018-099/2011 Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-99/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila "Zamenjava vročevodnih kotlov VK1 in VK2, zamenjava parnega kotla ter zamenjava gorilnikov na vročevodnem kotlu VK5 v TOš" in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MONTAVAR METALNA NOVA d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.05.2011

ODLOČILA

Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 10.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.11.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javni razpis objavil na Portalu javnih naročil, dne 11.01.2010, pod št. objave JN 176/2010.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila po javnem razpisu št. JPE-PI-202/09, z dne 21.01.2011, vse sodelujoče ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo konzorciju Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d., Uralska br. 3 Beograd, Himomontaža d.o.o., Sokolska ulica 60, Maribor in Esotech d.d., Preloška cesta 1, Velenje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 04.02.2011 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik njegovo prijavo izločil kot nepopolno, brez možnosti, da bi jo lahko dopolnil, s čimer je ravnal v nasprotju s točko 2.9 razpisne dokumentacije. Vlagatelj pri tem še navaja, da je naročnik dopolnitve prijav sicer omogočil vsem ostalim sodelujočim ponudnikom, tudi v tistih segmentih, zaradi neizpolnjevanja katerih je bila njegova prijava izločena.

Vlagatelj navaja, da je naročnik njegovo prijavo izločil kot nepopolno, ker ni dostavil kopije izvedenih prvih meritev emisij dimnih plinov naprave v času poskusnega obratovanja za referenco št. 2. Vlagatelj poudarja, da za referenco št. 2 ni dostavil spornih merjenj iz razloga, ker niso bila zajeta v pogodbi s podizvajalcem. Vlagatelj še poudarja, da so se v tem primeru izvajala samo redna, zakonsko predpisana merjenja in da bi dokumentacijo o takšnih merjenjih naročniku lahko dostavil. Zgolj takšna merjenja, še poudarja vlagatelj, pa je dostavil tudi izbrani ponudnik.

Vlagatelj še navaja, da je bila njegova prijava izločena tudi v delu, ki se nanaša na ponujene kadre (točke 3.2.3 - Kadrovska struktura). Vlagatelj v nadaljevanju podrobno pojasnjuje razloge zaradi katerih je bila njegova prijava izločena in zatrjuje, da bi v primeru, če bi mu naročnik omogočil, da dopolni prijavo (kot so to sicer lahko storili vsi ostali ponudniki), dokazal, da je izpolnil tudi vse pogoje, ki se nanašajo na kadre.

Vlagatelj še poudarja, da ima s svojimi podizvajalci reference za dela, ki so 100 % identična razpisanim delom, za razliko od izbranega ponudnika, čigar reference se v glavnem nanašajo na rekonstrukcijo kotlovnic.

Vlagatelj navaja, da je pri vpogledu v prijavo izbranega ponudnika ugotovil veliko neskladij z naročnikovo razpisno dokumentacijo. Vlagatelj v nadaljevanju podrobno navaja nepopolnosti prijave izbranega ponudnika. Vlagateljevi očitki se nanašajo na naslednje dele dokumentacije izbranega ponudnika: na obrazec Prijava, na obrazec Izjava, na reference, na kadre in na bančno garancijo. Vlagatelj tudi navaja, da mu ni bil omogočen vpogled v tehnično dokumentacijo izbranega ponudnika in v zvezi s tem še zatrjuje, da je naročnik izbranemu ponudniku omogočil dopolnitev prijave tudi v tem segmentu.

Vlagatelj še navaja, v katerih delih so vsi ostali ponudniki lahko dopolnjevali svoje prijave. Vlagatelj s tem v zvezi med drugim navaja, da je izbrani ponudnik lahko dopolnil prijavo v delu, ki se nanaša na konzorcijsko pogodbo, na kadre, na tehnični del in v delu, ki se nanaša na BON obrazec.

Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev razveljavi. Vlagatelj je k zahtevku za revizijo priložil potrdilo o vplačani revizijski taksi v višini 10.000,00 EUR.

Naročnik je dne 18.02.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo, zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije, zavrgel.

Zoper navedeni sklep je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo. Vlagatelj je v pritožbi zatrjeval, da je aktivno legitimiran za vložitev revizijskega zahtevka, saj bi ob ugotovitvi popolnosti njegove prijave in nepopolnosti prijave izbranega ponudnika, obstajala možnost, da bi bilo javno naročilo dodeljeno njemu. Vlagatelj je v pritožbi zahteval tudi povračilo revizijske takse v višini 10.000,00 EUR, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Državna revizijska komisija je pritožbi ugodila in razveljavila naročnikov sklep o zavrženju revizijskega zahtevka za revizijo ter napotila naročnika, da mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN (sklep št 018-58/2011-9, z dne 21.03.2011).


Naročnik je dne 01.04.2011 zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil odločitev o oddaji naročila.

Naročnik uvodoma zatrjuje, da še vedno meni, da vlagatelju ni uspelo izkazati drugega elementa aktivne legitimacije - to je realne stopnje verjetnosti nastanka škode. Kot poudarja naročnik, vlagatelj ni dokazal, da je bila njegova odločitev o izločitvi vlagateljeve prijave kot nepopolne nezakonita in da mu je bila z njo povzročena škoda. Naročnik še poudarja, da ponudniku, ki ni izpolnil pogojev, javno naročilo ne more biti oddano.

Naročnik v nadaljevanju zavrača vse očitke, ki se nanašajo na (ne)popolnost vlagateljeve prijave.

Naročnik je, razen v delu, ki se nanaša na bančno garancijo za resnost ponudbe, zavrnil tudi vse vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na (ne)popolnost prijave izbranega ponudnika. Kot je ugotovil naročnik, je izbrani ponudnik predložil bančno garancijo za resnost ponudbe (dokument z dne 31.05.2010), v kateri ni navedenega pristojnega sodišča. Naročnik navaja, da iz garancije izhaja, da ima garant Agrobanka, a.d. sedež v Beogradu. Na garanciji je navedeno, nadaljuje naročnik, da je izdana v skladu z Enotnimi pravili za pogodbene garancije na prvi poziv št. 458 MTZ, na podlagi katerih se spori med garantom in upravičencem rešujejo izključno pri pristojnem sodiščem države, kjer je sedež garanta. Navedeno pomeni, zatrjuje naročnik, da bi se v primeru spora uporabilo pravo Republike Srbije. Ker iz bančne garancije ne izhaja, da je za morebitne spore pristojno sodišče v Ljubljani, kot je to zahtevala razpisna dokumentacija, je vlagateljev očitek utemeljen. Na podlagi navedenih ugotovitev je naročnik vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodil in razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj je naročnika obvestil, da bo revizijski postopek v delu, ki se nanaša na priglašene revizijske stroške, nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo (dokument z dne 08.04.2011).

Naročnik je z dopisom, z dne 14.04.2011, zahtevek za revizijo skupaj z dokumentaciji odstopil Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 20.04.2011 od naročnika zahtevala še ovojnico (kuverto) zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je Državno revizijsko komisijo dne 20.04.2011 obvestil, da z ovojnico ne razpolaga več.

Državna revizijska komisija je dne 04.05.2011 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila obe stranki.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Naročnik je vlagateljevemu zahtevku za revizijo (kljub ponovno izraženim pomislekom glede obstoja aktivne legitimacije) ugodil. Vlagatelj je namreč v zahtevku za revizijo postavil en revizijski predlog oziroma je predlagal, da se naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega kandidata razveljavi. Iz naročnikovega sklepa, z dne 01.04.2011, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, je razvidno, da je naročnik vlagateljevemu predlogu ugodil, saj je zapisal, da se zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot je razvidna iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila, št. JPE-PI-202/09, z dne 21.01.2011.

Glede na zgoraj ugotovljeno in glede na obvestilo o nadaljevanju postopka, v katerem vlagatelj zahteva nadaljevanje postopka le glede priglašenih stroškov, je Državna revizijska komisija odločala le o vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, ki so mu nastali v revizijskem postopku. Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik vlagatelju na njegovo pisno zahtevo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, če je zahtevek za revizijo utemeljen. Ker je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in ker je vlagatelj zahteval povrnitev revizijskih stroškov še pred naročnikovo odločitvijo (peti odstavek 22. člena ZRPJN), je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo priglašeni stroški v višini vplačane revizijske takse. Naročnik mora torej vlagatelju povrniti stroške v višini 10.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila, pod izvršbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti
(peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani dne 27.05.2011

predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana
- MONTAVAR METALNA NOVA d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor
- Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d., Uralska br. 3, Beograd
- Himomontaža d.o.o., Sokolska ulica 60, Maribor
- Esotech d.d., Preloška cesta 1, Velenje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.