018-139/2011 Univerzitetni klinični center Ljubljana,

Številka: 018-139/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, Sonje Drozdek šinko in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup pisarniškega materiala" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba DZS, založništvo in trgovina, d.d., ki jo na podlagi pooblastila zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Univerzitetni Klinični Center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.6.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 8.4.2011, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Nakup pisarniškega materiala" dne 14.1.2011 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN427/2011. Naročnik naročilo oddaja po odprtem postopku.
Naročnik je dne 24.3.2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je za sklop 3- Tonerji in barve izbral družbo PAVLIN d.o.o., Grič 9, Ljubljana kot najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 8.4.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi o izbiri in zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik na CD, ki ga je bilo potrebno priložiti k ponudbi, pri zaporedni številki 115 TONERJI ZA FAX PANASONIC KXFP 363 ni podal cene za ta artikel, kot je bilo to zahtevano v razpisni dokumentaciji. Odsotnost vpisa cen artikla po vlagateljevih navedbah pomeni takšno nepopolnost ponudbe, ki je v postopku dopolnjevanja ponudb ni mogoče več odpraviti, zaradi česar je takšna ponudba nepopolna. V nadaljevanju vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi zaradi odsotnosti izjave glede skladnosti z ISO19752, ISO19798, ISO24711 in 24712, ter da je naročnik ravnal nepravilno, ko je na podlagi 78. člena ZJN-2 dopustil konvalidacijo nepopolne ponudbe v popolno. Pri tem vlagatelj opozarja, da tudi iz dopolnitve izbrane ponudbe izhaja, da je izbrani ponudnik predložil Certifikat podjetja Swiso GmbH, iz katerega izhaja, da se podjetju TRS Swiss Production DOO podeljuje certifikat ISO 19752/19798, medtem ko je naročnik povsem spregledal, da je izbrani ponudnik v ponudbi nastopal s tonerji znamke HQP, glede katerih pa izbrani ponudnik zahtevanih dokazil o certifikatih, kljub pozivu k dopolnitvi, ni predložil. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na sklop 3 in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 6.5.2011 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik pravilno izpolnil celotni obrazec 5 - predračun ter obrazec 4 - ponudba. Iz priloženega tiskanega izpisa obrazca je po naročnikovih navedbah razvidno, da je izbrani ponudnik ponudil vse zahtevane artikle v 3. sklopu, na podlagi česar se ne strinja z vlagateljevim zatrjevanjem, da izbrani ponudnik ni ponudil 115. postavke. Poleg tega je imel vlagatelj na vpogledu možnost preveriti print in izpolnjen predložen obrazec predračuna, kjer so bile vse postavke pravilno vpisane. Naročnik pojasnjuje, da v primeru, da v 3. sklopu niso ponujeni vsi artikli, bi tudi cena, ki jo je naročnik podal na odpiranju ponudb, morala biti drugačna -posledično manjša za manjkajoči znesek, kar pa po naročnikovih navedbah ne drži. Glede vlagateljevih navedb o nepredložitvi izjave, pa naročnik pojasnjuje, da nepriložena izjava ne pomeni kršitve v smislu izločitve ponudbe iz ocenjevanja, saj je komisija naročnika, še pred izborom, ponudnika pozvala, da predloži zahtevane certifikate za ponujene artikle v sklopu 3. Že iz predložene ponudbe je naročnik lahko vsaj delno razbral, da izbrani ponudnik ponuja artikle, za katere ima ustrezne certifikate. Naročnik meni, da ni kršil 78. člen ZJN-2, saj je šlo za formalno in ne vsebinsko nepopolnost. Po naročnikovem mnenju bi o nepravilnosti govorili le v primeru, da bi komisija naročnika ponudnika izbrala brez izjave oz. predložitve ustreznih certifikatov, kar pa ni storila. Poleg tega je naročnik že v strokovnih zahtevah navedel, da bodo morali ponudniki naknadno priložiti zahtevane certifikate, pri čemer je naročnik mislil le za tiste artikle, ki niso originalni. Kar po naročnikovih trditvah pomeni, da v kolikor ponudnik ponuja originalne tonerje in ne kompatibilnih, certifikatov ni potrebno priložiti. Izbrani ponudnik je po naročnikovih navedbah dopolnil svojo ponudbo in priložil zahtevane certifikate za kompatibilne tonerje, za ponujane originale pa navedel, da so originalni, s čimer je po naročnikovem prepričanju izpolnil vse naročnikove zahteve. Glede vlagateljevih navedb, da je naročnik spregledal, da izbrani ponudnik ponuja tudi tonerje znamke HQP in da ni predložil izjave oz. certifikatov, naročnik odgovarja, da vlagateljeve navedbe ne držijo, saj je iz obrazca predračuna jasno razvidno, katere artikle izbrani ponudnik ponuja. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 13.5.2011, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 17.5.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 17.5.2011, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo vlagatelja skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je na podlagi 2. odstavka 20. člena ZRPJN sprejela sklep o podaljšanju roka za odločitev.

Državna revizijska je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja pri izbiri izbranega ponudnika kot najugodnejšega ponudnika.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v Končni zapisnik o izboru najugodnejšega ponudnika, z dne 24.3.2011, v Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 24.3.2011, v ponudbo izbranega ponudnika, naročnikov dopis na Dopolnitev ponudbe za Nakup pisarniškega materiala z dne 14.3.2011, vlagateljeva dopolnitev ponudbe z dne 18.3.2011. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega (19. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija najprej presojala vlagateljeve ugovore, da izbrani ponudnik pri zaporedni številki 115 TONER ZA FAX PANASONIC KXFP 363 ni podal cene za artikel. Državna revizijska komisija pri tem ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v okviru pogojev za priznanje sposobnosti med drugim določil, da mora biti v ponudbi priložena izpolnjena tabela Obrazca 5 - predračun (potrjen izpis in izpolnjena disketa/ CD), kot dokaz, da ponudnik v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve, določene v razpisni dokumentaciji. Prav tako je naročnik v okviru Navodil za izpolnjevanje obrazca 5 - predračun določil, da v primeru, da se bodo podatki na priloženem računalniškem izpisu razlikovali od podatkov na disketi/CD-ju, bo naročnik upošteval podatke na priloženem računalniškem izpisu.
Pri presoji predmetnega spora je Državna revizijska komisija vpogledala v računalniški izpis Obrazca 5 ponudbe izbranega ponudnika in v izpis omenjenega Obrazca na CD in ugotovila, da je izbrani ponudnik pri spornem artiklu pod zaporedno št. 115 TONER ZA FAX PANASONIC KXFP 363 na računalniškem izpisu določil ceno artikla, in sicer 32,4 EUR z DDV, medtem ko gre vlagatelju pritrditi, da na CD cena omenjenega artikla ni določena. Kljub temu Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru naročniku pritrjuje, da na podlagi slednjega še ni mogoče zaključiti, da izbrani ponudnik artikla pod zaporedno št. 115 ne ponuja. Namreč iz računalniškega izpisa obrazca 5 jasno izhaja, da izbrani ponudnik pod zaporedno št. 115 sporni artikel ponuja po ceni 27,00 EUR brez DDV in 32,4 EUR z DDV, očitno pa je izbrani ponudnik pozabil omenjeni podatek vnesti tudi v Excelovo razpredelnico na CD. Na drugi strani pa razpisna dokumentacija takšne situacije ureja na način, da v primeru, da se bodo podatki na priloženem računalniškem izpisu razlikovali od podatkov na disketi/CD-ju, bo naročnik upošteval podatke na priloženem računalniškem izpisu, kar je naročnik v obravnavanem tudi storil. Poleg tega iz računalniškega izpiska oz. izpolnjenega obrazca predračuna izhaja, da skupna ponujena vrednost ponudbe izbranega ponudnika, v katero je všteta tudi cena spornega artikla, za sklop 3 znaša 285.518,058 EUR, in jo je izbrani ponudnik upošteval in navedel tudi v Obrazcu 4, kamor so morali ponudniki vpisati skupno ponudbeno vrednost. Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljeve ugovore, da izbrani ponudnik ni ponudil cene artikla pod zaporedno št. 115, zavrnila.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve očitke, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker izbrani ponudnik ni predložil izjave, da so vsi ponujeni artikli v 3. sklopu v skladu z ISO19752, ISO19798, ISO24711 in 24712. Naročnik je v okviru splošnih strokovnih zahtev za 3. sklop: MATERIAL ZA TISKANJE: BARVE IN TONERJI v razpisni dokumentaciji določil, da mora ponudnik predložiti Izjavo, da so vsi ponujeni artikli v 3. sklopu v skladu z ISO19752, ISO19798, ISO24711 in 24712. Pri tem je med strankama nesporno, da izbrani ponudnik takšne izjave ni predložil in da je naročnik na podlagi 78. člena ZJN-2 izbranega ponudnika pozval na dopolnitev, sporno pa je, ali je takšno pozivanje na dopolnitev v okviru določbe 78. člena ZJN-2 sploh dopustno. Določba 78. člena ZJN-2 določa, da v kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe (1. odstavek 78. člena ZJN-2). Ponudnik ne sme spreminjati: svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. V obravnavanem primeru Izjava, da so vsi ponujeni artikli v 3. sklopu v skladu z ISO19752, ISO19798, ISO24711 in 24712 po oceni Državne revizijske komisije ne pomeni spreminjanje tehničnih specifikacij oz. ne vpliva na tehnične specifikacije predmeta obravnavanega javnega naročila v smislu, da bi izbrani ponudnik svojo osnovno ponudbo spremenil v bolj konkurenčno glede na preostale ponudbe, oz. bi izbrani ponudnik z naknadno predložitvijo navedene Izjave pridobil konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki. Iz ponudbene dokumentacije predmetnega naročila je namreč jasno razbrati katere artikle posameznih proizvajalcev izbrani ponudnik ponuja, tako da izbrani ponudnik, z zgolj naknadno predloženo Izjavo, da so vsi ponujeni artikli v 3. sklopu v skladu z ISO19752, ISO19798, ISO24711 in 24712, v samo vsebino ponujenih artiklov (s čimer bi ponudba izbranega ponudnika postala konkurenčnejša) ni posegel, niti na njih na katerikoli drugi način vplival. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenjuje, da je naročnik ravnal pravilno, ko je izbranega ponudnika na podlagi določbe 78. člena ZJN-2 pozval na dopolnitev ponudbe, oz. na predložitev manjkajoče izjave.

Pri tem pa je Državna revizijska komisija presojala tudi vlagateljeve očitke, da je naročnik spregledal dejstvo, da je izbrani ponudnik v ponudbi nastopal tudi s tonerji znamke HQP, glede katerih izbrani ponudnik ni podal izjave, niti ni v fazi dopolnjevanja predložil dokazil glede certifikatov. Državna revizijska komisija je pri presoji slednjega ugovora v celoti sledila naročnikovim zatrjevanjem, da vlagatelji očitki ne držijo, saj je iz obrazca predračuna razvidno, katere artikle izbrani ponudnik ponuja. Državna revizijska komisija je vpogledala v predračun izbranega ponudnika in ugotovila, da med ponujenimi artikli, ki so vključeni v skupno ponudbo in ceno, ni navedene znamke tonerjev HQP, slednja je navedena v ločenem prospektu oz. katalogu, ki pa ni del ponudbenega predračuna in ima naravo nezavezujočega dokumenta oz. informacije, kakor prepričljivo pojasnjuje tudi naročnik. Slednje potrjuje zlasti dejstvo, da je na katalogu zapisano, da si izbrani ponudnik pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila, kar pa seveda za predračun in v njem ponujene artikle, ki jih je zahteval naročnik, nikakor ne more veljati. Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da če ponudniki v ponudbi, poleg zahtevanih, predložijo še druge dokumente, slednje ne pomeni, da jih mora naročnik upoštevati in da so zanj tudi zavezujoči, ampak mora preveriti le tiste podatke, ki jih je zahteval v razpisni dokumentaciji. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer nagrado za postopek 1.400,00 EUR, materialni stroški 20,00 EUR, vse povečano za 20% in stroške za plačano takso v višini 5.000,00 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Ker je zahtevek za revizijo zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 20.6.2011


Predsednica senata:
mag. Nataše Jeršič
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana,
- PAVLIN d.o.o., Grič 9, 1000 Ljubljana,
- Univerzitetni Klinični Center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana