018-128/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-128/2011-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič kot članic senata v zvezi s postopkom revizije postopka oddaje javnega naročila "Redni mesečni servis dvigal upravnega dela MO z oznako MORS 263/2010-ODP", na podlagi pritožbe družbe Schindler Slovenija d.o.o., šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o.- o.p., Tavčarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za obrambo Ljubljana, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 1.6.2011

ODLOČILA

1. Pritožbi z dne 6.5.2011 se ugodi in se razveljavi odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz naročnikovega sklepa št. 430-251/2011-6, z dne 22.4.2011.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o stroških v zvezi s postopkom pritožbe se pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Redni mesečni servis dvigal upravnega dela MO z oznako MORS 263/2010-ODP" objavil dne 30.11.2010, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN11579/2010, s popravki pod objavami št. JN137/2011 z dne 5.1.2011. Naročnik oddaja naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Naročnik je dne 23.3.2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-14/2011-18, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika JERNAČ d.o.o., Paradišče 8, šmarje-Sap (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je dne 4.4.2011 vlagatelj vložil revizijski zahtevek, v katerem ugovarja popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, saj je bila ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence. Vlagatelj predlaga razveljavitev postopka.

Naročnik je dne 22.4.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da ZRPJN v 4. odstavku 12. člena določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona. Naročnik pojasnjuje, da je vlagatelja dne 6.4.2011 z dopisom št. 430-251/2011-2 na podlagi določbe 5. odstavka 12. člena ZRPJN pozval, da revizijski zahtevek v roku treh dni od prejema poziva dopolni, ker k zahtevku ni predložil potrdila o vplačilu takse. Ob pregledu potrdila o vplačilu takse je naročnik ugotovil, da je bila taksa v višini 2.500,00 EUR vplačana šele dne 11.4.2011 in ne ob vložitvi revizijskega zahtevka, in sicer dne 5.4.2011, kot to določa 1. odstavek 22. člena ZRPJN. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 6.5.2011 vložil pritožbo, v kateri zatrjuje, da je naročnikova odločitev o zavrženju napačna. Vlagatelj navaja, da ZRPJN v četrtem odstavku 12. člena našteva obvezne sestavine, ki jih mora revizijski zahtevek vsebovati, med drugim mora vlagatelj navesti potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN mora naročnik po vlagateljevih navedbah ugotoviti, da vloženi revizijski zahtevek ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena in mora vlagatelja zahtevka nemudoma pozvati, da zahtevek dopolni. Procesna predpostavka za vsebinsko obravnavanje zahtevka za revizijo je po vlagateljevih navedbah med drugim tudi navedba potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj zatrjuje, da je navedene zahteve izpolnil v celoti in pravočasno, in sicer je plačal takso po naročnikovem pozivu ter mu posredoval potrdilo o plačilu, vse v okviru tridnevnega roka. Naročnikovo stališče, da bi bilo potrebno takso vplačati ob vložitvi revizijskega zahtevka, je po vlagateljevih navedbah napačno in v ZRPJN nima podlage, kar potrjuje tudi praksa Državne revizijske komisije. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, naj se pritožbi ugodi in razveljavi naročnikov sklep o zavrženju revizijskega zahtevka, ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 19.5.2011 Državni revizijski komisiji skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil vso relevantno dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje. Na poziv Državne revizijske komisije je naročnik dne 27.5.2011 Državni revizijski komisiji odstopil dodatno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja, je Državna revizijska komisija, skladno s 23. členom ZRPJN, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno, ali je vlagatelj s predložitvijo dokazila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN na dan 11.4.2011 (torej s predložitvijo dokazila o tem, da je vplačal takso šele po prejemu naročnikovega poziva za predložitev potrdila o vplačilu takse), zadostil zahtevi iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN, ki zahteva, da mora vlagatelj plačati takso ob vložitvi zahtevka za revizijo, kar naročnik razlaga tako, da bi moral vlagatelj takso vplačati že 4.4. 2011, ko je (dejansko) vložil zahtevek za revizijo.

Potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN je sestavina zahtevka za revizijo (gl. 6. točko četrtega odstavka 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, mora pozvati vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo (peti odstavek 12. člena ZRPJN). Če vlagatelj ne dopolni zahtevka za revizijo pravočasno, ga naročnik zavrže s sklepom (peti odstavek 12. člena ZRPJN).

V obravnavanem primeru je iz sklepa z dne 22.4.2011 je razvidno, da je naročnik ugotovil pomanjkljivosti dokazila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, kar pomeni, da je ugotovil, da niso izpolnjene procesne predpostavke za meritorno (vsebinsko) obravnavo zahtevka za revizijo in je na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Državna revizijska komisija pri presoji naročnikovega ravnanja vlagatelju pritrjuje, da je naročnikovo ravnanje napačno. Državna revizijska komisija se je o podobnih procesnih situacijah že večkrat opredelila (npr. v zadevi št. 018-227/2010, na katero se sklicuje tudi vlagatelj) in ocenila, da je skladno z ZRPJN plačilo takse mogoče tudi po pozivu naročnika in ne zgolj "ob vložitvi zahtevka za revizijo", ker bi (le ozka) jezikovna razlaga, brez upoštevanja namenske razlage, te zakonske določbe vodila k (med drugim) nedopustnemu omejevanju pravice ponudnikov do pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Državna revizijska komisija dodaja, da je zakonsko besedilo "ob vložitvi zahtevka za revizijo" treba razumeti v pomenu, da takse ne odmeri šele naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, ampak, da ZRPJN zahteva, da vlagatelj vplača takso pred naročnikovo odločitvijo o zahtevku za revizijo. Tako interpretacijo podpirata tako zahteva iz petega odstavka 12. člena ZRPJN, ki naročniku nalaga pozivanje vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo, kot tudi prvi odstavek 21. člena ZRPJN, ki tudi Državni revizijski komisiji nalaga, da pozove vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo, če tega ni storil že naročnik. Sicer pa bi naročnikova interpretacija vodila tudi do situacije, ko bi naročnik lahko zahtevek za revizijo zavrgel zaradi svojega neskladnega ravnanja, ker bi ponudnike napačno poučil o potrebni višini takse (prim. druga alinea prvega odstavka 79. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila v zvezi s pravnim varstvom med drugim navesti višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja), nato pa pričakoval, da bodo ponudniki vplačali takso, ki je višja od tiste, o kateri jih je poučil, ne da bi imeli možnosti dopolniti zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačilu pravilnega zneska takse.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija pritožbi skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, kot izhaja iz naročnikovega sklepa z dne 22.4.2011.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev, je skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

Vlagatelj je uveljavljal tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z vloženo pritožbo. Državna revizijska komisija je, ob upoštevanju 22. člena ZRPJN, ki povrnitev (vseh) stroškov, nastalih z revizijo, veže na odločitev o (ne)neutemeljenosti zahtevka za revizijo, in ob smiselni uporabi tretjega odstavka 165. člena ZPP, katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v revizijskem postopku, odločila, da se odločitev o stroških postopka v zvezi s pritožbo pridrži do končne odločitve o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 1.6.2011


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o.- o.p., Tavčarjeva 6, Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo Ljubljana, Vojkova cesta 55, Ljubljana,
- JERNAČ d.o.o., Paradišče 8, 1293 šmarje-Sap,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana,