018-141/2011 Občina Divača

Številka: 018-141/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Divača, Kolodvorska ulica 3 a, Divača (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.6.2011

ODLOČILA

Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 17.5.2011, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja" objavil dne 30.6.2009, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN5193/2009, s popravki pod objavami št. JN6454/2009 z dne 11.8.2009, št. JN7179/2009 z dne 4.9.2009, št. JN8654/2009 z dne 20.10.2009, št. JN9747/2009 z dne 23.11.2009, št. JN593/2010 z dne 25.1.2010, št. JN2266/2010 z dne 22.3.2010, št. JN6524/2010 z dne 21.7.2010, št. JN7827/2010 z dne 24.8.2010, št. JN9001/2010 z dne 22.9.2010, št. JN9517/2010 z dne 6.10.2010, št. JN10245 z dne 25.10.2010 št. JN11067/2010 z dne 16.11.2010.

Dne 14.2.2011 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-0042/2009-32, s katero je vse ponudbe kot nepopolne zavrnil. Naročnik je v obvestilu še navedel, da bo ponudnike pozval k pogajanjem.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj 7.3.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je od naročnika zahteval dodatno obrazložitev o sprejeti odločitvi, v kateri mu naj naročnik obrazloži razloge za izločitev ponudbe. Vlagatelj poudarja, da dopis naročnika, št. 430-0042/2009-34 z dne 28.2.2011, nima pravne forme zavrženja niti vseh potrebnih elementov pravnega akta, ki ga mora imeti tako po pravilih upravnega postopka kot po pravilih ZJN-2. Kajti naročnik je vlagatelju dne 28.2.2011 poslal le dopis, naslovljen "Odgovor na dopis naslovljen Zahteva za obrazloženo obvestilo", v katerem navaja, da ni dolžan ravnati po zakonu. Ker vlagatelju ni jasno, kaj je v njegovi ponudbi narobe, da je bila označena kot nepopolna, je bil primoran zavarovati svoj interes z revizijskim zahtevkom. Poleg tega je po vlagateljevem mnenju naročnikovo obvestilo, s katerim je obvestil oba ponudnika, da sta njuni ponudbi nepopolni in da se bo postopek nadaljeval na podlagi pogajanj, v nasprotju z ZJN-2. Kajti postopek s pogajanji po vlagateljevih trditvah ni nikoli avtomatično nadaljevanje prej izvedenega postopka, v obravnavanem primeru odprtega postopka. Naročnik mora po vlagateljevem stališču najprej prvi, iz kakršnegakoli razloga neuspeli postopek, končati in začeti nov postopek. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da naj naročnik ugodi vlagateljevi zahtevi za dodatno obrazložitev, ponovno preuči vlagateljevo ponudbo in jo oceni kot popolno ter mu povrne stroške postopka.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 17.5.2011, na podlagi 2. odstavka 16. člena ZRPJN, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika. Pri tem vlagatelj predlaga, da se revizijskemu zahtevku ugodi in naročniku naloži, da pripravi in vlagatelju posreduje obrazloženo obvestilo. Podrejeno pa, da mora naročnik razveljaviti sklep o zavrnitvi vseh ponudb in o ponudbah ponovno odločati ter mu povrniti stroške postopka.

Naročnik je po pozivu Državne revizijske komisije, z vlogo, z dne 7.6.2011, Državni revizijski komisiji odstopil celotno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje in revizije predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija je dne 23.6.2011, na podlagi 2. odstavka 20. člena ZRPJN, podaljšala rok za odločitev.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru pred meritorno presojo spora najprej preverila izpolnjevanje procesnih predpostavk, in sicer, ali so podani pogoji za odločanje o zahtevku za revizijo zaradi molka naročnika po 2. odstavku 16. člena ZRPJN.

Določba 2. odstavka 16. člena ZRPJN namreč vlagatelju daje možnost, da lahko v primeru, če v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel popolni zahtevek za revizijo vlagatelja, ne prejme odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.
V ta namen je Državna revizijska komisija vpogledala v spisovno dokumentacijo in na podlagi vpogleda ugotavila, da je vlagatelj dne 7.3.2011 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 8.3.2011, kar je razvidno iz datuma prejemne štampiljke naročnika na izvodu zahtevka za revizijo. Na naročnikov poziv je vlagatelj dne 14.3.2011 naročniku posredoval potrdilo o plačilu takse za revizijo iz 22. člena ZRPJN v višini 5.000,00 EUR, na podlagi česar je potrebno šteti, da je naročnik popolni zahtevek za revizijo prejel dne 15.3.2011. Naročnik je nato dne 21.3.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel. Vlagatelj je zoper takšno naročnikovo odločitev dne 28.3.2011 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, kateri je v nadaljevanju Državna revizijska komisija ugodila in naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo s sklepom št. 018-79/2011-7 razveljavila. Naročnik je odločitev Državne revizijske komisije prejel dne 22.4.2011, kakor je to razvidno iz naročnikove prejemne štempiljke in od navedenega dne je pričel teči rok za sprejem odločitve naročnika po 1. odstavku 16. člena ZRPJN, kajti naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je bila z odločitvijo Državne revizijske komisije razveljavljena, naročnik pa je moral o zahtevku za revizijo ponovno odločati.

Ker določbe ZRPJN vprašanj, povezanih s pravili o štetju rokov, ne urejajo, je potrebno na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP). V določilu 2. odstavka 111. člena ZPP je določeno, da če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. V 4. odstavku 111. člena ZPP pa je določeno, da če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika. Ob upoštevanju dejstva, da se je naročnik dne 22.4.2011 seznanil z odločitvijo Državne revizijske komisije o razveljavitvi njegove odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo, je 20-dnevni rok za prejem odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, skladno z 2. odstavkom 111. člena ZPP, začel teči naslednji dan po sporočitvi, torej 23.4.2011 in se je iztekel dne 12.5.2011. Iz spisovne dokumentacije v obravnavnem primeru ne izhaja, da bi naročnik sprejel odločitev o zahtevku za revizijo in jo posredoval vlagatelju do izteka dne 12.5.2011.

Ker je vlagatelj z vlogo, ki jo je posredoval Državni revizijski komisiji po pošti, priporočeno (AR), dne 17.5.2011, nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je potrebno zaključiti, da so izpolnjeni pogoji za odločanje o zahtevku za revizijo pred Državno revizijsko komisijo po 2. odstavku 16. člena ZRPJN, z upoštevanjem zakonske domneve iz 1. odstavka 16. člena ZRPJN, ki določa, da se v takšnem primeru šteje, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil.

V nadaljevanju Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik po izteku zakonskega roka za sprejem in posredovanje odločitve o zahtevku za revizijo vlagatelju, dne 17.5.2011, pod št. 430-0042/2009-45, izdal Sklep s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 7.3.2011, ugodil in "odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-0042/2009-32, z dne 15.2.2011" razveljavil ter vlagatelju priznal vračilo priglašenih stroškov v višini plačane takse. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklepu očitno pomotoma navedel, da razveljavlja odločitev o oddaji naročila z dne 15.2.2011. Iz obrazložitve naročnikovega sklepa št. 430-0042/2009-45, z dne 17.5.2011 in številke odločitve, gre namreč razbrati, da je naročnik razveljavil odločitev o oddaji naročila, sprejeto dne 14.2.2011, s čimer je naročnik vlagateljevemu revizijskemu zahtevku dejansko in v celoti ugodil. Vlagatelj je naročnikov sklep prejel dne 19.5.2011 in zoper slednjega ni vložil revizijskega zahtevka, zaradi česar je potrebno šteti, da je naročnikov sklep o razveljavitvi odločitve o izbiri postal pravnomočen in zavezujoč za naročnika in vlagatelja.

Upoštevaje dejstvo, da vlagatelj zoper naročnikovo odločitev z dne 17.5.2011, s katero je odločitev o oddaji javnega naročila razveljavil, revizijskega zahtevka ni vložil, Državna revizijska komisija ocenjuje, da med strankama tega revizijskega postopka ni več spora, saj je naročnik vlagateljevemu zahtevku že ugodil, s tem pa je vlagatelju odpadel pravni interes za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Kajti upoštevaje opredeljene meje revizijskega zahtevka tudi ob morebitnem nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, vlagatelju ne bi moglo biti "prisojeno" več ali nekaj drugega, kot mu je z odločitvijo o njegovem revizijskem zahtevku že "prisodil" naročnik..

Na podlagi ugotovljenega je Državna revizijska komisija odločila, da je potrebno vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 17.5.2011, zavreči.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 27.6.2011

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, Ljubljana,
- Občina Divača, Kolodvorska ulica 3 a, 6125 Divača,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.