018-164/2011 Mladinski Center Krško

Številka: 018-164/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Dobavo in montažo opreme za Mladinsko turistični kulturni center Krško: avdio oprema in scenska razsvetljava", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Dat-Con d.o.o., Polzela 136a, Polzela (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mladinski Center Krško, CKŽ 105, Krško (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.7.2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 6.5.2011 se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Obvestilo o oddaji naročila, št. JN: 49/2011, z dne 22.4.2011 in v Sklepu o oddaji naročila, št. JN: 49/2011, z dne 22.4.2011. V preostalem delu se revizijski zahtevek zavrne.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 1.250,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 5.3.2011 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo "dobavo in montažo opreme za Mladinsko turistični kulturni center Krško: avdio oprema in scenska razsvetljava" izvede po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN2928/2011, z dne 25.3.2011, s popravki pod objavo št. JN3531/2011, z dne 6.4.2011. Dne 22.4.2011 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo Audio pro d.o.o., CKŽ 137, Krško(v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 6.5.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi. Vlagatelj v revizijskem zahtevku pojasnjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije. Tako je izbrani ponudnik po vlagateljevih navedbah predložil le obrazec AJPES S.BON-1/P, ne pa tudi potrdila poslovne banke ali bank pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune. Poleg tega izbrani ponudnik v obrazcu št. 8 ni navedel zahtevanega seznama referenc odgovornega vodje del, pri tem pa so izobrazbene kvalifikacije odgovornega vodje del ter ključnega osebja takšne, da po vlagateljevem mnenju ne morajo zagotavljati montaže opreme, ki je predmet javnega naročila. Prav tako ponudba ni bila ustrezno zvezana z dovolj dolgo vrvico, ki omogoča listanje dokumentov, in zapečatena tako, da posameznih listov oz. prilog ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidnih poškodbe listov, s čimer je bilo onemogočeno naknadno vlaganje, odstranjevanje ali zamenjavanje listov brez vidnih poškodb. Prav tako izbrani ponudnik v popisu del ni navedel vseh modelov, zaradi česar se minimalno zahtevane tehnične karakteristike ne morejo določati in dokazati. Pri tem vlagatelj meni, da komisija naročnika ni dovolj strokovno podkovana za ocenitev tehnične ustreznosti opreme. Vlagatelj v nadaljevanju zatrjuje, da pod 20. točko sklopa ozvočenje ponujeni mikrofon RODE NT5 nima zahtevane funkcije preklopnega zmanjševanja moči in bass roll-off funkcije, s čimer je zmanjšana možnost uporabe in kvaliteta zvoka. Pod 26. točko ponujeni DI box ART DPDB nima "pad" funkcije, pod točko 27 pa ponujeni DI box ART DUALXDIRECT ne izpolnjuje tehničnih zahtev, saj nima možnosti menjave polaritete in namesto zahtevanega 130 dB dinamičnega obsega, je ponujen le 100 dB. Pod 28. točko po vlagateljevih navedbah ponujeni DI box H&K RED BOX nima "pad" in "ground lift" funkcije, poleg tega pa ponujeni "fullrange" zvočnik KV2 AUDIO EX10 FULL RANGE presega maksimalno dovoljeno težo, medtem ko je "fullrange" zvočnik KV2 AUDIO KX30 zvočnik z 15" nizkotoncem, 6,5" srednjetoncem in 1" visokotoncem in ima moč 1000 W, s spekterjem 48 Hz do 18000 Hz (-3 dB) oz. 42 Hz do 24000 Hz (-10 dB), z SPL 132 dB in 41 kg. Pod 40. točko je bil po vlagateljevih navedbah zahtevana glavna zvočna omarica SUBWOOFER, med tem ko ima ponujeni nizkotonec KV2 AUDIO EX1.8 ojačevalnik le 1000 W, presega dovoljeno težo 49 kg in ni namenjen za obešanje. Pod točko 41 je namesto zahtevanega 2-sistemskega zvočnika z 2x10" nizkotoncem in 1,4" visokotoncem, ponujen "fullrange" zvočnik KV2 AUDIO KX30, 3-sistemski zvočnik, s 15" nizkotoncem, 6,5" srednjetoncem in 1" visokotoncem, ne izpolnjuje zahtev glede zahtevanega spektra in presega maskimalno dovoljeno težo 40 kg. Pod točko 42 ponujeni monitorski zvočnik HK AUDIO PR:O 12 MA ne izpolnjuje naročnikovih zahtev, in sicer je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval zvočnik z 12" nizkotoncem in 1,4" visokotoncem, medtem ko je ponujeni zvočnik z 12"nizkotoncem in 1" visokotoncem. Poleg tega ponujeni zvočnik ne izpolnjuje tehničnih zahtev glede zahtevanega spektra zvoka. V nadaljevanju vlagatelj zatrjuje, da iz ponujenega seta bobnov SONOR F3007 pod 47. točko ni razvidno, ali je ponujeno vse, kar se zahteva v tehničnih karakteristikah, prav tako pod 48. in 49. točko izbrani ponudnik ni navedel model artikla, ki ga ponuja. Vlagatelj zatrjuje, da ponujeni reflektor z vrtljivo glavo SGM IDEA SPOT 250 pod sklopom luč-scenska razsvetljava ne izpolnjuje naslednjih tehničnih zahtev: zahtevano je barvno kolo z 10 zamenljivih barv, ponujeni ima le 8, zahtevan je 280°, ponujen tilt pa je le 265°, zahtevano je upravljanje z 14-20 DMX kanalov, ponujen ima le 12-14. Tudi ponujeni reflektor z vrtljivo glavo SGM IDEA SPOT 575 ne izpolnjuje tehničnih zahtev, saj je po vlagateljevih navedbah zahtevan reflektor-menjalec barv z vrtljivo glavo, medtem ko je ponujeni reflektor za efekte z vrtljivo glavo. V nadaljevanju vlagatelj tudi zatrjuje, da ponujeni stroboskop ima, namesto zahtevane moči 2500W, 80W, pri tem je bilo zahtevano do 12 bliskov na sekundo, ponujeni pa ima le 10. V nadaljevanju vlagatelj ugovarja,da je pod 6. točko zahtevan nastavljivi svetilni kot 7°-53°, medtem ko ponujeni reflektor nima podatka o kotu, prav tako ponujeni reflektor ne vsebuje 4 delnega zapirala in 2 m priključnega kabla. Ponujeni reflektor ELATION FSH-1000 pod točko 7 ne izpolnjuje naslednjih tehničnih zahtev: zahtevani svetilni kot je 25° do 50°, ponujeni ima 10° do 30°, medtem ko so bili zahtevani 4x omejevalni noži, jih ponujeni reflektor nima. Na podlagi navedenega vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni bila popolna, zaradi česar tudi ne bi smela biti upoštevana v postopku presoje in ocenjevanja ponudb, še manj pa izbrana. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj v celoti razveljavi postopke oddaje javnega naročila in mu povrne potrebne stroške postopka.
Naročnik je dne 24.5.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da kljub temu, da je naročnik dne 31.3.2011 na Portalu javnih naročil navedel, da mora ponudnik obvezno priložiti potrdila poslovnih bank, je iz priloženega obrazca AJPES S:BON-1/P izbranega ponudnika jasno razvidno, da izpolnjuje zahtevan pogoj. Ob tem naročnik poudarja, da tudi pri ostalih ponudnikih, ki so s pravilno priloženim obrazcem AJPES-a izkazali izpolnjevanje pogoja, ni posebej preverjal potrdila bank, s čimer je posledično zagotovil enakopravnost pri obravnavanju vseh ponudnikov. V nadaljevanju naročnik pritrjuje vlagateljevim navedbam, da izbrani ponudnik v obrazcu št. 8 ni izpolnil referenc odgovornega vodje del, toda po mnenju naročnika gre le za vsebino obrazca, ki pa v tem delu ne izhaja iz razpisnih pogojev, oziroma ponudnikom ni treba navesti reference za odgovorno vodjo del, zato naročnik tudi ni štel takšno pomanjkljivost kot formalno nepopolnost. Glede vlagateljevih navedb, da ponudba izbranega ponudnika ni bila ustrezno zvezana z dovolj dolgo vrvico, s čimer je onemogočeno naknadno vlaganje in spreminjaje listov, naročnik pojasnjuje, da iz razpisne dokumentacije takšne zahteve ne izhajajo, poleg tega pa vlagatelj ni navedel, na katere del razpisne dokumentacije se navedbe sploh nanašajo, temveč se omejil le na pavšalne navedbe. Enako naročnik meni glede vlagateljevih navedb, da strokovna komisija ni dovolj strokovno podkovana. Glede vlagateljevih ugovorov o kršitvah v tehničnem delu naročnik ugotavlja, da je zahtevani kondenzatorski mikrofon ustrezen, saj do popačenja lahko pride samo v primerih ekstremnega kričanja direktno v mikrofon, kar pa ne sodi v okvire normalne uporabe mikrofona. V zvezi z vlagateljevo navedbo o pomanjkljivosti "bass roll-off" funkcije pa naročnik pojasnjuje, da je v praksi zelo malo primerov viška zelo nizkih tonov, vendar se lahko takšna težava rešuje z mešalno mizo. DI box se po vlagateljevih navedbah v praksi vedno uporablja v povezavi z malo mešalno mizo, kar pomeni, da se napaja preko le-te. Ker naročnik že razpolaga z nekatero avdio opremo, med drugim tudi s pasivnimi DI box-i, ocenjuje, da tovrstna pomanjkljivost ne predstavlja večje težave in jo lahko odpravi z alternativnimi rešitvami. V zvezi z zahtevanim dinamičnim obsegom (ob razliki 30dB) naročnik poudarja, da gre za odstopanje, ki je v podobnih klubih zaznano in opazno zgolj pri profesionalnih nastopih najvišjega svetovnega ranga. Model kitarskega DI box-a H&K Red box po naročnikovih navedbah obstaja v dveh verzijah: classic in pro. Naročnik ugotavlja, da izbrani ponudnik ni opredelil, katero verzijo je ponudil, saj je navedel le H&K Red box. Pri tem je vlagatelj predpostavil, da je izbrani ponudnik ponudil verzijo classic, ki nima omenjenih funkcij, medtem ko je naročnik predpostavil, da je ponudil model Pro, ki ima obe funkciji. V nadaljevanju naročnik vlagatelju pritrjuje, da ponujeni zvočnik "fullrange" KV2 AUDIO EX10 FULL RANGE presega predpisano težo za 4 kg, vendar zaradi naknadne spremembe projekta za izvedbo del in spuščenega stropa v dvorani, ozvočenje ne bo obešeno oz. spuščeno s stropa, ampak bo postavljeno na tla. Skladno z navedenim naročnik ugotavlja manjše in neznatno odstopanje od razpisnih zahtev. Ponujeni model zvočnik "fullrange" KV2 AUDIO KX30 ima v tehničnih specifikacijah opredeljeno, da je popačenje pod 0,05%, kar po naročnikovih navedbah pomeni, da človeško uho sploh ne bo zaznalo tako nizkega popačenja. Glede na vsebino izvajanega programa v MC Krško naročnik ocenjuje, da je omenjeno odstopanje zanemarljivo. Višja moč pomeni manjšo obremenitev zvočnika, prav tako je naročnik v razpisni dokumentaciji dovolil odstopanje navzgor, gre za odstopanje 8Hz, ki jih večina poslušalcev sploh ne zazna. V zvezi z zahtevnim spektrom od 40 Hz do 18000 Hz naročnik poudarja, da gre za odstopanje, ki je v istovrstnih klubih zaznano oz. opazno zgolj pri profesionalnih nastopih najvišjega svetovnega ranga. Glede na tehnične specifikacije tehnične opreme U103 HH na nizkem spektru, ki znašajo 55-18.000 Hz, naročnik navaja, da je ponujeni model celo boljši od referenčnega. Prav tako višja vrednost dB pomeni, da ni potrebno zviševati glasnosti na mešalni mizi, temveč pomeni tudi manjšo obremenitev zvočnika pri isti jakosti. V zvezi s prekoračeno dovoljeno težo zvočnika za 11 kg, naročnik znova poudarja, da bodo iz prej omenjenih razlogov zvočniki postavljeni na tla. Kljub nekoliko nižji ponujeni moči zvočnika KV2 AUDIO EX 1.8 (1000 W) je le-ta po naročnikovem stališču zadovoljiva, predvsem glede na velikost dvorane, ki znaša približno 80m2. V zvezi s prekoračeno težo zvočnika za 16 kg in (nez)možnostjo obešanja pa naročnik poudarja, da bodo postavljeni na tla. V zvezi z vlagateljevimi navedbami o odstopanju glede dimenzij zvočnika "fullrange" KV2 AUDIO KX30 naročnik navaja, da gre za odstopanja, ki je v istovrstnih klubih opazno zgolj pri profesionalnih nastopih najvišjega svetovnega ranga. Razlika med ponujenim in zahtevanim frekvenčnim spektrom kaže na odstopanje 8Hz, ki ga večina poslušalcev sploh ne zazna in je opazno pri profesionalnih nastopih najvišjega ranga. Glede na tehnične specifikacije referenčne opreme na nizkem spektru, ki znašajo 55-18.000 Hz, je ponujeni model celo boljši od referenčnega. Presežena teža zvočnika za 1 kg pa je po naročnikovem mnenju zanemarljiva, obenem pa naročnik poudarja, da bodo tudi ti zvočniki postavljeni na tla. Tudi glede dimenzij ponujenega monitorskega zvočnika HK AUDIO PR:O 12MA naročnik pojasnjuje, da je potrebno znova upoštevati prostor in namen glasbenih prireditev v klubu. Glede razpona frekvenčnega spektra za monitor pa naročnik poudarja, da je potrebno upoštevati, da se monitor uporablja izključno za izvajalce ne pa poslušalce. Ob tem gre po naročnikovih trditvah za manjše odstopanje, zaradi katerega kvaliteta zvoka ne bo nesprejemljiva. V zvezi z zahtevanim setom bobnov, basovskim in kitarskim ojačevalcem naročnik vlagatelju pritrjuje, da izbrani ponudnik ni navedel artikla, ki ga ponuja, kljub temu pa je navedel ceno, tako da bo naročnik skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije zagotovil ustrezno dobavo s strani izbranega ponudnika v istem kvalitativnem rangu. Glede zahtevanih reflektorjev za efekte z vrtljivo glavo naročnik poudarja, da se le-ta ne uporablja za osnovno osvetlitev, ampak samo za efekte. Glede na dejstvo, da se v dvorani izvajajo večinoma dogodki glasbene narave, naročnik smatra, da je barvno kolo z 8 zamenljivimi barvami več kot zadostno, zlasti ob upoštevanju dejstva, da ima večina reflektorjev barvno kolo s 4 osnovnimi barvami. Naročnik še navaja, da v primeru dvorane MC Krško, ki meri v dolžino približno 14 m, reflektor pa se bo nahajal nekje na sredini prostora, je ugotovljeno odstopanje zanemarljivo. Glede jakosti pri zahtevanem stroboskopu je vlagateljeve argument po naročnikovem mnenju povsem napačen. Navedena moč predstavlja moč porabe, ker pa sta oba modela narejena na različni tehnologiji, obe moči ni mogoče primerjati, saj ne gre za moč svetlobe. Razlika za 2 bliska na sekundo pa je po naročnikovih navedbah povsem zanemarljiva, saj gre za minimalno razliko, ki je človeško oko v praksi skoraj ne zazna. V zvezi z zahtevanim halogenskim reflektorjem s fresnel lečo naročnik poudarja, da imajo vsi klasični fresnel reflektorji primerljive kote, saj gre za tipsko izdelavo, zato je naročnik presodil, da morebiten odmik nekaj stopinj ne predstavlja drastičnega odstopanja. Poleg tega zahtevano 4 delno zapiralo po naročnikovih navedbah ne sodi med najnujnejše elemente, tako da se lahko eventualno pomanjkljivost alternativno rešuje z drugo razsvetljavo. V zvezi z zahtevanim profilnim reflektorjem s "hladnim ogledalom" in alo ohišjem naročnik poudarja, da je glede na velikost prostora ponujeni svetilni kot še vedno sprejemljiv za naročnika in ne predstavlja bistvenega odstopanja ali slabše kvalitete. Naročnik poudarja, da pri porabi sredstev preko sistema javnih naročil ob upoštevanju vseh temeljnih načel stremi k temu, da za čim manj denarja svojim uporabnikom nudi kar najbolj kvalitetne storitve. Naročnik navaja, da se je zavestno odločil, da bo načelo gospodarnosti postavil pred vsa načela, na podlagi česar je v nadaljevanju vlagateljev zahtevek zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 30.5.2011, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 8.6.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 9.6.2011, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je dne 23.6.2011 sprejela sklep, s katerim je na podlagi 2. odstavka 20. člena ZRPJN rok za odločitev podaljšala.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v predloženo dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, in sicer v zahtevek za revizijo, v odločitev naročnika o oddaji javnega naročila z dne 22.4.2011, št. JN: 49/2011, v Sklep o oddaji naročila, št. JN: 49/2011, z dne 22.4.2011, ter v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in v razpisno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN ter z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 80. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega (19. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija najprej presojala vlagateljeve očitke, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje ekonomske in finančne sposobnosti, ker je predložil le Obrazec AJPES S.BON-1/P, ne pa tudi potrdila poslovne banke ali potrdila, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun.
Iz 12. točke razpisne dokumentacije izhaja, da mora biti ponudnik ekonomsko in finančno sposoben. Pri tem se šteje, da je ponudnik ekonomsko in finančno sposoben, v kolikor je višina letnih prihodkov ponudnika (brez DDV) v preteklih poslovnih treh letih (2008, 2009, 2010) znašala najmanj 100.000,00 EUR (za vsako posamezno leto) ter da v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, ali če ponudnik v letih 2008 in/oziroma 2009 ne izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo znašati celotni skupni prihodki v preteklem letu najmanj 200.000,00 EUR. Kot dokazilo so morali ponudniki predložiti Obrazec št. 5 z zahtevanimi prilogami, in sicer Obrazec AJPES S.BON-1/P ali drugo ustrezno bonitetno informacijo izdano s strani pooblaščene organizacije (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji), bilance uspeha in bilance stanja za zadnja tri poslovna leta (2008, 2009, 2010) (velja za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji) in potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih ima ponudnik odprt (ali odprte) transakcijske račune. Naročnik je na vprašanje enega izmed ponudnikov:"Ali je potrebno za ponudnika s sedežem v RS in ki ni samostojni podjetnik posameznik, ampak d.o.o., priložiti potrdilo poslovnih bank pri katerih ima odprt transakcijski račun" V navodilih na str. 11 je navedeno, da to ni potrebno, v obrazcu št. 5 pa je razvidno, da to mora biti priložen." odgovoril:"Obrazcu 5 je potrebno predložiti tudi potrdilo poslovne banke."
Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo vlagatelju pritrjuje, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil le izpolnjen obrazec AJPES S.BON-1/P, ne pa tudi potrdila poslovne banke ali bank pri katerih ima izbrani ponudnik odprt račun. Toda Državna revizijska komisija v obravnvanem primeru na podlagi vpogleda v register transakcijskih računov na spletni strani AJPES in v obrazec AJPES S.BON-1/P (stran 3) ugotovlja, da že omenjeni obrazec zajema vse zahtevane podatke o vseh odprtih transakcijskih računih. Na podlagi česar Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da je že iz predloženega obrazca AJPES S.BON-1/P mogoče priti do podatkov, na podlagi katerih se lahko presodi oz. ugotavlja izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti, čemur pa vlagatelj v obravnavanem primeru ne ugovarja. Zgolj nepredložitev dokazila, in sicer potrdila poslovne banke, iz katerega so razvidni enaki podatki, kot že izhajajo iz obrazca AJPES S.BON-1/P, ob enem pa vlagatelj ne zatrjuje, da nepredloženo dokazil dokazuje drugačno dejansko stanje, kot izhaja iz obrazca AJPES S.BON-1/P, po presoji Državne revizijske komisije, ne predstavlja takšne pomanjkljivosti, ki bi jo bilo mogoče oceniti kot bistveno. Tudi če je naročnik posebej zahteval potrdilo poslovne banke, takšna opustitev, zaradi podvajanje dokazil za ugotavljanje enakega dejanskega stanja, vsebini katerega pa vlagatelj v obravnavanem primeru ne oporeka, po oceni Državne revizijske komisije ne more predstavljat takšne pomanjkljivosti, da bi bila zaradi tega ponudba nepopolna.

Drugače pa gre ugotoviti glede izpolnjevanja kadrovske sposobnosti. Iz 13. točke razpisne dokumentacije izhaja, da mora ponudnik v okviru izpolnjevanja tehnične in kadrovske sposobnosti razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, kar dokazuje s tem, da je v zadnjih treh letih (upošteva se datum podpisa pogodbe) vsaj enkrat izvajal dela s področja nabave in montaže opreme, ki je predmet javnega naročila v vrednosti več kot 100.000,00 EUR z DDV. Kot dokazilo mora ponudnik predložiti naslednja dokazila:

a) Seznam najpomembnejših izvedenih del s področja nabave in montaže opreme, ki je predmet javnega naročila, in sicer v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila (istovrstne storitve), z zneski, datumi javnih ali zasebnih naročnikov (OBRAZEC št. 6), vključno z dokazili v obliki potrdila-izjave (OBRAZEC št. 7) za vsak posel - pogodbo posebej, izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma pogodbe, dela pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali če tega ni, v obliki izjave gospodarskega subjekta.

b) Izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca storitve, zlasti za osebje, ki bo izvajalo montažo opreme, ki je predmet javnega naročila (OBRAZEC št. 8).

Državna revizijska komisija je na podlagi vlagateljevega zatrjevanja, da izbrani ponudnik za odgovornega vodja del ni navedel seznama referenc, vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija pri tem ugotavlja, da je izbrani ponudnik v obrazcu št. 8 kot odgovornega vodja del navedel B.M., pri tem pa ni navedel seznama zahtevanih referenc, s čimer po oceni Državne revizijske komisije izbrani ponudnik ni izkazal svoje tehnične in kadrovske usposobljenosti za izvedbo predmetnega naročila. Državna revizijska komisija se pri presoji predmetnega spora ne strinja z naročnikovim stališčem, da ponudnikom za odgovornega vodjo del referenc ni bilo potrebno navesti. Iz razpisne dokumentacije po oceni Državne revizijske komisije jasno izhaja, da so morali ponudniki svojo tehnično in kadrovsko usposobljenost izkazati z dokazili, da je ponudnik v zadnjih treh letih (upošteva se datum podpisa pogodbe) vsaj enkrat izvajal dela s področja nabave in montaže opreme, ki je predmet javnega naročila v vrednosti več kot 100.000,00 EUR z DDV, in sicer obrazcem št. 6, 7 in 8. Obrazca št. 6 in 7 se nanašata na dokazovanje tehnične usposobljenosti, med tem ko se obrazec št. 8 nanaša na dokazovanje kadrovske sposobnosti za izvedbo predmetnega naročila. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da so ponudniki morali kot dokazilo, da razpolagajo z ustreznimi kadri, predložiti izpolnjen obrazec št. 8, na katerem pa je pod rubriko odgovornega vodja del naveden tudi seznam referenc, kamor so morali ponudniki navesti reference tudi za odgovornega vodjo del. Po presoji Državne revizijske komisije so ponudniki na ta način dokazovali, da je odgovorni vodja del že sodeloval pri izvedbi istovrstnih pravnih poslov, kot je predmetno naročilo. Upoštevaje dejstvo, da izbrani ponudnik za odgovornega vodja del ni navedel ustreznih referenc, je po oceni Državne revizijske komisije takšna ponudba formalno nepopolna.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju pri presojanju vlagateljevih ugovorov glede izpolnjevanja tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije ugotavlja, da je v obravnavanem primeru med strankama nesporno, da pod 20. točko ponujeni mikrofon kondenzatorski za instrumente RODE NT5 nima bas roll-off funkcije, pod 26. točko ponujeni DI box pasivni ART DPDB nima pad funkcije in da pod 38. točko ponujena glavna zvočna omarica FOULRANGE KV2 AUDIO EX10 FULL RANGE presega dovoljeno težo, s čimer izbrani ponudnik ne izpolnjuje tehničnih zahtev, zaradi česar je takšna ponudba nepopolna. Državna revizijska komisija pri tem zavrača naročnikova zatrjevanja, da gre za neznatne in nebistvene pomanjkljivosti, saj se z naročnikovim ravnanjem onemogoča konkurenca in enakopravna obravnava ponudnikov. Naročnik je namreč tisti, ki je v razpisni dokumentaciji določil tehnične specifikacije, ki jih ponujena oprema mora vsebovati in ne more biti v diskreciji naročnika, da presodi, ali je manjkajoča funkcija zanj bistvenega ali nebistvenega pomena. Če določena funkcija zanj ni bistvena, bi jo lahko izključil iz opisa zahtevane opreme, nedopustno pa je, da naročnik to počne v fazi izbire najugodnejšega ponudnika, saj slednje vpliva tako na končno ponudbeno ceno kot na preostalo ocenjevanje ponudb.
Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da ker ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje razpisnih zahtev, je naročnik kršil določbo 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ker po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb, ponudbe izbranega ponudnika ni izločil kot nepopolne. Vendar pa Državna revizijska komisija kljub temu naročnikove kršitve ne ocenjuje kot takšne, da bi bilo potrebno zaradi tega razveljaviti celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila, kot to v svojem zahtevku predlaga vlagatelj, zato je Državna revizijska v obravnavanem primeru odločila tako, kakor izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa. Upoštevaje dejstvo, da je vlagatelj s svojim zahtevkom pravno varstvo že dosegel, in sicer razveljavitev naročnikove odločitve o izbiri, Državna revizijska komisija nadaljnjih vlagateljevih zatrjevanj, ki dokazujejo naročnikove nepravilnosti pri izvedbi predmetnega postopka oddaje javnega naročila z namenom razveljavitve naročnikove odločitve, v nadaljevanju ni več presojala.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse 2.500,00 EUR in materialni stroški v višini 30 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni v celoti ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 2.500,00 EUR, ne pa tudi materialne stroške, saj jih vlagatelj na podlagi 5. odstavka 22. člena ZRPJN ni specificiral. Upoštevaje načelo uspeha je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 1.250,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 11.7.2011mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Dat-Con d.o.o., Polzela 136a, 3313 Polzela,
- Mladinski Center Krško, CKŽ 105, 8270 Krško,
- Audio pro d.o.o., CKŽ 137, 8270 Krško,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.