018-193/2011 Občina škofja Loka

Številka: 018-193/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek-šinko, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta "ODVAJANJE IN ČIšČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SORE - OBČINA šKOFJA LOKA"" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila gospodarski subjekt LOKAINŽENIRING, d. o. o., Kapucinski trg 7, 4220 škofja Loka, ter gospodarski subjekt PROPLUS, d. o. o., Strma ulica 8, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA šKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 15. julija 2011 sprejela

ODLOČILA

Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 18. marca 2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, številka 354-18/2010, za "Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta "ODVAJANJE IN ČIšČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SORE - OBČINA šKOFJA LOKA"" (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila), obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN3036/2011) dne 28. marca 2011 in v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2011/S 64, (pod številko dokumenta 104012) dne 01. aprila 2011 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 23. maja 2011 sprejel "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 354-18/2010 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da je bila kot najugodnejša izbrana (skupna) ponudba ponudnika "PROJEKT d.d. NOVA GORICA, Kidričeva ulica 9, SI-5000 Nova Gorica v skupnem nastopu s ponudnikom DRI upravljanje investicij, d.o.o., Ulica Talcev 24, SI-2000 Maribor".

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj (vodilni partner), kakor to izhaja iz podatkov na naročniku vrnjeni vročilnici, prejel dne 26. maja 2011, dne 27. maja 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno (s povratnico) na pošto oddal vlogo z dne 27. maja 2011, številka 233/11, poimenovano "zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila za projekt storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta " Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore - Občina škofja Loka"" (v nadaljnjem besedilu: zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila).

Zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila je naročnik, kakor to izhaja iz odtisa njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel dne 30. maja 2011, dne 02. junija 2011 pa je sprejel dokument številka 354-18/2010, poimenovan "ZAVRŽENJE ZAHTEVE ZA DODATNO OBRAZLOŽITEV". Navedeni dokument je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na naročniku vrnjeni vročilnici, prejel dne 06. junija 2011, istega dne pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno (s povratnico) na pošto oddal zahtevek za revizijo (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi, da se razveljavi odločitev o oddaji naročila ter "ponudbo vlagateljev revizijskega zahtevka izbere kot najugodnejšo", ali pa, da se razveljavi odločitev o oddaji naročila, zaključi "odprti postopek in uvede postopek s pogajanji z obema ponudnikoma". V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj
âˆ" zatrjuje nezakonitost naročnikovega ravnanja, ko je njegovo ponudbo iz razloga, ker naj ta ne bi izpolnjevala dveh pogojev, uvrščenih pod rubriko "TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST - OBVEZNI POGOJI" (podpoglavja 1.2) navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, označil za nepravilno (v končni posledici pa za nepopolno),
âˆ" zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja "glede odgovornega nadzornika za področje tehnologije, ki bi moral imeti izdano licenco T, ki jo izdaja IZS". Vlagatelj pri tem zaključuje, da ima oseba L. P., nadzornik za področje tehnologije, navedena v izbrani ponudbi, izdano licenco "S",
âˆ" zatrjuje neskladnost dokumentacije izbrane ponudbe, saj se v njej kot pogodbeni partner v skupni ponudbi omenja "enkrat" "DDC, drugič pa DRI". Po stališču vlagatelja gre za dve gospodarski družbi, iz izbrane ponudbe pa ni jasno razvidno, katera od njih je "dejanski pogodbeni partner".

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 354-18/2010, z dne 07. junija 2011, pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na naročniku vrnjenih vročilnicah, prejel dne 08. junija 2011, dne 10. junija 2011 pa je naročnik, kakor to izhaja iz odtisa njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljevo vlogo z dne 10. junija 2011, številka 259 /11, poimenovano "Dopolnitev zahtevka za revizijo", skupaj s prilogo ("Potrdilo[m] o izvršenih plačilnih transakcijah").

Naročnik je, kakor to izhaja iz odtisa njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 20. junija 2011 prejel vlogo gospodarskega subjekta "PROJEKT d.d. Nova Gorica", z dne 16. junija 2011, poimenovano "Revizijski zahtevek vlagatelja LOKAINŽENIRING d.o.o. in PROPLUS d.o.o.".

Naročnik je dne 20. junija 2011 sprejel sklep številka 354-18/2010, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da
âˆ" neprerekano s strani vlagatelja v zahtevku za revizijo ostaja dejstvo, da ponudnikov odgovorni nadzornik ne izpolnjuje pogoja "pod zap. št. 11 podpoglavja 1.2 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe",
âˆ" iz potrdila, predloženega v vlagateljevi ponudbi, povsem jasno izhaja, da referenca ne ustreza pogoju iz razpisne dokumentacije,
âˆ" tehnološke načrte za čistilne naprave za odplake potrjujejo pooblaščeni inženirji z "oznako na žigu T ali S ali G", iz česar sledi, da je licenca osebe L. P. (nadzornika za področje tehnologije), navedene v izbrani ponudbi, ustrezna,
âˆ" se je "z vpisom z dne 21.4.2011 družba s firmo DDC svetovanje inženiring, d.o.o. preimenovala v DRI upravljanje investicij, d.o.o.", pri čemer je iz Ljubljane v Maribor prenesla tudi svoj sedež in poslovni naslov.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na naročniku vrnjenih vročilnicah, prejel dne 21. junija 2011, dne 24. junija 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo, poimenovano "zahteva za nadaljevanje postopka revizije" postopka oddaje zadevnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo).

Naročnik je, kakor to izhaja iz odtisa njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 27. junija 2011 prejel vlogo gospodarskega subjekta "PROPLUS d.o.o.", številka 550/06/11, z dne 23. junija 2011, poimenovano "Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta ODVAJANJE IN ČIšČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SORE - OBČINA šKOFJA LOKA".

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 354-18/2010, z dne 30. junija 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi zahtevka za revizijo, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s prvo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je na podlagi njegovega 87. člena dne 03. julija 2011 začel veljati Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN). Ker se je predmetni postopek revizije z vložitvijo zahtevka za revizijo začel dne 06. junija 2011 (drugi odstavek 112. člena Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, št. 73/2007 s spremembami - v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), torej pred uveljavitvijo ZPVPJN, se ta postopek revizije (skladno z določbo prvega odstavka 82. člena ZPVPJN) dokonča po (določbah) ZRPJN. V posledici navedenega gre tako vlagatelja opozoriti, da v reviziji postopka oddaje tega javnega naročila naročnik ni mogel kršiti določb ZPVPJN, kot mu jih v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo očita vlagatelj.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija najprej pristopila k predhodnemu preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo po določbi 9. člena ZRPJN, ki normira aktivno legitimacijo v postopku revizije postopkov oddaje javnih naročil.

ZRPJN v prvem odstavku 9. člena določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Za to, da bi se določenemu subjektu priznalo upravičenje za vodenje postopka revizije, zakon torej zahteva dvoje: (1.) (dejanski) interes za dodelitev naročila in (2.) realno stopnjo verjetnosti nastanka škode, ki jo je mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev (obstajati mora torej vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in zatrjevano naročnikovo kršitvijo).

V obravnavanem primeru vlagatelju ni mogoče odrekati dejanskega interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila, saj je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila pravočasno predložil ponudbo. Dejstvo, da je vlagatelj v postopku oddaje zadevnega javnega naročila pravočasno predložil ponudbo, med strankama ni sporno, izhaja pa tudi iz dokumentacije v odstopljenem spisu zadeve, zlasti še Zapisnika o odpiranju ponudb z dne 10. maja 2011, v katerem je v pravno relevantnem delu med drugim (v 6. točki na strani 2) zapisano: "Ugotovi se, da so pravočasno, to je do dne 10.05.2011 do 12:00 ure, prispele ponudbe naslednjih ponudnikov na naslov naročnika:" "LOKAINŽENIRING, d.o.o." "v skupnem nastopu s ponudnikom:" "PROPLUS d.o.o.".

Potrebno pa je ugotoviti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni verjetno izkazal, da mu je bila ali da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v odločitev o oddaji naročila ugotovila, da je naročnik v njej v navezavi na vlagateljevo ponudbo zapisal, da je ta "nepravilna, ker ponudnik ne izpolnjuje naslednjih pogojev Podpoglavja 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) razpisne dokumentacije:", pri čemer je naročnik za omenjenim stavkom v treh alinejah naštel tri pogoje, ki jih vlagateljeva ponudba po njegovi oceni ne izpolnjuje. Po oceni naročnika vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje
1. pogoja, določenega v "Zap. št." 10, uvrščenega pod rubriko "TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST - OBVEZNI POGOJI" (podpoglavja 1.2 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, poimenovanega "Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik"; v nadaljnjem besedilu: podpoglavje 1.2), in sicer v delu, ki se glasi "da ima ponudnik v obdobju zadnjih petih (5) let uspešno izvedeno vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja pri gradnji čistilne naprave za odpadne vode s kapaciteto od 2.000 PE do 10.000 PE". Kot dokumenta, s katerima ponudnik izkazuje izpolnjevanje omenjenega (obveznega) pogoja in ju mora predložiti v svoji ponudbi (lahko tudi v fotokopiji), je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel "Obrazec 4.7.2" in "Obrazec 4.7.3";
2. pogoja, določenega v "Zap. št." 11, uvrščenega pod rubriko "TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST - OBVEZNI POGOJI" (podpoglavja 1.2). Kot dokumente, s katerimi ponudnik izkazuje izpolnjevanje omenjenega (obveznega) pogoja in jih mora predložiti v svoji ponudbi (lahko tudi v fotokopiji), je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel "Obrazec 4.9.1", "Obrazec 4.9.2" in "Obrazec 4.9.3";
3. pogoja, določenega v "Zap. št." 12, uvrščenega pod rubriko "TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST - OBVEZNI POGOJI" (podpoglavja 1.2), in sicer v delu, ki se glasi "da ponudnikov odgovorni nadzornik za področje tehnologije izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih petih (5) let uspešno izvedeno vsaj" "eno (1) storitev nadzora in svetovanja s področja nadzora tehnologije pri gradnji čistilne naprave za komunalne odpadne vode s kapaciteto od 2.000 PE do 10.000 PE". Kot dokumente, s katerimi ponudnik izkazuje izpolnjevanje omenjenega (obveznega) pogoja in jih mora predložiti v svoji ponudbi (lahko tudi v fotokopiji), je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel "Obrazec 4.9.1", "Obrazec 4.9.2" in "Obrazec 4.9.4".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da bi bila naročnikova odločitev o oddaji naročila v delu, v katerem je naročnik ugotovil, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje pogoja, določenega v "Zap. št." 11, uvrščenega pod rubriko "TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST - OBVEZNI POGOJI" (podpoglavja 1.2), nezakonita. Vlagatelj torej v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije oziroma v nasprotju z določbami ZJN-2, ko je njegovo ponudbo iz razloga, ker naj ta ne bi izpolnjevala pogoja, določenega v "Zap. št." 11, uvrščenega pod rubriko "TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST - OBVEZNI POGOJI" (podpoglavja 1.2), označil za nepravilno (v končni posledici pa za nepopolno) in jo izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Na navedeno dejstvo upravičeno v odločitvi o zahtevku za revizijo opozarja tudi naročnik, ki ugotavlja, da
âˆ" "vlagatelj zahtevka za revizijo ne nasprotuje vsem razlogom, zaradi katerih je naročnik njegovo ponudbo označil za nepopolno in jo izločil iz postopka oddaje javnega naročila" (osmi odstavek na strani 3),
âˆ" "vlagatelj ni v zahtevku za revizijo niti zatrjeval, da bi ta pogoj" (to je pogoj, določen v "Zap. št." 11, uvrščen pod rubriko "TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST - OBVEZNI POGOJI") "izpolnjeval" (drugi odstavek na strani 4),
âˆ" je "ponudba vlagatelja še vedno nepopolna, saj neprerekano s strani vlagatelja v revizijskem zahtevku ostaja dejstvo, da ponudnikov odgovorni nadzornik ne izpolnjuje pogoja pod zap. št. 11 podpoglavja 1.2 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe" (drugi odstavek na strani 4).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (argumentirano) zatrjuje zgolj nezakonitost naročnikovega ravnanja, ko je njegovo ponudbo iz razloga, ker naj ta ne bi izpolnjevala pogojev, določenih v "Zap. št." 10 oziroma v "Zap. št." 12, uvrščenih pod rubriko "TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST - OBVEZNI POGOJI" (podpoglavja 1.2), označil za nepravilno (v končni posledici pa za nepopolno). Takšnega zaključka (upoštevaje preostalo vsebino zahtevka za revizijo) ne spreminjajo niti pravovarstveni predlog niti stavek v zahtevku za revizijo, po katerem vlagatelj meni, da "je naročnik pri tem, ko je njuno ponudbo izločil ravnal arbitrarno in v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov, ki ga določa 9. člen ZJN-2" (točka II na drugi strani zahtevka za revizijo), niti stavek v zahtevku za revizijo, po katerem vlagatelj meni, da "je naročnik neupravičeno dal prednost izbranemu ponudniku in iz postopka izločil najugodnejšo ponudbo po ceni" (točka IV na tretji strani zahtevka za revizijo), saj se vse našteto navezuje zgolj na zatrjevanje nezakonitosti naročnikovega ravnanja, ko je vlagateljevo ponudbo iz razloga, ker naj ta ne bi izpolnjevala pogojev, določenih v "Zap. št." 10 oziroma v "Zap. št." 12, označil za nepravilno (v končni posledici pa za nepopolno). Vlagatelj v zahtevku za revizijo prav tako ne prilaga nobenih dokazov oziroma ne predlaga izvedbe dokaznih predlogov, ki bi dokazovali, da iz njegove ponudbe morebiti izhaja izkazovanje izpolnjevanja pogoja, določenega v "Zap. št." 11, uvrščenega pod rubriko "TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST - OBVEZNI POGOJI" (podpoglavja 1.2), skladno z zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji.

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal oziroma dokazal, da bi z vložitvijo zahtevka za revizijo lahko dosegel spremembo svojega pravnega položaja. Vlagatelj celo v primeru, če bi se njegova zatrjevanja glede domnevnih kršitev naročnika, ki naj bi jih naročnik storil v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, izkazala za utemeljena, ni niti verjetno izkazal, da mu je bila ali da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje zadevnega javnega naročila. Vlagateljeva ponudba namreč ob upoštevanju dejstva, da jo je naročnik (iz treh razlogov) označil za nepravilno (nepopolno) in jo izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da je naročnikova odločitev o označitvi njegove ponudbe za nepopolno zaradi enega od razlogov nezakonita, v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ne bi mogla biti izbrana kot najugodnejša. Presoja zatrjevanih domnevnih kršitev naročnika in odločitev o zatrjevanih domnevnih kršitvah naročnika v zvezi z ugotovitvami o (ne)popolnosti izbrane ponudbe tako ne bi mogla več vplivati oziroma spremeniti pravnega položaja vlagatelja.

Državna revizijska komisija je ob ugotovljenem zaključila, da vlagatelj v konkretnem primeru ni izkazal enega izmed (dveh) kumulativno določenih elementov za vložitev zahtevka za revizijo, ki v postopku revizije postopkov oddaje javnih naročil tvorijo aktivno legitimacijo. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo ni verjetno izkazal, da mu je bila ali da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje zadevnega javnega naročila. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi prve alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, v povezavi s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN (iz razloga, ker ga je v konkretnem primeru vložila oseba, ki ne more oziroma ni uspela izkazati aktivne legitimacije), zavrgla.

Čeprav navedeno ni vplivalo na zadevno odločitev, Državna revizijska komisija še pripominja, da so iz zgodovinskega izpisa iz sodnega/poslovnega registra (za obdobje od 01. februarja 2008 dalje), dostopnega preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, glede subjekta (vpisa) z matično številko 5269652000 v navezavi na firmo med drugim razvidni naslednji podatki
âˆ" "Vsebina sedanjega vpisa:" "DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.", "Datum vpisa: 21.04.2011", "Srg vpisa: 2011/15577", "Datum objave vpisa: 21.04.2011",
âˆ" "Sprememenjeni vpis:" (pravilno: spremenjeni vpis; opomba Državne revizijske komisije) "DDC SVETOVANJE INŽENIRING, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.",
v navezavi na sedež naslednji podatki
âˆ" "Vsebina sedanjega vpisa:" "MARIBOR", "Datum vpisa: 21.04.2011", "Srg vpisa: 2011/15577", "Datum objave vpisa: 21.04.2011",
âˆ" "Sprememenjeni vpis:" (pravilno: spremenjeni vpis; opomba Državne revizijske komisije) "LJUBLJANA",
v navezavi na poslovni naslov pa naslednji podatki
âˆ" "Vsebina sedanjega vpisa:" "ULICA TALCEV 24, 2000 MARIBOR", "Datum vpisa: 21.04.2011", "Srg vpisa: 2011/15577", "Datum objave vpisa: 21.04.2011",
âˆ" "Sprememenjeni vpis:" (pravilno: spremenjeni vpis; opomba Državne revizijske komisije) "KOTNIKOVA ULICA 40, 1000 LJUBLJANA".

Omenjeni podatek izhaja tudi iz spletne strani http://www.ddc.si, na kateri je med drugim pod naslovom "DDC preimenovan v DRI upravljanje investicij, d.o.o." zapisano: "Obveščamo vas, da je od 21.04.2011 v registru AJPES vnesena sprememba imena našega podjetja iz dosedanjega DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o. v novo ime:" "DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o." "oz. skrajšano" "DRI upravljanje investicij, d.o.o.". "Sedež družbe je v Mariboru, poslovni naslov pa Ulica talcev 24, 2000 Maribor. Vsi ostali podatki so nespremenjeni in še naprej v uporabi. še vedno poslujemo tudi na naslovu Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana". "Skladno s spremembo imena so v pripravi tudi nove spletne strani" (http://www.ddc.si/index.php"t=news&id=15).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 15. julija 2011


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- OBČINA šKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 škofja Loka
- LOKAINŽENIRING, d. o. o., Kapucinski trg 7, 4220 škofja Loka
- PROPLUS, d. o. o., Strma ulica 8, 2000 Maribor
- PROJEKT, d. d., Nova Gorica, Kidričeva ulica 9A, 5000 Nova Gorica
- DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ulica talcev 24, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije