018-138/2011 Javni holding Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-138/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nadgradnja, obnovitev in vzdrževalna dela na sistemu odplinjanja" in na podlagi pritožbe ponudnika HIS, podjetje za uvoz-izvoz, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Vodovodna 97, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 2. 6. 2011

ODLOČILA

Vlagateljevi pritožbi z dne 16. 5. 2011 se ugodi in se razveljavi sklep naročnika št. 14-1000-I-008365/2011 z dne 12. 5. 2011, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 7. 9. 2010 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku. Javno naročilo je naročnik dne 3. 12. 2010 objavil na portalu javnih naročil pod številko JN11716/2010, dne 8. 12. 2010 pa še v Uradnem listu EU pod številko 2010/S 238-363291. Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 11. 11. 2010 je razvidno, da je naročnik prejel dve pravočasni ponudbi, izmed katerih je, kot je razvidno iz obvestila o oddaji naročila z dne 4. 3. 2011, kot najugodnejšo izbral ponudbo vlagatelja. Zoper odločitev o oddaji je ponudnik MINERVA ŽALEC, Ložnica pri Žalcu 37, Žalec, dne 22. 3. 2011 vložil zahtevek za revizijo, ki mu je naročnik s sklepom z dne 4. 4. 2011 delno ugodil in razveljavil odločitev o oddaji naročila. Dne 19. 4. 2011 je naročnik sprejel novo odločitev o oddaji naročila, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika MINERVA ŽALEC, Ložnica pri Žalcu 37, Žalec, medtem ko je vlagateljevo ponudbo izločil, in sicer z obrazložitvijo, da na dan odpiranja ponudb ni imel poravnanih vseh zapadlih finančnih obveznosti iz predhodnih postopkov javnega naročanja.

Zoper odločitev o oddaji naročila z dne 19. 4.2011 je vlagatelj z vlogo z dne 29. 4. 2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo napačno označil za nepopolno.

Naročnik je dne 12. 5. 2011 sprejel sklep št. 14-1000-I-008365/2011, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel, in sicer z obrazložitvijo, da naj vlagatelj zahtevka za revizijo kljub pozivu ne bi dopolnil s potrdilom o plačilu takse.

Zoper naročnikov sklep z dne 12. 5. 2011 je vlagatelj vložil pritožbo z dne 16. 5. 2011 na Državno revizijsko komisijo. V pritožbi navaja, da razlogi za zavrženje zahtevka za revizijo niso podani, saj je poziv za plačilo takse prejel dne 13. 5. 2011, plačilo takse pa je izvedel dne 16. 5. 2011.

Naročnik je Državno revizijsko komisijo z dopisom z dne 19. 5. 2011 obvestil, da je ugotovil, da je pri zavrženju zahtevka za revizijo prišlo do napačne ugotovite datuma vročitve poziva za plačilo takse. Naročnik je tako šele naknadno ugotovil, da je bil poziv za plačilo takse vlagatelju vročen dne 13. 5. 2011 in ne 6. 5. 2011, zato predlaga, da se pritožbi ugodi.

Po preučitvi pritožbe in predložene dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da je pritožba utemeljena, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kot je razvidno iz dokumentacije, je naročnik zahtevek za revizijo, vložen dne 29. 4. 2011, zavrgel, in sicer zato, ker je ugotovil, da naj zahtevek za revizijo kljub pozivu ne bi bil dopolnjen s potrdilom o plačilu takse (6. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN). Naročnik v vlogi z dne 19. 5. 2011 pojasnjuje, da je ob zavrženju zahtevka za revizijo napačno ugotovil datum vročitve poziva, saj je bil vlagatelju poziv dejansko vročen dne 13. 5. 2011, zaradi česar je bila dopolnitev zahtevka za revizijo izvedena pravočasno (peti odstavek 12. člena ZRPJN). Navedeno pomeni, da med vlagateljem in naročnikom ni več spora o datumu vročitve poziva za plačilo takse oz. o tem, ali je bil zahtevek za revizijo dopolnjen v skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN.

Tudi sicer je iz prejete dokumentacije razvidno, da je vlagatelj poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel dne 13. 5. 2011. Vlagatelj je takso plačal dne 16. 5. 2011 in istega dne naročniku poslal tudi potrdilo o plačilu takse. To pomeni, da naročnik zahtevka za revizijo z dne 29. 4. 2011 v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN ne bi smel zavreči.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z določbo 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila pritožbi in razveljavila sklep naročnika št. 43001-254/2010/21 z dne 11. 4. 2011, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 2. 6. 2011
predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
- HIS, podjetje za uvoz-izvoz, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Vodovodna 97, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana