018-155/2011 DARS družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,

Številka: 018-155/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava stroja za barvanje in hrapavljenje", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika MBM svetovanje in trgovina, d.o.o., Bleiweisova cesta 110, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 5. 7. 2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Obvestila o oddaji naročila, izdanega dne 3. 5. 2011 pod št. 402-8/2011-MS-9/11-33.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 5.000,00 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja, v obrestnem delu, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 9. 2. 2011 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila "Dobava stroja za barvanje in hrapavljenje". Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 10. 2. 2011, pod št. objave JN1236/2011 in v Uradnem glasilu EU, dne 12. 2. 2011, pod št. objave 2011/S 30-049547.

Naročnik je dne 3. 5. 2011, pod št. 402-8/2011-MS-9/11-33, izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je ponudnike obvestil, da se predmetno javno naročilo v prvem sklopu (Markirni stroj) odda ponudniku RIKO RIBNICA, Lepovče 23, Ribnica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 14. 5. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve naročnika o oddaji naročila v prvem sklopu. Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika za ta sklop neprimerna, ker ponujeni markirni stroj ne ustreza tehničnim zahtevam, naročnik pa bi zato moral ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno izločiti. Ponujeni stroj po mnenju vlagatelja ne izpolnjuje naslednjih tehničnih zahtev: 1. ne zagotavlja hidravlične opreme za univerzalno črpalko, ki se lahko opremi za ne zračno pršenje, kar vlagatelj dokazuje s prospektom dvojne batne črpalke proizvajalca B., iz katerega je razvidno, da ta omogoča Airless (brezzračni) sistem, ne omogoča pa zahtevanega ne zračnega pršenja Airspray; izbrani ponudnik je ponudil dodatno črpalko za Airspray, kar ni predvideno v tehničnih specifikacijah, 2. ne izpolnjuje zahteve za markirno enoto, pri kateri naročnik zahteva statični mešalnik (za 98:2), komponenta A 98 % in trdilec 2 % se mešata v pištoli, saj se pri ponujenem stroju material ne meša s trdilcem v pištoli, ampak se meša pred pištolo v posebni cevi v statičnem mešalnem modulu, 3. ne zagotavlja brezstopenjskega spremenljivega odmerka trdilca (mogoče povečati delež trdilca 1,3 - 3,9 % teže), saj je iz prospekta, ki se nanaša na skupni hidravlični pogon za oskrbo s tremi bati, razvidno, da je hidravlični pogon skupen za vse tri bate in ne omogoča brezstopenjske regulacije doziranja trdilca, 4. nima dvojne črpalke za redno komponento (dve črpalki modula) in trdilec, saj je izbrani ponudnik ponudil dve črpalki za barvo in eno črpalko z enim batom za trdilec in samo en hidravlični pogon, 5. nima hidravličnega pogona mešala, ampak ima statično cevno mešalo, ki ga naročnik ne zahteva, s čimer po prepričanju vlagatelja ne zagotovi enakomernega doziranja materiala, 6. ne zagotavlja filtra za barvo s posodo za trdilec min. 45 litrov, saj ima v ponudbi 20 - litrsko posodo, 7. ne ponuja pulzne črpalke za material, ki vsebuje meh, kateri pulzira in se ne dotakne stene cilindra, ampak se samo razširja in zožuje, s tem pa potiska material noter in ven, 8. ne izpolnjuje zahteve po hidravlični opremi 2 K agregata, premična hodna naprava s prekucnim pomičnim nosilcem in zagotovljeno krmiljenje loput ekstrudorja, 9. ne nudi ekstrudorja na pomičnem nosilcu, ker ponujeni ekstrudor ne more na lahek in hiter način spreminjati položaja na levo, sredino in na desno, temveč je treba izvršiti fizično premontažo, da se spremeni položaj, 10. ni povratnega pihala, ki ga je naročnik zahteval v okviru strukturne markirne opreme in 11. ne zagotavlja polnega pretoka (debela plastika) do 8 km/h, glede na debelino črte in vrste materiala, ker ima odprti sistem (vlečna posoda), zaradi česar po prepričanju vlagatelja ni mogoče doseči zahtevane hitrosti, ampak maksimalno 2 km/h.

Naročnik je dne 26. 5. 2011, pod št. 402-8/2011-MS-9/11-54, izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja v celoti zavrnil. Svojo odločitev naročnik obrazloži z ugotovitvijo, da vlagatelj očitane kršitve utemeljuje na podlagi splošnih prospektov, katere je sam opredelil, da opisujejo ponujeni stroj. Vlagatelj kot dokaz navaja podatke iz prospektov, ki jih je po mnenju naročnika selektivno povzel iz internetne strani proizvajalca, torej iz prospektov, ki ne opredeljujejo konkretnega stroja. Izbrani ponudnik je podal ponudbo za stroj iz serije B.M., brez tipizacije in ne stroj z oznako in tipom, kot to poskuša prikazati vlagatelj. Naročnik poudarja, da bo ponujeni stroj iz navedene serije po zagotovilih izbranega ponudnika imel vse tehnične karakteristike in dodatno opremo, kot je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji. Dejstvo je, da gre za absolutno specifični stroj s specifično opremo in delovanjem, zato bo naročnik ob prevzemu stroja natančno preveril vse karakteristike dobavljenega stroja po tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je z vlogo z dne 30. 5. 2011 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo z dne 31. 5. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku.

Izbrani ponudnik je na poziv Državne revizijske komisije dne 16. 6. 2011 podal pojasnilo v zvezi z izkazovanjem tehničnih zahtev ponujenega stroja.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v prejeto dokumentacijo o izvedbi in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v priložene prospekte, ki jih je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo in pojasnilo izbranega ponudnika z dne 16. 6. 2011.

Na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka Državna revizijska komisija kot nesporno med strankama ugotavlja, da naročnik predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, v dveh sklopih, v katerem je prejel štiri pravočasne ponudbe, kot to izhaja iz Zapisnika o odpiranju ponudb z dne 30. 3. 2011 in izpodbijanega obvestila o oddaji naročila z dne 3. 5. 2011. Naročnik je prejete ponudbe razvrstil glede na merilo za izbor in nato preveril popolnost najugodnejše ponudbe. V prvem sklopu (Markirni stroj) je naročnik prejel dve ponudbi, ponudbo vlagatelja in ponudbo izbranega ponudnika, pri čemer je kot ugodnejšo, zaradi nižje cene, izbral ponudbo izbranega ponudnika.

Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) in zahtevami iz razpisne dokumentacije, s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno in jo na tej podlagi izbral kot najugodnejšo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navedeno ravnanje naročnika izpodbija iz razloga, ker naj bi bila ponudba izbranega ponudnika neprimerna zaradi neizpolnitve vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije.

Vprašanje izpolnjevanja tehničnih zahtev in naročnikovega ravnanja s ponudbami, ki tehničnih zahtev ne izpolnjujejo, je treba presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ter prvega odstavka 80. člena ZJN-2. Tako določba 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Določba 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 pa določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Navedeno, v povezavi z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2, ki določa, da naročnik v odprtem postopku odda javno naročilo potem, ko razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila in preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna, pomeni, da lahko naročnik izbere najugodnejšo ponudbo, če je popolna, medtem, ko jo je dolžan v primeru, da je nepopolna, izločiti. Popolna ponudba pa mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse tehnične zahteve, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila.

Državna revizijska komisija po vpogledu v razpisno dokumentacijo za obravnavano javno naročilo ugotavlja, da je naročnik tehnične specifikacije za prvi sklop (Markirni stroj) opredelil v poglavju V. Tehnične specifikacije (stran 19 do 22 razpisne dokumentacije). Način dokazovanja zahtevanih tehničnih specifikacij je določil v točki II.4.4. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, podtočki b), kjer je navedel, da ponudnik predloži prospektni ali drug material, vzorci in podobno za predmet ponudbe, iz katerega je razviden proizvajalec le-te in zahtevane tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih specifikacij.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je slednji za dokazovanje tehničnih lastnosti ponujenega markirnega stroja, proizvajalca B. predložil dokumentacijo, potrjeno z žigom družbe in parafo, z naslovom "Opis k ponudbenemu predračunu", v kateri je navedel podatke o tehničnih lastnosti stroja in prospekte. V okviru priloženih prospektov se nahajajo tudi prospekti, ki jih je priložil vlagatelj k zahtevku za revizijo in ki naj bi po trditvah vlagatelja v določenih delih izkazovali drugačne (neustrezne) lastnosti, kot jih je zahteval naročnik. Naročnik ni nasprotoval navedenim trditvam vlagatelja, zaradi česar bi bilo načeloma šteti dejstvo, da podatki iz prospektov, ki jih je priložil izbrani ponudnik v ponudbi, ne izkazujejo ustreznih tehničnih lastnosti. Vendar pa je potrebno hkrati ugotoviti, da je izbrani ponudnik tehnične lastnosti ponujenega stroja dokazoval tudi, oziroma prvenstveno, z Opisom k ponudbenemu predračunu, medtem ko naj bi bili prospekti zgolj informativnega značaja za strojno opremo proizvajalca B., o čemer je izbrani ponudnik podal pojasnilo Državni revizijski komisiji. Iz navedenih razlogov je zato potrebno pri presoji primernosti ponudbe izbranega ponudnika upoštevati kot dokazilo podatke iz Opisa k ponudbenem predračunu, prospekte pa le informativno. Kolikor bi se kakšen podatek razlikoval, pa je treba upoštevati podatke iz Opisa k ponudbenem predračunu.

Iz zahtevka za revizijo izhaja, kot to ugotavlja tudi naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, da vlagatelj revizijske očitke utemeljuje s podatki iz prospektov (vlagatelj jih je označil s številkami od 1 do 5), ki jih je priložil zahtevku za revizijo. Vendar pa naročnik prezre dejstvo, da vlagatelj ne utemeljuje očitanih kršitev zgolj s podatki iz prospektov, ampak izhaja tudi iz ponudbe izbranega ponudnika in njegovih tehničnih specifikacij oziroma tehnične dokumentacije, kamor spada tudi Opis k ponudbenemu predračunu. Državna revizijska komisija je zato pri presoji utemeljenosti revizijskih očitkov upoštevala tudi podatke iz ponudbe izbranega ponudnika, konkretno iz Opisa k ponudbenemu predračunu.

Vlagatelj najprej zatrjuje, da ponujeni markirni stroj izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahteve naročnika iz devete alineje drugega odstavka točke V.I. Markirni stroj (stran 19 razpisne dokumentacije), da mora stroj imeti hidravlično opremo za univerzalno črpalko, ki se lahko opremi za ne zračno pršenje (Airspray), saj naj bi iz prospekta št. 1 izhajalo, da omogoča Airless (brezzračni) sistem, medtem ko izbrani ponudnik ne ponuja opreme za ne zračno pršenje, ampak dodatno črpalko za Airspray.

Državna revizijska komisija navedene revizijske očitke kot neutemeljene zavrača. Po vpogledu v Opis k ponudbenemu predračunu izbranega ponudnika (12. alineja drugega odstavka na 2. strani) izhaja, da slednji ponuja hidravlično opremo za univerzalno črpalko, ki se lahko opremi za "zračno" pršenje. Pri tem je po oceni Državne revizijske komisije naročnik očitno pomotoma zapisal v razpisni dokumentaciji zahtevo po "ne" zračnem pršenju, kar izhaja tudi iz označbe vlagatelja na prospektu št. 1, kjer vlagatelja navaja, da je ponujena dvojna batna črpalka samo za aplikacijo Airless sistema (brezzračni sistem), ne more pa se uporabljati za aplikacijo Airspray sistema (zračni sistem). Četudi pa naj bi iz prospekta po trditvah vlagatelja izhajalo, da naj bi izbrani ponudnik ponudil dodatno črpalko za Airspray (pri čemer vlagatelj ne konkretizira, kje v prospektu naj bi to bilo razvidno niti tega v prospektu ni označil), je potrebno upoštevati, da je izbrani ponudnik v Opisu k ponudbenemu predračunu izrecno navedel, da ponuja možnost opreme za Airspray (zračno pršenje). Državna revizijska komisija je s tem povezane revizijske očitke vlagatelja zato kot neutemeljene zavrnila.

Vlagatelj dalje izpodbija izpolnjevanje naročnikove zahteve v okviru točke V.1. Markirni stroj, Markirna enota (na strani 20 razpisne dokumentacije), da mora markirna enota zagotavljati statični mešalnik (za 98:2), komponenta A 98 % in trdilec 2 % se mešajo v pištoli, ker naj bi se pri ponujenem stroju izbranega ponudnika material ne mešal s trdilcem v pištoli, ampak pred pištolo, v posebni cevi v statičnem mešalnem modulu.

Državna revizijska komisija po vpogledu v Opis k ponudbenemu predračunu v ponudbi izbranega ponudnika ugotavlja, da je slednji pri sporni zahtevi navedel, da zagotavlja statični mešalnik (za 98:2), komponenta A 98 % in trdilec 2 % se mešajo pred pištolo. Vlagateljeva trditev, da izbrani ponudnik ne zagotavlja mešanja materiala s trdilcem v pištoli, ampak pred pištolo, je torej pravilna in jo potrjujejo tudi podatki iz ponudbe izbranega ponudnika in ne le podatki iz prospekta št. 2, v katerem je vlagatelj označil podatek o navedenem dejstvu in navedel, da se statično cevno mešalo nahaja pred pištolo. Državna revizijska komisija zato v tem delu pritrjuje revizijskim očitkom vlagatelja, da ponujeni markirni stroj izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahteve naročnika, ki je bila v razpisni dokumentaciji jasno določena. Naročnik je navedeno zahtevo zapisal tudi pod posebnimi pogoji za markirni stroj, na strani 21 razpisne dokumentacije, kjer je izrecno navajal, da lahko trdilec in komponenta A prideta skupaj šele v pištoli, iz česar gre sklepati, da naročnik ne dopušča morebitnega mešanja materiala kjerkoli drugje kot v pištoli. Izbrani ponudnik pa tudi na tem mestu v Opisu k ponudbenemu predračunu (stran 4) ne navede, da ponujeni stroj zagotavlja mešanje materiala šele v pištoli, iz česar velja zaključiti, da te zahteve ne izpolnjuje.

Ker je vlagatelj uspel izkazati, da ponujeni markirni stroj izbranega ponudnika ne izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija že na tej fazi postopka ugotavlja, da bi bilo potrebno zahtevku za revizijo ugoditi in razveljaviti odločitev naročnika o oddaji naročila. Ker ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, bi jo moral naročnik oceniti kot neprimerno, posledično pa jo, kot nepopolno, v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti. V konkretnem primeru namreč ne gre za pomanjkljivosti ponudbe, ki bi dopuščale dopolnitev ponudbe po 78. členu ZJN-2, saj navedena določba izrecno prepoveduje spremembo tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na ugotovljeno Državna revizijska komisija ocenjuje utemeljenost revizijskih očitkov še najmanj v delu, v katerem vlagatelj zatrjuje neustreznost ponujenega Dodatka 2K 98:2, agregat z impulzno črpalko (stran 21 razpisne dokumentacije), ker ne zagotavlja pulzne črpalke, ki bi omogočala ekstruzijo dvokomponentne hladne plastike. Iz Opisa k ponudbenem predračunu, pod podatki za navedeni dodatek (stran 5), namreč ne izhaja, da bi izbrani ponudnik ponudil pulzno črpalko.

Utemeljena pa so tudi revizijska navajanja vlagatelja, da izbrani ponudnik ni ponudil povratnega pihala, ki ga je naročnik zahteval v okviru Strukturne markirne opreme (prvi odstavek, stran 22 razpisne dokumentacije), kar prav tako izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika (Opis k ponudbenem predračunu, stran 6).

Državna revizijska komisija na podlagi vsega ugotovljenega zaključuje, da je potrebno zahtevku za revizijo vlagatelja ugoditi in je zato na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila, ki izhaja iz Obvestila o oddaji naročila, izdanega dne 3. 5. 2011 pod št. 402-8/2011-MS-9/11-33.

Ostalih zatrjevanih kršitev Državna revizijska komisija ni presojala, saj morebitno ugotovljene kršitve naročnika ne bi vplivale na odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku, takšna odločitev pa je tudi bila sprejeta ob upoštevanju načela hitrosti kot enega od temeljnih načel v revizijskih postopkih javnega naročanja (3. člen ZRPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR, medtem ko je stroške v obrestnem delu zavrnila. Vlagatelj je namreč zahteval obresti za stroške od dneva sestave zahtevka za revizijo (14. 5. 2011) do datuma pravnomočnosti odločitve, kar pa ni utemeljeno, saj naročnik lahko pride v zamudo s povračilom stroškov vlagatelju šele s potekom paricijskega roka, slednji pa prične teči naslednji dan po pravnomočnosti odločitve o povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5.000,00 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja, v obrestnem delu, se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 5. 7. 2011


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DARS družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- MBM svetovanje in trgovina, d.o.o., Bleiweisova cesta 110, Kranj
- RIKO RIBNICA, Lepovče 23, Ribnica
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana