018-075/2011 Elektro Slovenija d.o.o.

Številka: 018-75/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice senata Sonje Drozdek šinko ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nabava 110 kV VN opreme za RTP 400/220/110 kV Beričevo, izgradnja dveh polj 110 kV Trbovlje III in Litija ter RTP 220/110/35 kV Kleče, izgradnja dveh 110 kV polj Litostroj I in II", v sklopu B, začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika C & G d.o.o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.05. 2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.
3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 7.6.2010 sprejel Sklep o začetku oddaje javnega naročila za dobavo blaga "Nabava 110 kV VN opreme za RTP 400/220/110 kV Beričevo, izgradnja dveh polj 110 kV Trbovlje III in Litija ter RTP 220/110/35 kV Kleče, izgradnja dveh 110 kV polj Litostroj I in II". Razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, pod številko JN5603/2010, z dne 30.6.2010, in v Uradnem glasilu EU, pod št. objave 2010/S 126-193392, z dne 2.7.2010.

Naročnik je dne 14.02.2011 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, na podlagi katere je v sklopu B kot najugodnejšega izbral ponudnika Elektrotehna Elex, International trade, d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagateljevo ponudbo za sklop B je naročnik izločil kot neprimerno, ker naj ne bi izpolnjevala tehničnih razpisnih pogojev, določenih v zadnji alineji točke 5.1, na strani 20, razpisne dokumentacije in razpisanega pogoja glede predpisanih referenc iz 3. točke razpisne dokumentacije.

V obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila je naročnik navedel, da vlagatelj v dopolnitvi ponudbe s tehnično risbo št. KM0O5785 proizvajalca ločilk ni izkazal tehnične ustreznosti opreme. Iz predložene risbe naročnik ni uspel razbrati tehnične ustreznosti opreme, saj je zahteval, da morajo biti tehnične rešitve gibanja ali vrtenja v zglobih podane in podrobno opisane v ponudbe, kar pa iz predložene tehnične risbe ne izhaja. Naročnik je še zapisal, da je želel preveriti ustreznost opreme pri proizvajalcu ponujene opreme v tovarni Coelme, vendar oprema ni bila v obratovanju, kot je za referenčno opremo naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, hkrati pa je predstavnik proizvajalca opreme odgovoril, da opreme z obratovalnim tokom ločilnika 2000 A, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, ne proizvajajo.

Naročnik je obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila tudi zapisal, da so v ponudbi vlagatelja navedene reference za drugo opremo, kot se dejansko nahaja na objektih, in sicer:
- reference na objektih RTP Gorica, RTP Vrtojba in RTP Beričevo niso ločilniki tipa CB, pač pa tipa DRM, nazivni obratovalni tok je 1600 A in ne 2000 A, referenčna oprema pa nima INOX omarice, pač pa aluminijasto omarico,
- reference na objektih RTP Radeče, RTP Polje in RTP Litija niso ločilniki tipa CD, pač pa CBD, nazivni obratovalni tok je 1250 A ter referenčna oprema nima INOX omarice, pač pa aluminijasto omarico.


Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, z dne 25.02.2011, v katerem predlaga razveljavitev navedene odločitve in zahteva povrnitev revizijskih stroškov.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je njegova ponudba najugodnejša, ter da jo je naročnik neutemeljeno izločil zaradi domnevnega neizpolnjevanja tehničnega pogoja iz zadnje alineje točke 5.1 Tehničnih razpisnih pogojev. Vlagatelj poudarja, da je naročnikova odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe pavšalna in neskladna z 83. členom ZJNVETPS, saj ni razvidno v katerem delu naj bi tehnične zahteve iz točke 5.1., zadnja alineja, na strani 20, Tehničnih razpisnih pogojev, domnevno ne bi bile izpolnjene. Vlagatelj navaja, da je že njegova prvotna ponudba izkazovala izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev, ter da je na naročnikovo zahtevo z dne 24.08.2010, ponudbo dopolnil še s tehnično risbo, ki jasno in izrecno dokazuje, da so premični nosilci izolatorja izvedeni z ležaji ter hkrati podaja ustrezno tehnično rešitev gibanja oziroma vrtenja v zglobih, kot je to zahteval naročnik. Vlagatelj dodaja, da je naročnik izkoristil tudi pravico, ki si jo je pridržal v razpisni dokumentaciji, in preveril sposobnost proizvajalca v smislu tehnične in tehnološke sposobnosti proizvodnje VN opreme ter zagotavljanja kvalitete, in sicer v tovarni Coelme Italija. Po mnenju vlagatelja naročnik neutemeljeno dodatno navaja, da vlagatelj ni uspel prikazati ustreznih prehodov tokovnih poti na ločilnikih, katerih obratovalni tok bi bil 2000 A in da naj bi takšne opreme sploh ne proizvajal, kot tudi, da naj bi oprema v tovarni proizvajalca ne bila sestavljena. Vlagatelj navaja, da naročnik tovrstnih zahtev ni podal v razpisni dokumentaciji, zato se do njih vlagatelj v zahtevku za revizijo ne bo opredeljeval.

V zvezi z neizkazovanjem predpisanih referenc vlagatelj navaja, da naročnik tekom celotnega postopka prvič omenja, da naj bi bila ponudba vlagatelja pomanjkljiva v delu, v katerem se nanaša na reference proizvajalca. Vlagatelj kot neutemeljeno zavrača ugotovitev naročnika, da so reference pod pozicijo 1 (l. 2004) - 8 kosov ter reference pod pozicijo 3 (l. 2006) -8 kosov v objektih naročnika neustrezne, saj naj bi vlagatelj predložil reference za ločilnike tipa CB, iz preverjanja referenc pa naj bi izhajalo, da so na relevantnih objektih ločilniki tipa DRM. Tudi za reference pod pozicijo 4 (l. 2007) - 27 kosov tipa CB je naročnik po preverjanju referenc na objektih naročnika ugotovil, da so ločilniki tipa CBD. Vlagatelj v zvezi z ugotovitvami naročnika navaja, da so zmotne in zanemarjajo predvsem funkcionalnost navedene opreme in se osredotočajo predvsem na formalno poimenovanje. Namreč, navaja vlagatelj, združitev proizvajalcev opreme Egic (Francija) - ki je proizvajal ločilnike tipa DRM in Coelme (Italija), ki je proizvajal ločilnike tipa CBD, je prišlo do unifikacije opreme tako, da sedaj oba proizvajalca izdelujeta ločilnike tipa CB. Vlagatelj še dodaja, da se v razpisni dokumentaciji ne pojavlja zahteva glede tipa opreme, zato se mora v presojo postavljati le funkcionalnost opreme. Glede ugotovitve naročnika, da je v navedenih referencah obratovalni tok nižji od zahtevanih 2000 A in da oprema nima INOX omarice, temveč aluminijasto, vlagatelj navaja, da je to popolnoma nerelavantno, saj iz 3. točke razpisne dokumentacije ta zahteva ne izhaja, hkrati pa navaja, da je vlagatelj dobavil opremo z zahtevanim obratovalnim tokom 2000 A (v razponu od 1250A- 4000 A) in z zahtevano INOX omarico.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 14.03. 2011 zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je na opravljenem ogledu vlagateljeve ponujene opreme pri proizvajalcu v tovarni Coelma Italija ugotovil, da premični nosilec izolatorja ne podaja ustrezne tehnične rešitve gibanja, saj naj bi bil sicer izveden z ležaji, vendar pa naj le-ti ne bi bili zaščiteni proti vodi. Naročnik je želel preveriti sposobnost proizvajalca ponudnika v smislu tehnične in tehnološke sposobnosti proizvodnje VN opreme ter zagotavljanja kvalitete, v obliki presoje pri proizvajalcu. Naročnik pojasnjuje, da kljub zagotovilom vlagatelja oprema v tovarni Coelme ni bila v obratovanju in tako ni bilo mogoče preveriti njenega delovanja. Prikazani so bili le prototipi opreme in ne oprema v obratovanju, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, tako, da so predstavniki naročnika vpogledali le v detajl premičnega nosilca izolatorja in ne v delujoč ločilnik. Naročnik še opozarja, da je vlagatelj prvič v teku revizijskega postopka navedel skico ločilnika s fleksibilno povezavo prehoda tokovne poti za obratovalni tok 2000 A.

Naročnik zavrača očitke vlagatelja, da ni zadostno obrazložil razlogov za izločitev ponudbe vlagatelja, saj je navedel točne oznake razpisne dokumentacije, katerih vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje. Kot neutemeljene zavrača naročnik navedbe vlagatelja v zvezi z unifikacijo poimenovanja opreme zaradi združitve proizvajalcev opreme Egic (Francija) in Coelme (Italija), saj posamezni tip opreme predstavlja določene lastnosti in značilnosti opreme. Naročnik nadaljuje, da oprema navedena v vlagateljevih referencah ni enaka opremi, ki se nahaja na referenčnih objektih in je tehnično neustrezna.


Vlagatelj je dne 18.03.2011 naročnika obvestil, da želi postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, naročnik pa je dne 24.03.2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v pristojno odločanje. Državna revizijska komisija je naročnika dne 19.04.2011 pozvala na odstop dokumentacije iz katere bo razvidno, kakšno opremo je vlagatelj dobavil za referenčne objekte RTP Gorica, RTP Vrtojba, RTP Beričevo, RTP Radeče in RTP Polje. Državna revizijska komisije je dne 28.04.2011 prejela zahtevano dodatno dokumentacijo.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in dokumentacije, odstopljene Državni revizijski komisiji dne 28.04.2011, ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v predmetnem revizijskem postopku med strankama sporno, ali je naročnik utemeljeno izločil vlagateljevo ponudbo kot neprimerno, in sicer, ker naj ne bi izpolnjevala tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije iz zadnje alineje točke 5.1., na strani 20. Splošnih tehničnih zahtev in razpisanega pogoja glede predpisanih referenc iz 3. točke razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da je o sporu, ki ima podlago v istem dejanskem stanju (ali je vlagatelj ustrezno dopolnil ponudbo, ali je tehnična rešitev proizvajalca predložena na risbi št. KM005785 proizvajalca ločilk ustrezna, ali je premični nosilec izolatorja izveden z ležaji ali je bila v razpisni dokumentaciji podana zahteva za zaščito proti vodi) meritorno že odločila s sklepom št. 018-303/2010-7, z dne 17.12.2010. Kakor izhaja iz navedenega sklepa, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je iz vlagateljeve ponudbe in risbe, ki jo je predložil kot pojasnitev ponudbe, razvidno, da izpolnjuje naročnikovo zahtevo, da mora biti premični nosilec izolatorja izveden z ležaji, ter da morajo biti tehnične rešitve gibanja ali vrtenja v zglobih podane in podrobno opisane v ponudbi. Glede prej navedenih vprašanj Državna revizijska komisija tako ponovno ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, v razdelku "Tehnični razpisni pogoji", v točki 5.1. "Sklop B; Ločilniki 110 kV- Splošne tehnične zahteve", v zadnji alineji na strani 20 določil: "Premični nosilec izolatorja mora biti izveden z ležaji. Tehnične rešitve gibanja ali vrtenja v zglobih morajo biti podane in podrobno opisane v ponudbi."

Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da je naročnik vlagatelja z dopisom, z dne 24.8.2010 opozoril, da iz predložene tehnične dokumentacije v njegovi ponudbi ni razvidno, ali je ponujena oprema v skladu z navedeno zahtevo razpisne dokumentacije in ga pozval k dopolnitvi ponudbe v tem delu. Vlagatelj je odgovoril z dopisom, z dne 26.8.2010, v katerem je še enkrat potrdil, da ponujena oprema ustreza naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije, in tehnično rešitev proizvajalca predložil na priloženi risbi št. KM005785 proizvajalca ločilk.

Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo in dopolnitev ponudbe ugotavlja, da je iz vlagateljeve ponudbe in risbe, ki jo je predložil kot dopolnitev ponudbe, razvidno, da izpolnjuje naročnikovo citirano zahtevo, da mora biti premični nosilec izolatorja izveden z ležaji, ter da morajo biti tehnične rešitve gibanja ali vrtenja v zglobih podane in podrobno opisane v ponudbi.

Državna revizijska komisija je na podlagi navedenega zaključila, da so revizijske navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtev naročnika, kot izhajajo iz zadnje alineje točke 5.1., na strani 20, Splošnih tehničnih zahtev, utemeljene.

Državna revizijska komisija je preverila tudi utemeljenost revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na ustreznost referenc, navedenih v ponudbi vlagatelja.

Iz razpisne dokumentacije izhaja zahteva naročnika, določena v 3. točki razpisne dokumentacije:
"REFERENCE PROIZVAJALCA:
Ponudnik mora predložiti reference proizvajalca opreme za sklop, za katerega kandidira in sicer: za sklope A, B, D, E najmanj 30 kosov opreme istega tipa, za sklop C najmanj 100 kosov opreme istega tipa. Referenčna oprema mora biti v obratovanju v elektroenergetskem omrežju ENTSO-E. Upoštevane bodo reference za zadnjih šest let (vključno od leta 2004 naprej). Ponudbenik naj navede pogodbenega partnerja-končnega uporabnika, leto dobave, pogodbeni objekt, kamor je dobavil VN opremo, količino, napetostni nivo, tip VN opreme, kontaktno osebo končnega uporabnika (priložen obrazec). Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost podatkov.".

Kot referenco za sklop B je naročnik zahteval predložitev potrdila o pretekli dobavi najmanj 30 kosov ločilnikov 110 kV istega tipa, ki so v obratovanju in od ponudnika zahteval navedbo v točki 3. navedenih podatkov podatkov. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila naročnik z oznako "opreme istega tipa" zahteval, da ponudnik izkaže, da je v preteklosti (od leta 2004 dalje) dobavil opremo s karakteristikami, ki se zahtevajo za predmet tega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je v točki 5.podal splošne tehnične zahteve za sklop B-Ločilniki 110 kV, kjer je med drugim zahteval, da je nazivni obratovalni tok ločilnika 2000 A (točka 5.4.6.: nazivni obratovalni tok ločilnika 2000 A) in da ima ločilnik INOX omarico (točka 5.5.25. ločilnik INOX omarico z motornim pogonom na sredinskem polju).

Po pregledu ponudbe vlagatelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj kot reference navedel:
â"˘ 8 kosov opreme, tipa CB, v letu 2004, na objekt RTP Gorica in Vrtojba
â"˘ 2 kosa opreme, tipa CB, v letu 2005, na objekt RTP Selce
â"˘ 8 kosov opreme, tipa CB, v letu 2006, na objekt RTP Beričevo
â"˘ 27 kosov opreme, tipa CB, v letu 2007, na objekt RTP Radeče, RTP Polje in RTP Litija
â"˘ 2 kosa opreme, tipa CB, v letu 2008, na objekt Petrol Energetika Ravne
â"˘ 2 kosa opreme, tipa CB, v letu 2009, na objekt RTP Postojna.
Vlagatelj je skupno navedel reference za 49 kosov v preteklosti dobavljene opreme, ločilnikov tipa CB.

Naročnik je ponudbo vlagatelja izločil kot nepopolno, ker naj reference, ki jih je vlagatelj navedel v ponudbi in, ki se dejansko nahajajo na objektih naročnika, niso ustrezne, ker reference na objektih RTP Gorica in RTP Vrtojba (8 kosov) in reference na objektu RTP Beričevo (8 kosov) niso ločilniki tipa CB, kot jih vlagatelj ponuja v tem postopku oddaje javnega naročila, pač pa tipa DRM, nazivni obratovalni tok pa je 1600 A in ne 2000 A, referenčna oprema pa tudi nima INOX omarice, pač pa aluminijasto omarico. Za reference na objektih RTP Radeče, RTP Polje in RTP Litija (27 kosov) je naročnik ugotovil, da niso ločilniki tipa CD, pač pa tip CBD, nazivni obratovalni tok je 1250 A in referenčna oprema nima INOX omarice, pač pa aluminijasto omarico.

Državna revizijska komisija je vpogledala v odstopljeno ji dokumentacijo v zvezi s spornimi referencami in pri tem ugotovila, da je bil vlagatelj v postopku oddaje javnega naročila za dobavo VN opreme za izgradnjo dveh 110 kV polj za objekt RTP Beričevo izbran kot najugodnejši ponudnik. Iz pogodbe št. 452/2005, sklenjene med naročnikom in vlagateljem, 13.07.2005, izhaja, da je vlagatelj dobavil VN opremo za izgradnjo dveh 110 kv polj RTP Beričevo in sicer 8 kosov ločilnikov tipa DRM. Tudi iz dokumenta, z dne 1.2.2006, izdanem po opravljenem pregledu v tovarni Egic (Francija) izhaja seznam dobavljenih ločilnikov, iz katerih jasno izhaja, da je tip ločilnika DRM, napetostni nivo pa 1600 A.

Vlagatelj je bil izbrani ponudnik v postopku oddaje javnega naročila za dobavo VN opreme za objekte RTP Gorica in RTP Vrtojba. Tudi iz pogodbe št. 686/2004, sklenjene med naročnikom in vlagateljem, za dobavo VN opreme za objekte RTP Gorica in RTP Vrtojba, izhaja, da je vlagatelj dobavil 8 tripolnih ločilnikov 110kV. Iz predračuna, ki je priloga pogodbe št. 686/2004 izhaja, da je napetostni nivo (nazivni obratovalni tok) 1600 A.

Na podlagi vpogleda v navedeno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da 8 kosov ločilnikov za objekt RTP Beričevo ne ustreza zahtevi naročnika, da so v preteklosti dobavljeni ločilniki oprema istega tipa, saj je vlagatelj v ponudbi navedel, da je tip ločilnika CB, medtem ko iz dokumentacije izhaja, da je bil dobavljen tip ločilnika DRM, ter da je napetostni nivo obratovanja nižji od zahtevanega, saj je 1600 A. Nadalje iz tehnične specifikacije ločilnikov, dobavljenih po pogodbi št. 452/2005 izhaja, ima da je tip ločilnika DRM, iz tehničnih specifikacij pa je razvidno tudi, da je nazivni obratovalni tok ločilnika prenizek, saj je 1600 A (naročnik pa je zahteval 2000 A). Prenizek napetostni nivo (obratovalnega toka) ločilnikov izhaja tudi za referenco za dobavo ločilnikov za objekte RTP 110/20 Gorica in RTP 110/20 Vrtojba, saj iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del pogodbe št. 686/2004, izhaja, da je napetostni nivo 1600 A.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da imajo vsi referenčni ločilniki za objekte RTP Gorica, RTP Vrtojba in RTP Beričevo prenizek napetostni nivo obratovanja, ki je 1600 A in ne zahtevanih 2000 A, ter da je vlagatelj kot tip ločilnika za objekte RTP Beričevo navedel tip CB, iz dokumentacije v zvezi z dobavo ločilnikov za objekt RTP Beričevo pa izhaja, da je bil dobavljen tip ločilnika DRM. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da so reference za RTP Gorica, RTP Vrtojba in RTP Beričevo neustrezne že zaradi zgoraj navedenih razlogov (prenizki obratovalni tok in drug tip ločilnika), zato se ni spuščala v meritorno presojo, ali so imeli dobavljeni ločilniki tudi INOX omarico, ker tudi morebitna ugotovitev, da so imeli v referenčni ločilniki zahtevano INOX omerico, ne morejo vplivati na že ugotovljeno nepopolnost vlagateljeve ponudbe.

Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval reference po dobavi 30 kosov ločilnikov, vlagatelj pa je navedel 49 kosov v preteklosti dobavljenih ločilnikov (za katere je Državna revizijska komisija sicer za 16 ločilnikov že ugotovila, da so neustrezni) je v nadaljevanju presojala še ustreznost ločilnikov, in sicer 27 kosov ločilnikov dobavljenih v letu 2007 za objekte RTP Radeče, RTP Polje in RTP Litija.

Državna revizijska komisija je vpogledala v tehnično dokumentacijo o dobavljenih ločilnikih za objekte RTP Radeče, RTP Polje in RTP Litija, ki jo je vlagatelj dne 27.03.2006 posredoval naročniku (dokument številka dokumenta 39-571/2006). Iz tehnične dokumentacije je razvidno, da imajo ločilniki z oznako KC003187 in KC003191, proizvajalca Coelme oznako tip CBD, napetostni nivo dobavljenih ločilnikov pa je 1250 A. Nadalje iz tehnične dokumentacije izhaja, da je omarica narejena iz aluminija in ne INOX ("material of case: Alluminium alloy").

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v zgoraj navedeni dokument zaključuje, da referenčna oprema 27 kosov ločilnikov na objektih RTP Radeče, RTP Polje in RTP Litija ne ustreza naročnikovi zahtevi razpisne dokumentacije, kot to izhaja iz 3. točke razpisne dokumentacije v povezavi z 5.4.6. in 5.5.25. točko razpisne dokumentacije.

V posledici navedenega, Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje pogojev iz 3. točke razpisne dokumentacije- Reference proizvajalca, saj je bilo za 43 ločilnikov (od skupaj 49 referenčnih ločilnikov) ugotovljeno, da ne ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije, naročnik pa je kot referenco zahteval dobavo najmanj 30 kosov opreme istega tipa.

Skladno z določbami Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZJNVETPS), morajo biti ponudbe (pri oddaji naročila po odprtem postopku, kot je to primer pri konkretnem javnem naročilu) pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji (gl. 33. člen, 41. člen ZJNVETPS). Iz definicije "neprimerne ponudbe" (21. tč. 2. člena ZJNVETPS) je razvidno, da je to ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji.

Glede na zapisano Državna revizijska komisija zaključuje, da je potrebno ponudbo vlagatelja, ne glede na ugotovitev Državne revizijske komisije, da ponudba vlagatelja izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije iz zadnje alineje točke 5.1., na strani 20, Splošnih tehničnih zahtev, zaradi neizpolnjevanja pogojev glede referenc, zahtevanih v 3. točki razpisne dokumentacije v povezavi s točkami 5.4.6. in 5.5.25., v skladu z 21. točko prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS, označiti kot neprimerno ponudbo in posledično kot nepopolno ponudbo.
V zaključku Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati, da je naročnik ravnal v nasprotju z ZJNVETPS, ko je dne 14.02.2011, sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, št. 240/NAB-3741, s katero je ponudbo vlagatelja izločil kot nepopolno ponudbo, zato je na podlagi druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Iz določila četrtega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da "če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija, ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, odločiti kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 31.05.2011


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dip.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana
- Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana
- Elektrotehna Elex, International trade, d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, Ljubljana