018-151/2011 Dars, d.d.

Številka: 018-151/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po predsednici senata mag. Maji Bilbija in mag. Nataše Jeršič ter Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Obnova voziščne konstrukcije na AC A1/0042 in 0642 šentrupert - Vransko od km 5,750 do km 7,899 ter na A1/0043 in 0643 Vransko - Trojane od km 0,000 do km 0,600" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov CM CELJE d.d., Lava 42, Celje in SPLOšNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.06.2011

ODLOČILA

Vlagateljeva zahteva za povračilo stroškov, kot izhaja iz vloge, z dne 23.05.2011, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.10.2010 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javni razpis objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 925/2011, z dne 31.01.2011.

V postopku oddaje javnega naročila je naročnik dne 29.03.2011 izdal Odločitev o oddaji naročila, št. 402-26/11-RPP/BP-419, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila, kot je zapisal naročnik izbral "STRABAG AG, Avstrija" (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, ki je bil opravljen dne 13.04.2011, je vlagatelj dne 18.04.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita nezakonito ravnanje s tem, ko je njegovo ponudbo izločil kot nepopolno ponudbo in ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno ponudbo. V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba popolna oziroma, da je pomanjkljivost v ponudbi vlagatelja predmet dopustne dopolnitve formalno nepopolne ponudbe. Kot razlog za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik sploh ni oddal ponudbe, saj je naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila zapisal, da oddaja predmetno javno naročilo STRABAG AG, Avstrija, ponudbo pa je oddala STRABAG AG, Podružnica Ljubljana ter da je na obrazcu ponudbe napačno navedeno zastopstvo. Tudi listine priložene v ponudbi izbranega ponudnika (točke 5.1. a) in ostale) so nepravilne, saj so na listinah navedeni zgolj podatki za zakonite zastopnike podružnice, ne pa podatki o vseh zakonitih zastopnikih izbranega ponudnika s sedežem v Avstriji. Nadalje vlagatelj navaja, da v ponudbi izbranega ponudnika naveden podizvajalec ne bo dobavil blaga in da ni razvidno, kdo sploh je podizvajalec. Po mnenju vlagatelja izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev določenih v 5.1. h. točki razpisne dokumentacije, obrazec IZJAVA 2 pa označuje kot lažen. Hkrati vlagatelj izpodbija popolnost ponudbe izbranega ponudnika iz razloga, ker so kalkulativni ceniki in viri, ki jih je izbrani ponudnik upošteval pri izračunu prodajne cene napačni, zato meni, da je potrebno ponudbo izbranega ponudnika označiti kot nesprejemljivo ponudbo. Kot nezakonito dopolnjevanje ponudbe pa vlagatelj označuje ravnanje naročnika, ko je izbranemu ponudniku dopustil, da je dne 11.4.2011 dopolnil ponudbo s predložitvijo vseh cen po enoti.

V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 29.03.2011 in priglaša stroške nastale s postopkom revizije in sicer 1400,00 EUR z 20 % DDV za stroške zastopanja, 2 % materialnih stroškov ter strošek vplačane takse v predpisanem znesku.

Naročnik je dne 03.05.2011 vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o vplačani taksi. Vlagatelj je dne 03.05.2011 naročniku posredoval potrdilo o vplačani taksi v znesku 5.000,00 EUR.

Naročnik je dne 17.05.2011 sprejel sklep št 402-20/11-419/SS, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo delno ugodil, in sicer tako, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 29.03.2011. V izreku sklepa je naročnik zapisal, da se vlagateljevi zahtevi za povračilo stroškov delno ugodi tako, da se vlagatelju priznajo in povrnejo stroški v višini 5.624,00 EUR.

Iz obrazložitve sklepa izhaja, da je naročnik vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.1 b), c) in h) spoznal kot utemeljene, vsem ostalim revizijskim navedbam (vključno z navedbo vlagatelja, ki se nanaša na popolnost njegove ponudbe) pa naročnik ni sledil. Naročnik je po pravičnem preudarku vlagatelju priznal stroške v višini 5.000,00 EUR za takso, nagrado za revizijski postopek 600,00 EUR z 20 % DDV, v skupnem znesku 5.624,00 EUR.


Vlagatelj je dne 23.05.2011 podal obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, v katerem navaja. " â??.odločitev naročnika, št. 402-20/11-419/SS, z dne 19.05.2011, s katero v 1. Točki izreka sklepa izrecno soglašata. Vlagatelja sicer z razlogi naročnika večina ne soglašata, vendar pa je to predmet nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila ..â??Ne soglašata pa z odmerjenimi stroški, saj menita da celovitost in kompleksnost zadeve, obseg in trajanje vpogleda in revizijskega zahtevka za revizijo terjata povračilo v višini 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetniški tarifiâ??..Državni revizijski komisiji vlagatelja predlagata, da sprejme naslednjo odločitev o stroških postopka (in po potrebi pred tem razveljavi točko 2. izreka sklepa 402-20/11-41/SS, z dne 19.05.2011):
1. Naročnik je dolžan povrniti vlagateljema stroške revizijskega postopka v višini 1420 â?? + 20 % DDV v 15 dneh od odločitve o zahtevku za revizijo, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka roka za izpolnitev obveznosti dalje do plačila.".

Na podlagi 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/09; v nadaljevanju ZOdv-C) "â??znaša nagrada za revizijski postopek po določbah zakona, ki ureja postopek revizije postopkov oddaje javnih naročil, do uveljavitve predpisa, ki ureja odvetniško tarifo, sprejetega na podlagi 19. člena zakona, od 200 do 1.400 eurov in obsega nagrado za revizijski postopek pred naročnikom in pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Nagrada vključuje opravo vseh dejanj v revizijskem postopku, zlasti pripravo vseh vlog v revizijskem postopku in udeležbo na sestankih. Če je odvetnik pooblaščen le za posamezna dejanja v revizijskem postopku, se nagrada sorazmerno zniža glede na obseg opravljenih storitev, vendar ne sme znašati manj kot 50 eurov.".

Omenjeno določilo opredeljuje razpon nagrade od 200,00 EUR do 1.400,00 EUR ter se nanaša na opravo vseh dejanj, opravljenih pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo, kamor gre umestiti postopek vložitve zahtevka za revizijo, nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo in tudi postopek s pritožbo.

Način določanja nagrade v razponu ureja 13. člen Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08, 35/09; v nadaljevanju: ZOdvT), ki določa: "Pri nagradah v razponu se nagrada v posameznem primeru določi po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin, predvsem obsega in težavnosti odvetniške storitve, uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja z izvenpravnih področij, pravnega specialističnega znanja ali tujega jezika, pomena zadeve ter prihodkov in premoženjskih razmer stranke. V povprečnem primeru se določi srednja vrednost nagrade v razponu.".

Na podlagi 13. člena ZOdvT, v povezavi z določilom 19. člena ZOdv-C, ima naročnik/Državna revizijska komisija pri določanju višine nagrade v razponu, ob upoštevanju naštetih kriterijev, pravico, da po pravičnem preudarku določi višino nagrade za zastopanje v revizijskem postopku.

Naročnik je v sklepu, z dne 17.05.2011, s katerim je zahtevku za revizijo delno ugodil, po pravičnem preudarku ocenil, da znašajo stroški zastopanja v revizijskem postopku 600,00 EUR, povečano za 20 % DDV. Tudi Državna revizijska komisija je po pregledu vsebine vlog v obravnavanem revizijskem postopku (zahtevka za revizijo z dne 18.04.2011 in obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 23.05.2011), ob upoštevanju 13. člena ZOdvT, v povezavi z določilom 19. člena ZOdv-C, po pravičnem preudarku ocenila, da je strošek zastopanja v revizijskem postopku, kot ga je ocenil naročnik, primeren in zakonit.

Upoštevajoč zapisano je Državna revizijska komisija, skladno z določilom petega odstavka 22. člena ZRPJN, zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije..


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 13.06.2011
Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ.dipl.ekon.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
â"˘ Odvetniška pisarna Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, Brdnikova ulica 44,
â"˘ DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje
â"˘ STRABAG AG, Podružnica Ljubljana, Letališka 33, Ljubljana
â"˘ Strabag AG, Ortenburgerstrasse 27, A-9800 Spittal an der Drau, Austria
â"˘ Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana