018-163/2011 DARS, d.d.

Številka: 018-163/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, v zvezi s postopkom revizije postopka oddaje javnega naročila za "Obnovo voziščne konstrukcije na AC A1/0659 Gabrk - Divača od km 2,270 do km 2,878 in na A1/0660 Divača - Kozina od km 0,000 do km 6,420 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja", začetega na podlagi pritožbe, ki jo je vložila družba STRABAG AG Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Avstrija, in STRABAG AG podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana, ki ju po pooblastilu zastopa odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.6.2011

ODLOČILA

1. Pritožbi, z dne 7.6.2011, se ugodi in se razveljavi odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz naročnikovega sklepa št. 402-20/11-422/SS, z dne 1.6.2011.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o stroških v zvezi s postopkom pritožbe se pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Obnova voziščne konstrukcije na AC A1/0659 Gabrk - Divača od km 2,270 do km 2,878 in na A1/0660 Divača - Kozina od km 0,000 do km 6,420 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja" objavil dne 3.2.2011, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN1091/2011, s popravki pod objavami št. JN1456/2011 z dne 16.2.2011, št. JN1689/2011 z dne 22.2.2011, št. JN2261/2011 z dne 9.3.2011. Naročnik oddaja naročilo po odprtem postopku.

Naročnik je dne 20.4.2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 402-26/10-RPP/BP-422, s katero je odločil, da se predmetno javno naročilo ne odda iz razloga, ker v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila naročnik ni pridobil nobene popolne ponudbe. Iz naročnikove odločitve še izhaja, da bo izvedel ponovni postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Zoper naročnikovo odločitev je dne 3.5.2011 vlagatelj vložil revizijski zahtevek, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi in pri tem zatrjuje, da je njegova ponudba popolna. Vlagatelj navaja, da je skladno z naročnikovo zahtevo v svoji ponudbi dopolnil prilogo "C" z navedbo manjkajoče cene po enoti za Valjar Bomag BW 90, prilogo "D1" pa z navedbo manjkajoče cene po enoti mere za zaščitni trak, ni pa je dopolnil s ceno za kamion kiper MAN, ker tega naročnikova razpisna dokumentacija na pripravljenih obrazcih ne dopušča. Vlagatelj v nadaljevanju prav tako oporeka naročnikovi odločitvi v delu, kjer naročnik navaja, da se za predmetno javno naročilo izvede ponovni postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o ne oddaji naročila in o ponovnem postopku oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in da se mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 1.6.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da vlagatelj v revizijskem zahtevku ni izkazal potrdila, iz katerega bi bilo razvidno, da je bila ob vložitvi revizijskega zahtevka priglašena taksa 10.000,00 EUR tudi plačana, zato ga je skladno z določilom 5. odstavka 12. člena ZRPJN z dopisom, z dne 5.5.2011, pozval, da revizijski zahtevek dopolni s predložitvijo originalnega potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Naročnik v nadaljevanju zatrjuje, da je vlagatelj naročniku posredoval potrdilo o plačilu takse v zakonskem roku treh dni, šteto od prejema naročnikove zahteve za dopolnitev zahtevka. Iz predloženega potrdila po naročnikovih navedbah izhaja, da je vlagatelj takso plačal šele 18.5.2011, in sicer po prejemu naročnikovega poziva, da predloži dokazilo o plačilu priglašene takse in ne ob vložitvi zahtevka za revizijo, kot to določa 12. člen ZRPJN. Naročnik navaja, da je upoštevaje določilo 12. člena ZRPJN in dejstvo, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo, ki ga je vložil 4.5.2011, kot strošek revizijskega zahtevka priglasil tudi takso, vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 3.5.2011, potrebno zavreči kot nepopolnega. Naročnik meni, da vlagatelj po naročnikovem pozivu ni uspel izkazati, da je revizijski zahtevek ob vložitvi vseboval vse obligatorne sestavine, kot to zahteva določilo 12. člena ZRPJN, zato je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 7.6.2011 vložil pritožbo, v kateri ugovarja naročnikovi odločitvi o zavrženju revizijskega zahtevka. Vlagatelj se pri tem sklicuje na odločitve Državne revizijske komisije in pri tem navaja, da dejstvo, da je vlagatelj v stroškovnem delu zahtevka za revizijo priglasil zahtevo za povračilo takse, ne more vplivati na njegovo pravico, da dopolni revizijski zahtevek s potrdilom o plačani taksi, ki pa ga je naročnik prejel pravočasno. Poleg tega je naročnik po vlagateljevih navedbah v pozivu vlagatelju na dopolnitev revizijskega zahtevka s predložitvijo originalnega potrdila o vplačilu takse zapisal: "Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od prejema naročnikove zahteve za dopolnitev. Če v danem roku ne dopolni zahtevka, bo naročnik zahtevek za revizijo zavrgel s sklepom". Vlagatelj je sledil naročnikovemu pozivu in dopolnil svoj zahtevek za revizijo v skladu z naročnikovim pozivom tako, da je naročniku in Ministrstvu za finance poslal potrdilo o plačani taksi. Vlagatelj je mnenja, da je ravnal pravilno, ko je plačal takso šele po pozivu, saj je to v skladu z določilom 22. člena ZRPJN, na katerega se v pozivu sklicuje tudi naročnik. Preden naročnik ni prejel potrdila o plačilu takse, po vlagateljevih navedbah niti ni mogel vsebinsko obravnavati navedb v zahtevku za revizijo, saj ta ni bil popoln. Ko pa je prejel potrdilo o plačani taksi, je bila izpolnjena procesna predpostavka za meritorno odločanje, zato ni najti pravne podlage za zavrženje revizijskega zahtevka, kot je v obravnavani zadevi storil naročnik. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga naj se pritožbi ugodi in razveljavi naročnikov sklep o zavrženju revizijskega zahtevka ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 17.6.2011 Državni revizijski komisiji skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil vso relevantno dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje. Na poziv Državne revizijske komisije je naročnik dne 24.6.2011 Državni revizijski komisiji odstopil dodatno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija, skladno s 23. členom ZRPJN, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno, ali je vlagatelj s predložitvijo dokazila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN na dan 18.5.2011 (torej s predložitvijo dokazila o tem, da je vplačal takso šele po prejemu naročnikovega poziva za predložitev potrdila o vplačilu takse), zadostil zahtevi iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN, ki zahteva, da mora vlagatelj plačati takso ob vložitvi zahtevka za revizijo, kar naročnik razlaga tako, da bi moral vlagatelj takso vplačati že 3.5. 2011, ko je (dejansko) vložil zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 20.4.2011, v vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 3.5.2011, naročnikov poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo št. 402-11/11-RPP/SS-422 z dne 5.5.2011, vlagateljevo dopolnitev zahtevka s potrdilom o vplačilu takse z dne 18.5.2011. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3 alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN je sestavina zahtevka za revizijo (gl. 6. točko četrtega odstavka 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, mora pozvati vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo (peti odstavek 12. člena ZRPJN). Če vlagatelj ne dopolni zahtevka za revizijo pravočasno, ga naročnik zavrže s sklepom (peti odstavek 12. člena ZRPJN).

V obravnavanem primeru je iz naročnikovega sklepa z dne 1.6.2011 razvidno, da je naročnik ugotovil pomanjkljivost dokazila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, kar pomeni, da je ugotovil, da niso izpolnjene procesne (postopkovne) predpostavke za meritorno (vsebinsko) obravnavo zahtevka za revizijo in je na podlagi 5. odstavka 12. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Državna revizijska komisija pri presoji naročnikovega ravnanja vlagatelju pritrjuje, da je naročnikovo ravnanje napačno. Državna revizijska komisija se je o podobnih procesnih situacijah že večkrat opredelila (npr. v zadevi št. 018-227/2010, na katero se sklicuje tudi vlagatelj) in ocenila, da je skladno z ZRPJN plačilo takse mogoče tudi po pozivu naročnika in ne zgolj "ob vložitvi zahtevka za revizijo", ker bi (le ozka) jezikovna razlaga brez upoštevanja namenske razlage te zakonske določbe vodila k (med drugim) nedopustnemu omejevanju pravice ponudnikov do pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Državna revizijska komisija dodaja, da je zakonsko besedilo "ob vložitvi zahtevka za revizijo" treba razumeti v pomenu, da takse ne odmeri šele naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, ampak, da ZRPJN zahteva, da vlagatelj vplača takso pred naročnikovo odločitvijo o zahtevku za revizijo. Tako interpretacijo podpirata tako zahteva iz petega odstavka 12. člena ZRPJN, ki naročniku nalaga pozivanje vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo, kot tudi prvi odstavek 21. člena ZRPJN, ki tudi Državni revizijski komisiji nalaga, da pozove vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo, če tega ni storil že naročnik. Sicer pa bi naročnikova interpretacija vodila tudi do situacije, ko bi naročnik lahko zahtevek za revizijo zavrgel zaradi svojega neskladnega ravnanja, ker bi ponudnike napačno poučil o potrebni višini takse (prim. druga alinea prvega odstavka 79. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila v zvezi s pravnim varstvom med drugim navesti višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja), nato pa pričakoval, da bodo ponudniki vplačali takso, ki je višja od tiste, o kateri jih je poučil, ne da bi imeli možnosti dopolniti zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačilu pravilnega zneska takse.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija pritožbi, skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN, ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, kot izhaja iz naročnikovega sklepa, z dne 1.6.2011.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev, je skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

Vlagatelj je uveljavljal tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z vloženo pritožbo. Državna revizijska komisija je, ob upoštevanju 22. člena ZRPJN, ki povrnitev (vseh) stroškov, nastalih z revizijo, veže na odločitev o (ne)neutemeljenosti zahtevka za revizijo in ob smiselni uporabi 3. odstavka 165. člena ZPP, katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v revizijskem postopku, odločila, da se odločitev o stroških postopka v zvezi s pritožbo pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 24.6.2011


Predsednica senata:
Mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana,
- DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.