018-159/2011 Občina Ajdovščina

Številka: 018-159/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN) in ob smiselni uporabi 165. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija ceste proti izviru Hublja - faza II", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika RAFAEL, d.o.o., Savka cesta 24, Sevnica, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Čeferin, o.p., d.o.o., Taborska 13, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA AJDOVšČINA, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 6. 2011

ODLOČILA

1. Pritožba vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija ceste proti izviru Hublja - faza II", ki ga je izvajal po postopku s pogajanji po predhodni objavi, dne 21. 4. 2011, pod št. 4301-4/2011-16, sprejel odločitev, da se javno naročilo odda ponudniku Primorje, d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina.

Vlagatelj je z vlogo z dne 28. 4. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila z dne 21. 4. 2011. Naročnik je dne 17. 5. 2011, pod št. 4301-4/2011-20, izdal sklep, s katerim je zahtevku za revizijo vlagatelja ugodil in razveljavil odločitev o oddaji naročila z dne 21. 4. 2011 ter vlagatelju priznal povrnitev stroškov revizijskega postopka v višini 5.984,00 EUR. Naročnik je dne 30. 5. 2011, pod št. 4301-4/2011-21, izdal sklep, s katerim je ustavil postopek revizije oddaje javnega naročila.
Vlagatelj je z vlogo z dne 3. 6. 2011 vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo, s katero predlaga razveljavitev odločitve naročnika o ustavitvi postopka revizije z dne 30. 5. 2011. Navaja, da je navedena odločitev naročnika nezakonita, saj je potrebno določbo prvega odstavka 17. člena ZRPJN razlagati tako, da je situacija drugačna, kadar naročnik sprejme odločitev o ugoditvi zahtevku za revizijo v celoti, kot je to v konkretnem primeru. Pritožnik namreč nima pravnega interesa niti za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo niti za umik zahtevka za revizijo, kar mu je naročnik v pravnem pouku ponudil kot edini možnosti. Pravna posledica molka vlagatelja v nadaljnjem tridnevnem roku zato po mnenju vlagatelja ni fikcija umika zahtevka za revizijo, pač pa pravnomočnost odločitve o razveljavitvi sklepa o izbiri, vključno s stroškovnim delom. V tem delu je bil naročnikov pravni pouk napačen in ne more iti v škodo vlagatelju, ki je, namesto po napačnem pravnem pouku, ravnal skladno z ZRPJN. Vlagatelj še opozarja, da je pravni pouk v sklepu o ugoditvi zahtevku za revizijo tudi nesmiseln, saj ima nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo smisel le takrat, ko med naročnikom in vlagateljem obstaja nesoglasje glede utemeljenosti zahtevka za revizijo, ne pa tudi v primeru, ko se naročnik z vlagateljem v celoti strinja in ugodi njegovemu zahtevku. Enako je po prepričanju vlagatelja nesmiselno pričakovati, da bo po uspešnem revizijskem postopku umaknil zahtevek za revizijo. Naročnik mora namreč po izdani odločitvi o razveljavitvi sklepa o izbiri ponovno odločati o izboru ponudnika.

Naročnik je po pozivu Državne revizijske komisije z vlogo z dne 14. 6. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil celotno dokumentacijo v postopku oddaje in revizije predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je po proučitvi pritožbe ter s strani naročnika posredovane dokumentacije odločila, da pritožba vlagatelja ni utemeljena.

Med naročnikom in vlagateljem je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, s tem, ko je dne 30. 5. 2011, pod št. 4301-4/2011-21, izdal sklep, s katerim je odločil, da se postopek revizije oddaje predmetnega javnega naročila ustavi, ob upoštevanju dejstva, da je dne 17. 5. 2011, pod št. 4301-4/2011-20, s sklepom ugodil zahtevku za revizijo in razveljavil odločitev o oddaji naročila in odločil tudi o povrnitvi stroškov.

Postopek odločanja o zahtevku za revizijo pred naročnikom urejata tudi določbi 16. in 17. člena ZRPJN. Tako naročnik skladno s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil. Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN mora naročnik o svoji odločitvi iz prvega odstavka 16. člena tega zakona v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa.

V obravnavanem primeru dejansko stanje med strankama ni nesporno, kot takšno pa ga ugotavlja tudi Državna revizijska komisija iz spisovne dokumentacije. Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo predlagal razveljavitev odločitve naročnika o oddaji naročila z dne 21. 4. 2011 ter povrnitev stroškov, nastalih z revizijo v višini 6.680,00 EUR. Naročnik je zahtevku za revizijo ugodil tako, da je razveljavil odločitev o oddaji naročila z dne 21. 4. 2011, stroške pa mu priznal delno, v višini 5.984,00 EUR. V navedenem sklepu je naročnik vlagatelju podal pravni pouk, da mora vlagatelj skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN najkasneje v roku treh dni od prejema tega sklepa naročnika pisno obvestiti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo po preteku tridnevnega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer bo naročnik izdal sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa. Ker vlagatelj v navedenem tridnevnem roku (in tudi kasneje) naročnika ni obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo oziroma o umiku zahtevka za revizijo, je naročnik izdal sklep, s katerim je ustavil postopek revizije.

Naročnik po oceni Državne revizijske komisije, s tem, ko je izdal sklep o ustavitvi postopka revizije, ni ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN.

Najprej je potrebno ugotoviti, da določba prvega odstavka 17. člena ZRPJN napotuje naročnika, da ko sprejme (katerokoli) odločitev iz prvega odstavka 16. člena ZRPJN (v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo), o tej odločitvi obvesti vlagatelja in ga hkrati pozove, da mu v treh dneh sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. V konkretnem primeru je bil naročnikov pravni pouk v sklepu, s katerim je ugodil zahtevku za revizijo, takšen, kot to določa prvi odstavek 17. člena ZRPJN, zato naročniku ni mogoče očitati nezakonitosti oziroma nesmiselnosti pri zapisu takšnega pravnega pouka. Poleg tega gre opozoriti na dejstvo, ki ga vlagatelj prezre v pritožbi, da naročnik v stroškovnem delu ni v celoti ugodil vlagateljevi zahtevi, zaradi česar bi eventualno lahko obstajal interes vlagatelja za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v stroškovnem delu.

Dalje je potrebno ugotoviti, da določba prvega odstavka 17. člena ZRPJN določa, da če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije, zoper katerega je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa. Na navedeno je naročnik opozoril vlagatelja v okviru zapisanega pravnega pouka v sklepu o ugoditvi zahtevku za revizijo. Naročniku torej (zgolj) zato, ker je sprejel sklep o ustavitvi postopka revizije, čeprav je predhodno (delno) ugodil zahtevku za revizijo, ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja.

Je pa ob tem potrebno opozoriti na pravne učinke takšnega sklepa. Molk vlagatelja namreč v primeru, kadar naročnik njegovemu zahtevku v celoti ugodi tako v vsebinskem kot v stroškovnem delu, ne pomeni, da (predhodni) sklep naročnika, s katerim je naročnik ugodil zahtevku za revizijo in v celoti ali delno razveljavil postopek oddaje javnega naročila, nima pravnih učinkov oziroma so bili ti razveljavljeni. Čeprav prvi odstavek 17. člena ZRPJN dejansko predvideva domnevo umika zahtevka za revizijo in naročniku nalaga izdajo sklepa o ustavitvi postopka tudi v primeru, kadar zahtevku v celoti ugodi, od vlagatelja pa ne prejme sporočila o nadaljevanju postopka, te določbe ni mogoče razlagati na način, da sklep, s katerim naročnik ugodi zahtevku za revizijo in razveljavi postopek oddaje javnega naročila, postane pravnomočen in pravno učinkuje le v primeru vlagateljevega aktivnega procesnega ravnanja (t.j. posredovanja sporočila o ne-nadaljevanju postopka), ne pa tudi v primeru pasivnega procesnega ravnanja, torej molka vlagatelja. Molk vlagatelja, ki v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN povzroči domnevo umika zahtevka za revizijo tudi v primeru naročnikove ugoditve zahtevku, je zato treba obravnavati kot vlagateljevo odpoved pravnemu sredstvu zoper odločitev naročnika (saj zanj vlagatelj nima več pravnega interesa), kar povzroči pravnomočnost naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo in razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila. Sklep, s katerim naročnik v tem primeru, na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN, ustavi revizijski postopek, zato pomeni le zaključek revizijskega postopka, medtem ko naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo v celoti ostane v veljavi in pravno učinkuje.

Državna revizijska komisija je na podlagi ugotovljenega zaključila, da naročniku ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN in so s tem povezani pritožbeni razlogi vlagatelja neutemeljeni. Zato je bilo potrebno pritožbo vlagatelja kot neutemeljeno zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo. Ker ZRPJN v 22. členu vsebuje le pravila o povračilu stroškov revizijskega postopka, do katerih je vlagatelj upravičen glede na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija odločitev o pritožbenih stroških v obravnavanem primeru oprla na določbo prvega odstavka 165. člena ZPP, ki določa: "Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.". Ker je Državna revizijska komisija pritožbo vlagatelja kot neutemeljeno zavrnila, je posledično, ob upoštevanju načela uspeha v postopku po prvem odstavku 154. člena ZPP, zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 20. 6. 2011Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- OBČINA AJDOVšČINA, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina
- Odvetniška družba Čeferin, o.p., d.o.o., Taborska 13, Grosuplje
- Primorje, d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana