018-034/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-034/2011-51

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 in spremembe; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža pohištvene, tehnološke, informacijske in medicinske opreme za prizidek C1 v okviru novogradnje, rekonstrukcije in prenove objekta C Splošne bolnišnice Slovenj Gradec - 1. faza" v sklopu 4: "Oprema za OP sobe, CIT" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Medicoengineering, d.o.o., Prevale 1, Trzin, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mihevc in odvetniki, d.o.o., Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.5.2011

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 7.1.2011 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Dobava in montaža pohištvene, tehnološke, informacijske in medicinske opreme za prizidek C1 v okviru novogradnje, rekonstrukcije in prenove objekta C Splošne bolnišnice Slovenj Gradec - 1. faza" v sklopu 4: "Oprema za OP sobe, CIT", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila št. JN 10/2010-SBSG" št. 4110-10/2008-195 z dne 27.12.2010.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po poteku tega roka do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.6.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža pohištvene, tehnološke, informacijske in medicinske opreme za prizidek C1 v okviru novogradnje, rekonstrukcije in prenove objekta C Splošne bolnišnice Slovenj Gradec - 1. faza". Javno naročilo, ki ga naročnik oddaja po odprtem postopku, je sestavljeno iz skupno štirinajstih sklopov, med njimi tudi iz sklopa 4: "Oprema za OP sobe, CIT".

Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 7259/2010 z dne 9.8.2010, ter v Uradnem listu EU, in sicer pod objavo št. 2010/S 154-238101 z dne 11.8.2010.

Dne 27.12.2010 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila št. JN 10/2010-SBSG" št. 4110-10/2008-195, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 4: "Oprema za OP sobe, CIT" odda ponudniku Mollier, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz dokumenta izhaja še, da je kot popolno v omenjenem sklopu naročnik označil tudi (edino preostalo) vlagateljevo ponudbo, v kateri pa je bila ponujena višja ponudbena cena.

Vlagatelj je z vlogama z dne 30.12.2010 na naročnika naslovil zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila v obravnavanem sklopu ter za vpogled v spisovno in ponudbeno dokumentacijo postopka.

Naročnik je dne 5.1.2011 izdal sklep, s katerim je vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila zavrgel. Zahtevani vpogled v dokumentacijo je naročnik vlagatelju omogočil dne 6.1.2011.

Z vlogo z dne 7.1.2011 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, nepravilna in neprimerna, zato bi jo po vlagateljevem mnenju naročnik moral izločiti, javno naročilo pa oddati njemu. V nadaljevanju revizijskega zahtevka vlagatelj najprej zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, ker ponujena operacijska miza ne izpolnjuje naročnikove zahteve po tem, da "med fazo doseganja 0 položaja plošče ne sme priti v položaj antitrendelenburg"; med doseganjem položaja "0" naj bi namreč očitno prišla v položaj antitrendelenburg. Vlagatelj dalje navaja, da ponujeni artikel izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahteve, da je "nožno ploščo možno odstraniti in pritrditi s pomočjo hitre spojke"; nožno spojko naj bi bilo namreč možno odstraniti in pritrditi samo s predhodnim odvijačenjem ali privijačenjem, kar pa ne ustreza zahtevi hitre spojke. Kot naslednje vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudil neustrezno naslonjalo za roko, in sicer naslonjalo dolžine 300 mm, namesto zahtevanega naslonjala dolžine 450 mm. Vlagatelj dalje zatrjuje, da s strani izbranega ponudnika ponujen stropni stativ ne izpolnjuje naročnikove zahteve, skladno s katero stativ omogoča "lahko premikanje rok z ustavitvijo na zahtevani poziciji, možnost urgentnega pomikanja rok brez zavornih komandnih tipk"; izbrani ponudnik naj bi namreč ponudil stropni stativ z izvedbo zavore, ki stalno blokira premikanje in za sprostitev katere se uporablja komprimiran zrak. Ponujen stropni stativ naj ravno tako ne bi izpolnjeval naročnikove zahteve po nosilnosti najmanj 200 kg. Neustrezna v ponudbi izbranega ponudnika je sledeč vlagatelju dalje vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran, saj naj ne bi omogočala nastavitev po višini, pa tudi ponujena glavna operacijska svetilka, saj naj ne bi imela vgrajenega zahtevanega dodatnega vira ambientne osvetlitve in naj ne bi omogočala adaptiranja svetlobe na kirurgovo prisotnost. Vlagatelj dalje zatrjuje, da je izbrani ponudnik potvarjal kataloge, zavajal naročnika in zavestno prikrival dejanske tehnične podatke v bistvenem delu. Vlagatelj s tem v zvezi zahteva izvedbo ustreznega prekrškovnega postopka v skladu s 77. in 109.a členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj zatrjuje tudi, da je bil pri izvajanju njegove pravice do ogleda konkurenčnih ponudb deležen raznovrstnega šikaniranja, in sicer glede načina obveščanja o ogledu, zaradi omejitve časa vpogleda ter zaradi zavrnitve zahteve po fotokopiranju nekaterih listin. Kot slednje vlagatelj zatrjuje, da je bila v postopku kršena določba 2.1.5 iz Mape 1 razpisne dokumentacije, ki se nanaša na poskus ponudnika vplivati na naročnikovo obravnavo ponudb - izbrani ponudnik naj bi z namenom predstavitve in promoviranja opreme proizvajalca Trumpf v času odločanja o oddaji javnega naročila namreč organiziral obisk delegacije slovenjgraške bolnišnice v UKC Ljubljana. Vlagatelj predlaga, da se po izvedbi predlaganih dokazov njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi, da se odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v obravnavanem sklopu razveljavi, ponudbo izbranega ponudnika za sklop 4 izloči kot nepopolno in neprimerno ter se javno naročilo v tem sklopu odda vlagatelju. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s Sklepom z dne 26.1.2011, s katerim je tega zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede zahteve po tem, da operacijska miza "med fazo doseganja 0 položaja plošče ne sme priti v položaj antitrendelenburg", navaja, da je iz katalogov, priloženih ponudbi izbranega ponudnika, razbral, da ima ponujena miza "0 - položaj". To je splošna oznaka, da se operacijska miza izravna v nevtralni, nulti položaj, in v nobenem primeru ne pomeni, da se miza postavi v antitrendelenburg položaj. Funkcija je zapisana v proizvajalčevem katalogu, ki je za naročnika verodostojen in zaupanja vreden dokument. Glede zahteve po tem, da je "nožno ploščo možno odstraniti in pritrditi s pomočjo hitre spojke", naročnik navaja, da iz kataloga, kot ga je predložil izbrani ponudnik, ne izhaja, da gre pri spojki na nožni plošči za hitro spojko. Naročnik je izbranega ponudnika zato pozval k dodatnim obrazložitvam in dopolnitvam ponudbe. Izbrani ponudnik je v postavljenem roku predložil izjavo proizvajalca TRUMPF, iz katere je jasno razvidno, da je mogoče dvodelno nožno ploščo hitro odstraniti in pritrditi s pomočjo hitre spojke. Glede revizijski navedb o dolžini naslonjala za roko naročnik navaja, da je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ni razbral, kaj ta ponuja, zato je izbranega ponudnika pozval k dodatnim obrazložitvam in dopolnitvam ponudbe. Izbrani ponudnik je v postavljenem roku predložil izjavo proizvajalca TRUMPF, v kateri ta pojasnjuje, da proizvajajo naslonjala za roko v dimenzijah 300 mm, 450 mm ter 600 mm, za predmetni razpis pa ponujajo naslonjalo v dolžini 450 mm. Tudi glede stropnega stativa (zahtevano "lahko premikanje rok z ustavitvijo na zahtevani poziciji, možnost urgentnega pomikanja rok brez zavornih komandnih tipk") naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v svoji dopolnitvi ponudbe podal izjavo proizvajalca TRUMPF, za naročnika pa je bil odgovor proizvajalca v skladu s tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije. Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika je naročnik ugotovil, da izbrani ponudnik izpolnjuje tudi zahtevo, ki se nanaša na nosilnost stativa. Glede zatrjevane neustreznosti vrtljive in nagibne roke za LCD ekran naročnik navaja, da iz dokumentacije, ki je bila priložena ponudbi izbranega ponudnika, ni razpoznal izpolnjevanja razpisnih zahtev. Izbranega ponudnika je zato pozval k dodatnim obrazložitvam in dopolnitvam ponudbe. Izbrani ponudnik je v postavljenem roku predložil izjavo proizvajalca TRUMPF, za naročnika pa je bil odgovor proizvajalca v skladu s tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije. V zvezi z revizijskimi navedbami, ki se nanašajo dodaten vir ambientne osvetlitve pri glavni operacijski svetilki, naročnik navaja, da je ponudnika tekom postopka pozval k dodatnim obrazložitvam in dopolnitvam ponudbe, ki jo je izbrani ponudnik v roku dopolnil s pritrdilnimi odgovori za svetilke iLED3. Za naročnika je bil proizvajalečv odgovor v skladu s tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije. K dodatnim obrazložitvam in dopolnitvam ponudbe je naročnik izbranega ponudnika pozval tudi glede zahteve po adaptiranju svetlobe na kirurgovo prisotnost. Tudi s tem v zvezi je izbrani ponudnik predložil izjavo proizvajalca TRUMPF, odgovor slednjega pa naročnik označuje kot skladen s tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije. V nadaljevanju sklepa se naročnik opredeljuje do preostalih navedb iz vlagateljevega revizijskega zahtevka, pri čemer te zavrača kot neutemeljene.

Vlagatelj je z vlogo z dne 28.1.2011 naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 4.2.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Posredovano dokumentacijo je dopolnil dne 10.2.2011, na poziv Državne revizijske komisije pa ponovno še dne 18.2.2011 in dne 10.3.2011.

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega revizijskega zahtevka ugotovila, da temu ni bilo priloženo pooblastilo za vlagateljevo zastopanje po pooblaščencu - odvetniški družbi, ki je vložila revizijski zahtevek. Državna revizijska komisija je zato dne 14.3.2011 izdala Sklep št. 018-034/2011-14, s katerim je vlagateljevega pooblaščenca pozvala k predložitvi pooblastila za zastopanje vlagatelja v predmetnem revizijskem postopku. Zahtevano pooblastilo je bilo Državni revizijski komisiji predloženo dne 17.3.2011.

Istega dne, t.j. dne 17.3.2011, je Državna revizijska komisija izdala Sklep št. 018-034/2011-17, s katerim je v predmetnem postopku za izdelavo strokovnega mnenja določila Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto, Vrazov trg 2, Ljubljana (v nadaljevanju: strokovna institucija). Vlagatelja je ob tem naložila, da založi predujem za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem in predloži potrdilo o vplačilu tega. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dokazilo o vplačilu predujma posredoval dne 23.3.2011.

Dne 23.3.2011 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo "Predlog za novo določitev neodvisne strokovne inštitucije za izdelavo strokovnega mnenja". V podani vlogi vlagatelj izraža svoje nestrinjanje z določitvijo strokovne institucije za izdelavo strokovnega mnenja. Pri tem navaja, da je v eni od predhodnih zadev pred Državno revizijsko komisijo ista strokovna institucija že podala svoje mnenje, ki pa je bilo "zavajajoče in neverodostojno". Vlagatelj meni tudi, da imenovana strokovna institucija ne razpolaga s potrebnimi znanji s področja strojnih in elektro ved, ob presoji sklepa Državne revizijske komisije z dne 17.3.2011 pa se mu poraja utemeljen sum, da je ta organ sklenil oddati izdelavo izvedenskega mnenja tretji osebi predvsem iz razloga, ker se podanim očitkom iz revizijskega zahtevka v samem postopku ne bo mogoče na enostaven način izogniti ali jih spoznati za neutemeljene, zato bi si s pridobljenim strokovnim mnenjem "po pilatovsko oprala roke". Vlagatelj izpostavlja tudi, da ima Državna revizijska komisija možnost neposredno zaprositi za pojasnilo proizvajalca ponujenih operacijskih miz in opreme, družbo Trumpf.

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN lahko Državna revizijska komisija pred svojo odločitvijo zahteva dodatna pojasnila od naročnika, vlagatelja zahtevka za revizijo ali drugih udeležencev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi strokovno ali izvedensko mnenje in si lahko ogleda tudi ostale dokumente ter dejanske razmere pri strankah v postopku ter zbere druge potrebne podatke za odločitev. Drugi odstavek 21. člena ZRPJN torej ločuje strokovno in izvedensko mnenje oz. ju našteva kot dve različni možnosti, ki ju ima Državna revizijska komisija na voljo pri odločanju o zahtevku za revizijo. Podobno tudi Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/2005) v 14. členu določa, da lahko Državna revizijska komisija za opravljanje določenih strokovnih opravil v postopku odločanja o zadevi določi neodvisne strokovnjake in izvedence. Medtem ko izvajanje dokazov z izvedencem ureja Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP), je strokovno mnenje institut revizijskega postopka, ki ga kot posebnega predvideva ZRPJN. Pridobitev strokovnega mnenja je torej možnost, ki jo ZRPJN izrecno podeljuje Državni revizijski komisiji, ne da bi bila ta pri njegovi pridobitvi vezana na dokazne predloge strank oz. druga določila ZPP, ki se nanašajo na izvajanje dokazov v pravdnem postopku. Ne glede na smiselno uporabo ZPP, ki jo določa peti odstavek 3. člena ZRPJN, se namreč revizijski postopek vodi primarno na podlagi določb ZRPJN. Revizijski postopek ni civilni pravdni postopek in zaradi njegove specifičnosti pravila pravdnega postopka niso vedno neposredno uporabljiva. Strokovno mnenje Državna revizijska komisija pridobi, kadar oceni, da v zvezi s presojo utemeljenosti posameznih revizijskih navedb potrebuje strokovno pomoč, in sicer ne v smislu dokazovanja navedb strank, temveč v smislu pojasnitve posameznih strokovnih vprašanj, ki se postavijo ob presoji utemeljenosti revizijskih navedb. Glede na navedeno ni mogoče slediti vlagatelju, ki ob nestrinjanju z imenovano strokovno institucijo zahteva določitev nove strokovne institucije za izdelavo strokovnega mnenja (s čemer dejansko zahteva izločitev imenovane strokovne institucije). Državna revizijska komisija ocenjuje, da je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani nedvomno institucija, ki razpolaga s strokovnim znanjem, potrebnim za presojo utemeljenosti revizijskih navedb v predmetnem revizijskem postopku, mnenje te institucije pa po presoji Državne revizijske komisije predstavlja ustrezno osnovo, ki omogoča sprejem odločitve o zahtevku za revizijo. Vlagateljevi zahtevi po določitvi druge strokovne institucije za izdelavo strokovnega mnenja Državna revizijska komisija posledično ni sledila.

Dne 22.4.2011 je Državna revizijska komisija prejela strokovno mnenje v zadevi imenovane strokovne institucije. Prejeto mnenje je istega dne poslala v vednost vlagatelju, naročniku in izbranemu ponudniku. Vlagatelj in naročnik do dne izdaje tega sklepa Državni revizijski komisiji pripomb nanj nista posredovala.

Dne 9.5.2011 je izbrani ponudnik na Državno revizijsko komisijo naslovil pripravljalno vlogo, v kateri se je odzval na pridobljeno strokovno mnenje. V podani vlogi izraža svoje nestrinjanje z ugotovitvami strokovne institucije, izraža mnenje, da je njegova ponudba popolna, primerna in pravilna, pri tem pa poudarja, da je tudi cenovno nižja od vlagateljeve ponudbe. Izbrani ponudnik vlogi prilaga tudi "Preliminarno strokovno mnenje o "Strokovnem mnenju štev. 018-034/2011", izdelano s strani sodnega izvedenca in cenilca Slavka Stošicki, iz katerega izhaja, da proučevanje tehničnih lastnosti medicinske opreme sodi v domeno specialistov strojnega in elektro področja, da je V. S. v svojem strokovnem mnenju posegel izven svojega strokovnega področja in presojal problematiko, ki ni v celoti v njegovi pristojnosti, da pridobljeno strokovno mnenje v tehničnih segmentih ne odraža resničnega in dejanskega stanja ter da ugotovitve, navedene v pridobljenem strokovnem mnenju, niso skladne s podatki, navedenimi v dokumentaciji družbe Trumpf.

Iz predložene vloge izbranega ponudnika gre razbrati, da izbrani ponudnik najprej nasprotuje izbiri strokovne institucije, ki je bila določena za izdelavo strokovnega mnenja ("Preliminarno strokovno mnenje o "Strokovnem mnenju štev. 018-034/2011"). Državna revizijska komisija tudi na tem mestu ugotavlja, da je bila imenovana institucija glede na predmet javnega naročila in vprašanja, ki jih je bilo potrebno razjasniti v okviru predmetnega revizijskega postopka, nedvomno kompetentna za izdelavo strokovnega mnenja. Prav tako pa je potrebno ugotoviti tudi, da so v okviru imenovane institucije strokovno mnenje pripravili trije strokovnjaki (V.S., M.V. ter P.G.), od katerih pa vlagatelj zgolj za prvoimenovanega in še to v celoti pavšalno navaja, da je "presojal problematiko, ki ni v celoti v njegovi pristojnosti". Državna revizijska komisija ob upoštevanju tako oblikovanih navedb izbranega ponudnika ugotavlja, da razlogi za predlagano neupoštevanje pridobljenega strokovnega mnenja iz razloga zatrjevane nekompetentnosti imenovane strokovne institucije oziroma strokovnjakov, ki so mnenje pripravili, niso izkazani. Pripombe izbranega ponudnika na vsebino pridobljenega strokovnega mnenja je Državna revizijska komisija obravnavala v nadaljevanju tega sklepa, in sicer ob presoji posameznih revizijskih navedb, na katere se pripombe navezujejo.

Dne 13.5.2011 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, v kateri se odziva na pridobljeno strokovno mnenje, predlaga, da se zoper izbranega ponudnika ukrepa v skladu z določili 109.a člena ZJN-2 in 77.a člena ZJN-2 ter da se o revizijskem zahtevku odloči tako, da se temu ugodi.

Strokovna institucija je Državni revizijski komisiji dne 26.5.2011 posredovala račun za izdelavo strokovnega mnenja, in sicer v višini, ki je enaka vplačanemu predujmu za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem (3.000,00 EUR z DDV). Državna revizijska komisija priglašeno nagrado in stroške strokovne institucije oz. imenovanih strokovnjakov v celoti priznava.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi najprej spor glede popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna iz več razlogov, med katerimi najprej navaja neizpolnjevanje zahteve razpisne dokumentacije, ki se nanaša na doseganje 0 - položaja operacijske mize, brez da bi pri tem prišlo do položaja antitrendelenburg.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej pod zaporedno številko 4.1 OP MIZA S SEGMENTI, TRANSPORTERJI med drugim razpisal tudi predmet javnega naročila "OP miza s fiksnim stebrom z dodatki za ginekologijo in urologijo".

Med zahtevami, ki se nanašajo na navedeni predmet, je naročnik določil tudi naslednjo zahtevo:

"doseganje 0 - položaja z eno operacijo, med fazo doseganja 0 položaja plošče ne sme priti v položaj antitrendelenburg".

Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi pod omenjeno postavko ponudil operacijsko mizo "TRUMPF_JUPITER System".

Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da ne razpolaga s strokovnimi znanji, potrebnimi za presojo z zgornjo zahtevo in ponujenim predmetom povezanih revizijskih navedb vlagatelja, je z že omenjenim Sklepom št. 018-034/2011-17 z dne 17.3.2011 za izdelavo strokovnega mnenja določila strokovno institucijo. V zvezi z na tem mestu obravnavno zahtevo razpisne dokumentacije je Državna revizijska komisija strokovni instituciji naložila odgovor na naslednje vprašanje: "Ali operacijska miza TRUMPF_JUPITER System, kot je bila ponujena v ponudbi izbranega ponudnika, izpolnjuje tehnične zahteve razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila v delu, v katerem je v teh zahtevano: "doseganje 0 - položaja z eno operacijo, med fazo doseganja 0 položaja plošče ne sme priti v položaj antitrendelenburg"""

Strokovna institucija je po imenovanih strokovnjakih v svojem strokovnem mnenju z dne 17.4.2011 na navedeno vprašanje podala naslednji odgovor: "Operacijska miza "TRUMPF - JUPITER" System proizvajalca Trumpf, kot je bila ponujena v ponudbi izbranega ponudnika, izpolnjuje tehnične zahteve razpisne dokumentacije, ker doseže 0 položaj z eno operacijo in med fazo doseganja 0 položaja ne preide v položaj antitrendelenburg".

Državna revizijska komisija na podlagi obravnave navedb obeh strank in ob upoštevanju pridobljenega strokovnega mnenja ugotavlja, da vlagatelj neprimernosti ponudbe izbranega ponudnika iz razloga neizpolnjevanja na tem mestu obravnavane zahteve razpisne dokumentacije postopka ("doseganje 0 - položaja z eno operacijo, med fazo doseganja 0 položaja plošče ne sme priti v položaj antitrendelenburg") ni uspel izkazati, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa niso utemeljene.


Kot naslednje vlagatelj nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika zatrjuje iz razloga zatrjevane neustreznosti ponujenega naslonjala za roko.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej pod zaporedno številko 4.1 OP MIZA S SEGMENTI, TRANSPORTERJI med drugim razpisal tudi predmet javnega naročila "OP plošča za transuretralne in transvaginalne posege".

Med zahtevami, ki se nanašajo na navedeni predmet, je naročnik določil tudi naslednjo zahtevo:

"naslonjalo za roko, dolžine 450 mm".

Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi pod omenjeno postavko ponudil naslonjalo za roke proizvajalca Trumpf s kataloško številko 4549779.

Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da ne razpolaga s strokovnimi znanji, potrebnimi za presojo z zgornjo zahtevo in ponujenim predmetom povezanih revizijskih navedb vlagatelja, je za izdelavo strokovnega mnenja določila strokovno institucijo. V zvezi z na tem mestu obravnavno zahtevo razpisne dokumentacije je Državna revizijska komisija strokovni instituciji naložila odgovor na naslednje vprašanje: "Ali naslonjalo za roke proizvajalca Trumpf s kataloško številko 4549779, kot je bilo ponujeno v ponudbi izbranega ponudnika, izpolnjuje tehnične zahteve razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila v delu, v katerem je v teh zahtevano "naslonjalo za roko, dolžine 450 mm""

Strokovna institucija je po imenovanih strokovnjakih v svojem strokovnem mnenju z dne 17.4.2011 na navedeno vprašanje podala naslednji odgovor: "Naslonjalo za roke proizvajalca Trumpf s kataloško številko 4549779, kot je bilo ponujeno v ponudbi izbranega ponudnika, ne izpolnjuje tehnične zahteve razpisne dokumentacije, ker je naslonjalo s kataloško številko 4549779 dolgo 300 mm".

Izbrani ponudnik v svoji pripravljalni vlogi z dne 9.5.2011 izraža mnenje, da je zgornja ugotovitev nepravilna in nestrokovna, saj je predložil izjavo proizvajalca z dne 9.11.2010, iz katere izhaja, da je ponujeno naslonjalo za roko za predmetno javno naročilo dolžine 450 mm. Državna revizijska komisija v zvezi s takšnimi argumenti izbranega ponudnika ugotavlja, da iz njegove ponudbe nedvomno izhaja, da je pod obravnavno postavko zahtev predmeta javnega naročila navedel artikel Trumpf s kataloško številko 4549779. Iz ponudbe izbranega ponudnika (preglednica artiklov), iz kataloga proizvajalca Trumpf, kot ga je k svojem revizijskem zahtevku priložil vlagatelj, kot tudi iz pridobljenega strokovnega mnenja nedvomno in enotno izhaja tudi, da gre pri artiklu z navedeno kataloško številko za naslonjalo za roke dolžine 300 mm, kar pa ne ustreza predstavljeni zahtevi razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija izbranemu ponudniku sicer pritrjuje v njegovi navedbi, da proizvajalec Trumpf proizvaja tudi naslonjalo za roke ustrezne dolžine (t.j. dolžine 450 mm s kataloško številko 4549778), pri čemer pa ponovno ugotavlja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi takšnega naslonjala ni ponudil, temveč je nedvoumno ponudil naslonjalo neustreznih dimenzij. Naknadno predložena izjava proizvajalca, na katero se sklicuje izbrani ponudnik, o tem, da je bil ponujen ustrezen artikel, navedenega dejstva ne more spremeniti; upoštevanje takšne izjave bi namreč pomenilo dopustitev z določili 2. alineje drugega odstavka 78. člena ZJN-2 neskladnega spreminjanja ponudbe izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija na podlagi obravnave navedb obeh strank in ob upoštevanju pridobljenega strokovnega mnenja ter pripomb izbranega ponudnika nanj ugotavlja, da je vlagatelj uspel izkazati, da je ponudba izbranega ponudnika iz razloga neizpolnjevanja na tem mestu obravnavane zahteve razpisne dokumentacije postopka ("naslonjalo za roko, dolžine 450 mm") neprimerna, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.


Vlagatelj nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika dalje zatrjuje iz razloga zatrjevane neustreznosti ponujenega stropnega stativa.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej pod zaporedno številko 4.2 STROPNI STATIVI med drugim razpisal tudi predmet javnega naročila "stativ anestezijski, stropni".

Med zahtevami, ki se nanašajo na navedeni predmet, je naročnik določil tudi naslednjo zahtevo:

- "lahko premikanje rok z ustavitvijo na zahtevani poziciji, možnost urgentnega pomikanja rok brez zavornih komandnih tipk".

Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi pod omenjeno postavko ponudil stativ "KlinoPORT 1265" proizvajalca Trumpf.

Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da ne razpolaga s strokovnimi znanji, potrebnimi za presojo z zgornjo zahtevo in ponujenim predmetom povezanih revizijskih navedb vlagatelja, je za izdelavo strokovnega mnenja določila strokovno institucijo. V zvezi z na tem mestu obravnavno zahtevo razpisne dokumentacije je Državna revizijska komisija strokovni instituciji naložila odgovor na naslednje vprašanje: "Ali stativ "KlinoPORT 1265" proizvajalca Trumpf, kot je bil ponujen v ponudbi izbranega ponudnika, izpolnjuje tehnične zahteve razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila v delu, v katerem je v teh zahtevano "lahko premikanje rok z ustavitvijo na zahtevani poziciji, možnost urgentnega pomikanja rok brez zavornih komandnih tipk"""

Strokovna institucija je po imenovanih strokovnjakih v svojem strokovnem mnenju z dne 17.4.2011 na navedeno vprašanje podala naslednji odgovor: "Po pregledu odstopljene dokumentacije ter ob upoštevanju navedb vlagatelja in naročnika ugotavljamo, da izbrani anastezijski stativ "KlinoPORT 1265", kot je bil ponujen v ponudbi izbranega ponudnika, ne izpolnjuje tehničnih zahtev razpisne dokumentacije v delu, v katerem je zahtevano "lahko premikanje rok z ustavitvijo na zahtevani poziciji, možnost urgentnega pomikanja rok brez zavornih komandnih tipk". Obrazložitev: V dodatni obrazložitvi (STATEMENT na memorandumu TRUMPF, točka 4.2.2.1), z dne 9.11.2010, izbrani ponudnik predloži proizvajalcev odgovor, da "KlinoPORT 1265" zadostuje tehničnim zahtevam naročnika. Omenjeno je v nasprotju s tehničnim opisom proizvajalca, v katerem je razvidno, da se delovna pozicija stropnega stativa ne spremeni v primeru izpada stisnjenega zraka."

Izbrani ponudnik v svoji pripravljalni vlogi z dne 9.5.2011 izraža mnenje, da je zgornja ugotovitev nepravilna in nestrokovna, pri čemer kot edini argument v prid tej trditvi navaja, da je predložil izjavo proizvajalca z dne 9.11.2010 iz katere izhaja, da ponujeni anastezijski stropni stativ ustreza opisu "lahko premikanje rok z ustavitvijo na zahtevani poziciji, možnost urgentnega pomikanja rok brez zavornih komandnih tipk". Državna revizijska komisija s tem v zvezi ugotavlja, da je bila izjava proizvajalca, na katero se sklicuje izbrani ponudnik, del dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ki je bila odstopljena strokovni instituciji za potrebe priprave strokovnega mnenja in ki je bila pri pripravi tega mnenja (kot je v njem sicer tudi izrecno navedeno) torej upoštevana. Drugih dejstev ali dokazov v prid zatrjevani ustreznosti ponujenega stropnega stativa, s katerimi bi argumentirano izpodbijal pridobljeno strokovno mnenje, pa izbrani ponudnik v svoji vlogi ne navaja.

Državna revizijska komisija na podlagi obravnave navedb obeh strank in ob upoštevanju pridobljenega strokovnega mnenja ter pripomb izbranega ponudnika nanj posledično ugotavlja, da je vlagatelj uspel izkazati, da je ponudba izbranega ponudnika iz razloga neizpolnjevanja na tem mestu obravnavane zahteve razpisne dokumentacije postopka ("lahko premikanje rok z ustavitvijo na zahtevani poziciji, možnost urgentnega pomikanja rok brez zavornih komandnih tipk") neprimerna, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.


Vlagatelj dalje zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz razloga zatrjevane neustreznosti vrtljive in nagibne roke za LCD ekran.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej pod zaporedno številko 4.2 STROPNI STATIVI med drugim razpisal tudi predmeta javnega naročila "stativ anestezijski, stropni" (zaporedna številka 4.2.2., šifra AS1) ter "stativ stropni, kombiniran kirurški - endoskopski z ročico za monitor" (zaporedna številka 4.2.3., šifra KS1).

Med zahtevami, ki se nanašajo na navedena predmeta (oz. njuno dodatno opremo), je naročnik določil tudi naslednjo zahtevo:

"1x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran, dolžine 400 mm, z vrtljivim členom in VESA 75x100 adapterjem, nosilnost cca.15 kg".

Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi pod omenjeno postavko ponudil stativ "KlinoPORT 1265" proizvajalca Trumpf (z dodatno opremo).

Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da ne razpolaga s strokovnimi znanji, potrebnimi za presojo z zgornjo zahtevo in ponujenim predmetom povezanih revizijskih navedb vlagatelja, je za izdelavo strokovnega mnenja določila strokovno institucijo. V zvezi z na tem mestu obravnavno zahtevo razpisne dokumentacije je Državna revizijska komisija strokovni instituciji naložila odgovor na naslednje vprašanje: "Ali stativ "KlinoPORT 1265" proizvajalca Trumpf (z dodatno opremo), kot je bil ponujen v ponudbi izbranega ponudnika, izpolnjuje tehnične zahteve razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila v delu, v katerem je v teh zahtevano: "1x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran, dolžine 400 mm, z vrtljivim členom in VESA 75x100 adapterjem, nosilnost cca.15 kg"""

Strokovna institucija je po imenovanih strokovnjakih v svojem strokovnem mnenju z dne 17.4.2011 na navedeno vprašanje podala naslednji odgovor: "Po pregledu odstopljene dokumentacije ter ob upoštevanju navedb vlagatelja in naročnika ugotavljamo, da stativ "KlinoPORT 1265" proizvajalca Trumpf (z dodatno opremo), kot je bil ponujen v ponudbi izbranega ponudnika, ne izpolnjuje tehničnih zahtev razpisne dokumentacije v delu, v katerem je zahtevano "1x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran, dolžine 400 mm, z vrtljivim členom in VESA 75x100 adapterjem, nosilnost cca.15 kg"".

Izbrani ponudnik v svoji pripravljalni vlogi z dne 9.5.2011 izraža mnenje, da je zgornja ugotovitev nepravilna in nestrokovna, pri čemer kot edini argument v prid tej trditvi navaja, da je predložil izjavo proizvajalca z dne 9.11.2010 iz katere izhaja, da je "ponujena dvojna ročica za monitor z nagibnim in vrtljivim VESA adapterjem za LCD ekran, nosilnosti cca. 15 kg". Državna revizijska komisija s tem v zvezi ugotavlja, da je bila izjava proizvajalca, na katero se sklicuje izbrani ponudnik, del dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ki je bila odstopljena strokovni instituciji za potrebe priprave strokovnega mnenja in ki je bila pri pripravi tega mnenja torej že upoštevana. Drugih dejstev ali dokazov v prid zatrjevani ustreznosti ponujenega stativa, s katerimi bi argumentirano izpodbijal pridobljeno strokovno mnenje, pa izbrani ponudnik v svoji vlogi ne navaja.

Državna revizijska komisija na podlagi obravnave navedb obeh strank in ob upoštevanju pridobljenega strokovnega mnenja ter pripomb izbranega ponudnika nanj posledično ugotavlja, da je vlagatelj uspel izkazati, da je ponudba izbranega ponudnika iz razloga neizpolnjevanja na tem mestu obravnavane zahteve razpisne dokumentacije postopka ("1x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran, dolžine 400 mm, z vrtljivim členom in VESA 75x100 adapterjem, nosilnost cca.15 kg") neprimerna, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.


V svojem revizijskem zahtevku vlagatelj zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika tudi iz razloga zatrjevane neustreznosti ponujene glavne operacijske svetilke, saj naj ta ne bi omogočala adaptiranja svetlobe na kirurgovo prisotnost.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej pod zaporedno številko 4.3 OP SVETILKE, PREISKOVALNE SVETILKE med drugim razpisal tudi predmet javnega naročila "OP svetilka glavna+satelit + ročica za TV kamero + kamera HD" (zaporedna številka 4.3.1., šifra SV1).

Med zahtevami, ki se nanašajo na navedeni predmet, je naročnik (pod postavko "OP svetilka glavna") določil tudi naslednji zahtevi:

- "osvetljenost se adaptira na prisotnost kirurga pod svetilko s popolno svobodo gibanja"
ter
- "senzorsko ali ročno vodeno upravljanje: v senci iznad kirurgove glave se mora osvetlitev in temperatura zmanjšati, preostali del svetlobnih teles pojačajo osvetlitev, ki mora ostati vedno iste zahtevane vrednosti osvetlitve operacijskega polja".

Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da ne razpolaga s strokovnimi znanji, potrebnimi za presojo z zgornjo zahtevo in ponujenim predmetom povezanih revizijskih navedb vlagatelja, je za izdelavo strokovnega mnenja določila strokovno institucijo. V zvezi z na tem mestu obravnavno zahtevo razpisne dokumentacije je Državna revizijska komisija strokovni instituciji naložila odgovor na naslednje vprašanje: "Ali operacijska svetilka "iLED5" proizvajalca Trumpf, kot je bila ponujena v ponudbi izbranega ponudnika, izpolnjuje tehnične zahteve razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila v delu, v katerem je v teh zahtevano: "osvetljenost se adaptira na prisotnost kirurga pod svetilko s popolno svobodo gibanja" in "senzorsko ali ročno vodeno upravljanje: v senci iznad kirurgove glave se mora osvetlitev in temperatura zmanjšati, preostali del svetlobnih teles pojačajo osvetlitev, ki mora ostati vedno iste zahtevane vrednosti osvetlitve operacijskega polja"""

Strokovna institucija je po imenovanih strokovnjakih v svojem strokovnem mnenju z dne 17.4.2011 na navedeno vprašanje podala naslednji odgovor: "Operacijska svetilka "iLED 5" proizvajalca Trumpf, kot je bila ponujena v ponudbi izbranega ponudnika, ne izpolnjuje tehnične zahteve razpisne dokumentacije, ker iz spremljajoče tehnične in druge dokumentacije ponudnika ni razvidno, da se osvetljenost adaptira na prisotnost kirurga pod svetilko s popolno svobodo gibanja. Prav tako iz spremljajoče tehnične in druge dokumentacije ni razvidno, da ima svetilka "iLED 5" možnost takega senzorsko ali ročno vodenega upravljanja, da se v senci iznad kirurgove glave osvetlitev in temperatura zmanjša, preostali del svetlobnih teles pa pojača osvetlitev, ki mora ostati vedno iste zahtevane vrednosti".

Izbrani ponudnik v svoji pripravljalni vlogi z dne 9.5.2011 izraža mnenje, da je zgornja ugotovitev nepravilna in nestrokovna, pri čemer kot edini argument v prid tej trditvi navaja, da je predložil izjavo proizvajalca z dne 9.11.2010 iz katere izhaja, da ima svetilka iLED5 možnost ročnega vodenega upravljanja, da se v senci iznad kirurgove glave osvetlitev in temperatura zmanjša, preostali del svetlobnih teles pa pojača osvetlitev, tako, da ostane osvetlitev operacijskega polja vedno iste zahtevane vrednosti. Izbrani ponudnik navaja še, da je v ponudbi predložil vso spremno dokumentacijo, iz katere je lahko naročnik preveril ustreznost opreme, ker naročnik ni mogel razbrati izpolnjevanja celotnih zahtev iz razpisne dokumentacije, pa mu je izbrani ponudnik poslal izjavo proizvajalca. Državna revizijska komisija tudi na tem mestu ugotavlja, da sta bili ponudba izbranega ponudnika in izjava proizvajalca, na katero se sklicuje izbrani ponudnik, del dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ki je bila odstopljena strokovni instituciji za potrebe priprave strokovnega mnenja in ki je bila pri pripravi tega mnenja torej že upoštevana. Drugih dejstev ali dokazov v prid zatrjevani ustreznosti ponujene operacijske svetilke, s katerimi bi argumentirano izpodbijal pridobljeno strokovno mnenje, pa izbrani ponudnik v svoji vlogi ne navaja.

Državna revizijska komisija na podlagi obravnave navedb obeh strank in ob upoštevanju pridobljenega strokovnega mnenja ter pripomb izbranega ponudnika nanj posledično ugotavlja, da je vlagatelj uspel izkazati, da je ponudba izbranega ponudnika iz razloga neizpolnjevanja na tem mestu obravnavanih zahtev razpisne dokumentacije postopka ("osvetljenost se adaptira na prisotnost kirurga pod svetilko s popolno svobodo gibanja" ter "senzorsko ali ročno vodeno upravljanje: v senci iznad kirurgove glave se mora osvetlitev in temperatura zmanjšati, preostali del svetlobnih teles pojačajo osvetlitev, ki mora ostati vedno iste zahtevane vrednosti osvetlitve operacijskega polja") neprimerna, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.


Na podlagi obravnave predstavljenih revizijskih navedb Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom z dne 7.1.2011 uspel izkazati neprimernost ponudbe izbranega ponudnika. Posledično je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel izkazati tudi, da je odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila št. JN 10/2010-SBSG" št. 4110-10/2008-195 z dne 27.12.2010, neskladna z določilom prvega odstavka 80. člena ZJN-2, skladno s katerim mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti vse ponudbe, ki niso popolne.

Državna revizijska komisija v okviru revizijskega postopka posledično ni obravnavala preostalih revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na zatrjevano neprimernost ponudbe izbranega ponudnika; obravnava teh navedb bi, upoštevajoč pripombe izbranega ponudnika na v zadevi pridobljeno strokovno mnenje, namreč narekovala dopolnitev strokovnega mnenja, s čemer bi se dodatno podaljšal čas odločanja v zadevi, hkrati pa na položaj izbranega ponudnika v postopku, katerega ponudba je bila že na podlagi obravnave predstavljenih revizijskih navedb nedvomno ugotovljena za neprimerno, ne bi mogla v ničemer vplivati. Državna revizijska komisija v okviru revizijskega postopka ravno tako ni obravnavala revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na druge zatrjevane kršitve v postopku; obravnava teh navedb, ob upoštevanju predstavljenih ugotovitev glede nezakonitosti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, namreč na vlagateljev položaj v predmetnem postopku namreč ne bi mogla v ničemer vplivati.

Ob upoštevanju zapisanega je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 7.1.2011 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Dobava in montaža pohištvene, tehnološke, informacijske in medicinske opreme za prizidek C1 v okviru novogradnje, rekonstrukcije in prenove objekta C Splošne bolnišnice Slovenj Gradec - 1. faza" v sklopu 4: "Oprema za OP sobe, CIT", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila št. JN 10/2010-SBSG" št. 4110-10/2008-195 z dne 27.12.2010.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo, in sicer v višini 5.000,00 EUR, povečano za DDV, kot nagrado odvetniku za sestavo zahtevka za revizijo, v višini 2% od navedenega zneska, povečano za DDV, kot materialne stroške, ter v višini 5.000,00 EUR, kolikor je znašala taksa za revizijski postopek.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 960,00 EUR,
- izdatke (za materialne stroške) v (pavšalni) višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznano nagrado za revizijski postopek, saj to ocenjuje kot primerno glede na vse okoliščine zadeve (13. člen ZOdvT). Državna revizijska komisija vlagatelju ravno tako ne priznava presežka nad priznanimi izdatki, saj pravne podlage za priznanje tega ni najti.

Državna revizijska komisija v okviru postopka ni odločala o drugih stroških, ki so sicer nastali v postopku (npr. o strošku izdelave strokovnega mnenja), saj povračila teh stroškov vlagatelj ni zahteval (peti odstavek 22. člena ZRPJN).

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po poteku tega roka do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 27.5.2011Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana,
- Odvetniška pisarna Mihevc in odvetniki, d.o.o., Komenskega 14, Ljubljana,
- Mollier, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, Ljubljana.