018-143/2011 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca

Številka: 018-143/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in sprem., v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "MP - sanitetni material (ANL01D)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Paul Hartmann Adriatic, d.o.o., Letališka cesta 3c, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Goran Kanalec, štefanova ulica 5/V, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.6.2011

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 28.4.2011 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "MP - sanitetni material (ANL01D)", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji" št. 200-1/2011-66 z dne 18.4.2011.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.960,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po poteku tega roka do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.1.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "MP - sanitetni material (ANL01D)". Javno naročilo naročnik oddaja po odprtem postopku ter s sklenitvijo okvirnega sporazuma. Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN978/2011 z dne 1.2.2011, ter v Uradnem listu EU, in sicer pod objavo št. 2011/S 25-040075 z dne 5.2.2011.

Dne 18.4.2011 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji" št. 200-1/2011-66, iz katerega izhaja njegova ugotovitev o popolnosti ponudb SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana, IRIS, d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana, MEDITRADE, d.o.o., Središka ulica 21, Ljubljana, KASTOR MEDICAL DENTAL, d.o.o., Vošnjakova ulica 6, Ljubljana, LABOHEM, d.o.o., Kettejeva 16, Domžale, PRO-GEM, d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana, MARK MEDICAL, d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana ter GOPHARM, d.o.o., Cesta 25. junija 1D, Nova Gorica. Iz dokumenta izhaja tudi naročnikova odločitev o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe (in še ponudb nekaterih drugih ponudnikov) zaradi nepopolnosti. S tem v zvezi naročnik navaja, da vlagatelj v svoji ponudbi ni predložil zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe temveč neustrezno finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Z vlogo z dne 28.4.2011 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem izraža prepričanje, da je bila njegova ponudba izločena neupravičeno. Vlagatelj s tem v zvezi izpostavlja, da iz zapisnika o odpiranju ponudb izhaja, da je vlagatelj predložil zahtevano finančno zavarovanje, v odločitvi o oddaji javnega naročila pa naročnik nasprotno vlagatelju očita njegovo nepredložitev. Vlagatelj dalje navaja naročnikove zahteve glede finančnih zavarovanj, pri čemer pojasnjuje, da je v ponudbi predložil tri bianco menice, s čemer je izpolnil vse naročnikove zahteve. Ker naročnik ni zahteval drugih zavarovanj, ne more biti dvoma, da so podpisane menice, ki jih je v svoji ponudbi predložil vlagatelj, namenjene zavarovanju resnosti ponudbe. Vlagatelj dalje izpostavlja, da je zgolj menica finančno zavarovanje, menična izjava pa ne, zato slednja tudi ne more vplivati na pravilnost finančnega zavarovanja. Vlagatelj se sklicuje tudi na prakso Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. S to v zvezi navaja, da je bistvena sestavina posla v predmetni zadevi razpisna dokumentacija, ki tudi natančno opredeljuje vse pogoje za unovčenje menice. Vlagatelj meni, da je s tem, ko je naročniku izročil tri podpisane bianco menice, izpolnil vse zahteve v zvezi s finančnim zavarovanjem, obseg pooblastila za izpolnitev menične izjave pa je tako ali tako razviden že iz razpisne dokumentacije. Naročniku je vlagatelj, skladno s prakso Vrhovnega sodišča, dal konkludentno pooblastilo za unovčenje bianco menice oz. bianco menic. Kakršnikoli eventualni očitki o pomanjkljivi menični izjavi so torej brezpredmetni, enako kot so zmotni očitki o tem, da je vlagatelj predložil napačne bianco menice - razpisna dokumentacija nobenih drugih menic ni zahtevala. Vlagatelj dalje meni, da je zaključek naročnika, da je potrebno vlagateljevo ponudbo izločiti kot nepopolno, najmanj preuranjen. Pri predloženih finančnih zavarovanjih namreč ni nikakršnih pomanjkljivosti, če je naročnik dvomil v pravilnost menične izjave, pa bi moral takšen dvom obravnavati kot formalno nepopolnost vlagateljeve ponudbe (vlagatelj je sicer prepričan, da gre kvečjemu za nebistveno pomanjkljivost). Pri ponudbeni in pogodbeni vrednosti gre za identično vrednost, zato kakršnegakoli dvoma glede vrednosti, navedene na menični izjavi, ne more biti. V primeru obravnave navedene pomanjkljivosti po 78. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) pa bi moral naročnik ugotoviti, da gre za dejstvo, ki ga lahko sam preveri in da torej ne gre za formalno pomanjkljivost ponudbe - ponudbena in pogodbena vrednost sta po vlagateljevem mnenju namreč identični in tako zamenljiva pojma. V kolikor je imel naročnik glede navedenega kakršenkoli dvom, pa bi moral vlagatelja pozvati na odpravo formalne nepopolnosti ponudbe v skladu z 78. členom ZJN-2. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila razveljavi in da se mu povrnejo stroški, nastali z revizijo. Podredno vlagatelj predlaga, da se razveljavi celoten postopek oddaje javnega naročila in da se mu povrnejo stroški, nastali z revizijo.

Na naročnikov poziv je vlagatelj svoj revizijski zahtevek z vlogo z dne 6.5.2011 dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 9.5.2011, s katerim je tega v celoti zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev bianco menice, ki po vsebini ne sledi zahtevam naročnika iz točke 6.3. Navodil za izdelavo ponudbe. Vlagatelj je namreč v ponudbi predložil menično izjavo brez navedbe javnega razpisa, na katerega glasi menična izjava, naročnika, kateremu se pooblastilo na izpolnitev bianco menice izdaja, in brez višine vrednosti predmeta pogodbe. Naročnik je ob pregledu popolnosti ponudb ugotovil, da menična izjava ne izpolnjuje njegovih zahtev in da po vsebini kvečjemu predstavlja del finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zato je v odločitvi zapisal, da vlagatelj ni predložil zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe temveč neustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vlagateljevo sklicevanje na zapisnik o odpiranju ponudb je po naročnikovem mnenju neprimerno, saj javno odpiranje ni namenjeno preverjanju popolnosti ponudb temveč popisu v ponudbi predloženih listin. Dejstvu, da naj bi vlagatelj v ponudbi predložil menično izjavo z vsebino, ki ne sledi naročnikovim zahtevam, sledeč naročniku ne oporeka nihče. Naročnik dalje izpostavlja, da ne držijo vlagateljeve navedbe o identičnosti ponudbene in pogodbene vrednosti. Kot priznava tudi sam vlagatelj, je naročnik v postopku kot merilo izbora predpisal najnižjo ceno posameznega razpisanega medicinskega pripomočka. Ob simulaciji izbora vlagatelj ne bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik pri vseh ponujenih medicinskih pripomočkih. Naročnik kot slednje izpostavlja, da je v razpisni dokumentaciji jasno zapisal, da nepredložitve dokumentacije, tudi zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ne bo štel za formalno pomanjkljivost ponudbe. V primeru, če bi vlagatelja pozval k odpravi pomanjkljivosti, bi naročnik tako ravnal v nasprotju z določili lastne razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12.5.2011 naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je podal tudi pripravljalno vlogo, v kateri je dodatno pojasnil svoja stališča v zadevi.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 16.5.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v Navodilih za izdelavo ponudbe, pod točko 6.3. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, določil:

"Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe ali tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje v višini 10% ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
- če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne podpiše pogodbe;
- če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo posla;
- če se izbrani ponudnik v osmih dneh ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudbe."

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je ta v njej v zvezi z navedeno zahtevo predložil tri podpisane in žigosane bianco menice, tri (po vsebini enake) neizpolnjene dokumente "MENIČNA IZJAVA (pooblastilo za izpolnitev bianco menice)" ter en izpolnjen dokument "MENIČNA IZJAVA (pooblastilo za izpolnitev bianco menice)". Z vpogledom v slednji dokument gre ugotoviti, da je na njem (med drugim) navedena oznaka predmetnega javnega naročila, naziv naročnika predmetnega javnega naročila ter zapis, da vlagatelj naročnika pooblašča, da "izpolni bianco menico do višine 10% od vrednosti predmeta ponudbe kot tudi, da izpolni potrebne sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni in menico uporabi za poplačilo v primeru neizpolnjevanja pogojev".

Kot že pojasnjeno, naročnik v odločitvi o oddaji predmetnega javnega naročila navaja, da naj vlagatelj v svoji ponudbi ne bi predložil ustreznega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Iz naročnikove odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku (Sklep z dne 9.5.2011) gre razbrati, da je naročnik v vlagateljevi ponudbi predloženo menično izjavo označil kot neustrezno iz razloga, ker naj na tej ne bi bila podana navedba javnega razpisa, na katerega glasi menična izjava, naročnika, kateremu se pooblastilo na izpolnitev bianco menice izdaja, in višina vrednosti predmeta.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedeni naročnikovi argumenti sicer veljajo za tri (po vsebini enake) neizpolnjene dokumente "MENIČNA IZJAVA (pooblastilo za izpolnitev bianco menice)", ki jih je vlagatelj predložil v svoji ponudbi, ne pa tudi za že omenjen četrti dokument "MENIČNA IZJAVA (pooblastilo za izpolnitev bianco menice)", ki je bil (sledeč spisovni dokumentaciji, kot je bila odstopljena Državni revizijski komisiji) ravno tako predložen v okviru vlagateljeve ponudbe, ki izkazuje vsebino, kot je bila predstavljena zgoraj, in v zvezi s katerim pomanjkljivosti, kot jih ugotavlja naročnik, niso podane.

Ker naročnik pri presoji popolnosti vlagateljeve ponudbe omenjenega dokumenta tako očitno ni upošteval, brez presoje tega dokumenta pa ugotovitve o (ne)popolnosti vlagateljeve ponudbe ni mogoče sprejeti, je naročnikova odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe neskladna z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.

Ker že zgornja ugotovitev narekuje razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, Državna revizijska komisija revizijskih navedb, ki se nanašajo na zatrjevano popolnost vlagateljeve ponudbe kljub morebitnim pomanjkljivostim predložene menične izjave, ni obravnavala; obravnava teh navedb namreč na vlagateljev položaj v postopku ne bi mogla v ničemer vplivati.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 28.4.2011 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "MP - sanitetni material (ANL01D)", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji" št. 200-1/2011-66 z dne 18.4.2011.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo, in sicer v višini takse za revizijski postopek (5.000,00 EUR) ter v višini 1.400,00 EUR, povečano za 20% DDV, za zastopanje v revizijskem postopku.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008), kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 960,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.960,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po poteku tega roka do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 22.6.2011

Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.,
Predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici,
- Odvetniška pisarna Goran Kanalec, štefanova ulica 5/V, Ljubljana,
- SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana,
- IRIS, d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana,
- MEDITRADE, d.o.o., Središka ulica 21, Ljubljana,
- KASTOR MEDICAL DENTAL, d.o.o., Vošnjakova ulica 6, Ljubljana,
- LABOHEM, d.o.o., Kettejeva 16, Domžale,
- PRO-GEM, d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana,
- MARK MEDICAL, d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana,
- GOPHARM, d.o.o., Cesta 25. junija 1D, Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.