018-144/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Uprava RS za pomorstvo

Številka: 018-144/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje naročila za poglabljanje vplovitvenega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču po pritožbi, ki jo je vložil vlagatelj Godina, d. o. o., OIC Hrpelje 22, Kozina, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo z promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper (v nadaljevanju: naročnik), 8. 6. 2011

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev, da zavrže "zahtevek za revizijo istega vlagatelja, ki ga naročnik šteje kot pripravljalno vlogo k zahtevku za revizijo in jo je prejel dne 11.5.2011", kot izhaja iz sklepa št. 430-3/2011/48 z dne 16. 5. 2011.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo z dne 10. 5. 2011, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o stroških se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 16. 2. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN1448/2011, in 23. 2. 2011 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2011/S 37-060163) z "Odločitvijo o oddaji javnega naročila" št. 430-3/2011/33 z dne 21. 4. 2011 sodelujoče ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo skupnih ponudnikov Cooperativa San Martino, SocietĂ  Cooperativa, Via Galvani 12, Marghera (VE), Italija in Rossi Renzo Costruzioni S.r.l., Via E. Mattei 1/c, Marcon (VE), Italija (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je odločitev vlagatelju vročil 22. 4. 2011 (razvidno iz vročilnice).

Vlagatelj je, brez pooblaščenca, 26. 4. 2011 priporočeno po pošti naročniku poslal zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in vpogled (vloga z dne 26. 4. 2011). Vlagatelj je zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila vložil znotraj roka iz tretjega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik je navedeno vlagateljevo vlogo prejel 28. 4. 2011 (razvidno iz prejemne štampiljke).

Naročnik je 3. 5. 2011 (znotraj roka iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2) vlagatelju poslal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (dokument št. 430-3/2011/37 z dne 3. 5. 2011 in mu jo vročil 4. 5. 2011 (razvidno iz vročilnice).

Naročnik je z dopisom št. 430-3/2011/39 z dne 3. 5. 2011 določil, da bo vpogled 5. 5. 2011 ob 10. uri.

Vlagatelj je, brez pooblaščenca, 3. 5. 2011 (znotraj roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN) priporočeno po pošti vložil zahtevek za revizijo z dne 3. 5. 2011 in primarno predlagal, da se mu dovoli vpogled in da lahko vloži pripravljalno vlogo, podredno pa je predlagal, da se razveljavijo odločitev o oddaji javnega naročila in "morebitne vse kasnejše odločitve v postopku javnega naročila". Naročnik je ta zahtevek za revizijo prejel 4. 5. 2011 (razvidno iz prejemne štampiljke).

Vlagatelj je, brez pooblaščenca, 4. 5. 2011 pri naročniku vložil "Vlogo v postopku revizije" z dne 4. 5. 2011, v kateri navaja, da je po preteku 10-dnevnega roka, in sicer 4. 5. 2011 prejel odločitev o vpogledu. Vlagatelj še navaja, da je znotraj 10-dnevnega roka vložil zahtevek za revizijo, zato poziva naročnika, da najprej odloči o zahtevku za revizijo in določi nov rok za vpogled, podrejeno pa sporoča, da bo v primeru, da bo naročnik vpogled določil 6. 5. 2011 ob 8. uri primarni pravovarstveni predlog umaknil.

Naročnik je z dopisom št. 430-3/2011/43 z dne 4. 5. 2011 vlagatelju sporočil, da bo glede na "Vlogo v postopku revizije" z dne 4. 5. 2011 vpogled 6. 5. 2011, ob 8. uri.

Naročnik je izvedel vpogled 6. 5. 2011, o čemer je sestavil uradni zaznamek. Na vpogledu sta bila prisotna tudi predstavnika vlagateljevega pooblaščenca.

Naročnik je na vpogledu vlagateljevemu pooblaščencu vročil poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo št. 430-3/2011/46 z dne 6. 5. 2011, in sicer je zahteval, da vlagatelj predloži potrdilo o vplačilu takse.

Vlagatelj je, po pooblaščencu, 10. 5. 2011 (znotraj roka za vložitev zahtevka za revizijo po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila; tretji odstavek 79. člena ZJN-2 v povezavi s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN) priporočeno po pošti vložil zahtevek za revizijo z dne 10. 5. 2011 in predlagal, da se razveljavijo odločitev o oddaji naročila, dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila in vsa nadaljnja ravnanja v tem postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik je s sklepom št. 430-3/2011/48 z dne 16. 5. 2011 odločil, da "zahtevek za revizijo vlagatelja â??, ki ga je naročnik prejel dne 4.5.2011 in zahtevek za revizijo istega vlagatelja, ki ga naročnik šteje kot pripravljalno vlogo k zahtevku za revizijo in jo je prejel dne 11.5.2011" zavrže. Naročnik navaja, da je zahtevek za revizijo z dne 10. 5. 2011 obravnaval kot pripravljalno vlogo, saj po prejemu odločitve o oddaji naročila ni podlage, da vlagatelj vloži dva zahtevka za revizijo, če o prvem zahtevku za revizijo še ni bilo pravnomočno odločeno. Naročnik se sklicuje na stališče v sklepu v zadevi št. 018-330/2010. Naročnik pojasnjuje, da ima vlagatelj možnost znotraj 10-dnevnega roka po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila vlagati pripravljalne vloge, s katerimi lahko razpolaga z zahtevkom za revizijo. Naročnik še pojasnjuje, da je na vpogledu pooblaščencu vročil poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo, vendar do poteka roka za dopolnitev zahtevka za revizijo in niti kasneje dopolnitve ni prejel.

Vlagatelj je 19. 5. 2011 vložil pritožbo z dne 18. 5. 2011 in izpodbija sklep št. 430-3/2011/48 z dne 16. 5. 2011 v delu, kjer je naročnik odločil, da zavrže "zahtevek za revizijo istega vlagatelja, ki ga naročnik šteje kot pripravljalno vlogo k zahtevku za revizijo in jo je prejel dne 11.5.2011". Vlagatelj izpostavlja, da je naročnik zahtevek za revizijo z dne 10. 5. 2011 samovoljno štel za pripravljalno vlogo, kar pa ta ni. Vlagatelj obsežno utemeljuje, da v tem primeru ne gre niti za litispendenco, navaja, da je zahtevek za revizijo tudi pravočasen, ob tem pa še pojasnjuje, da je treba upoštevati, da se v primeru neplačila takse šteje, da je vloga umaknjena in da jo je mogoče ponovno vložiti.

Naročnik je Državni revizijski komisiji na njen poziv št. 018-144/2011-2 z dne 25. 5. 2011, kot prilogo k dopisu št. 430-3/2011/57 z dne 27. 5. 2011, odstopil dokumentacijo.

Po prejemu in pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, in ZRPJN, ne določata drugače.

Skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila. To določbo je treba upoštevati tudi v povezavi s pravilom iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2, ki določa, da od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja. To pravilo pa pomeni, da lahko vlagatelj v roku 10 dni od prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila vloži zahtevek za revizijo. Pravno varstvo po ZRPJN se namreč uveljavlja z vložitvijo zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 3. 5. 2011, in sicer znotraj roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN. Vlagatelj je nato vložil še zahtevek za revizijo z dne 10. 5. 2011, in sicer po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, pri čemer ga je vložil znotraj roka iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN. Vendar je naročnik zahtevek za revizijo z dne 10. 5. 2011 štel za pripravljalno vlogo. V zvezi s slednjim naročnikovim stališčem Državna revizijska komisija meni, da bi se vprašanje litispendence (189. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spr.) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), ki ga je naročnik navedel v sklepu št. 430-3/2011/48 z dne 16. 5. 2011, sploh ne moglo vzpostaviti, ker bi ne bilo dveh zahtevkov za revizijo in ne bi mogli trditi, da je vlagatelj dvakrat uveljavljal pravno varstvo z enako vsebino. Ne glede na navedeno pa je razvidno, da je naročnik v sklepu št. 430-3/2011/48 z dne 16. 5. 2011 oba zahtevka za revizijo (ne glede na to, kako ju je štel) zavrgel.

Vlagatelj je v pritožbi predlagal razveljavitev le dela odločitve, kot izhaja iz izreka sklepa št. 430-3/2011/48 z dne 16. 5. 2011, saj ni zahteval, da se razveljavi tudi odločitev, da naročnik zavrže zahtevek tudi za revizijo z dne 3. 5. 2011. Zato Državna revizijska komisija tudi ni odločala o dopustnosti zavrženja zahtevka za revizijo z dne 3. 5. 2011.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bistvo spora med strankama v tem, ali je naročnik upravičeno zavrgel zahtevek za revizijo z dne 10. 5. 2011. Vlagatelj temu obsežno oporeka.

Državna revizijska komisija se pridružuje vlagateljevemu stališču, da je vloga z dne 10. 5. 2011 zahtevek za revizijo, in zavrača naročnikovo stališče, da predstavlja "le" pripravljalno vlogo. Če bi ta vloga imela odpravljive pomanjkljivosti, bi naročnika zavezovalo ravnanje po petem odstavku 12. člena ZRPJN. Vendar naročnik do ugotavljanja pomanjkljivosti, ki bi jih bilo mogoče odpravljati po petem odstavku 12. člena ZRPJN, ni prišel, ker je štel, da je zahtevek za revizijo z dne 10. 5. 2011 le pripravljalna vloga k zahtevku za revizijo z dne 3. 5. 2011. Slednji zahtevek za revizijo pa je naročnik zavrgel, ker vlagatelj ni predložil potrdila o vplačilu takse, na katerega je bil pozvan s pozivom št. 430-3/2011/46 z dne 6. 5. 2011.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je obravnavana zadeva glede na vsa ravnanja v postopku specifična in ni primerljiva z zadevo št. 018-330/2010, na katero se sklicuje naročnik. V obravnavani zadevi namreč ni mogoče spregledati, da je vlagatelj vlagal vloge znotraj zakonskih rokov zoper naročnikova ravnanja ter na podlagi institutov, ki jih določata ZJN-2 in ZRPJN. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 10. 5. 2011 po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, kar je glede na tretji odstavek 79. člena ZRPJN, v povezavi s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN, mogoče.

Državna revizijska komisija se z vlagateljem tudi strinja, da zahtevka (postavljena v zahtevku za revizijo z dne 3. 5. 2011 in zahtevku za revizijo z dne 10. 5. 2011) nista identična.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 10. 5. 2011 znotraj roka za vložitev zahtevka za revizijo po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (tretji odstavek 79. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN) in zoper naročnikova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo z dne 10. 5. 2011 zato ni nedopusten, je pa pomanjkljiv zaradi odsotnosti sestavine iz 6. točke četrtega odstavka 12. člena ZRPJN. Na sanacijo take pomanjkljivosti pa bi moral naročnik vlagatelja pozvati skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN. šele vlagateljeva pasivnost ali nepravilna dopolnitev bi bila podlaga za zavrženje zahtevka za revizijo z dne 10. 5. 2011.

Ker je vlagatelj po oceni Državne revizijske komisije uspel izkazati, da je zahtevek za revizijo z dne 10. 5. 2011 v okoliščinah tega primera dopusten, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je ta zahtevek za revizijo zavrgel, zato je pritožbi, skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena, ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev, da zavrže "zahtevek za revizijo istega vlagatelja, ki ga naročnik šteje kot pripravljalno vlogo k zahtevku za revizijo in jo je prejel dne 11.5.2011", kot izhaja iz sklepa št. 430-3/2011/48 z dne 16. 5. 2011.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 10. 5. 2011, je skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker postopek revizije še ni zaključen, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se odločitev o povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 8. 6. 2011

Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo z promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana,
- Cooperativa San Martino, SocietĂ  Cooperativa, Via Galvani 12, 30175 Marghera (VE), Italija,
- Rossi Renzo Costruzioni S.r.l., Via E. Mattei 1/c, 30020 Marcon (VE), Italija,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.