018-089/2011 Dars, d. d.

Številka: 018-089/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice mag. Maje Bilbija ter članic mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko, v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI hitre ceste Jagodje-Lucija in priključne ceste za Piran" - sklop 1 in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja ELEA iC d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Križanec o.p., d.o.o., Dalmatinova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.05.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo je utemeljen.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.960,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.07.2010 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku (dokument št. 402-41/10-652/ao). Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil št. JN 6988/2010, z dne 30.07.2010.

Naročnik je dne 25.01.2011 sprejel Sklep št. 402-26/10-SR-298-2010, s katerim je predmetno javno naročilo v 1. sklopu oddal skupnima ponudnikoma PNZ d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana in PRONIZ d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23 a (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev v 1. in 3. sklopu je vlagatelj dne 14.02.2011 vložil zahtevek za revizijo. Dne 16.02.2011 je vlagatelj umaknil revizijski zahtevek za sklop 3. Vlagatelj v zahtevku z dne 14.02.2011 navaja, da mu je naročnik dne 29.12.2010 vročil dopis, iz katerega izhaja, da je pri pregledu njegove ponudbe ugotovil, da v Prilogi 2 (obseg geološko - geotehničnih raziskav za sklop 1) cene na enoto mere niso enake z zneski pri posameznih postavkah. Iz navedenega razloga, navaja vlagatelj, ga je naročnik pozval, naj predloži popravljen obseg geološko-geomehanskih raziskav, in sicer tako, da končna zneska geološko - geomehanskih raziskav ostaneta nespremenjena, prav tako pa se ne smejo spreminjati količine kot so vpisane v rubriki količina in enota.

Vlagatelj navaja, da je naročniku v zahtevanem roku poslal dokument Dopolnitve in dodatna pojasnila ponudbe za vse sklope, v katerem je zapisal, da je v Prilogi 2 (obseg geološko - geotehničnih raziskav za sklop 1) v zadnjem stolpcu prišlo do računskih napak, zaradi česar mu daje pisno soglasje, da jih skladno z zakonom in navodili iz razpisne dokumentacije, popravi, in sicer tako, da se količina in cena na enoto ne bosta spremenili. Vlagatelj je priložil Prilogo 2, iz katere je razvidno, kako se glasi priloga 2 po odpravljenih računskih napakah, in iz katere je razvidno, kako naj naročnik popravi računske napake v Prilogi 2. Vlagatelj še navaja, da je naročnika opozoril, da je popravljena Priloga 2 zgolj informativni izračun brez računskih napak v smislu njegovega pisnega soglasja k odpravi očitne računske napake.

Vlagatelj navaja, da se je zaradi odprave računskih napak v Prilogi 2 (obseg geološko - geotehničnih raziskav za sklop 1), spremenila tudi cena 25. postavke Priloge 1 ter skupna ponudbena cena. Vlagatelj še pojasnjuje, da je v svojem dokumentu tudi zapisal, naj naročnik po odpravi računskih napak upošteva spremembo vrednosti postavke geološko - geomehanski elaborat v vseh dokumentih, ki predvidevajo vpis cene te postavke ali skupne ponudbene vrednosti. Vlagatelj še navaja, da je k dopisu priložil predlog Priloge 2 in predlog Priloge 1, obe z odpravljenimi računskimi napakami.

Vlagatelj navaja, da je bil po prejemu naročnikovega poziva k odpravi formalnih pomanjkljivosti ponudbe v velikem precepu, saj naročnikov poziv ni skladen s tretjim odstavkom 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Kot ugotavlja vlagatelj, mu je naročnik naložil, naj popravi računske napake v nasprotju z zakonom, in sicer tako, da popravi ceno na enoto v postavki geološko - geomehanskih raziskav. Ravno tako, še navaja vlagatelj, je naročnik želel, da vlagatelj sam popravi računske napake, čeprav tega zakon in razpisna dokumentacija ne dovoljujeta.

Vlagatelj še navaja, da se je naročnik v sklepu o oddaji javnega naročila ter v pozivu očitno postavil na stališče, da se končni znesek geološko - geomehanskih raziskav ne sme spreminjati, ker naj bi bila to cena na enoto v končnem ponudbenem predračunu. Takšno stališče, poudarja vlagatelj, je napačno. Kot poudarja vlagatelj, je naročnik ponudbeni predračun razdelal v dveh nivojih, pri čemer je bilo potrebno izpolniti ponudbeni predračun v podrobnejših popisih del, zaokrožene celote podrobnejšega popisa del pa so bile združene v končni ponudbeni predračun, ki je sestavljen iz petih postavk (viadukt Jagodje, viadukt Valeta, varnostni načrt, geološko - geomehanski elaborat in projektantski nadzor). Navedene postavke pa ne predstavljajo ponudbenega predračuna, temveč ponudbeni predračun tvorijo tudi podrobnejši popisi posamezne postavke.

Vlagatelj navaja, da ga je naročnik s tem, ko ni zapisal, katere računske napake je odkril, zavedel. Naročnik je s tem špekuliral, poudarja vlagatelj, da bo pri podajanju dodatnih pojasnil storil napako, zaradi katere bo njegovo ponudbo lahko zavrnil.

Vlagatelj še navaja, da ga je naročnik v zvezi s tem neenakopravno obravnaval, saj je izbrani ponudnik svojo ponudbeno ceno povišal za 30 %, kar je več kot jo je povišal sam. Vlagatelj v zvezi s tem zatrjuje, da je naročnik v primeru izbranega ponudnika ravnal drugače, saj je bil izbrani ponudnik pozvan, naj poda soglasje k odpravi očitne računske napake, naročnik pa od izbranega ponudnika tudi ni zahteval, da mora ostati postavka nespremenjena. Če bi bila navodila naročnika enaka, poudarja vlagatelj, bi se ponudbena cena izbranega ponudnika namreč ne povečala.

Vlagatelj še navaja, da je bila njegova ponudba izločena tudi iz razloga, ker pri priglašeni referenci ni sodeloval kot glavni izvajalec ali kot partner ali kot podizvajalec. Vlagatelj poudarja, da možnost sklicevanja na kapacitete drugega gospodarskega subjekta v razpisni dokumentaciji ni bila niti izključena niti posebej omenjena.

Vlagatelj poudarja, da je v ponudbi priglasil referenčni projekt izgradnje prestižne 24 kilometrske šest - pasovne avtoceste v Libiji, ki ga je izvedel gospodarski subjekt iz Portugalske, ki v konkretnem primeru sodeluje v vlogi njegovega podizvajalca. Vlagatelj zatrjuje, da zgolj dejstvo, da naročnik v okviru referenčnega pogoja ni posebej dovolil sklicevanja na kapacitete drugih gospodarskih subjektov še ne pomeni, da je ponudnikom takšna možnost odvzeta, saj je možnost sklicevanja na tehnične in kadrovske kapacitete dovoljena v tretjem odstavku 45. člena ZJN-2. Vlagatelj še opozarja na zadevo C-176/98 (Holst Italia) in navaja, da je sodišče ES odločilo, da ponudnik ne more biti izločen zgolj na podlagi dejstva, ker pri izvedbi javnega naročila predlaga uporabo zmogljivosti, s katerimi razpolagajo tretje osebe. Vlagatelj v zvezi s tem še poudarja, da je njegovo sklicevanje na kapacitete drugega gospodarskega subjekta tudi primerno, saj bo referenčni izvajalec sodeloval kot njegov podizvajalec oziroma bo njegov kader sodeloval tako v vlogi odgovornega vodje projekta za sklop 1 kot tudi v vlogi odgovornega projektanta za projektiranje cest ter kot projektant premostitvenih objektov.

Vlagatelj še navaja, da je naročnik kot razlog za izločitev njegove ponudbe v 3. sklopu navedel tudi, da vlagatelj za družbe Mensel d.o.o., JRS d.d., Prometni studio d.o.o. in Pelen d.o.o. ni predložil vseh dokazil za podizvajalce, kot so zahtevani v točki 5.1 m. Čeprav je naročnik v izpodbijanem sklepu zapisal, da gre za razlog za izločitev v okviru sklopa 3, se ta argument nanaša na sklop 1. Vlagatelj poudarja, da ima interes, da skrajša revizijski postopek, zaradi česar ne želi tvegati ponovljene protipravne odločitve naročnika, v kateri bi bil kot razlog za izločitev vlagatelja v sklopu 1 naveden argument, ki je opisan pod sklopom 3. Vlagatelj še navaja, da je naročniku v zvezi s tem podal dodatna pojasnila, saj je očitno, da ni pravilno razumel odnosa med navedenimi družbami in vlagateljem.

Vlagatelj navaja, da je v zvezi s kadri M.K, S.T., S.J in D.G. pojasnil, da so zaposleni pri gospodarskih subjektih, ki so podizvajalci vlagateljevega podizvajalca - to je družbe IBE d.d., Ljubljana. Kot navaja vlagatelj, je S.T. zaposlen pri družbi Prometni studio d.o.o., Ljubljana, S.J. je zaposlen pri družbi JRS d.d., Ljubljana, D.G. pa pri družbi Mensel d.o.o., Ljubljana, z vsemi tremi družbami pa ima družba IBE d.d., Ljubljana sklenjene podizvajalske pogodbe, ki so predložene že v ponudbo, vlagatelj pa se v zvezi z navedenimi delavci tudi ni skliceval na njihove reference v smislu izpolnjevanja naročnikovih zahtev, pač pa zgolj iz razloga, da se je naročnik lahko prepričal, da ima naveden kader izkušnje s primerljivimi posli. Na osebo M.K., še navaja vlagatelj, ki je zaposlena pri družbi Pelen d.o.o., Selnica ob Dravi, s katero ima družba IBE d.d., Ljubljana prav tako sklenjeno podizvajalsko pogodbo, pa se sklicuje v smislu tretjega odstavka 45. člena ZJN-2.

Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev v delu, ki se nanaša na 1. sklop razveljavi in zahteva povrnitev revizijskih stroškov po priloženem stroškovniku.

Naročnik je s sklepom, z dne 25.03.2011, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 404-41/1-298-II).

Naročnik navaja, da od vlagatelja ni zahteval, da poda soglasje k računski napaki, pač pa je zahteval, da dostavi popravljen obseg geološko - geomehanskih raziskav, in sicer tako, da končna zneska geološko - geomehanskih raziskav (kot izhajata iz popisa ponujenih del) ostaneta nespremenjena, prav tako pa se ne smejo spreminjati količine v obsegu geološko - geomehanskih raziskav, kot so vpisane v rubriki količina in enota. Ob tem naročnik pripominja, da Priloga 2 sicer ni osnova za obračun del, kar je razvidno tudi iz opombe v prilogi (mere navedene v tej prilogi so le informativne in niso osnova za obračun del) in kot taka ne predstavlja osnove za obračun del. Iz navedenega razloga, poudarja naročnik, vlagatelj napačno zatrjuje, da je bil ponudbeni predračun sestavljen iz dveh nivojev. Naročnik zatrjuje, da je Priloga 2 ponudnikom služila zgolj in samo kot pomoč pri izračunu in ovrednotenju 25. postavke Priloge 1 ter tako predstavlja okvirni obseg geološko - geomehanskih raziskav in hkrati minimalni potrebni obseg raziskav, kar izhaja iz Projektne naloge. Naročnik še navaja, da je v razpisni dokumentaciji večkrat navedel, da gre pri programu geološko - geomehanskih raziskav za okvirni obseg terenskih raziskav in da program obsega minimalni potrebni obseg raziskav, in sicer iz razloga, ker za nekoliko spremenjeni potek trase HC praktično ni bilo opravljenih terenskih geološko - geomehanskih raziskav na mikrolokaciji posameznih objektov. Naročnik še navaja, da gre pri geološko - geotehničnih raziskavah za program, ki kot tak obsega elaborat in Prilogo 2, ponudnik pa je moral v okviru tega priložiti tudi opis poteka raziskav in terminski plan. Ponudniki se v Prilogi 1 vpisovali cene za 29 postavk, postavka 25 pa je le ena izmed njih.

Naročnik navaja, da je pozval vlagatelja, da ustrezno dopolni Prilogo 2, saj je ugotovil, da v navedeni listini cene na enoto mere niso enake zneskom pri posameznih postavkah. Naročnik je po prejemu vlagateljeve dopolnitve ugotovil, da je vlagatelj ponudbo dopolnil z novim predlogom Priloge 2, v kateri je spremenil vrednosti (v stolpcu znesek). Iz navedenega razloga, še poudarja naročnik, se je spremenila skupna vrednost Priloge 2, in sicer iz vrednosti 215.571,21 EUR z DDV na vrednost 291.293,43 EUR z DDV. Zaradi spremembe vrednosti Priloge 2 je vlagatelj posredoval tudi popravljen in spremenjen predlog Priloge 1, v kateri je spremenil 25. postavko (geološko - geomehanski elaborat) iz vrednosti 215.571,21 EUR z DDV na vrednost 291.293,43 EUR z DDV, ne da bi ga naročnik pozval h kakršnikoli odpravi računske napake v tej postavki. V posledici navedenega, še navaja naročnik, se je v povišala tudi skupna ponudbena vrednost vlagateljeve ponudbe, in sicer iz prvotnega zneska v višini 1.082.797,98 EUR z DDV na znesek v višini 1.173.664,64 EUR z DDV.

Naročnik ponovno poudarja, da vlagatelja ni pozval k odpravi računske napake, saj računskih napak tudi ni ugotovil. Vlagatelj pa je z dopolnitvijo predlagal spreminjanje vrednosti mimo navodil naročnika, pri čemer je takšno spreminjanje napačno poimenoval odprava računske napake in ob tem nedopustno predlagal spremembo ponujene cene.

Naročnik zavrača tudi vse očitke vlagatelja, da je v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika ravnal nezakonito in v nasprotju z načelom enakopravnosti. Naročnik opozarja, da ni vsaka napaka v ponudbi računska napaka. Kot poudarja naročnik, je vlagatelj v dopolnitvi sam predlagal spremembo Priloge 1 in Priloge 2, izbrani ponudnik pa je bil pozvan k soglasju za odpravo računske napake v Prilogi 1. Naročnik zatrjuje, da vlagatelj namerno zavaja s trditvijo, da je naročnik glede njegove ponudbe ravnal drugače kot v primeru ponudbe izbranega ponudnika, pri čemer ne dokaže, v čem naj bi bilo ravnanje naročnika v primeru izbranega ponudnika drugačno od ravnanja z vlagateljevo ponudbo. Zgolj povečanje skupne cene izbranega ponudnika iz zneska 1.283.407,20 EUR na znesek 1.513.735,20 EUR pa ni dokaz, da je naročnik ravnal neenakopravno.

Naročnik še navaja, da vlagatelj ne loči med referenco in kapacitetami. Naročnik v zvezi s tem poudarja, da z razpisno dokumentacijo ni omejeval možnosti, ki jih glede povezovanja gospodarskih subjektov kot tudi glede možnosti sklicevanja na kapacitete drugih subjektov dopušča ZJN-2. Kot poudarja naročnik, iz razpisne dokumentacije jasno izhaja, da je lahko ponudnik bodisi ponudnik sam ali pa je to skupina ponudnikov, združena na podlagi sporazuma. Zgolj in le v tem primeru, poudarja naročnik, se zmogljivosti posameznih partnerjev v skupini izvajalcev seštevajo, kar velja tudi za izkazovanje referenc. Določilo tretjega odstavka 45. člena ZJN-2, poudarja naročnik, se nanaša zgolj in samo na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, kar je povsem nekaj drugega kot izkazovanje referenc, kjer gre za vprašanje izkušenj in znanja. Naročnik poudarja, da je enako ugotovila tudi Državna revizijska komisija v odločitvi št. 018-175/2010, pri čemer je zapisala, da referenc ni mogoče enačiti s kapacitetami, saj gre pri referencah za vprašanje izkušenj in znanja in ne za zmogljivosti. Naročnik še navaja, da se tudi odločba sodišča ES v zadevi C-176/98 (Holst Italia) nanaša na zmogljivosti in torej ne na reference.

Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj kot referenco navedel posel, v katerem sam ni sodeloval, družba, ki je pri referenčnem poslu sodelovala, pa v ponudbi tudi ni navedena kot partner, kar je bilo zahtevano v točki 5.2 in 5.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Naročnik še navaja, da je vlagatelj ponudbo predložil sam, sporna referenca (projekt izgradnje prestižne 24 kilometrske šest - pasovne avtoceste v Libiji) pa se nanaša na njegovega podizvajalca.

V zvezi z vlagateljevimi očitki, ki se nanaša na kadre, naročnik navaja, da je nedopustno, da se vlagatelj sklicuje na kapacitete pravnih oseb, ki niso v nobenem pravnem razmerju z vlagateljem, pač pa so v pravnem razmerju z vlagateljevim podizvajalcem. Kot poudarja naročnik, ZJN-2 v tretjem odstavku 45. člena jasno določa, da mora med ponudnikom in gospodarskim subjektom, na kapacitete katerega se sklicuje, obstajati povezava. Naročnik citira 5. in 16 a. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in zatrjuje, da je vlagateljeva trditev o tem, da se lahko sklicuje na kapacitete podizvajalčevih podizvajalcev, napačna.

Vlagatelj je dne 30.03.2012 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 04.04.2011, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je od naročnika dne 14.04.2011 zahtevala originalen sklep, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo (dokument št. 402-41/11-298-III, z dne 25.03.2011). Naročnik je Državno revizijsko komisijo dne 20.04.2011 obvestil, da je zahtevan originalni dokument posredoval vlagatelju.

Državna revizijska komisija je dne 04.05.2011 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila obe stranki.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da ni spremenil ponudbenega predračuna, temveč je podal zgolj soglasje k odpravi računskih napak. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je naročnik izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na odpravo računskih napak, obravnaval ugodneje in hkrati poudarja, da je izbrani ponudnik pri tem svojo končno ceno povečal za skoraj 30 %. Vlagatelj še zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna, saj se je v delu, ki se nanaša na sporno referenco in na kadre, skliceval na kapacitete drugih gospodarskih subjektov v smislu tretjega odstavka 45. člena ZJN-2.

Tretji odstavek 78. člena ZJN-2 določa ravnanje naročnika v primeru, kadar ugotovi računske napake v ponudbi. V tem primeru sme izključno naročnik, ob pisnem soglasju ponudnika, popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri čemer
se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Naročnik je v točki 28.3 (Računske napake) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal:

"Naročnik bo preveril ponudbe glede očitnih računskih napak. Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. V dvomu, ali gre za računsko napako in če bi kot taka lahko pomenila spremembo ponudbe po roku za oddajo, se napaka ne odpravlja, ampak se ponudbo zavrne. Ponudnik je dolžan posredovati zahtevano soglasje v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika.

Računske napake bo naročnik popravil na sledeč način:
a) Kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženi z besedami.
b) Kjer obstaja razlika med cenami na enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen na enoto in količinami, bo merodajna cena na enoto, kot je navedena, razen, če gre po mnenju naročnika za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni na enoto. V tem primeru bo merodajen skupen znesek, kot je naveden in se bo popravila cena na enoto.
c) Kjer je zahtevana cena po načelu ključ v roke, bo veljala cena, navedena v obrazcu ponudbe (Poglavje 5 - Ponudba).
d) Kjer se ugotovi, da je v ponudbi napačno obračunan DDV, se le-to pri računski kontroli ustrezno korigira.

Znesek, naveden v obrazcu ponudbe, bo naročnik popravil v skladu z zgoraj navedenim postopkom za popravilo napak s soglasjem ponudnika in se bo smatral za ponudnika obvezujoč. V kolikor ponudnik ne soglaša s korigirano ponudbeno ceno v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika, bo njegova ponudba zavrnjena kot nepravilna in unovčena garancija za resnost ponudbe.".

Kot izhaja iz odstopljene dokumentacije, je naročnik pri pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovil, da "v Prilogi 2 (obseg geološko - geotehničnih raziskav) za sklop 1, cene na enoto mere niso enake z zneski pri vseh posameznih postavkah". Iz obravnavanega razloga je vlagatelja pozval, da naj predloži "popravljen obseg geološko - geomehanskih raziskav (kot je vpisan tudi v Popisu ponujenih del za sklop 1), in sicer tako, da končen znesek geološko - geomehanskih raziskav za sklop 1 ostane nespremenjen, prav tako se ne smejo spreminjati količine v obsegu geološko - geomehanskih raziskav, kot so vpisane v rubriki količina in enota" (dokument z dne 28.12.2010).

Iz dokumentacije tudi izhaja, da je naročnik izbranega ponudnika dne 28.12.2011 (med drugim) pozval, naj poda soglasje k odpravi računske napake. Naročnik je v zvezi s tem navedel: "Pri preveritvi popisa ponujenih del za sklop 1 (Priloga 1 k projektni nalogi) smo ugotovili, da ste storili računsko napako. V točki 28.3 Navodil ponudnikom je določeno: Naročnik bo preveril ponudbe glede očitnih računskih napak. Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. Ponudnik je dolžan posredovati zahtevano soglasje v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika. Nadalje je v točki 28.3 navedeno: kjer obstaja razlika med cenami na enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen na enoto in količinami, bo merodajna cena na enoto, kot je navedena. V skladu s točko 28.3 vas pozivamo, da nam posredujete vaše soglasje k popravku očitne računske napake, kot je razvidno iz priloge k temu pozivu in potrdite, da znaša vaša ponudbena cena po odpravi računske napake 1.513.735,20 EUR".

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil Prilogo 1 (Ponudba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI), v katero je vpisal 29 različnih postavk (v rubriko Vrsta del), za katere je predvidel tudi količine in enote, ponudniki pa so morali vpisati še cene na enoto mere brez DDV in (skupni) znesek brez DDV (v rubriko Cena/EM brez DDV in v rubriko Znesek brez DDV). Ena izmed postavk, ki tvorijo Prilogo 1, je tudi postavka št. 25 - "Geološko geomehanski elaborat (po programu geološko - geomehanskih preiskav, Priloga 2)".

Kot izhaja (že) iz Priloge 1, je del razpisne dokumentacije tudi Priloga 2 (Obseg geološko - geotehničnih raziskav in izdelava geotehničnih poročil v fazi PGD-PZI â??). V Prilogo 2 so morali ponudniki prav tako vpisati ceno na enoto mere in znesek (in sicer v rubriki Cena/EM in Znesek), predvidena dela, količine in enote pa je vpisal že naročnik. Naročnik je ponudnike v Prilogi 2 opozoril, "da so mere, navedene v tej prilogi le informativne in niso osnova za obračun del" ter "da mora biti v ceni upoštevana tehnična obdelava poročil, printanje, kopiranje, fotodokumentacija in podobno ter izdelava 4 izvodov vseh poročil za recenzijo ter 10 izvodov po uskladitvi z mnenjem oz. zahtevami recenzijske komisije".

Iz navedenih prilog je mogoče razumeti, da je Priloga 2 ponudnikom služila kot pomoč pri izračunu in ovrednotenju 25. postavke Priloge 1. V Prilogi 2 je namreč naročnik predvidel dela v zvezi z geološko - geotehničnimi raziskavami (v rubriki: Predvidena dela) in jih opredelil tudi količinsko (v rubriki: Količina in enota). Čeprav je naročnik ponudnike v Prilogi 2 opozoril, da so mere, ki so navedene v tej prilogi zgolj informativne in niso osnova za obračun del, pa je vendarle logično, da naj bi bila (skupna) cena iz Priloge 2 enaka ceni, ki je (bo) vpisana v 25. postavki Priloge 1 (v postavki Geološko geomehanski elaborat - po programu geološko - geomehanskih preiskav, Priloga 2).

Vlagatelj je v ponudbo predložil obe prilogi. Pregled Priloge 2 pokaže, da je v njej izpolnil obe rubriki (Cena/EM in Znesek). Natančnejši izračun posameznih zneskov (ki naj bi predstavljali vsoto s strani naročnika vnaprej predvidenih enot) pa pokaže, da je vlagatelj, upoštevaje cene, ki jih je podal za eno enoto, navedel napačne zneske. Ne glede na navedeno, pa je skupna cena, ki jo je vpisal v Prilogi 2 enaka ceni, ki jo je vpisal v 25. postavko Priloge 1. Obe ceni sta ponujeni v višini 215.571,21 EUR. Vlagatelj je po prejemu naročnikovega poziva pripravil predlog Priloge 1 in predlog Priloge 2. Vlagatelj je v predlogu Priloge 2, ob upoštevanju cen, ki jih je podal za posamezno enoto, tokrat pravilno izračunal zneske posameznih postavk, pri čemer se je skupna cena v Prilogi 2 povečala iz prvotnih 215.571,21 EUR na 291.293,43 EUR. Ker je vlagatelj navedeno (spremenjeno) ceno posledično vpisal tudi v 25. postavko Priloge 1, se je potrebno strinjati z naročnikom, da je s tem spremenil ceno na enoto v prilogi 1 in skupno ponujeno ceno v izpodbijanem sklopu.

Državna revizijska komisija je preverila tudi vlagateljeve navedbe v delu, ki se nanaša na enakopravno obravnavo oziroma zatrjevanje istovrstnih pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika. Vlagatelj v zvezi s tem namreč zatrjuje "da je naročnik v primeru izbranega ponudnika ravnal drugače, saj je bil izbrani ponudnik pozvan, naj poda soglasje k odpravi očitne računske napake, naročnik pa od izbranega ponudnika tudi ni zahteval, da mora ostati postavka nespremenjena".

Naročnik je pri izbranem ponudniku (ki Priloge 2 ni izpolnil, pač pa jo je v ponudbo zgolj priložil, poleg tega pa je priložil tudi nekoliko spremenjeno različico navedene priloge, ki jo je poimenoval Ponudba št. 216-MK/10) ugotovil računske napake v Prilogi 1. Kot izhaja iz Priloge 1 je izbrani ponudnik pri vseh 29 postavkah Priloge 1 izpolnil obe vnaprej predvideni rubriki (Cena/EM brez DDV in Znesek brez DDV) oziroma vanju vpisal obe zahtevani ceni. Natančnejši pregled vpisanih cen pokaže, da je izbrani ponudnik v rubriki Znesek brez DDV, in sicer od skupno 29 postavk, pri 28 postavkah odštel še 20 % (izbrani ponudnik je očitno še enkrat odštel DDV) oziroma je zgolj pri postavki 25 (Geološko - geomehanski elaborat) izračunal pravilno ceno za podano količino. Naročnik je nato sam popravil napačno izračunane zneske (s čimer se je skupna ponudbena cena izbranega ponudnika v 1. sklopu povečala za skoraj 18 % oziroma se je povečala iz prvotnih 1.283.407,20 EUR z DDV na 1.513.735,20 EUR z DDV) in izbranega ponudnika pozval k soglasju. Izbrani ponudnik je podal soglasje brez vsakršnih pripomb (dopis izbranega ponudnika, z dne 11.01.2011).

Državna revizijska komisija pa je pri pregledu, s strani naročnika korigirane Priloge 1, tudi ugotovila, da naročnik ni zgolj popravil 28 napačno izračunanih zneskov, pač pa je pri eni izmed postavk - to je pri 29. postavki (Projektantski nadzor) popravil tudi količino in enoto, in sicer iz 500 ur na en kos. Čeprav je izbrani ponudnik pri navedeni postavki za eno enoto (torej za eno uro) ponudil ceno v višini 60,00 EUR brez DDV (kar pomeni 30.000,00 EUR brez DDV za 500 ur), pa je naročnik z navedeno spremembo povzročil, da se je cena, ki je ponujena v višini 60,00 EUR za eno uro oziroma v višini 30.000,00 EUR brez DDV za 500 ur, znižala na skupno ceno postavke v višini 60,00 EUR brez DDV. Naročnik z navedenim ni ravnal le v nasprotju s citiranimi navodili, pač pa je s tem posegel tudi v končni vrstni red med ponudniki. Po izračunu, ki ga je opravila Državna revizijska komisija, bi namreč morala skupna cena izbranega ponudnika, ob upoštevanju pravilne vrednosti sporne postavke (in ob upoštevanju naročnikovih popravkov), znašati 1.549.663,20 z DDV.

Čeprav sta torej v obravnavanem primeru tako vlagatelj kot tudi izbrani ponudnik pri vpisovanju cen oba storila podobni napaki, pa je bil izbrani ponudnik deležen drugačne in zlasti ugodnejše obravnave. Pri tem je naročnik spregledal celo lastna navodila, ki jih je v zvezi z odpravljanjem računskih napak zapisal v razpisno dokumentacijo in pri eni izmed postavk spremenil enoto in količino. Naročnik je z navedenim kršil ne le lastna navodila in določilo tretjega odstavka 78. člena ZJN-2, temveč je posegel tudi v načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Že iz navedenega razloga je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo sledila.

Naročnik je v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, na več mestih poudaril, da Priloga 2 ni osnova za obračun del in da je ponudnikom služila zgolj in samo kot pomoč pri izračunu in ovrednotenju 25. postavke Priloge 1 (navedeno izhaja tudi iz obrazca Priloge 2). Ravno tako je naročnik v razpisni dokumentaciji na več mestih zapisal (na kar je opozoril tudi v sklepu, s katerim je odločil o revizijskem zahtevku), da gre pri programu geološko - geomehanskih raziskav za okvirni obseg terenskih raziskav, in sicer iz razloga, ker za nekoliko spremenjen potek trase HC praktično ni bilo opravljenih terenskih geološko - geotehničnih preiskav na mikrolokacijah posameznih objektov. Čeprav naročnik Prilogi 2 torej ne pripisuje nobenega pomena in čeprav je izrecno poudaril da so vsi zneski v Prilogi 1 (torej tudi postavka 25, ki se nanaša na geološko - geotehnična dela), ki jo je predložil vlagatelj, "povsem pravilni", pa je vlagatelja v zvezi s Prilogo 2 kljub temu pozval k dopolnitvi ponudbe. Izbranega ponudnika pa k dopolnitvi ni pozval, čeprav Priloge 2 sploh ni izpolnil, pač pa je namesto nje predložil (na lastno pest) spremenjeno verzijo navedene priloge, ki jo poimenoval Ponudba št. 216-MK/10.

Vlagatelj zatrjuje, da ga je naročnik izločil tudi iz razloga, ker je referenčni projekt izgradnje prestižne 24 kilometrske šest - pasovne avtoceste v Libiji izvedel njegov podizvajalec - to je družba iz Portugalske. Kot zatrjuje vlagatelj, ga je naročnik izločil nezakonito, saj možnosti sklicevanja na kapacitete drugega gospodarskega subjekta (v smislu tretjega odstavka 45. člena ZJN-2) v razpisni dokumentaciji ni prepovedal. Vlagatelj še zatrjuje, da je v ponudbo predložil tudi sporazum o uporabi kapacitet te družbe, in da bo njen kader sodeloval tako v vlogi odgovornega vodje projekta kot tudi v vlogi odgovornega projektanta za projektiranje cest in v vlogi projektanta premostitvenih objektov.

Naročnik je v točki 5.j) točke 5 (Pogoji za udeležbo ponudnika pri oddaji javnega naročila) (med drugim) zapisal:

"(j) Ponudnik mora imeti v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih (2007, 2008, 2009) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec za istovrstna dela, kot sledi:
za sklop 1: izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI pri vsaj enem naročilu v vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR (z DDV) ali pri vsaj dveh javnih naročilih, vsako v vrednosti vsaj 50.000,00 (z DDV), za traso ceste (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste ali regionalne ceste) z najmanj enim premostitvenim objektom dolžine 35 metrov ali več."

Naročnik je zahteve in navodila, ki se nanašajo na predložitev skupne ponudbe zapisal v točki 5.2. Iz točke a) tako izhaja, "da mora ponudba vsebovati za vsakega partnerja v skupini izvajalcev posebej vsa dokazila iz podčlenov 5.1 a), 5.1 g), 5.1 m), 5.1 n) in 5.1 p)" in "da za dokazila, ki so zahtevana v točkah 5.1 h), 5.1 i), 5.1 j), 5.1 k) in 5.1 l), zadošča, da jih predloži le eden izmed partnerjev, v kolikor je iz njih razvidno zadoščanje navedenemu pogoju".
Naročnik je v točki b) zahteval, "da mora skupina izvajalcev v ponudbi predložiti sporazum, s katerim se opredeli zlasti odgovornost posameznih partnerjev in neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini izvajalcev za izvedbo pogodbenih del" in "da mora biti eden od partnerjev v sporazumu imenovan za vodilnega partnerja". Iz točke c) še izhaja, "da mora biti vodilni partner pooblaščen za prevzem in prenos navodil za račun in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v skupini izvajalcev".

Naročnik je v točki 5.3 opozoril ponudnike, da se "v primeru predložitve skupne ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, zmogljivosti posameznih partnerjev v skupini izvajalcev seštevajo, da se ugotovi izpolnitev pogojev po členih 5.1 i), 5.1 j), 5.1 k) in 5.1 l)".

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil tudi Obrazec 5.1 j), v katerega so morali ponudniki vpisati reference in v primeru oddaje skupne ponudbe vpisati tudi odstotek izvedenih del.

Iz citiranih določil razpisne dokumentacije, je mogoče ugotoviti, da je naročnik v zvezi s pogoji, ki se nanašajo na reference oziroma pri izkazovanja referenc zahteval, da jih izpolni bodisi ponudnik sam, skupina ponudnikov skupaj ali pa eden izmed priglašenih partnerjev. Med strankama v tem postopku ni spora o tem, da je vlagatelj v obrazcu 5.1 j) - Seznam najpomembnejših opravljenih istovrstnih del za sklop 1 kot referenco navedel posel (izvedba projektne dokumentacije za izgradnjo prestižne 24 - kilometrske, 6-pasovne avtoceste skozi predmestje libijske prestolnice), pri katerem sam ni sodeloval, družbe, ki referenčni posel izvaja (iz dokumentacije namreč izhaja, da so se dela začela izvajati v letu 2008 in se še izvajajo, kar pa med strankama ni sporno oziroma ni predmet revizijskega zahtevka) pa v ponudbi ni navedel kot njegovega ponudbenega partnerja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni ravnal v skladu s citiranimi navodili iz razpisne dokumentacije, zaradi česar njegove ponudbe ni mogoče obravnavati kot pravilne v smislu 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 oziroma kot popolne v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

Na drugačno odločitev ne more vplivati niti vlagateljevo (sicer pravilno) zatrjevanje o tem, da je družbo, ki sporni referenčni projekt izvaja, sicer navedel kot svojega podizvajalca in da je kader navedene družbe ponujen tako za odgovornega vodjo projekta, kot tudi za odgovornega projektanta za projektiranje cest ter za projektanta premostitvenih objektov. Vlagatelj je sicer v referenčni obrazec 5.1 j) vpisal tudi referenčni posel, ki ga je izvedel v 55 % deležu (izvedba projektne dokumentacije PGD, PZI in PZR 5,05 km štiri pasovne avtoceste z odstavnim pasom Karavanke - Obrežje, odsek šentvid- Koseze). Ker pa iz potrdila o navedenem referenčnem projektu izhaja, da ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev iz citirane točke 5.j), ga Državna revizijska komisija ni upoštevala.

Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da ga je naročnik nezakonito izločil tudi iz drugih razlogov. Ker je Državna revizijska komisija na tej točki presoje revizijskih navedb ugotovila, da niti morebitna utemeljenost ostalih vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na njegovo ponudbo, ne more vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku, o teh ni odločala. Morebitne ugotovitve Državne revizijske komisije v zvezi z ostalimi navedbami vlagatelja, ki se nanašajo na njegovo ponudbo, namreč ne bi bile več relevantne za ta postopek, saj ne bi mogle v ničemer spremeniti ugotovitev Državne revizijske komisije glede nepopolnosti njegove ponudbe.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in odločila kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa. Kot namreč izhaja iz odstopljene dokumentacije je naročnik svojo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, št. 402-26/10 -SR-298-2010, z dne 25.01.2011, v 1. sklopu razveljavil že sam, in sicer na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga po pooblaščencu vložili skupni ponudniki PROJEKTIVNI ATELJE NIZKE GRADNJE d.o.o., Ljubljana, LUZ d.d, Ljubljana, ECONO d.o.o., Ljubljana in PROMICO d.o.o., Ljubljana.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. V zahtevku za revizijo je zahteval povrnitev vplačane revizijske takse v višini 5.000,00 EUR, 1.400,00 EUR za sestavo revizijskega zahtevka in 20 % DDV, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na odvetniško nagrado v višini 160,00 EUR (tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 5.960,00 EUR. Državna revizijska komisija je kot nepotrebne ocenila stroške za odvetniško nagrado nad priznano višino.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 31.05.2011Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije 4, Celje
- odvetniška družba Križanec o.p., d.o.o., Dalmatinova 5, Ljubljana
- PNZ d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana
- PRONIZ d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23 a, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana