komisije) od ponudnikov (ne pa od vsakega gospodarskega subjekta posebej) zahteval, da izpolnjujejo kadrovske zmogljivosti. V posledici omenjenega je Državna revizijska komisija ponovno vpogledala v izbrano ponudbo in ugotovila, da se v njej nahaja tudi izpolnjeno, podpisano in žigosano dokazilo, poimenovano "PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH", za osebo M. S., s funkcijo "ODGOVORNI VODJA DEL" (v nadaljnjem besedilu: oseba M. S.). Glede na navedeno vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo (in v njegovih mejah) ni izkazal in dokazal, da je naročnik s tem, ko izbrane ponudbe v omenjenem delu in iz izpostavljenih razlogov ni označil (v končni posledici) za nepopolno in je izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJN-2. Ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, je namreč v ponudbi navedel odgovornega vodjo del (osebo M. S.), vlagatelj pa v zahtevku za revizijo ne zatrjuje in ne dokazuje, da omenjeni odgovorni vodja del (oseba M. S.) ne bi izpolnjeval zahtev naročnika, določenih v prvi oziroma drugi alineji točke "3.1.4 Kadrovske zmogljivosti" Navodil za pripravo ponudbe. V navezavi na omenjenega odgovornega vodjo del (osebo M. S.) vlagatelj zatrjuje (zgolj), da ne izpolnjuje zahteve iz tretje alineje točke "3.1.4 Kadrovske zmogljivosti" Navodil za pripravo ponudbe, o čemer pa bo Državna revizijska komisija odločala v nadaljevanju tega sklepa.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da "tudi v primeru, da naročnik ne bi zahteval, da mora za pravilnost ponudbe vsak subjekt navesti kader, ki ustreza pogoju iz točke 3.1.4 ter bi bilo dopuščeno, da podizvajalec ne navede svojega kadra in bi se presojal le kader podjetja Gradnje Boštanj d.o.o, ponudba kot celota ne bi izpolnjevala pogoja o kadrovski zmogljivostih". Po mnenju vlagatelja bi namreč morali referenčni posli osebe M. S. v tem primeru pokrivati tudi dela, ki izhajajo iz postavke "Stanovanjski objekti skupaj" (dela demontaže in vgradnje oken).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v izbrano ponudbo, ob tem pa ugotovila, da so v dokazilu, poimenovanem "PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH", za osebo M. S. navedeni trije referenčni posli. Iz prvo navedenega referenčnega dela izhaja opis del "[z]emeljska in rušitvena dela, voziščne konstrukcije, zunanja ureditev, kanalizacija, vodovod, dela pri inštalacijah,â??", iz drugo navedenega referenčnega dela opis del "[c]esta z odvodnjavanjem, hodnik za pešce, meteorna in fekalna kanalizacija, TK, CATV in EKK kanalizacija, JR,â??", iz tretje navedenega referenčnega dela pa opis del "[z]emeljska dela, spodnji in zgornji ustroj, kanalizacija, most, JR, TK, VN in NN kanalizacija,â??".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevku za revizijo v izpostavljenem delu ni mogoče slediti. Res je sicer, da iz skupne rekapitulacije del postopka oddaje zadevnega javnega naročila med drugim izhaja tudi postavka "PROTIHRUPNA ZAšČITA" (oziroma "Stanovanjski objekti skupaj"), vendar pa je naročnik v zahtevi točke "3.1.4 Kadrovske zmogljivosti" Navodil za pripravo ponudbe (kot je bilo to izpostavljeno že doslej) zahteval, da je odgovorni vodja del "v zadnjih desetih letih pred objavo" zadevnega javnega naročila (bil) odgovorni vodja del "pri najmanj enem istovrstnem in po obsegu primerljivem poslu kot ga prevzema v ponudbi". Ker
âˆ" naročnik (v tem delu) ni natančneje pojasnil, kateri posel bo štel kot istovrsten, razen na način, da je istovrstnost vezal na dela, ki jih ponudnik prevzema v ponudbi (ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pa v ponudbi v smislu predmeta javnega naročila prevzema dela rekonstrukcije ceste),
âˆ" je bistvo predmeta zadevnega javnega naročila rekonstrukcija ceste, postavka "PROTIHRUPNA ZAšČITA" (oziroma "Stanovanjski objekti skupaj") pa je le spremljajoči del predmeta zadevnega javnega naročila oziroma zgolj posledica rekonstrukcije ceste (brez rekonstrukcije ceste postavka "PROTIHRUPNA ZAšČITA" oziroma "Stanovanjski objekti skupaj" sploh ne bi bila samostojen predmet javnega naročila, saj je v konkretnem primeru neločljiva posledica rekonstrukcije ceste),
âˆ" istovrsten posel v točki "3.1.4 Kadrovske zmogljivosti" Navodil za pripravo ponudbe ni bil opredeljen na način, da bi moral vključevati vse postavke iz skupne rekapitulacije (kar kaže na to, da naročnik "istovrstnosti posla" v omenjeni točki Navodil za pripravo ponudbe ni imel namena vezati na prav vsako postavko skupne rekapitulacije del zadevnega javnega naročila),
Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo (in v njegovih mejah) ni izkazal in dokazal, da je naročnik s tem, ko izbrane ponudbe v omenjenem delu in iz izpostavljenih razlogov ni označil (v končni posledici) za nepopolno in je izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJN-2. Zgolj zaradi dejstva, da iz opisa referenčnih del za osebo M. S. ne izhaja, da referenčna dela pokrivajo tudi dela protihrupne zaščite (oziroma dela "Stanovanjski objekti skupaj"), namreč iz razlogov, ki so navedeni (upoštevaje tudi določbe razpisne dokumentacije), ni mogoče ugotoviti, da ne gre za istovrsten (in po obsegu primerljiv) posel, kot ga ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, prevzema v svoji ponudbi, niti, da v posledici iz izbrane ponudbe v navezavi na odgovornega vodjo del (osebo M. S.) ne bi izhajalo izpolnjevanje tretje alineje točke "3.1.4 Kadrovske zmogljivosti" Navodil za pripravo ponudbe.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija pristopila k obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo v delu, v katerem vlagatelj zatrjuje, da v izbrani ponudbi ni izkazano izpolnjevanje pogoja, določenega v točki "3.1.5 Reference" Navodil za pripravo ponudbe, saj je v njej za podizvajalca navedena referenca za posel "Večstanovanjski objekt v šentjerneju", ki predstavlja le 67,08 % (ne pa zahtevanih 70 %) vrednosti posla, ki ga podizvajalec prevzema v ponudbi.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v Navodila za pripravo ponudbe, pri tem pa ugotovila, da je naročnik v točki "3.1.5 Reference" določil: "Gospodarski subjekt je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi". Kot dokazilo, s katerim se izkazuje izpolnjevanje omenjenega pogoja, je naročnik predvidel dokazilo "Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo", prav tako pa je pod opombo dodal: "Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (primeroma na nivoju postavk iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV." "Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, â?? ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu".

V posledici je Državna revizijska komisija vpogledala v izbrano ponudbo, ob tem pa ugotovila, da je v rekapitulaciji del navedeno, da bo podizvajalec TERMOGLAS, d. o. o., Dolenji Boštanj 54F, 8294 Boštanj (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec Termoglas, d. o. o.), po ponudbi v predmetnem javnem naročilu izvedel dela po postavki "PROTIHRUPNA ZAšČITA" v skupni vrednosti 137.741,05 EUR, pa tudi, da so v izpostavljeni vrednosti med drugim vključeni "STROšKI 5%" v znesku "5.465,91" (EUR). Državna revizijska komisija sicer smiselno pritrjuje naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani "3/4") ugotavlja, da so omenjeni stroški "povsem nespecificirani", vendar pa mu ne more pritrditi v njegovem zatrjevanju, podanem v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani "3/4"), da vrednost posla, ki ga podizvajalec Termoglas, d. o. o., prevzema v ponudbi, znaša "131.181,95 EUR z DDV", niti v njegovem zaključku, da "[u]poštevaje višino referenčnega dela podizvajalca in vrednost posla, ki ga podizvajalec" (to je podizvajalec Termoglas, d. o. o.) "prevzema v ponudbi", "referenčno delo po vrednosti ustreza pogoju iz tč. 3.1.5 Navodil" (za pripravo ponudbe). Podizvajalec Termoglas, d. o. o., namreč v (izbrani) ponudbi prevzema posel, ki je (skupaj z davkom na dodano vrednost) vreden
âˆ" 137.741,05 EUR (upoštevaje postavko "STROšKI 5%", ki brez davka na dodano vrednost sicer znaša "5.465,91" EUR, in brez upoštevanja postavke "5% nepredvidenih del", ki izhaja iz skupne rekapitulacije v izbrani ponudbi)
oziroma
âˆ" 144.628,09 EUR (upoštevaje postavko "STROšKI 5%", ki brez davka na dodano vrednost sicer znaša "5.465,91" EUR, in z upoštevanjem postavke "5% nepredvidenih del", ki izhaja iz skupne rekapitulacije v izbrani ponudbi). Omenjena vrednost "posla (z DDV)", ki ga podizvajalec Termoglas, d. o. o., prevzema v ponudbi, izhaja tudi iz obrazca, poimenovanega "PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU", predloženega v izbrani ponudbi.
Dejstvo je, da je podizvajalec Termoglas, d. o. o., v vrednost posla, ki ga prevzema v ponudbi in z davkom na dodano vrednost znaša 137.741,05 EUR (brez upoštevanja postavke "5% nepredvidenih del"), vključil tudi postavko "STROšKI 5%", katera brez davka na dodano vrednost znaša "5.465,91" EUR. To pomeni, da bo moral naročnik v obsegu predmeta zadevnega javnega naročila (kakor to izhaja iz izbrane ponudbe) plačati tudi slednje navedeno postavko (skupaj z davkom na dodano vrednost). Vrednost posla, ki ga podizvajalec Termoglas, d. o. o., prevzema v ponudbi in je v konkretnem primeru (pravno) relevantna, je zato (edinole) ena od vrednosti, navedena v prejšnjih dveh alinejah tega odstavka. Naročnik je namreč, kot je bilo to izpostavljeno že doslej, v točki "3.1.5 Reference" Navodil za pripravo ponudbe jasno določil, da "[v]rednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV".

Ob vpogledu v izbrano ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v njej predloženo tudi izpolnjeno, podpisano in žigosano dokazilo, poimenovano "PODATKI O REFERENČNEM DELU". Iz omenjenega dokazila med drugim izhaja, da je podizvajalec Termoglas, d. o. o., izvedel referenčno delo "izdelava in vgradnja stavbnega pohištva in senčil" v večstanovanjskem objektu v šentjerneju v vrednosti (skupaj z davkom na dodano vrednost) 92.400,00 EUR, kot datum izvedbe pa je navedeno leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: referenčno delo večstanovanjski objekt v šentjerneju). Zapisano pomeni, da iz izbrane ponudbe v nobenem primeru, ki je pravno relevanten, ne izhaja, da bi podizvajalec Termoglas, d. o. o., v njej izkazal, da je izvedel najmanj en vsaj 70 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi. V primeru, da se kot vrednost posla, ki ga podizvajalec Termoglas, d. o. o., prevzema v (izbrani) ponudbi, upošteva vrednost 137.741,05 EUR, namreč vrednost referenčnega dela večstanovanjski objekt v šentjerneju, izračunana na dve decimalni mesti, predstavlja (kot to upravičeno v zahtevku za revizijo izpostavlja že vlagatelj) zgolj 67,08 % vrednosti posla, ki ga podizvajalec Termoglas, d. o. o., prevzema v (izbrani) ponudbi, v primeru, da se kot vrednost posla, ki ga podizvajalec Termoglas, d. o. o., prevzema v (izbrani) ponudbi, upošteva vrednost 144.628,09 EUR, pa vrednost referenčnega dela večstanovanjski objekt v šentjerneju, izračunana na dve decimalni mesti, predstavlja le še 63,89 % vrednosti posla, ki ga podizvajalec Termoglas, d. o. o., prevzema v (izbrani) ponudbi.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo vlagatelj uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo kljub omenjeni pomanjkljivosti označil za pravilno in popolno, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije (zlasti še točko "3.1.5 Reference", točko "2.9 Pregled in presoja ponudb" in točko "3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti" Navodil za pripravo ponudbe), pa tudi določbo prvega odstavka 80. člena ZJN-2, v povezavi z 19. in 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ter 9. členom ZJN-2. Naročnik mora namreč na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2 ter upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2) izločiti (vse) ponudbe, ki niso popolne, ker glede podizvajalca Termoglas, d. o. o., kot gospodarskega subjekta, ki nastopa v izbrani ponudbi in v njej prevzema določen posel, ni izkazano, da je v zadnjih petih letih pred objavo zadevnega javnega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi, pa v ZJN-2 ni najti ustrezne pravne podlage za zaključek, da je izbrana ponudba pravilna in popolna. Na podlagi določb ZJN-2 je tako popolna tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), nepravilna pa je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), torej tudi pogoja iz drugega odstavka 45. člena ZJN-2. Z opisanim ravnanjem je naročnik (v povezavi z določbo prvega odstavka 80. člena ZJN-2) kršil