018-117/2011 Občina Radeče

Številka: 018-117/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 in spremembe; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save - II. faza - Izgradnja centralne čistilne naprave v občini Radeče" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ESOT, d.o.o., Kersnikova ulica 21, Celje, ki ga zastopa Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče (v nadaljevanju: naročnik), dne 2.6.2011

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 25.3.2011 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 5.000,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.1.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save - II. faza - Izgradnja centralne čistilne naprave v občini Radeče". Javno naročilo naročnik oddaja po odprtem postopku. Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN456/2011 z dne 17.1.2011.

Dne 8.3.2011 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku RIKO, d.o.o., Bizjanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz dokumenta izhaja še, da je naročnik vlagateljevo ponudbo, ki je bila sicer cenovno najugodnejša, označil za nepopolno, in sicer iz več razlogov. Naročnik tako med drugim navaja, da vlagatelj v zahtevani dopolnitvi ponudbe na seznamu zakonitih zastopnikov za podizvajalca Aqua consult Ingenieur GmbH, Nemčija, ni navedel osebe U.M., ki je en izmed zakonitih zastopnikov omenjene družbe, ter zanj ni predložil podpisane Izjave za zakonitega zastopnika. Vlagatelj tako ni ustrezno dopolnil ponudbe, kar je podlaga za naročnikovo ravnanje skladno s prvim odstavkom 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik ugotavlja tudi, da je bila s strani vlagatelja v ponudbi predložena Izjava o rešitvi odlaganja odvečnega materiala, ki jo je podala JP Komunala Radeče, d.o.o. Ker izjava ni bila podpisana in žigosana s strani izdajatelja, je naročnik vlagatelja pozval k njeni dopolnitvi. Namesto podpisane in žigosane izjave družbe JP Komunala Radeče, d.o.o., pa je vlagatelj predložil izjavo zbiralca odpadkov EKOPLAN A, d.o.o.. Naročnik ugotavlja, da gre pri takem ravnanju za nedovoljeno spreminjanje ponudbe, zaradi česar je potrebno to izločiti.

Vlagatelj je z vlogo z dne 25.3.2011 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem zatrjuje popolnost svoje ponudbe, pa tudi, da je naročnik njegovo ponudbo obravnaval strožje kot ponudbo izbranega ponudnika, ki naj bi bila sicer nepopolna in nepravilna. Vlagatelj tako pojasnjuje, da iz odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila izhaja, da je naročnik izbranega ponudnika k dopolnitvi ponudbe pozival dvakrat, njega pa le enkrat. Prav tako je naročnik izbranega ponudnika pozval k dopolnitvi zaradi preverjanja, ali je ponujena tehnološka oprema skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, in sicer kljub temu, da je v pojasnilu razpisne dokumentacije z dne 9.2.2011 sam navedel in poudaril, da predstavlja predložitev prospektnega materiala in navedba tehničnih karakteristik ponujene opreme ključen element ponudbe. S tem je naročnik po vlagateljevem mnenju njega in izbranega ponudnika obravnaval neenakopravno. Naročnik bi moral namreč bodisi oba vlagatelja pozvati k dodatni dopolnitvi ponudbe ali pa obe ponudbi izločiti. Vlagatelj se dalje opredeljuje do posameznih razlogov, ki jih naročnik navaja v prid ugotovljene nepopolnosti njegove ponudbe. Glede predložitve podpisane Izjave za zakonitega zastopnika za osebo U.M. vlagatelj navaja, da omenjena oseba od dne 22.2.2011 dalje ni več zakoniti zastopnik družbe Aqua consult Ingenieur GmbH. Glede predložitve Izjave o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo vlagatelj navaja, da je na prvotni izjavi vlagatelj kot izvajalca sicer navedel družbo JKP Radeče, ki sicer nima ustrezne deponije, zato je vlagatelj menil, da se zahteva na dopolnitev ponudbe nanaša na poziv za navedbo lastnika deponije. Zaradi navedenega je vlagatelj v dopolnitvi navedel pooblaščenega zbiralca odpadkov, kot to zahteva zakon o odlaganju odpadkov. V nadaljevanju revizijskega zahtevka vlagatelj napada še preostale razloge, ki jih naročnik navaja v prid ugotovljeni nepopolnosti njegove ponudbe. Vlagatelj dalje zatrjuje tudi nepravilnost in nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, in sicer iz razloga, ker naj ta ob oddaji ne bi vsebovala prospektne dokumentacije in navedbe tehničnih karakteristik, ker naj bi bila nepopolna v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje razpisnega pogoja "kadrovska sposobnost", pa tudi zato, ker naj bi po vlagateljevem mnenju obstajal sum, da je bila ponudba izbranega ponudnika nedopustno dopolnjena po poteku roka za oddajo ponudb in po odpiranju ponudb. Vlagatelj meni še, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kršil načelo transparentnosti javnega naročanja, saj naj bi vlagatelja onemogoča pri ustreznem vpogledu v postopek oddaje javnega naročila; vlagatelj naj bi namreč vpogled zahteval že dne 18.3.2011, ta pa naj bi mu bil omogočen šele dne 24.3.2011, t.j. dan pred iztekom roka za vložitev revizijskega zahtevka. Na vpogledu je naročnik poleg tega izrecno zavrnil možnost kopiranja ponudbe, vlagatelju pa tudi ni omogočil vpogleda v drugo dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, podrejeno pa, da se razveljavi celoten predmetni postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj zahteva še povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Na naročnikov poziv je vlagatelj svoj revizijski zahtevek dne 4.4.2011 dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 18.4.2011, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik najprej ugotavlja, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ne izkazuje popolnosti svoje ponudbe, kot tudi ne istovrstnih napak v ponudbi izbranega ponudnika, zaradi česar po naročnikovem mnenju ni aktivno legitimiran za vodenje revizijskega postopka. Naročnik se dalje opredeljuje do revizijskih navedb, ki se nanašajo na zatrjevano popolnost vlagateljeve ponudbe. Tako glede zakonitih zastopnikov pojasnjuje, da je v zahtevi za dopolnitev vlagatelja pozval na predložitev obrazca Izjava ponudnika, ki je podpisana s strani vseh zakonitih zastopnikov nominiranih podizvajalcev. Na podlagi prejete dopolnitve je ugotovil, da je vlagatelj dopolnil ponudbo z neustreznim seznamom; iz vpogleda v poslovni register je namreč razvidno, da je zakoniti zastopnik podizvajalca Aqua conuslt Ingeneur GmbH, Nemčija, tudi U.M., ki pa ga vlagatelj v seznam zakonitih zastopnikov ni vpisal niti ni zanj predložil podpisane izjave. Naročnik s tem v zvezi opozarja, da se lastnost popolnosti in pravilnosti ponudbe veže na rok, ki je določen za oddajo ponudb, kar je v konkretnem primeru 16.2.2011. Dejstvo, da naj bi oseba U.M. dne 22.2.2011 prenehala biti zastopnik omenjene družbe, je v tej zvezi popolnoma nerelevantno. Glede spremembe Izjave o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji določil, da mora omenjeno izjavo potrditi zbiralec odpadkov, iz izjave pa mora biti razvidno, da je ima ponudnik na lastne stroške zagotovljeno zemljišče za odlagališče oziroma deponijo. Naročnik poudarja, da je vlagatelj s spremembo navedbe subjekta, ki prevzema odlaganje odvečnega materiala, posegel v element popolnosti ponudbe - formalno nepopolne ponudbe namreč ni dopolnil ali jo pojasnil, temveč je to z dopolnitvijo spremenil na način, ki se veže na spremembo tehnične sposobnosti ponudnika. Naročnik se v nadaljevanju obrazložitve opredeljuje še do preostalih revizijskih navedb iz vlagateljevega revizijskega zahtevka, ki se nanašajo na zatrjevano popolnost njegove in zatrjevano nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, tudi te navedbe pa označuje za neutemeljene. Kot slednje se naročnik opredeljuje do revizijskih navedb, ki se nanašajo na zatrjevano kršitev načela transparentnosti. S tem v zvezi pojasnjuje, da je vlagatelj svojo zahtevo za vpogled na naročnika naslovil v petek (dne 18.3.2011). Naročnik je vlagateljevo zahtevo obravnaval v ponedeljek in nato ob upoštevanju obveznega obveščanja vseh udeležencev v postopku vpogleda izdal obvestila o izvedbi vpogleda, ki se je izvedel v četrtek, dne 24.3.2011. Naročnik se strinja, da je bil vlagatelju omogočen zgolj vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in da temu niso bile izročene kopije ponudbe omenjenega ponudnika. Pri tem pojasnjuje, da je vlagatelju vpogled omogočil v dele ponudbe, ki so javni in ki jih izbrani ponudnik ni označil za poslovno skrivnost, meni pa tudi, da je vpogled zadoščal za vlagateljevo polno seznanitev s ponudbo izbranega ponudnika ter da ta zaradi nepridobitve kopij, ki jih v zahtevi za vpogled niti ni zahteval, ne more očitati krnitve pravice do vpogleda. V zvezi z navedbo, da vlagatelju ni bil omogočen vpogled v drugo dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika, naročnik pojasnjuje, da je vlagatelju že na vpogledu pojasnil, da se s to dopolnitvijo, ki je bila samoiniciativna in ki je naročnik ni zahteval, ni spremenil niti predmet niti obseg del, ki naj bi jih opravili v ponudbi izbranega ponudnika nominirani podizvajalci. Naročnik predmetnega dela ponudbe vlagatelju sicer ni podal na vpogled, ker je bil dokument označen kot zaupen, zato naročnik ni imel nobene osnove, da se vanj izvrši vpogled.

Vlagatelj je z vlogo z dne 22.4.2011 naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je dodatno predstavil svoja stališča v zadevi.
Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 28.4.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Naročnik v sklepu z dne 18.4.2011, s katerim je odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, uvodoma izraža mnenje, da vlagatelj ni aktivno legitimiran za vodenje predmetnega revizijskega postopka.

Iz določil prvega odstavka 9. člena ZRPJN izhaja, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oddal svojo ponudbo, zato interes za dodelitev naročila izkazuje. Vlagatelj pa ravno tako verjetno izkazuje tudi, da mu je bila ali da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Ugotoviti gre namreč, da bi v primeru, če bi se vse navedbe iz vlagateljevega revizijskega zahtevka izkazale za utemeljene (in bi bilo izkazano, da vlagateljeva ponudba iz razlogov, ki jih navaja naročnik, ni nepopolna), to narekovalo razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila in (v primeru oddaje) oddajo predmetnega javnega naročila vlagatelju, katerega ponudba je bila najugodnejša izmed prispelih ponudb.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj aktivno legitimiran za vodenje predmetnega revizijskega postopka.


Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi dalje spor glede popolnosti vlagateljeve ponudbe. Naročnik je vlagateljevo ponudbo označil za nepopolno iz več razlogov, med drugim tako tudi iz razloga neustrezne dopolnitve te s predložitvijo nepopolnega seznama zakonitih zastopnikov za podizvajalca Aqua consult Ingenieur GmbH, Nemčija, oziroma nepredložitve podpisane Izjave za zakonitega zastopnika za enega od zastopnikov omenjene družbe.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej pod točko 2.23. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK, med drugim postavil naslednji pogoj osebne sposobnosti ponudnika:

"Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.

Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe."

V zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja navedenega pogoja je naročnik v razpisni dokumentaciji določil:
"Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da ponudnik (in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo), ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja."

Naročnik je ob tem določil tudi:

"V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce."

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila pod točko "6.3. IZJAVA PONUDNIKA" (t.j. v obrazec, na katerega se nanaša zgoraj predstavljeni pogoj razpisne dokumentacije) gre ugotoviti, da je naročnik v tem med drugim podal naslednje navodilo:

"V primeru oddaje konzorcijske ponudbe izjavo podpišejo vse pooblaščene osebe vseh članov konzorcija.

V primeru, da podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik, mora navedeni podpisnik v ponudbi predložiti ustrezno pooblastilo, ki dokazuje, da je pooblaščen za podpis konkretne ponudbe s strani zakonitega zastopnika družbe (enako velja za ostale ponudnike v primeru konzorcijske pogodbe). Izpolnjevanje pogoja o nekaznovanosti zakonitih zastopnikov ponudnika ali partnerja ne more biti podano v obliki podpisa pooblaščenca, vendar izključno s strani zakonitega zastopnika samega.

V primeru podizvajalskih ponudb se zahteva predložitev izjave s strani zakonitega zastopnika podizvajalca."

Iz predstavljenih določil razpisne dokumentacije izhaja, da so morali ponudniki za to, da bi bilo njihovo ponudbo mogoče označiti za popolno, v okviru ponudbe med drugim predložiti tudi izjavo na obrazcu "6.3. IZJAVA PONUDNIKA", podpisano s strani vseh zakonitih zastopnikov vsakega od v ponudbi nominiranih podizvajalcev.

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je ta v njej (obrazec Ponudba) navedel, da bo predmetno javno naročilo izvedel s tremi podizvajalci, med njimi tudi s podizvajalcem Agua consult Ingenieur GmbH, Nemčija. Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti tudi, da je vlagatelj v okviru te med drugim predložil tudi Izjavo na obrazcu "6.3. IZJAVA PONUDNIKA", ki je žigosana z žigom omenjenega podizvajalca in podpisana s strani oseb, ki poimensko niso navedene.

Državna revizijska komisija z vpogledom v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila dalje ugotavlja, da je naročnik z dopisom z dne 21.2.2011 vlagatelja pozval k dopolnitvi predložene ponudbe, med drugim s predložitvijo seznama vseh zakonitih zastopnikov družbe Agua consult Ingenieur GmbH, Nemčija, ter s strani vseh zakonitih zastopnikov omenjenega podizvajalca podpisanega obrazca Izjava ponudnika.

Vlagatelj je svojo ponudbo dopolnil z vlogo z dne 24.2.2011, s katero je naročniku dostavil nov obrazec "6.3. IZJAVA PONUDNIKA" za družbo Agua consult Ingenieur GmbH, Nemčija. Z vpogledom v omenjeni obrazec gre ugotoviti, da so na njem kot zakoniti zastopniki navedene družbe navedene osebe H.P.H., R.W., J.U.R.L. ter M.S. Vsi navedeni so tudi podpisniki predloženega obrazca.

Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah zapisala, da morata ponudnik oziroma ponudba po naravi stvari ter glede na specifičnost postopka oddaje javnega naročila vsebinsko izpolnjevati pogoje v trenutku poteka roka za predložitev ponudb, sicer bi bila stroga pravila javnega naročanja v zvezi s pravočasnostjo ponudb in zavrnitvijo nepravočasnih ponudb popolnoma brezpredmetna (prim. npr. odločitve Državne revizijske komisije v zadevah št. 018-159/2009, 018-081/2010, 018-010/2011, 018-070/2011 itd.).

Državna revizijska komisija v zvezi z zgornjim ugotavlja, da je sledeč razpisni dokumentaciji in objavi predmetnega javnega naročila v postopku oddaje tega rok za predložitev ponudb potekel dne 14.2.2011. Ob upoštevanju zgornjega stališča navedeni datum predstavlja tudi trenutek, po stanju v katerem se v predmetnem postopku oddaje javnega naročila lahko presoja popolnost v postopku predloženih ponudb.

Med vlagateljem in naročnikom je nesporno, da je bila v trenutku poteka roka za oddajo ponudb (t.j. dne 14.2.2011) en izmed zakonitih zastopnikov družbe Agua consult Ingenieur GmbH, Nemčija, tudi oseba U.M. Navedenemu dejstvu, ki ga naročnik navaja v dokumentu "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 8.3.2011, vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku z dne 25.3.2011 namreč ne nasprotuje, temveč navaja le, da omenjena oseba od dne 22.2.2011 dalje ni več zakoniti zastopnik omenjene družbe. Navedeno potrjuje tudi izpisek Registrskega sodišča pri Občinskem sodišču Hannover, ki ga je ravno tako predložil vlagatelj.
Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da bi moral vlagatelj, da bi bilo njegovo ponudbo mogoče označiti za popolno, v okviru te predložiti obrazec "6.3. IZJAVA PONUDNIKA", podpisan tudi s strani osebe U.M. Navedena oseba je bila namreč v trenutku poteka roka za oddajo ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila en izmed zakonitih zastopnikov v vlagateljevi ponudbi nominiranega podizvajalca Agua consult Ingenieur GmbH, Nemčija. Ker vlagatelj navedenega obrazca v svoji ponudbi ni predložil, ravno tako pa ga ni predložil tudi na naročnikov poziv k dopolnitvi (tedaj še) formalno nepopolne ponudbe, je bil naročnik, upoštevajoč določila prvega odstavka 80. člena ZJN-2, vlagateljevo ponudbo upravičen in dolžan izločiti kot nepopolno. S tem povezane revizijske navedbe vlagatelja niso utemeljene.


Naročnik je vlagateljevo ponudbo dalje označil za nepopolno tudi iz razloga neustreznosti predložene oziroma dopolnjene Izjave o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v okviru te kot del ponudbene dokumentacije (razdelek 2.22. razpisne dokumentacije) predvidel tudi Izjavo o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo (točka 17.), v zvezi s katero je določil, da jo "vsebinsko pripravi ponudnik sam, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije".

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo gre dalje ugotoviti, da je naročnik v okviru te podal tudi obrazec 6.5. Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo, v prilogi katerega naj bi ponudnik med drugim podal tudi "Pisno izjavo o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo". V zvezi s to je naročnik določil:

"Izjavo potrdi zbiralec odpadkov, pri čemer mora biti iz izjave razvidno, da ima ponudnik na lastne stroške zagotovljeno zemljišče za odlagališče oziroma deponijo (skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uradni list RS, št. 34/2008)."

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je ta v njej med drugim predložil tudi Izjavo o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo (razdelek 16 vlagateljeve ponudbe). Iz predložene izjave izhaja, da je vlagatelj kot zbiralca odpadkov nominiral JP Komunala Radeče, d.o.o., Radeče, ki pa predložene izjave ni potrdil.

Državna revizijska komisija z vpogledom v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila dalje ugotavlja, da je naročnik z dopisom z dne 21.2.2011 vlagatelja pozval k dopolnitvi predložene ponudbe, med drugim s predložitvijo ustrezne izjave o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo, skladno s točko 2.22 drugega poglavja razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je svojo ponudbo dopolnil z vlogo z dne 24.2.2011, s katero je naročniku dostavil novo Izjavo o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo, na kateri je kot zbiralec odpadkov navedena družba EKOPLAN A, d.o.o., Petrovče, ki je predloženo izjavo tudi potrdila.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenih dejstev ugotavlja, da je bila vlagateljeva ponudba ob predložitvi formalno nepopolna - predložena izjava o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo, v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, namreč ni bila potrjena s strani zbiralca odpadkov, ki ga je vlagatelj nominiral na izjavi, t.j. družbe Komunala Radeče, d.o.o., Radeče. Ker vlagatelj kljub naročnikovemu pozivu k dopolnitvi ponudbe te ni ustrezno dopolnil (t.j. s predložitvijo izjave, podpisane s strani v ponudbi nominiranega zbiralca odpadkov), temveč je predložil zgolj izjavo, podpisano s strani drugega zbiralca odpadkov (ki ga v svoji ponudbi ni nominiral), je bil naročnik, upoštevajoč določila prvega odstavka 80. člena ZJN-2, vlagateljevo ponudbo upravičen in dolžan izločiti kot nepopolno. S tem povezane revizijske navedbe vlagatelja niso utemeljene.


Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi zgoraj obravnavanih revizijskih navedb ugotovila, da vlagatelj zatrjevane nezakonitosti naročnikove ugotovitve o nepopolnosti njegove ponudbe ni uspel izkazati, revizijskih navedb, ki se nanašajo na druge razloge, ki jih je naročnik v odločitvi o oddaji predmetnega javnega naročila navedel v prid nepopolnosti vlagateljeve ponudbe, ni obravnavala; obravnava teh navedb na presojo popolnosti vlagateljeve ponudbe in s tem na vlagateljev položaj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila namreč ne bi mogla v ničemer vplivati.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo ugovarja tudi zoper popolnost ponudbe izbranega ponudnika. Ob upoštevanju prvega odstavka 9. člena ZRPJN je ustaljena praksa Državne revizijske komisije, da ponudniku, katerega ponudba je bila v postopku oddaje javnega naročila spoznana kot nepopolna, v revizijskem postopku pa je bila ugotovljena zakonitost takšne odločitve, ne priznava več drugega elementa aktivne legitimacije, tj. realne stopnje verjetnosti nastanka škode. Če zaradi ugotovljenih nepravilnosti ponudbe ni mogoče obravnavati kot pravilne oz. popolne, jo je treba v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 zavrniti. To pomeni, da tak ponudnik (celo v primeru, če bi se njegove navedbe glede drugih kršitev v postopku oddaje javnega naročila izkazale za utemeljene) dejansko nima nobenih možnosti, da bi bil v predmetnem (konkretnem) postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši, zaradi česar mu zaradi zatrjevanih domnevnih nepravilnosti v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila, ki se ne nanašajo na utemeljenost izločitve njegove ponudbe zaradi nepravilnosti, ni nastala in mu tudi ne bi mogla nastati škoda. Državna revizijska komisija zato vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na popolnost ponudbe izbranega ponudnika, ni vsebinsko obravnavala.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja tudi, da je naročnik njega in izbranega ponudnika obravnaval neenakopravno, saj naj bi njega k dopolnitvi ponudbe pozval zgolj enkrat, izbranega ponudnika pa dvakrat.

Državna revizijska komisija z vpogledom v spisovno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila ugotavlja, da je naročnik izbranega ponudnika k dopolnitvi ponudbe dejansko pozval dvakrat, in sicer dne 21.2.2011 ter dne 1.3.2011, vlagatelja pa zgolj enkrat, in sicer dne 21.2.2011. Pri tem pa Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da vsak od omenjenih naročnikovih pozivov izbranemu ponudniku k dopolnitvi ponudbe vsebuje različne razloge, zaradi katerih naj bi bila ponudba tega ponudnika formalno nepopolna - s pozivom z dne 1.3.2011 je naročnik izbranega ponudnika tako pozval k predložitvi prospektnega materiala in navedbi tehničnih karakteristik opreme, kar je sicer (v nasprotju z drugačnimi navedbami vlagatelja) izrecno predvidel 14. točki razdelka 2.22 razpisne dokumentacije. Navedena pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika pa ni bila predmet poziva, ki ga je naročnik izbranemu ponudniku poslal dne 21.2.2011.

Državna revizijska komisija posledično ugotavlja, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ne izkazuje neskladja opisanega naročnikovega ravnanju z določili 78. člena ZJN-2 - navedeno določilo namreč naročniku ne prepoveduje ponudnika večkrat pozvati k odpravi različnih formalnih pomanjkljivosti njegove ponudbe, pri čemer pa sme k odpravi vsake ugotovljene pomanjkljivosti ponudnika pozvati zgolj enkrat. Vlagatelj, ob odsotnosti drugih argumentov, posledično ne izkazuje tudi z zapisanim zatrjevano povezanega neenakopravnega obravnavanja njega in izbranega ponudnika.


Vlagatelj zatrjevano neenakopravno obravnavo njega in izbranega ponudnika zatrjuje tudi iz razloga, ker naj bi v ponudbi izbranega ponudnika obstajale pomanjkljivosti, zaradi katerih naj bi bila njegova ponudba nepopolna, ob enaki kvalifikaciji ponudbe izbranega ponudnika in vlagatelja pa naj naročnik ne bi smel sprejeti sklepa o izboru izbranega ponudnika. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral vlagatelj, če se je nameraval na predstavljen način sklicevati na neenakopravno obravnavo, v zahtevku za revizijo izkazati, da bi ob enaki obravnavi tudi njegova ponudba morala biti označena kot popolna, česar pa ni storil. Vlagatelj namreč v nobenem delu zahtevka za revizijo ne zatrjuje, da bi v ponudbi izbranega ponudnika obstajale istovrstne pomanjkljivosti, kot so bile s predmetnim sklepom nedvomno ugotovljene v zvezi z njegovo ponudbo, to je pomanjkljivosti v zvezi s predložitvijo obrazca "6.3. IZJAVA PONUDNIKA" in "Izjavo o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo". Tudi v zvezi z domnevno kršitvijo pravice do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku ne navaja, da mu je bil onemogočen vpogled v del ponudbene dokumentacije, ki se nanaša na zgoraj navedeni izjavi, temveč v delu, ki se nanaša na druge (neistovrstne) razloge za zatrjevano nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika. Posledično tudi interesa za obravnavo s tem povezanih revizijskih navedb vlagatelj ne izkazuje.


Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da nezakonitosti naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 8.3.2011, vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom z dne 25.3.2011 ni uspel izkazati.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 25.3.2011 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijskem postopku priglasil stroške, nastale z revizijo.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkov ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Iz določil četrtega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN vplačati še znesek v višini že vplačane takse, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, tega pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN je Državna revizijska komisija posledično odločila, da mora vlagatelj v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 5.000,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 2.6.2011

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče,
- Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana,
- RIKO, d.o.o., Bizjanova 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.