018-085/2011 Zavod za šport Republike Slovenije Planica

Številka: 018-85/2011-31

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 in sprem.; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja Bloudkove velikanke s spremljevalnimi objekti v Planici" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj TELEG-M, d.o.o., Cesta v Pečale 36, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa Avbreht, Zajc in partnerji, odvetniška družba o.p., d.o.o., šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.6.2011

ODLOČILA

1. Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja Bloudkove velikanke s spremljevalnimi objekti v Planici", voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 2.3.2011, se ustavi.

2. Vlagatelj nosi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.1.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja Bloudkove velikanke s spremljevalnimi objekti v Planici". Javni razpis v postopku je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN611/2011 z dne 20.1.2011.

Dne 2.3.2011 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem je zahteval, da se v celoti razveljavi razpisna dokumentacija predmetnega postopka oddaje javnega naročila in vsa morebitna naročnikova dejanja v postopku oddaje javnega naročila po vložitvi revizijskega zahtevka. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Na naročnikov poziv je vlagatelj z vlogo z dne 7.3.2011 svoj revizijski zahtevek dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 22.3.2011, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 28.3.2011 naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 31.3.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Dne 15.4.2011 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil pripravljalno vlogo, v kateri je dodatno pojasnil svoja stališča v zadevi. Državna revizijska komisija je prejeto pripravljalno vlogo posredovala v vrednost naročniku.

Ob presoji revizijskih navedb vlagatelja ter naročnikovega odgovora na te je Državna revizijska komisija ugotovila, da je potrebno za meritorno presojo nekaterih dejstev, ki jih navajajo stranke, pridobiti izvedensko mnenje. Državna revizijska komisija je zato s Sklepom št. 018-85/2011-7 z dne 26.4.2011 za izdelavo izvedenskega mnenja določila Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: strokovna institucija). Vlagatelju je ob tem naložila založitev predujma za izvedbo dokaza z izvedenskim mnenjem.

Dne 3.5.2011 je Državna revizijska komisija prejela naročnikovo vlogo, s katero je ta zahteval čimprejšnjo odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku, in sicer "brez nepotrebnih zavlačevanj in imenovanj izvedencev".

Dne 4.5.2011 je vlagatelj Državni revizijski komisiji predložil dokazilo o plačanem predujmu za izvedbo dokaza z izvedenskim mnenjem.

Dne 14.6.2011 je Državna revizijska komisija s strani strokovne institucije prejela izdelano izvedensko mnenje.

Dne 21.6.2011 je Državna revizijska komisija s strani strokovne institucije prejela račun za izdelavo izvedenskega mnenja v višini, ki je enaka vplačanemu predujmu za izvedbo dokaza z izvedenskim mnenjem (3.000,00 EUR). Državna revizijska komisija priglašeno nagrado in stroške strokovne institucije oz. njenih strokovnjakov v celoti priznava.

Dne 20.6.2011 je Državna revizijska komisija s strani naročnika prejela elektronsko poštno sporočilo, v katerem ta navaja, da je s strani vlagatelja v zadevi prejel umik revizijskega zahtevka. Naročnik je sporočilu priložil elektronsko kopijo vlagateljevega dopisa z dne 16.6.2011, v katerem ga ta obvešča, da v zadevi vložen revizijski zahtevek umika.

Dne 21.6.2011 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo, s katero je ta Državno revizijsko komisijo tudi neposredno obvestil, da svoj revizijski zahtevek z dne 2.3.2011 umika.


ZRPJN v 4. alineji prvega odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi.
Ker je vlagatelj svoj revizijski zahtevek umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila, da se postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja Bloudkove velikanke s spremljevalnimi objekti v Planici", voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 2.3.2011, ustavi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Ker ZRPJN ne ureja vprašanja povrnitve stroškov v primeru umika zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija svojo odločitev o tem sprejela ob upoštevanju Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in sprem., v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja.

ZPP v 158. členu določa, da mora tožeča stranka, ki umakne tožbo, povrniti nasprotni stranki pravdne stroške, razen če jo je umaknila takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek.

Naročnik v revizijskem postopku stroškov ni priglasil, zato Državna revizijska komisija o teh ni odločala. Je pa Državna revizijska komisija, ob upoštevanju navedene pravne podlage, odločila, da vlagatelj nosi svoje stroške postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.6.2011Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, Ljubljana,
- Avbreht, Zajc in partnerji, odvetniška družba o.p., d.o.o., šestova ulica 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, Ljubljana.