tudi določbo prvega odstavka 9. člena ZJN-2, saj v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni zagotovil, da med ponudniki v vseh fazah postopka in glede vseh elementov ni razlikovanja. Ker je v konkretnem primeru izbrana ponudba vsebinsko (ne pa formalno) nepopolna, prav tako ni izkazano, da bi moral naročnik ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, dopustiti in omogočiti (dopustno) dopolnitev njegove ponudbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj pod poglavjem zahtevka za revizijo, poimenovanim "Nepopolnost ponudbe glede na merilo drugega najugodnejšega ponudnika Kostak d.d. s partnerjem", zatrjuje tudi kršitve naročnika v navezavi na ponudbo "ponudnika Kostak d.d. s partnerjem", ki je bila po merilu za izbiro ponudbe (najnižja ponudbena cena) uvrščena eno mesto pred vlagateljevo ponudbo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo (upoštevaje pravovarstveni predlog, kot je v njem postavljen) ugodila že iz doslej navedenega razloga, v nadaljevanju ni presojala utemeljenosti vlagateljevega zahtevka za revizijo v izpostavljenem delu. Ker
âˆ" iz izpolnjenega, podpisanega in žigosanega obrazca, poimenovanega "PODATKI O REFERENČNEM DELU", ki se nahaja v ponudbi skupnih ponudnikov "Kostak d.d. Krško" (kot vodilnega partnerja) in "UNI-MIN d.o.o." (kot partnerja), izhaja, da naj bi izvajalec "Kostak d.d. Krško" za vlagatelja (kot investitorja) izvedel referenčni posel, katerega predmet je "Izgradnja kanalizacije in obnova ostale tangirane infrastrukture v naselju Drnovo",
âˆ" vlagatelj v zahtevku za revizijo s pogodbo o delu, številka 60-370 - 08-0127/2008, sklenjeno s takratnim naročnikom (posla), to je gospodarskim subjektom "KOSTAK d.d.", ter skupno rekapitulacijo stroškov (kot njeno prilogo) dokazuje, da "[p]onudnik Kostak" v poslu, omenjenem v prejšnji alineji, ni izvedel asfaltiranja, temveč ga je z omenjeno pogodbo prepustil nazaj vlagatelju,
âˆ" se naročnik do zatrjevanj vlagatelja, ki se nanašajo na domnevne kršitve naročnika, katere naj bi ta storil v navezavi na ponudbo ponudnika "Kostak d.d. s partnerjem", v odločitvi o zahtevku za revizijo ni opredelil (tretji odstavek odločitve o zahtevku za revizijo na strani "3/4"),
bo moral naročnik pred sprejemom (morebitne) nove odločitve o oddaji zadevnega javnega naročila natančno preveriti, ali je ponudba skupnih ponudnikov "Kostak d.d. Krško" in "UNI-MIN d.o.o." popolna, natančno pa bo moral preveriti tudi ostala zatrjevanja vlagatelja, ki jih ta v zahtevku za revizijo podaja v navezavi na ponudbo skupnih ponudnikov "Kostak d.d. Krško" in "UNI-MIN d.o.o.".

V povezavi s pravovarstvenim predlogom vlagatelja, v katerem ta predlaga, da "naročnik ponovno odloči in izbere najugodnejšo ponudbo skladno z določili razpisne dokumentacije", Državna revizijska komisija ugotavlja, da je (po vsebini) postavljen naročniku, ne pa Državni revizijski komisiji. V posledici navedenega Državna revizijska komisija navedenega pravovarstvenega predloga ni obravnavala.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 26. maja 2011 na podlagi tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila številka 43001-85/2011, z dne 12. maja 2011.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga in zahteva, da mu naročnik povrne stroške, nastale z revizijo, to je "takso v višini 5.000,00 EUR".

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje ugotovljen znesek že vplačane dolžne takse za revizijo, to je znesek 5.000,00 EUR) na podlagi tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN kot potreben strošek, nastal z revizijo, priznala strošek takse (za zahtevek za revizijo) v znesku 5.000,00 EUR.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 5.000,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 20. julija 2011


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
- GRADNJE, d. o. o., Boštanj, Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije