018-166/2011 Ministrstvo za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje

Številka: 018-166/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije ter vseh potrebnih študij in elaboratov za gradnjo merilnih mest za projekt â"śNadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Slovenijiâ"ś" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili gospodarski subjekt EPROJEKT, d. o. o., Brodišče 9, 1236 Trzin, gospodarski subjekt INŽENIRING ZA VODE, d. o. o., Ljubljana, Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, gospodarski subjekt I K B, d. o. o., Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana, gospodarski subjekt GEOLOGIJA, d. o. o., Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, ter gospodarski subjekt ECONO, d. o. o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 11. julija 2011 sprejela

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije ter vseh potrebnih študij in elaboratov za gradnjo merilnih mest za projekt â"śNadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Slovenijiâ"ś", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo (pod številko objave JN4092/2011) objavljeno na Portalu javnih naročil dne 20. aprila 2011, dne 23. aprila 2011 pa (pod številko dokumenta 132177) v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2011/S 80, začet z vlagateljevo vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 20. maja 2011, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05. aprila 2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila (številka 43003-1/2011-3) za izdelavo projektne dokumentacije ter vseh potrebnih študij in elaboratov za gradnjo merilnih mest za projekt "Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila, vodenega po postopku s pogajanji po predhodni objavi, je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN4092/2011) objavljeno dne 20. aprila 2011, v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2011/S 80, pa (pod številko dokumenta 132177) dne 23. aprila 2011. Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je bilo (pod številko objave JN4710/2011) objavljeno na Portalu javnih naročil dne 10. maja 2011.

Naročnik je dne 05. aprila 2011 sprejel tudi "Obvestilo o postopku s pogajanji po predhodni objavi na podlagi prvega odstavka 28. člena ZJN-2", številka 43003-1/2011, ki je bilo vodilnemu partnerju vlagatelja, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, vročeno dne 07. aprila 2011.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 20. maja 2011 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 20. maja 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo).

Naročnik je dne 01. junija 2011 sprejel sklep številka 43003-1/2011-11, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo (v celoti) zavrnil kot neutemeljen, obenem pa odločil, da se vlagatelju ne prizna priglašenih stroškov (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo).

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj (vodilni partner), kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 03. junija 2011, dne 06. junija 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo, znak vlagatelja 211/2011, z dne 06. junija 2011, poimenovano "Obvestilo naročniku o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo".

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 43003-1/2011-17, z dne 08. junija 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je vlagatelja in naročnika z dopisom številka 018-166/2011-2, z dne 23. junija 2011, obvestila o podaljšanju roka za odločitev v zadevi.

Državna revizijska komisija je dne 04. julija 2011 po pošti prejela dopis naročnika, številka 43003-1/2011-36, z dne 30. junija 2011, po telefaksu pa tudi vlogo, znak vlagatelja 246/2011, z dne 04. julija 2011, v kateri vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvešča, da zahtevek za revizijo v celoti umika (v nadaljnjem besedilu: pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo). Slednje omenjeno vlogo (vlagateljevo pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo) je Državna revizijska komisija dan kasneje prejela tudi po pošti.

Iz četrte alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN (v povezavi z uvodno povedjo omenjenega člena) izhaja, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo s sklepom ustavi. V posledici ugotovitve, da je vlagatelj pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo podal še pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije (o vlagateljevem zahtevku za revizijo), Državna revizijska komisija pa ga je pred sprejemom svoje odločitve (o vlagateljevem zahtevku za revizijo) tudi prejela, je Državna revizijska komisija zadevni postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije ter vseh potrebnih študij in elaboratov za gradnjo merilnih mest za projekt â"śNadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Slovenijiâ"ś", začet z vlagateljevo vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 20. maja 2011, ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 11. julija 2011


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
- EPROJEKT, d. o. o., Brodišče 9, 1236 Trzin
- INŽENIRING ZA VODE, d. o. o., Ljubljana, Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
- I K B, d. o. o., Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana
- GEOLOGIJA, d. o. o., Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija
- ECONO, d. o. o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije