018-074/2011 VODOVOD - KANALIZACIJA, d. o. o.

Številka: 018-74/2011-19

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, Miriam Ravnikar šurk in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "NABAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA JNBL02/2010" (v sklopu "B. SPOJKE") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj VIGRAD, d. o. o., Celje, Kocbekova cesta 30A, 3202 Ljubečna (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika VODOVOD - KANALIZACIJA, d. o. o., Lava 2A, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 27. maja 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 17. februarja 2011 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 11 16110-7111290-01807411), odprtem pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 2.500,00 eurov (EUR).

Obrazložitev

Naročnik je dne 17. novembra 2010 sprejel sklep številka JNBL02/2010 o pričetku postopka oddaje javnega naročila za nabavo vodovodnega in kanalizacijskega materiala, obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 25. novembra 2010 (pod številko objave JN11448/2010) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 02. februarja 2011 sprejel "OBVESTILO PONUDNIKOM O IZBIRI", oznaka JNBL02/2010 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o izbiri), iz katerega med drugim izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik v sklopu B, poimenovanem "SPOJKE" (v nadaljnjem besedilu: sklop B), izbere "Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu B izbrana kot najugodnejša, pa tudi ponudnik Zagožen, d. o. o.).

Obvestilo o izbiri je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 07. februarja 2011, dne 09. februarja 2011 pa je naročnik, kakor to izhaja iz odtisa njegove prejemne štampiljke na dokumentu, prejel vlagateljevo zahtevo za "dodatno obrazložitev v skladu z 83.členom ZJNVETPS ter" zahtevo "za vpogled v ponudbeno dokumentacijo v skladu z 27.členom ZJNVETPS". Naročnik je dne 10. februarja 2011 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (številka dopisa 219/2011), ki jo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 11. februarja 2011. Naročnik je vlagatelju omogočil tudi vpogled v izbrano ponudbo.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 16. februarja 2011 priporočeno na pošto oddal vlogo z dne 16. februarja 2011, poimenovano "ZAHTEVA O SPREMEMBI ODDAJE NAROČILA - SKLOP B JN11448/2010".

Vlagatelj je nadalje, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 17. februarja 2011 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 17. februarja 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), v katerem Državni revizijski komisiji predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi, obvestilo o izbiri v delu, ki se nanaša na sklop B, razveljavi, vlagatelju povrne stroške revizijskega postopka, pa tudi, da zoper ponudnika, katerega ponudba je bila v sklopu B izbrana kot najugodnejša, začne prekrškovni postopek. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je izbrana ponudba v sklopu B neprimerna, ker ne izpolnjuje tehničnih zahtev postopka oddaje zadevnega javnega naročila, saj spojki (dimenzij) DN 350 (mm) in DN 400 (mm) nista opremljeni z nazobčanim obročem, ki preprečuje izvlek cevi, v posledici pa naročniku očita, da je ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS), ko izbrane ponudbe kot nepopolne ni izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Po zatrjevanju vlagatelja je očitno dejstvo, da imajo ponujene spojke (dimenzij) DN 350 (mm) in DN 400 (mm) "gumijasti obroč", ne pa nazobčanega obroča, kar je razvidno tudi iz vpogleda v fotografije omenjenih spojk. Vlagatelj še dodaja, da je ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu B izbrana kot najugodnejša, tako v ponudbi za sklop B vedoma navajal neresnične podatke.

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka PpGD02/2011, z dne 21. februarja 2011, pozval, da zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 25. februarja 2011, dne 28. februarja 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo z dne 25. februarja 2011, poimenovano "POTRDILO O PLAČILU TAKSE", skupaj s prilogami.

Naročnik je dne 15. marca 2011 sprejel "ODLOČITEV O ZAVRNITVI ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", oznaka JNBL02/2011, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik navaja, da mu je ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu B izbrana kot najugodnejša, na njegov poziv dostavil izjavo z zavezo, da bo za potrebe zadevnega javnega naročila dobavil univerzalne spojke DN 350 in DN 400 s sistemom proti izvleku cevi dobavitelja Georg Fischer Waga N.V., 8160 AG Epe, Nizozemska, ki odgovarjajo zahtevam razpisne dokumentacije. Naročnik ob tem zaključuje, da vlagatelj ni dokazal svoje trditve, da je naročnikova odločitev nepravilna in nezakonita.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 16. marca 2011, dne 18. marca 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo z dne 18. marca 2011, poimenovano "VLOGA - NADALJEVANJE POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). Z omenjeno vlogo je vlagatelj naročnika obvestil, da želi nadaljevati revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 411/2011, z dne 23. marca 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je s sklepom številka 018-74/2011-4, z dne 07. aprila 2011, sklenila, da se v predmetnem postopku revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila izvedensko delo in izdelava izvedenskega mnenja zaupa izvedencu J. B., Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: izvedenec), vlagatelju pa naložila, da mora založiti predujem za izdelavo izvedenskega mnenja in Državni revizijski komisiji brez odlašanja predložiti pisno potrdilo o vplačilu predujma.

Državna revizijska komisija je dne 11. aprila 2011 prejela vlagateljevo vlogo z dne 07. aprila 2011, poimenovano "PISNO POTRDILO O VPLAČILU PREDUJMA", skupaj s prilogo.

Državna revizijska komisija je z dopisom številka 018-74/2011-6, z dne 11. aprila 2011, zaprosila izvedenca za izdelavo izvedenskega mnenja, dne 22. aprila 2011 pa je s strani izvedenca prejela "IZVEDENIšKO MNENJE strokovno mnenje o ustreznosti univerzalne spojke za spajanje različnih vodovodnih cevi", z dne 21. aprila 2011 (v nadaljnjem besedilu: izvedeniško mnenje).

Državna revizijska komisija je izvedeniško mnenje v izjasnitev poslala naročniku (v prilogi dopisa številka 018-74/2011-11, z dne 22. aprila 2011) in vlagatelju (v prilogi dopisa številka 018-74/2011-12, z dne 22. aprila 2011). Naročnikovo izjasnitev do izvedeniškega mnenja (v nadaljnjem besedilu: vloga številka 601/20114, z dne 03. maja 2011) je Državna revizijska komisija prejela dne 03. maja 2011 (po telefaksu) oziroma dne 05. maja 2011 (po pošti), vlagateljevo izjasnitev do izvedeniškega mnenja, skupaj s prilogami (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 03. maja 2011), pa dne 04. maja 2011.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, po proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, izvedeniškega mnenja, izjasnitev naročnika in vlagatelja do izvedeniškega mnenja, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s četrtim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz objave zadevnega javnega naročila (na Portalu javnih naročil) in razpisne dokumentacije izhaja, da je predmet zadevnega javnega naročila sestavljen iz osmih sklopov. Ob vpogledu v vlagateljev zahtevek za revizijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da ga vlagatelj vlaga v slopu B, poimenovanem "SPOJKE", saj v njem predlaga razveljavitev obvestila o izbiri "v delu, ki se nanaša na sklop B: Spojke". Glede na navedeno je Državna revizijska komisija pristopila k vsebinski obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je izbrana ponudba v sklopu B neprimerna, ker ne izpolnjuje tehničnih zahtev postopka oddaje zadevnega javnega naročila, saj spojki (dimenzij) DN 350 (mm) in DN 400 (mm) nista opremljeni z nazobčanim obročem, ki preprečuje izvlek cevi, v posledici pa naročniku očita, da je ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 84. člena ZJNVETPS, ko izbrane ponudbe kot nepopolne ni izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj dodaja, da je ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu B izbrana kot najugodnejša, tako v ponudbi za sklop B vedoma navajal neresnične podatke.

Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njej med drugim zahteval, da mora biti ponudbena dokumentacija sestavljena v skladu z določili povabila k oddaji ponudb in (določili) navodil kandidatom za izdelavo ponudbe (tretji odstavek na strani 5 razpisne dokumentacije), pogoj pa je, da je ponudnik v skladu z zahtevami naročnika sposoben zagotoviti vse vrste blaga znotraj sklopa, za katerega daje ponudbo (predzadnji odstavek poglavja "1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA" na strani 5 razpisne dokumentacije, predzadnji odstavek poglavja "2 PODATKI O NAROČNIKU" na strani 6 razpisne dokumentacije in poglavje "PREDMET JAVNEGA RAZPISA" na strani 9 razpisne dokumentacije). Naročnik je nadalje zapisal, da morajo biti ponudbe v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo (predzadnji odstavek poglavja "2 PODATKI O NAROČNIKU" na strani 6 razpisne dokumentacije), ponudba pa se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce oziroma priloži zahtevane podatke, ki so sestavni del razpisne dokumentacije (prvi odstavek poglavja "POGOJI POPOLNE PONUDBE" na strani 10 razpisne dokumentacije). Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo ugotovila, da je ponudba neprimerna, če ne bo izpolnjevala pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne bo izpolnjevala v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. Kot je določil naročnik, bodo po pregledu ponudb izločene vse tiste ponudbe, pri katerih se (med drugim kot pravno relevantno) ugotovi, da se ponudba ne nanaša na predmet javnega razpisa, da ponudba ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, da je ponudnik "dal zavajajoče podatke glede izpolnjevanja zahtev iz obveznih pogojev za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila" ali pa ponudba ne izpolnjuje ostalih zahtev razpisne dokumentacije (poglavje "Neprimerna ponudba" na strani 11 razpisne dokumentacije).

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije (pod točko 10 poglavja "DOKUMENTACIJA ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI" na strani 29) in objave obvestila o naročilu postopka oddaje zadevnega javnega naročila na Portalu javnih naročil (točka "III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost"), je naročnik navedel, da morajo ponudniki (za vsak sklop, na katerega se njihova prijava nanaša) izpolniti seznam materiala, kjer je to potrebno, za vsako postavko s seznama materiala pa navesti proizvajalca zahtevanega materiala.

Med vlagateljem in naročnikom je v konkretnem primeru spor v tem, ali je ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu B izbrana kot najugodnejša, v svoji ponudbi ponudil enojne spojke (E) dimenzij DN 350 (mm) in DN 400 (mm), ki izpolnjujejo (tudi) tehnično zahtevo naročnika, ki se glasi "spojka mora biti opremljena z nazobčanim obročem, ki preprečuje izvlek cevi" (poglavje "B.I.1. ENOJNA SPOJKA E" sklopa B tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije). Kot izhaja iz odgovora na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, objavljenega na Portalu javnih naročil ("Datum objave: 17.1.2011, 10:48"), ki se je glasilo "Pri sklopu B.I.1. ENOJNA SPOJKA E navajate dimenzijo spojke DN 600, krati pa pri tehničnem opisu navajate, da mora imeti spojka vgrajen sistem proti izvleku. Ker po naših podatkih spojka te dimenzije z vgrajenim sistemom proti izvleku ne obstaja, nas zanima ali lahko to dimenzijo ponudimo brez sistema proti izvleku"", je naročnik pri tem odgovoril "Lahko.".

V posledici doslej navedenega, pa tudi upoštevaje preostale zahteve poglavja "B.I.1. ENOJNA SPOJKA E" sklopa B tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija zaključila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki v svoji ponudbi (za sklop B) ponudijo enojne spojke (E) dimenzij DN 50 (mm), DN 65 (mm), DN 80 (mm), DN 100 (mm), DN 125 (mm), DN 150 (mm), DN 200 (mm), DN 250 (mm), DN 300 (mm), DN 350 (mm) in DN 400 (mm), ki izpolnjujejo (tudi) tehnično zahtevo naročnika, po kateri mora biti spojka "opremljena z nazobčanim obročem, ki preprečuje izvlek cevi". Glede enojnih spojk (E) dimenzije DN 600 (mm) je naročnik izrecno dopustil, da se lahko ponudijo "brez sistema proti izvleku".

Ob vpogledu v izbrano ponudbo, predloženo v sklopu B, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v njej v tabeli poglavja "B.I.1. ENOJNA SPOJKA E" (tehničnih specifikacij) navedeno "Georg Fischer - ISO 9001", v posledici česar je, upoštevaje določbe razpisne dokumentacije (zlasti še točke 10 poglavja "DOKUMENTACIJA ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI" na strani 29 in zadnje alineje poglavja "B.I. UNIVERZALNA SPOJKA" tehničnih specifikacij, v kateri je navedeno "proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001") ter upoštevaje točko "III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost" objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil zaključila, da je ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu B izbrana kot najugodnejša, v svoji ponudbi ponudil enojne spojke (E) proizvajalca (zahtevanega materiala), ki je gospodarski subjekt Georg Fischer (Georg Fischer Waga NV, 8160 AG Epe, Nizozemska). Smiselno zelo podoben zaključek je v svoji vlogi z dne 03. maja 2011 napravil tudi vlagatelj (v omenjeni vlogi je vlagatelj zapisal: "Ob vpogledu v ponudbo ponudnika Zagožen d.o.o. smo ugotovili, da je le-ta pri sklopu B. SPOJKE navedel proizvajalca George Fischer").

Ker je ob presoji navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija ocenila, da je potrebno za meritorno presojo dejstev, ki jih v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj (za odločitev o vprašanju, ali je ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu B izbrana kot najugodnejša, v svoji ponudbi ponudil enojne spojke (E) dimenzij DN 350 (mm) in DN 400 (mm), ki izpolnjujejo (tudi) tehnično zahtevo naročnika, ki se glasi "spojka mora biti opremljena z nazobčanim obročem, ki preprečuje izvlek cevi"), izvesti dokaz z izvedencem, je s sklepom odredila izdelavo izvedenskega mnenja. Državna revizijska komisija je izvedencu postavila več vprašanj, na katera je izvedenec odgovoril, v zaključku izvedeniškega mnenja pa prišel do (jasne) ugotovitve, da so v izbrani ponudbi ponujene "enojne spojke dimenzij DN350 in DN400 v skladu z razpisnimi pogoji". Izvedenec je pri tem (jasno) zapisal, da omenjene ponujene (enojne) spojke dimenzij DN 350 (mm) in DN 400 (mm) imajo "[t]esnilni obroč" in "[n]osilni zatezni obroč z vstavljenimi ploščami, ki imajo ustrezno zaščito (zobe), ki preprečujejo izvlek cevi". V izvedeniškem mnenju je tako med drugim zapisano tudi, da so v izbrani ponudbi ponujene "spojke DN350 in DN400 z sistemom proti izvleku cevi, ki je standardni sistem proizvajalca", da "ponudnik v svoji prvotni ponudbi (v sklopu B.I.1. ENOJNA SPOJKA E) ponuja spojke DN350 in DN400 (proizvajalca Georg Fischer), katere so opremljene z nazobčanim obročem, ki preprečuje izvlek cevi", pa tudi, da "proizvajalec GEORG FISCHER +GF+ že od 1.1.2011 ima v proizvodnem programu spojke z sistemom, ki preprečuje izvlek cevi večjih dimenzij od DN300. Te spojke ponudnik ponuja.".

Državna revizijska komisija sprejema v izvedeniškem mnenju zapisane (in delno citirane) ugotovitve izvedenca, na katerega tudi naročnik (v vlogi številka 601/20114, z dne 03. maja 2011) nima nobenih pripomb. Izvedeniško mnenje je namreč rezultat strokovne preučitve obstoječe razpisne in ponudbene dokumentacije, temelji pa na strokovnem znanju s področja predmeta javnega naročila. V postopku pridobljeno izvedeniško mnenje podaja tudi jasne odgovore na zastavljena vprašanja, ki so se pojavila v postopku presoje utemeljenosti vlagateljevih navedb, v posledici pa omogoča jasen zaključek o tem, ali je naročnik ravnal zakonito, ko je izbrano ponudbo (v spornem delu tehničnih zahtev sklopa B) ocenil za primerno in popolno. Neprimerna je namreč v skladu z 21. točko 2. člena ZJNVETPS tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, popolna pa je v skladu s 17. točko 2. člena ZJNVETPS tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

V posledici doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo in v njegovih mejah ni uspel izkazati in dokazati, da bi naročnik iz razlogov, ki jih vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJNVETPS s tem, ko je izbrano ponudbo (ponudnika Zagožen, d. o. o.), predloženo v sklopu B, označil za primerno, v končni posledici pa za popolno (21. in 17. točka 2. člena ZJNVETPS). V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik (na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS) po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 82. členom ZJNVETPS) izločiti (zgolj) vse (tiste) ponudbe, ki niso popolne, vlagatelj pa v svojem zahtevku za revizijo in v njegovih mejah ni uspel izkazati in dokazati, da bi izbrana ponudba, predložena v sklopu B, v delu, v katerem so ponujene enojne spojke (E) dimenzij DN 350 (mm) in DN 400 (mm), ne izpolnjevala tehnične zahteve naročnika, po kateri mora biti spojka "opremljena z nazobčanim obročem, ki preprečuje izvlek cevi". Vlagatelj iz doslej navedenih razlogov v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati in dokazati niti, da bi ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu B izbrana kot najugodnejša, v svoji ponudbi za sklop B vedoma navajal neresnične podatke.

Navedenega zaključka ne spreminja niti izjasnitev vlagatelja glede izvedeniškega mnenja, kot izhaja iz njegove vloge z dne 03. maja 2011. Državna revizijska komisija tudi po proučitvi vlagateljeve vloge z dne 03. maja 2011 meni, da izvedeniško mnenje predstavlja ustrezno osnovo, ki omogoča sprejem odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo. Vlagatelj namreč z ničemer ni izkazal in dokazal, da dejstva, da gospodarski subjekt Georg Fischer morebiti ni proizvajalec enojnih spojk (E) dimenzij DN 350 (mm) in DN 400 (mm), opremljenih "z nazobčanim obročem, ki preprečuje izvlek cevi", ni mogel zatrjevati (uveljavljati) že v zahtevku za revizijo. Glede na dejstvo, da v revizijskem postopku v skladu z ZRPJN ni prvega naroka za glavno obravnavo, je (kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih sklepih) treba upoštevati četrti odstavek 12. člena ZRPJN, ki določa, da mora vlagatelj kršitve, dejstva in dokaze navesti že v zahtevku za revizijo. To pomeni, da kasnejše dopolnjevanje zahtevka za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi ni dopustno, razen v primeru, če gre za kršitve, ki so nastale šele po vložitvi zahtevka za revizijo, ali pa za kršitve, dejstva in dokaze, ki so sicer obstajali že ob vložitvi zahtevka za revizijo, vendar vlagatelj z njimi objektivno oziroma brez svoje krivde ni mogel biti seznanjen. V konkretnem primeru gre glede (domnevnih) kršitev, ki se navezujejo na zahtevo po navedbi proizvajalca ponujenih enojnih spojk (E), za (domnevne) kršitve, ki so nastale že pred vložitvijo zahtevka za revizijo, pa tudi za (domnevne) kršitve, ki so obstajale že ob vložitvi zahtevka za revizijo in je bil vlagatelj z njimi seznanjen oziroma bi lahko bil seznanjen. Takšen zaključek (zgolj dodatno) podkrepljuje dejstvo, da je vlagatelj, kakor to izhaja iz "ZAPISNIK[A] VPOGLEDA V PONUDBO" številka JNBL02/2010, z dne 16. februarja 2011, omenjenega dne vpogledal v izbrano ponudbo (v sklopu B) in se (lahko) seznanil s podatkom o proizvajalcu ponujenih spojk v sklopu B izbrane ponudbe. V posledici zapisanega Državna revizijska komisija izpostavljenih navedb, podanih v vlogi z dne 03. maja 2011, na podlagi smiselne uporabe 286. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 s spremembami), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, kot nepravočasno navedenih ni upoštevala. Glede na navedeno tako Državna revizijska komisija tudi ni sledila vlagatelju, ki v omenjeni vlogi zahteva, da "proizvajalec George Fischer z izjavo pisno potrdi, da so spojke DN 350 in DN 400 iz priložene razpisne dokumentacije dejansko njegov proizvod!". Iz smiselno enakega razloga na isti pravni podlagi Državna revizijska komisija kot nepravočasno navedenih ni upoštevala niti zatrjevanj vlagatelja, podanih v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, da ponujena spojka v izbrani ponudbi ni proizvod "George Fischer". Ob tem Državna revizijska komisija zgolj iz previdnosti
- spominja, da je tudi izvedenec v izvedeniškem mnenju zapisal, da "proizvajalec GEORG FISCHER +GF+ že od 1.1.2011 ima v proizvodnem programu spojke z sistemom, ki preprečuje izvlek cevi večjih dimenzij od DN300. Te spojke ponudnik ponuja",
- pripominja, da je ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu B izbrana kot najugodnejša, v svoji ponudbi, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, ponudil enojne spojke (E) proizvajalca Georg Fischer, kar v posledici pomeni, da bo moral v izvedbeni fazi (oddanega) predmetnega javnega naročila tudi dobaviti enojne spojke (E) proizvajalca Georg Fischer.

V povezavi z vlagateljevimi navedbami, podanimi v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki jih je dejansko šteti kot odziv vlagatelja na navedbe naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, v njih pa vlagatelj zatrjuje, da je ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu B izbrana kot najugodnejša, v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, spreminjal svojo ponudbo po poteku roka za predložitev (prejem) ponudb, Državna revizijska komisija ugotavlja, da v izpostavljenem delu ni uspel izkazati in dokazati kršitev naročnika. Kot je v izvedeniškem mnenju ugotovil tudi izvedenec (Državna revizijska komisija pa v tem delu sprejema njegove ugotovitve) namreč "ponudnik v svoji prvotni ponudbi (v sklopu B.I.1. ENOJNA SPOJKA E) ponuja spojke DN350 in DN400 (proizvajalca Georg Fischer), katere so opremljene z nazobčanim obročem, ki preprečuje izvlek cevi", z dokumenti, ki jih vlagatelj omenja v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, pa ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu B izbrana kot najugodnejša, svojo ponudbo zgolj (dopustno) pojasnjuje. Pojasnila so bila pridobljena za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja ob presoji revizijskih navedb vlagatelja.

V zvezi z vlagateljevim predlogom Državni revizijski komisiji, da "[z]ačne prekrškovni postopek zoper subjekt Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, Žalec v skladu z določili Zakona o prekrških v zvezi s kršitvijo 3. alineje 1. odstavka 106a. člena ZJNVETPS (ker je v ponudbi vedoma dal neresnično izjavo ali dokazilo)", Državna revizijska komisija pripominja, da o zatrjevanem domnevnem prekršku, na katerega v zahtevku za revizijo opozarja vlagatelj, lahko odloča v postopkih (hitrem postopku) na podlagi Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 - ZP1 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prekrških), ne pa v zadevnem postopku revizije postopka oddaje tega javnega naročila. Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Državne revizijske komisije, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške in na njegovi podlagi sprejetih predpisih. Glede na navedeno bo Državna revizijska komisija v ločenem postopku in na podlagi Zakona o prekrških proučila, ali so podani pogoji za začetek postopka o prekršku zoper naročnika oziroma njegovo odgovorno osebo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zadevnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen (1. točka izreka tega sklepa), je skladno z 22. členom ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno, da mora vlagatelj v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, vlagateljev zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN (ob upoštevanju ugotovljenega zneska že vplačane dolžne takse za revizijo v višini 2.500,00 EUR) odločila, da mora vlagatelj v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 11 16110-7111290-01807411), odprtem pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 2.500,00 EUR.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27. maja 2011


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- VODOVOD - KANALIZACIJA, d. o. o., Lava 2A, 3000 Celje
- VIGRAD, d. o. o., Celje, Kocbekova cesta 30A, 3202 Ljubečna
- ZAGOŽEN, d. o. o., Cesta na lavo 2A, 3310 Žalec
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije