018-172/2011 Občina Kočevje

Številka: 018-172/2011-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednice senata mag. Maje Bilbija ter članic senata Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek šinko, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Stadion Kočevje s pripadajočimi objekti in napravami", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika GPI TEHNIKA, d.o.o., Dolenje Kamence 56, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska 26, Kočevje (v nadaljevanju: naročnik), dne 1. 7. 2011

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo v celoti zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika, se ne ugodi.

Obrazložitev

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila "Stadion Kočevje s pripadajočimi objekti in napravami" pri naročniku, z vlogo z dne 16. 6. 2011, vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila z dne 2. 6. 2011. Vlagatelj v vlogi, ki jo je posredoval tudi na Državno revizijsko komisijo, hkrati predlaga, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 11. člena ZRPJN). Predlog vlagatelj utemeljuje z navedbami, da bi se z nadaljevanjem postopka oddaje javnega naročila, v katerem je bil vlagatelj očitno oškodovan in v katerem je tudi edini kvalificiran za izvedbo javnega naročila, povzročanje gospodarske škode vlagatelju le še nadaljevalo.

Naročnik je dne 23. 6. 2011 podal mnenje k predlogu vlagatelja, v katerem opozarja, da je bil v postopku oddaje predmetnega javnega naročila že izdan sklep o oddaji naročila in do zaključka postopka manjka le še sklenitev pogodbe, kar pa po samem zakonu zaradi vloženega zahtevka za revizijo ni dovoljeno.

Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga vlagatelja in mnenja naročnika odločila, da se predlogu vlagatelja za sprejem sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN ne ugodi.
Iz določbe prvega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da ZRPJN kot osnovno pravilo določa nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, vendar pa je pri tem prepovedana sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila (drugi odstavek 11. člena ZRPJN). Temeljno pravilo ZRPJN je, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega naročila oziroma zadrži le sklenitev pogodbe o oddaji naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila (aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila) pridržana za primer, ko se naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo sam odloči, da bo zadržal nadaljnje aktivnosti (tretji odstavek 11. člena ZRPJN), oziroma za primer, ko vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila (četrti odstavek 11. člena ZRPJN).

V obravnavanem primeru je vlagatelj postavil predlog za sprejem sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN. Vendar pa, glede na fazo postopka oddaje konkretnega javnega naročila in glede na čas, v katerem vlagatelj predlaga sprejem sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi z ugoditvijo predlogu vlagatelj lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila pa je vlagatelj že (samodejno) dosegel z vložitvijo zahtevka za revizijo (drugi odstavek 11. člena ZRPJN). Vlagateljev položaj v obravnavanem primeru torej varuje že ZRPJN, zaradi česar intervencija Državne revizijske komisije v smislu, da sprejme sklep po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN, načeloma ne bi bila niti potrebna. Ne glede na navedeno pa je potrebno ugotoviti, da vlagatelj predloga ni obrazložil in utemeljil v smislu določb četrtega odstavka 11. člena ZRPJN, saj, razen pavšalnih navedb, ne konkretizira in ne dokazuje, v čem in kako naj bi bil oškodovan (s čim se mu naj bi povzročala gospodarska škoda), kolikor bi naročnik "nadaljeval" z aktivnostmi (in konkretno katerimi) v postopku javnega naročanja.

Državna revizijska komisija poleg navedenega, iz obvestila naročnika Državni revizijski komisiji z dne 27. 6. 2011, še ugotavlja, da je vlagatelj naročniku z vlogo z dne 24. 6. 2011 podal izjavo, da prekinja pritožbeni postopek na Državni revizijski komisiji, na podlagi česar je naročnik dne 26. 6. 2011 izdal sklep o ustavitvi predmetnega postopka revizije. Ker pa navedeni sklep v trenutku odločanja o predlogu vlagatelja za zadržanje aktivnosti naročnika še ni postal pravnomočen, ga Državna revizijska komisija pri svoji odločitvi ni mogla upoštevati.

Državna revizijska komisija je na podlagi ugotovljenega odločila, da se vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo v celoti zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika, ne ugodi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 1. 7. 2011

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska 26, Kočevje
- GPI TEHNIKA, d.o.o., Dolenje Kamence 56, Novo mesto
- OBNOVA KOČEVJE, d.o.o., Trg sv. Jerneja 4, Kočevje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana