018-122/2011 Občina Hrastnik

Številka: 018-122/2011-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo projekta v sklopu operacije "Regijski center za ravnanje z odpadki - CEROZ II. faza" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Primorje, d. d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina, ki ga zastopa Avbreht, Zajc in partnerji, odvetniška družba, o. p., d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik (v nadaljevanju: naročnik), 17. 6. 2011

ODLOČILA

1. Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za izvedbo projekta v sklopu operacije "Regijski center za ravnanje z odpadki - CEROZ II. faza" se, razen v delu, ki se nanaša na vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, ustavi.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 3.216 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila za razpisano gradnjo (objava 14. 1. 2010 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN313/2010, in 15. 1. 2010 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2010/S 10-011764) z "Obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. 430-1-2010 z dne 7. 1. 2011 sodelujoče ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal ponudniku Riko, d. o. o., Bizjanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo ter predlagal njeno razveljavitev in da se mu omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je s sklepom št. 430-1/2010 z dne 9. 2. 2011 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnil.

Po prejemu obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (vloga z dne 14. 2. 2011) je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-050/2011-4 z dne 22. 3. 2011 zahtevku za revizijo ugodila v delu, ki se nanaša na vpogled v dele ponudbe izbranega ponudnika, in pridržala odločitev o stroških do končne odločitve o zahtevku za revizijo.

Po vpogledu 4. 4. 2011 (zapisnik z dne 4. 4. 2011) je vlagatelj vložil pripravljalno vlogo z dne 11. 4. 2011, naročnik pa je znova zavrnil zahtevek za revizijo (sklep št. 430-1/2010 z dne 21. 4. 2011).

Po prejemu obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (vloga z dne 22. 4. 2011) je naročnik Državni revizijski komisiji znova odstopil dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je v zadevi skladno z 20. členom ZRPJN podaljšala rok za odločitev (dopis št. 018-112/2011-2 z dne 18. 5. 2011).

Državna revizijska komisija je 15. 6. 2011 po telefaksu in 16. 6. 2011 po pošti prejela vlogo, s katero vlagatelj sporoča, da umika zahtevek za revizijo, pripravljalno vlogo in obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj zahteva, da mu naročnik povrne stroške po specificiranem stroškovniku in takso. Iz vloge in pooblastila k vlogi izhaja, da je obvestilo o umiku podpisal zaposleni pri vlagatelju.

Državna revizijska komisija je 16. 6. 2011 po telefaksu in elektronski pošti ter 17. 6. 2011 po pošti prejela vlogo, s katero vlagatelj sporoča, da umika zahtevek za revizijo, razen v delu, kjer je z zahtevkom za revizijo že uspel, pripravljalno vlogo in obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj zahteva, da mu naročnik povrne stroške po specificiranem stroškovniku in takso. Iz vloge izhaja, da je obvestilo o umiku podpisal predsednik upravnega odbora.

Zaradi neizkaza izrecne možnosti umika zahtevka za revizijo po zaposlenem pri vlagatelju (prim. 96. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spr.) v povezavi s petim odstavkom 5. člena ZRPJN) Državna revizijska komisija vloge, ki jo je prejela 15. 6. 2011 po telefaksu in 16. 6. 2011 po pošti ni upoštevala. Državna revizijska komisija pa je upoštevala vlogo, ki jo je prejela 16. 6. 2011 po telefaksu in elektronski pošti ter 17. 6. 2011 po pošti, saj jo je podpisal predsednik upravnega odbora, ta pa po podatkih iz iPRS - elektronskega poslovnega registra lahko zastopa vlagatelja samostojno.

V četrti alinei prvega odstavka 23. člena ZRPJN je določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom ustavi postopek revizije, če pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-050/2011-4 z dne 22. 3. 2011 zahtevku za revizijo ugodila v delu, ki se nanaša na vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Z izdajo sklepa št. 018-050/2011-4 z dne 22. 3. 2011 je Državna revizijska komisija o delu zahtevka za revizijo torej že sprejela odločitev, ta pa je tudi že postala pravnomočna. Zato ne bi bili podani pogoji iz četrte alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN, da bi Državna revizijska komisija na podlagi prejetega pisnega umika ustavila postopek revizije tudi glede dela, ki se nanaša na vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, obvestilo o umiku zahtevka za revizijo tudi v delu, o katerem je že odločila, pa bi morala zavreči. Ker je vlagatelj v vlogi, ki jo je Državna revizijska komisija prejela 16. 6. 2011 po telefaksu in elektronski pošti ter 17. 6. 2011 po pošti, zapisal, da zahtevka za revizijo ne umika tudi v delu, v katerem je že uspel, Državni revizijski komisiji ni bilo treba zavreči obvestila o umiku zahtevka za revizijo tudi glede dela, ki se nanaša na vpogled.

Pač pa so izpolnjeni pogoji iz četrte alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN za ustavitev postopka revizije glede preostalega dela zahtevka za revizijo. Vlagatelj je namreč pisno izjavo podal pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o preostalem delu zahtevka za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo (tretji odstavek 22. člena ZRPJN).

Vlagatelj je uspel z zahtevkom za revizijo v delu, ki se nanaša na vpogled v ponudbo izbranega ponudnika (sklep št. 018-050/2011-4 z dne 22. 3. 2011). Odločitev o stroških v tem delu je Državna revizijska komisija pridržala do končne odločitve o zahtevku za revizijo.

Zaradi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve o preostalem delu zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, ali je zahtevek za revizijo utemeljen tudi v tem delu. Naročnik je s sprejemom sklepov št. 430-1/2010 z dne 9. 2. 2011 in 430-1/2010 z dne 21. 4. 2011 ocenil, da ni, saj ga je zavrnil.

Iz navedenega izhaja, da Državna revizijska komisija lahko zaključi zgolj to, da je zahtevek za revizijo utemeljen v delu, ki se nanaša na vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, in da je zato vlagatelj upravičen do povračila stroškov le glede na izkazan uspeh, ki ga Državna revizijska komisija ocenjuje na 30 %.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in upoštevajoč tretji odstavek 22. člena ZRPJN ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009; v nadaljevanju: ZOdv-C), s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008; v nadaljevanju: ZOdvT) in 6. delom tarife po ZOdvT, ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne štela stroške takse v višini 10.000 eurov in stroške za nagrado za postopek revizije v višini 600 eurov, povečane za 20 % DDV, kar znese 720 eurov. Glede na izkazan uspeh v višini 30 % je Državna revizijska komisija odločila, da je od skupnih potrebnih 10.720 eurov stroškov naročnik dolžan vlagatelju povrniti 3.216 eurov.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija kot neutemeljeno zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 3.216 eurov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 17. 6. 2011

Predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik,
- Avbreht, Zajc in partnerji, odvetniška družba, o. p., d. o. o., šestova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Riko, d. o. o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.