018-176/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-176/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Javno naročilo za izdelavo in dobavo registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, št. 430-586/2010" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložila družba KIG d.d., Zagorica 18, Ig, ki jo po pooblastilu zastopa odvetniška družba Avbreht, Zajc & partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.7.2011

ODLOČILA

1. Pritožbi z dne 22.6.2011, se ugodi in se razveljavi odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz naročnikovega sklepa št. 430-586/2010/137, z dne 16.6.2011.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o stroških v zvezi s postopkom pritožbe se pridrži do končne odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo "Javno naročilo za izdelavo in dobavo registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, št. 430-586/2010" oddal po odprtem postopku. Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN4594/2010, z dne 3.6.2010, s popravki pod objavo št. JN6642/2010, z dne 23.7.2010, št. JN674/2011, z dne 21.1.2011 in objavo št. JN2278/2011, z dne 10.3.2011, št. JN5742/2011, z dne 31.5.2011, št. JN6452/2011, z dne 13.6.2011, št. JN6623/2011, z dne 16.6.2011, št. JN6880/2011, z dne 22.6.2011, št. JN7238/2011, z dne 30.6.2011, št. JN7499/2011, z dne 6.7.2011. Naročnik je dne 13.5.2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-586/2010/115, s katero je odločil, da javno naročilo ne odda.

Zoper naročnikovo odločitev je dne 30.5.2011 vlagatelj vložil revizijski zahtevek, v katerem zatrjuje, da je seznanjen z dejstvom, da je Državna revizijska komisija enemu izmed revizijskih zahtevkov ugodila. Pri tem vlagatelj izpostavlja, da je naročnik svojo odločitev sprejel 13.5.2011 in z odločitvijo Državne revizijske komisije ni mogel biti seznanjen, nadalje pa Državna revizijska komisija celoten postopek oddaje javnega naročila ni razveljavila, zaradi česar je naročnikova odločitev še vedno veljavna. ZRPJN po vlagateljevih navedbah nikjer ne določa, da zahtevek, vložen zoper samo razpisno dokumentacijo, pomeni avtomatično razveljavitev vseh nadaljnjih naročnikovih odločitev, spremeni jo lahko samo vloženi zahtevek zoper le to. Naročnik je s sprejetjem odločitve po vlagateljevem zatrjevanju neupravičeno končal postopek, saj je vlagateljeva ponudba popolna. Če bi naročnik ravnal pravilno in upošteval dejstvo, da je vlagateljeva ponudba na podlagi razpisne dokumentacije popolna, bi bilo lahko javno naročilo oddano njemu. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj njegovemu zahtevku ugodi in razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 16.6.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ob prejemu revizijskega zahtevka ugotovil, da slednji, skladno s 4. odstavkom 12. člena ZRPJN, ni vseboval vseh zahtevanih podatkov, zato je naročnik na podlagi 5. odstavka 12. člena ZRPJN vlagatelja pozval na dopolnitev. Naročnik navaja, da je vlagatelj dne 3.6.2011 prejel zahtevo za dopolnitev, medtem ko je naročnik vlagateljevo dopolnitev prejel dne 7.6.2011, na podlagi česar naročnik ugotavlja, da vlagatelj revizijskega zahtevka ni dopolnil pravočasno. Naročnik pojasnjuje, da vlagateljeve dopolnitve zahtevka ni prejel v zakonsko določenem roku, navedenem v zahtevi za dopolnitev, zato se revizijski zahtevek, skladno z določbo 5. odstavka 12. člena ZRPJN, zavrže. Naročnik pa podredno zavrača tudi vlagateljev zahtevek iz razloga, ker je ta vložen zoper naročnikovo odločitev, z dne 13.5.2011, ki je bila s sklepom Državne revizijske komisije z dne 16.5.2011 razveljavljena, zaradi česar po naročnikovem mnenju za predmetni revizijski zahtevek ni podlage. Naročnik pojasnjuje, da je odločitev o izidu naročila sprejel dne 13.6.2011 (opomba Državne revizijske komisije: pravilno 13.5.2011), ter jo dne 17.5.2011 poslal ponudnikoma, dne 18.5.2011 pa je prejel sklep Državne revizijske komisije z dne 16.5.2011, s katerim je ta revizijskemu zahtevku ugodila, ter razpisno dokumentacijo razveljavila v delu, ki se nanaša na 3.2 točko razpisne dokumentacije. Naročnik je po prejemu odločitve Državne revizijske komisije vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila obvestil o izidu postopka revizije na spletnem naročnikovem naslovu in na portalu javnih naročil. Naročnik je podal pojasnila in spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, upoštevajoč navodila Državne revizijske komisije in podaljšal rok za predložitev ponudb do 11.7.2011. Pred potekom tega roka je naročnik prejel vlagateljev revizijski zahtevek. Naročnik v nadaljevanju, v povezavi z vlagateljevimi očitki, da Državna revizijska komisija ni razveljavila celotnega postopka oddaje javnega naročila, zaradi česar je naročnikova odločitev še vedno veljavna, navaja, da je Državna revizijska komisija razveljavila razpisno dokumentacijo v enem delu, kar posledično pomeni razveljavitev razpisne dokumentacije kot podlage za nadaljevanje postopka. Odločitev Državne revizijske komisije gre po naročnikovem prepričanju šteti kot razveljavitev nadaljnjih izvedenih faz postopka oddaje javnega naročila, zato bi naročnik, v kolikor svoje odločitve o izidu naročila ne bi štel za brezpredmetne, grobo kršil odločitev Državne revizijske komisije. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 22.6.2011 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, v kateri zatrjuje, da je naročnikova odločitev o zavrženju revizijskega zahtevka neupravičena in nezakonita. Vlagatelj zatrjuje, da je dne 3.6.2011 plačal zahtevano takso in v tridnevnem roku naročniku tudi poslal potrdilo o plačilu navedene takse priporočeno po pošti, s čimer je svoj revizijski zahtevek dopolnil pravočasno. Vlagatelj navaja, da naročnik nima nobene zakonske podlage za zaključek, da vlagateljeva dopolnitev iz razloga, ker je bila odposlana naročniku pravočasno priporočeno po pošti s povratnico, ni pravočasna. Glede naročnikovih navedb, da je potrebno vlagateljev revizijski zahtevek zavreči, ker je vložen zoper naročnikovo odločitev, ki je bila s sklepom Državne revizijske komisije razveljavljena, vlagatelj izpostavlja, da želi naročnik njegove navedbe glede neupravičnega predhodnega zaključka postopka oddaje javnega naročila predrugačiti in s tem prikriti vlagateljeve smiselne zaključke. Vlagatelj navaja, da je zahtevek za revizijo povsem upravičeno vložen zoper naročnikovo veljavno odločitev o izidu javnega naročila, saj je Državna revizijska komisija ni nikoli spremenila ali razveljavila in je ne bi smel razveljaviti niti naročnik sam, torej je še vedno veljavna. Vlagatelj Erich Utch GmbH v svojem revizijskem zahtevku ni zahteval tudi razveljavitve vseh nadaljnjih naročnikovih odločitev, pa bi moral, saj lahko naročnik po prejemu revizijskega zahtevka sprejme vrsto odločitev, le pogodbe ne sme skleniti. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj pritožbi ugodi in razveljavi naročnikov sklep o zavrženju revizijskega zahtevka ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je z dopisom dne 1.7.2011 Državni revizijski komisiji na podlagi poziva, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN, odstopil vso relevantno dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.
Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja. Naročnik je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel iz razloga nepopolnosti in da vlagatelj zanj ni imel podlage.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v dokumentacijo o javnem naročilu, zlasti v Sklep o izidu naročila, z dne 13.5.2011, zahtevek za revizijo z dne 30.5.2011, v dopis Dopolnitev zahtevka za revizijo 1.6.2011 in Dopolnitev zahtevka za revizijo 3.6.2011. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija skladno z določbo 3. alineje 2. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej presojala popolnost in pravočasnost revizijskega zahtevka.

Potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN je sestavina zahtevka za revizijo (gl. 6. točko četrtega odstavka 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, mora pozvati vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo (peti odstavek 12. člena ZRPJN). Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom (peti odstavek 12. člena ZRPJN).

Pri presoji predmetnega spora je Državna revizijska komisija vpogledala v spisovno dokumentacijo in ugotovila, da je v obravnavanem primeru med strankama nesporno, da je vlagatelj dne 30.5.2011 vložil revizijski zahtevek, ki ni vseboval potrdila o vplačilu takse, zato ga je naročnik, skladno z določbo 5. odstavka 12. člena ZRPJN, pisno pozval na njegovo dopolnitev. Iz povratnice izhaja, da je vlagatelj naročnikov poziv na predložitev omenjenega potrdila prejel dne 3.6.2011, od katerega je pričel tudi teči tri dnevni rok za predložitev potrdila in se je iztekel dne 6.6.2011. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz poštnega potrdila izhaja, da je vlagatelj dopolnitev zahtevka za revizijo dne 6.6.2011 oddal na pošto. Med strankama pa je sporno, ali je takšna dopolnitev dopustna in pravočasna glede na dejstvo, da je naročnik vlagatelja v Dopolnitvi zahtevka za revizijo izrecno pozval, da mu naj dopolnitev pošlje po telefaksu. Vprašanje o načinu posredovanja dopolnitev vlog ZRPJN ne ureja, zato je potrebno smiselno uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja. Iz določbe 105.b člena ZPP izhaja, da se lahko pisna vloga vloži tako, da se pošlje po pošti, elektronski poti, z uporabo sredstev komunikacijske tehnologije, izroči neposredno organu ali po osebi, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Na podlagi česar Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZPP omogoča različne načine vročanja, zato je v obravnavanem primeru po oceni Državne revizijske komisije nedopustno, da je naročnik vnaprej omejil in določil, katera sredstva se lahko pri vročitvi uporabijo. Kajti v primeru, če vlagatelj z določenim sredstvom ne bi razpolagal, revizijskega zahtevka sploh ne bi mogel vložiti, s čimer bi naročnik posegel v vlagateljevo pravico do izvrševanje ustavne pravice do pravnega varstva, kar pa je nedopustno. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da v obravnavanem primeru, kljub naročnikovemu pozivu, da revizijski zahtevek dopolni preko telefaksa, vlagatelju ni mogoče odreči pravice, da zahtevano dopolnitev opravi priporočeno preko pošte. V primeru, da se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, pa se na podlagi 2. odstavka 112. člena ZPP dan oddaje na pošto šteje za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Glede na to, da je v obravnavanem primeru vlagatelj oddal dopolnitev vloge 6.6.2011 na pošto, gre šteti, da je na ta dan opravil tudi izročitev dopolnitve naročniku, s čimer je po oceni Državne revizijske komisije vlagatelj vlogo dopolnil pravočasno. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev revizijski zahtevek popoln in vložen pravočasno.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala naročnikova zatrjevanja, da za predmetni zahtevek za revizijo ni podlage. Pri presoji predmetnega spora Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da je med strankama nesporno, da je bil s strani družbe Erich Utsch AG, MarienhĂĽtte 49, Siegen, Nemčija, dne 14.3.2011 zoper razpisno dokumentacijo vložen zahtevek za revizijo. Naročnik pa je kljub vloženemu revizijskemu zahtevku na podlagi 2. odstavka 11. člena ZRPJN nadaljeval z izvedbo postopka oddaje javnega naročila in dne 13.5.2011 tudi sprejel odločitev, s katero je odločil, da se naročilo ne odda, dne 18.5.2011 pa je naročnik prejel odločitev Državne revizijske komisije, ki je zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in razveljavila 3.2 točko razpisne dokumentacije. Med strankama pa ostaja sporno, ali vlagatelj lahko vloži revizijski zahtevek zoper naročnikovo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb glede na dejstvo, da je Državna revizijska komisija razveljavila del razpisne dokumentacije, ne pa celotnega postopka oddaje javnega naročila.

Pri presoji predmetnega spora je potrebno poudariti, da lahko vlagatelj na podlagi 12. člena ZRPJN vloži revizijski zahtevek zoper vsako naročnikovo ravnanje v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila in da lahko Državna revizijska komisija odloča le v okviru meja zahtevka. Vloženi zahtevek nima suspenzivnega učinka, zato je na naročniku odločitev, da odloči, ali bo na podlagi 2. odstavka 11. člena ZRPJN s postopkom oddaje javnega naročila nadaljeval ali ga bo na podlagi 3. odstavka 11. člena ZRPJN zadržal. Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-094/2011-2, z dne 16.5.2011, odločila o zakonitosti naročnikovega ravnanja pri pripravi razpisne dokumentacije in presodila, da naročnik pri oblikovanju merila ni jasno določil vseh parametrov, med drugim lokacij dobav, zaradi česar ponudniki niso mogli oblikovati cene na podlagi istih izhodišč in posledično so ponudbe, ki so oddane na podlagi takšne razpisne dokumentacije, medsebojno neprimerljive. Pri tem Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da v okviru revizijskega postopka ni imela vpliva na naročnikova nadaljnja ravnanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila in s tem na naročnikovo odločitev o izbiri. Za takšno ravnanje prevzema odgovornost naročnik. Upoštevajoč datum objave predmetnega javnega naročila, je takrat veljal Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) (Uradni list RS, št. 19-805/2010), ki v 80. členu ne določa več, da lahko naročnik kadarkoli prekine postopek javnega naročanja, prav tako naročnik ne more več na podlagi pisnega opozorila spremeniti svoje odločitve. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da naročnik svoje Odločitve o izidu postopka sam ne more več spremeniti, ker za to nima pravne podlage. Naročnik lahko svojo odločitev, sprejeto v postopku oddaje javnega naročila, spremeni le v okviru revizijskega postopka, začetega na podlagi vloženega revizijskega zahtevka, in sicer tako, da razveljavi svojo odločitev o izbiri in v postopku oddaje javnega naročila sprejme novo odločitev, v kateri upošteva odločitev oz. napotke Državne revizijske komisije. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru, skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevi pritožbi ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, kot izhaja iz naročnikovega sklepa, z dne 16.6.2011.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev, je skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

Vlagatelj je uveljavljal tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z vloženo pritožbo. Državna revizijska komisija je, ob upoštevanju 22. člena ZRPJN, ki povrnitev (vseh) stroškov, nastalih z revizijo, veže na odločitev o (ne)neutemeljenosti zahtevka za revizijo in ob smiselni uporabi 3. odstavka 165. člena ZPP, katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v revizijskem postopku, odločila, da se odločitev o stroških postopka v zvezi s pritožbo pridrži do končne odločitve o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 11.7.2011Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- odvetniška družba Avbreht, Zajc & partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 6, Ljubljana,
- Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.