018-134/2011 Elektro Ljubljana d.d.

Številka: 018-134/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava kabelske opreme SN za konektorski priklop kablov" začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Eltima, šlandrova ulica 8, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 13.6.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 20.4.2011 se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji naročila, št. 362/11-mg, z dne 7.4.2011.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 2.500,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Dobava kabelske opreme SN za konektorski priklop kablov" objavil dne 17.2.2011 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JNMV533/2011, s popravki pod objavami št. JNMV551/2011 z dne 21.2.2011 in št. JNMV562/2011 z dne 22.2.2011.
Naročnik je dne 7.4.2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je družbo PETEZE d.o.o., Pot v Mlake 5, Ljubljana, izbral kot najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 20.4.2010 vložil zahtevek za revizijo, v kateremu zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, zaradi neustrezno potrjenih referenc ponujanega blaga, neustrezno izpolnjenega ponudbenega predračuna ter neustrezne in nepopolne tehnične dokumentacije. Vlagatelj zatrjuje, da naročnik ni predložil ustreznih referenčnih potrdil na prilogi 10a, temveč je priložil tri dokumente, in sicer referenčne liste naslednjih kupcev: Wattenfall, Energa Operator, Energa Pro. Poleg tega so predložena potrdila v tujem jeziku in zgolj eno je prevedeno v slovenski jezik, pri čemer je tudi to neustrezno, saj je brez oznake, da gre za prevod ustrezno akreditiranega ali sodno zapriseženega tolmača. Poleg tega so vsi trije dokumenti fotokopije in ne originali, kot je to naročnik jasno zahteval, dokument, izdan s strani Energa Operator, pa ni opremljen z žigom, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da je iz ponudbenega predračuna razviden zgolj tip konektorjev, niso pa jasno in nedvoumno razvidne tudi oznake konektorjev za točno določene preseke kabla in oznake konektorjev za točno določena okolja uporabe. Vlagatelj navaja, da je naročnik v točki 4. opis naročila-tehnične specifikacije od ponudnikov tudi zahteval: "Električne lastnosti morajo ustrezati SIST HD 629 Tabela 4 konektorje za zunanjo montažo". Iz kataloškega gradiva proizvajalca, ki ga je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, po vlagateljevih navedbah izhaja, da ima vsak tip konektorjev izpeljanke z njimi lastno oznako, izpeljano iz tipa konektorja in to tako glede na presek kabla, za katerega se konektor uporablja, kot tudi glede na okolje uporabe (zunanja in notranja montaža). Iz tehnične ponudbe izbranega ponudnika je po vlagateljevih navedbah razviden zgolj tip konektorjev, niso pa jasno in nedvoumno razvidne oznake konektorjev za točno določene preseke kabla in oznake konektrojev za točno določena okolja uporabe. Poleg tega naj bi izbrani ponudnik priložil pomanjkljive izjave o skladnosti ponujenega blaga, saj je navedel, da so izdelki v skladu z "naslednjimi predpisi" in ne tako, kot zahteva standard SIST EN ISO/IEC 17050, ki z namenom zagotovitve ustreznosti blaga zahteva polno odgovornost izdajatelja izjave o skladnosti. Vlagatelj zahteva povračilo takse.

Naročnik je dne 5.5.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je izbrani ponudnik priložil potrdilo o referencah Priloga št. 10b in v obrazcu navedel vsebino ponujanega blaga, to kar zahteva Priloga št. 10a. Tako je po naročnikovih trditvah Priloga št. 10b tudi Potrdilo o referencah ponujanega balaga, ki ga je potrdila družba Elektro Gorenjska d.d., le da je skupaj na enem obrazcu-prilogi. Potrdilo o referencah družbe Elektro Gorenjska d.d. po naročnikovih navedbah dokazuje izpolnjevanje referenc ponujanega blaga in reference ponudnika, saj so na Prilogi št. 10b podani vsi podatki, ki ustrezajo zahtevani vsebini Prilog 10a in 10b. Izbrani ponudnik pa je ne glede na to, da navedeno potrdilo že dokazuje uspešno izvedene dobave razpisanega blaga, predložil še potrdila o referencah treh elektrodistribucijskih družb s sedežem na Poljskem, ki vgrajujejo konektorsko opremo v svojih omrežjih, s potrdili v poljskem jeziku in enim prevodom v slovenskem jeziku, s čimer pa se naročnik že iz navedenega razloga ni ukvarjal. V nadaljevanju naročnik najprej poudarja, da v revizijski vlogi priloženi listi nimajo nobene povezave s katalogi, ki jih je priložil izbrani ponudnik k ponudbeni dokumentaciji, po kateri naj bi se izvajalo naročanje blaga. Naročnik je v Prilogi št. 2 pod zap. št. 1 zahteval Kabelski ravni konektor (KRKt), v naslednji koloni se zahteva proizvajačev tip konektorja, kar je izbarni ponudnik tudi navedel, in sicer tip K152SR, ki ustreza zahtevanim parametrom. Za tolmačenje preostalih podatkov je podnunik priložil katalog "Ločljivi konektorji in skoznjiki za srednje napetosti-VMESNIK A, Katalog 2005. Na strani 7 so po naročnikovih navedbah podani osnovni podatki: napetost, tok in območje uporabe 25 do 95 mm2. Na strani 8 so navodila za naročilo: s pomočjo tabele W in tabele X se določijo ostali konektorji za različne preseke kabla, s čimer so navedeni vsi parametri, ki jih mora vsebovati ponudba. Naročnik povzema, da je njegovi zahtevi, da morajo električne lastnosti ustrezati SIST HD 629, zadoščeno z navedbo tipa iz Priloge št. 2 kataloga EUROMOLD, Družba Nexans, priložene "Dobaviteljeve izjave o ustreznosti" ter priloženimi testi in certifikati. Glede vlagateljevih navedb, da je ponudnik podal pomanjkljive izjave o skladnosti ponujanega blaga s predpisi, tako kot zahteva standard SIST EN ISO/IEC 17050, je naročnik ugotovil, da je izbrani ponudnik podal izjavo o skladnosti na svojem obrazcu "Dobaviteljeva izjava o ustreznosti", ki vsebisnko popolnoma ustreza vzorcu "Izjava o skladnosti", kot jo je zahteval naročnik. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 9.5.2011, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 11.5.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 12.5.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je na podlagi 2. odstvaka 17. člena ZRPJN vlagatelja pozvala na odstop dokumentacije v izvirniku.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v predloženo dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, in sicer v zahtevek za revizijo, v odločitev naročnika o oddaji javnega naročila z dne 7.4.2011, št. 362/11-mg, ter v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, zlasti v katalog Ločljivi konektorji in skoznjiki za srednje napetosti -Vmesnik A- iz leta 2005 (družbe Nexans) in v razpisno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN ter z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08; v nadaljevanju: ZJNVETPS) v 17. točki prvega odstavka 2. člena določa, da je popolna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna (18. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Medtem ko je kot nepravilna ponudba določena tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, ali ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ali kandidata (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Če naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom tega zakona ugotovi, da je ponudba neprimerna, jo mora v nadaljevanju izločiti. Kajti na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS mora naročnik izločiti vse ponudbe, ki niso popolne.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija najprej presojala vlagateljeve očitke glede pomanjkljivo izpolnjenega ponudbenega predračuna in nepopolne tehnične dokumentacije. Na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudbeni predračun vsebovan v Prilogi št. 2. Pri tem je na obrazcu omenjene priloge eksplicitno navedeno, da je potrebno ponudbo pripraviti v skladu z zahtevami iz tehničnih razpisnih pogojev. V poglavju 4 razpisne dokumentacije so navedene tehnične specifikacije zahtevane kabelske opreme, kjer je med opisi med drugim navedeno, da mora konektor ustrezati kablom prereza 70 mm2. Kabel čevelj je pokositren, vijačne izvedbe, z momento glavo vijaka. Električne lastnosti morajo ustrezati SIST HD 629 Tabela 4 za konektorje za zunanjo montažo.

Državna revizijska komisija je zato na podlagi vlagateljevih zatrjevanj preverila, ali ponujano blago izbranega ponudnika ustreza tehničnim zahtevam naročnika. Izbrani ponudnik je v ponudbenem predračunu pod zaporedno št. 1, kjer je naročnik zahteval Kabelski ravni konketor (KRKt) 250 A, 20 kV, 70 mm2 pod tip opreme proizvajalca, ki ga ponuja, navedel tip K152SR, za katerega Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v katalog Ločljivi konektorji in skoznjiki za srednje napetosti -Vmesnik A- iz leta 2005 (družbe Nexans) ugotavlja, da gre zgolj za splošni tip. Kajti iz kataloga pod oznako tip K152SR izhaja, da ima konektor naslednje lastnosti: napetost 24 kV, tok 250 A, presek vodnika min 25 mm2-95 mm2, vendar ga je mogoče željam naročnika prilagoditi, toda v tem primeru se spremeni tudi oznaka tipa. Tako gre vlagatelju pritrditi, da zgolj na podlagi v ponudbi navedenega tipa ni mogoče ugotoviti, ali ponujeni tip izpolnjuje vse naročnikove tehnične zahteve, kakor je to bilo v razpisni dokumentaciji zahtevano, saj gre za oznako osnovnega konektorja. Pri tem pa je potrebno vlagatelju še dodatno pritrditi, da izbrani ponudnik ni niti v okviru tehničnih karakteristik niti v predračunu pod tip opreme navedel oznake MWS, kakor to izhaja iz omenjenega kataloga proizvajalca, ali zgolj navedbe opisa, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponuja konektorje za zunanjo montažo. Državna revizijska komisija pri tem ne more sprejeti naročnikovega stališča, da za naročilo blaga zgolj v ponudbi izbranega ponudnika navedeni podatki zadostujejo, kajti ponudnik je tisti, ki mora poskrbeti za pravilno dobavo. Ponudnik mora po stališču Državne revizijske komisije ponuditi takšno blago kot je s tehničnimi zahtevami zahtevano in navesti vse zahtevane podatke, da se lahko izpolnjevanje le-teh tudi preveri, kajti v nasprotnem primeru bi lahko prihajalo do različnih zlorab. Na podlagi navedenega gre v obravnavanem primeru vlagatelju pritrditi, da je naročnik kršil določbo prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, ker ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz postopka oddaje javnega naročila zaradi neustreznega opisa ponujenega blaga. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku iz navedenih razlogov že ugodila, se v nadaljevanju ni več spuščala v presojo ostalih vlagateljevih navedb.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodila in odločila tako, kakor izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse 2.500,00 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 2.500,00 EUR. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila izhaja, da je ocenjena vrednost predmetnega naročila nižja od 387.000,00 EUR (brez DDV), glede katere je na podlagi 1. odstavka 17. člena ZJNVETPS objava v Uradnem listu Evropske unije obvezna. Ker v obravnavanem primeru objava v Uradnem listu Evropske unije ni bila obvezna, je pa bila obvezna objava na Portalu javnih naročil, je naročnik na podlagi določbe 1. odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.500,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 4.5.2011

Predsednica senata:
Sonja Drozdek - šinko
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Eltima, šlandrova ulica 8, 1231 Ljubljana,
- PETEZE d.o.o., Pot v Mlake 5, 1231 Ljubljana,
- Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.