018-180/2011 Ministrstvo za promet

Številka: 018-180/2011-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izdelava IDZ, IDP in PGD za postavitev baznih postaj za potrebe GSM-R", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika NOVERA, d.o.o., Letališka cesta 27, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Jasna Valant, zastopnica družbe IUSTA pravne dejavnosti, d.o.o., Letališka cesta 27, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, Langusova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 7. 2011

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Izdelava IDZ, IDP in PGD za postavitev baznih postaj za potrebe GSM-R", katerega obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 24. 11. 2010, pod št. objave JN11413/2010 in v Uradnem glasilu EU, dne 27. 11. 2010, pod št. objave 2010/S 227-145826, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20. 10. 2010 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Izdelava IDZ, IDP in PGD za postavitev baznih postaj za potrebe GSM-R". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 24. 11. 2010, pod št. objave JN11413/2010 in v Uradnem glasilu EU, dne 27. 11. 2010, pod št. objave 2010/S 227-145826.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila z vlogo z dne 4. 4. 2011 vložil zahtevek za revizijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 16. 6. 2011 Državno revizijsko komisijo in naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, ker naročnik naj ne bi sprejel odločitve o zahtevku za revizijo v roku, ki ga določa ZRPJN.

Naročnik je dne 20. 6. 2011, pod št. 411-1/2011-35, izdal sklep o zavrženju zahtevka za revizijo.
Vlagatelj je z vlogo z dne 24. 6. 2011 vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo, zoper sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 7. 2011 Državni revizijski komisiji podal umik pritožbe in zahtevka za revizijo.

Določba 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj v konkretnem primeru umaknil pritožbo in zahtevek za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi četrte alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, postopek revizije postopka oddaje javnega naročila ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 7. 7. 2011

Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
Predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, Langusova ulica 4, Ljubljana
- IUSTA pravne dejavnosti, d.o.o., Letališka cesta 27, Ljubljana
- SAGO, d.o.o., Jama 44, Mavčiče
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana