018-110/2011 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-110/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice senata Sonje Drozdek šinko ter članic senata mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup 2 parnih sterilizatorjev in 2 termodezinfektorjev za Splošno bolnišnico Izola" začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje, zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 26.5.2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja, z dne 28.2.2011, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji javnega naročila JN 818/2010, št. 4110-54/2009-84, z dne 7.2.2011.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov vlagatelja, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Nakup 2 parnih sterilizatorjev in 2 termodezinfektorjev za Splošno bolnišnico Izola" objavil dne 2.2.2010 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN818/2010.
Naročnik je dne 7.2.2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je družbo Lesnina inženiring d.d., Parmova 53, Ljubljana, izbral kot najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 28.2.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi oceni, da je ponudba izbranega ponudnika popolna. Vlagatelj navaja, da je naročnik pri opisu avtoklava s parnim generatorjem podal omejitev, in sicer Parni generator: max 45 kW. Izbrani ponudnik je ponudil avtoklav s parnim generatorjem španskega proizvajalca MATACHANA, tip S1008/E2 doors. Pri tem so iz priloženega originalnega kataloga (Priloga 1) razvidne tehnične karaktersitike ponujanega stroja. V 19. alineji na zadnji strani kataloga je zapisano "with integral steam generator 63 kW; mains steam supplies model 3 kW", kar po vlagateljevih trditvah pomeni, da ima kompletna kompozicija priključno moč 63 kW in da ima sam avtoklav brez parnega generatorja priključno moč 3 kW. Iz citiranega po vlagateljevih navedbah izhaja, da je avtoklav MATACHANA, tip S1008/E2, opremljen s parnim generatorjem 60 kW. Pri tem vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbeni dokumentaciji podal lastno izjavo, z dne 21.5.2010, da ima ponujeni model možnost modifikacije in sprememb glede na naročnikove zahteve in je za naročnika parni generator prilagojen tako, da ima 45 kW. Vlagatelj meni, da v primeru, če gre za spremembo standardne konfiguracije, bi moral navedeno izjavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, posredovati proizvajalec in ne izbrani ponudnik. Z izjavo bi moral proizvajalec izjaviti, da se ponujeni parni sterilizator za potrebe naročnika opremi tudi z manj močnim parnim generatorjem in pri tem izpolnjuje vse zahtevane standarde. Priložiti bi bilo potrebno tudi CE certifikat, ki to potrjuje, kar je bila tudi naročnikova zahteva. Na podlagi navedenega vlagatelj zaključuje, da ponujeni parni sterilizator ne izpolnjuje naročnikovih zahtev. V nadaljevanju vlagatelj še ugovarja, da izbrani ponudnik ni predložil v 2.5.2 točki zahtevanih izjav, s katerimi bi potrdil, da ponujeni avtoklav ustreza CE standardu, ter potrdil, da izpolnjuje naročnikove strokovne zahteve. Poleg tega ni predložil popisa ponujene opreme na svojih obrazcih, kakor je to na 13 strani razpisne dokumentacije zahteval naročnik. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj naročnikova odločitev o izbiri razveljavi in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 6.4.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je preveril priložene prospekte in naročnikovo zahtevo za dodatna pojasnila št. 4110-54/2009-11 z dne 13.5.2010 ter s strani izbranega ponudnika predložena dodatna pojasnila z dne 21.5.2010 in pri tem ugotavlja, da je že dne 13.5.2010 ugotovil, da iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da izpolnjuje zahtevani pogoj iz razpisne dokumentacije, in sicer Parni generator: max 45kW. Naročnik v nadaljevanju zatrjuje, da je skladno z 78. členom ZJN-2 izbranega ponudnika pozval le k pojasnilu, zakaj iz predloženega prospekta izhaja, da je moč električnega generatorja pare 63 kW, ker tega dejstva ni mogel sam preveriti. Naročnik v nadaljevanju navaja, da so priloženi katalogi in tehnični prospekti zgolj informativne narave in ne morejo predstavljati razloga za zavrnitev ponudbe izbranega ponudnika, razen v primeru, če bi naročnik na podlagi preverbe informacij iz takih prospektov ugotovil, da se dejanske tehnične karakteristike opreme razlikujejo od ponujenih. Na podlagi navedenega naročnik zaključuje, da ponujeni parni sterilizator popolnoma ustreza razpisnim zahtevam. Prospekti po naročnikovih navedbah predstavljajo le osnovne karakteristike sterilizatorjev, ki so na voljo pri proizvajalcu. Izbrani ponudnik je po naročnikovih zatrjevanjih pojasnil, da je na razpolago paleta modifikacij oz. prilagoditev, iz česar izhaja, da je možna prilagoditev sterilizatorja tako, da ima vgrajeni parni agregat moč 45 kW, kot je to navedel izbrani ponudnik v ponudbi. Glede vlagateljevih očitkov v povezavi s predložitvijo certifikata CE naročnik navaja, da nikjer v razpisni dokumentaciji ali zahtevi za dodatna pojasnila ni zahteval, da bi to izjavo moral dati proizvajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo ter priložiti tudi CE certifikat, ki navedeno tudi potrjuje. Naročnik v nadaljevanju prav tako zavrača vlagateljeve očitke, da predmetni sterilizator ni možno modificirati, kar naj bi bilo razvidno iz priloge 2, ki jo je predložil vlagatelj. Naročnik meni, da vlagatelj slednjega ni uspel dokazati, izbrani ponudnik pa je že dne 21.5.2010 pojasnil, da so iz prospektov razvidne le osnovne karakteristike sterilizatorjev, ti prospekti pa so informativne narave, vlagatelj pa v zvezi s tem ni predložil nobenega drugega dokazila. Glede vlagateljevih očitkov, da izbrani ponudnik ni predložil lastnih izjav, ki jih je naročnik zahteval v 2.5.2 točki razpisne dokumentacije, naročnik navaja, da so netočni in tudi če bi bili točni, so takšne narave, da pomenijo le formalno pomanjkljivost ponudbe, ki bi jo izbrani ponudnik lahko odpravil, če bi naročnik take pomanjkljivosti smatral kot bistvene formalne pomanjkljivosti. Naročnik pri tem pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi priložil več dokazil, da je ponujena oprema opremljena s CE oznako, zato naročnik zaključuje, da gre v tem primeru za nebistveno formalno pomanjkljivost ponudbe, saj je izbrani ponudnik v svoji ponudbi priložil dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev iz 2.5.2 točke razpisne dokumentacije. Glede nepredložitve izjave iz 13. točke razpisne dokumentacije naročnik pojasnjuje, da gre za nebistevno formalno pomanjkljivost, saj iz drugih izjav izhaja, da ponudnik zagotavlja, da ponujena oprema izpolnjuje naročnikove strokovne zahteve. Glede 14. točke razpisne dokumentacije in izjave, da ponudnik zagotavlja odzivni čas v roku 2 ur in čas za odpravo napake v roku 24 ur, vse računano od trenutka, ko izvajalec prejme obvstilo o napaki, naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil zagotovilo serviserja družbe Medicotehnika o sposobnosti rednih vzdrževanj, periodičnih pregledov in popravil ter 2 urnem odzivnem času za opremo Matachana S1000. Na podlagi navednega naročnik zaključuje, da je v izjavi pooblaščenega serviserja družbe Medicotehnika, da zagotavlja 2 urni odzivni čas, konzumirana tudi izjava izbranega ponudnika, da slednji to zagotavlja. Naročnik navaja, da zgolj dejstvo, da izbrani ponudnik predmetnih izjav ni predložil pod kazensko in materialno odgovornostjo, še ne pomeni, da je potrebno tega ponudnika izločiti iz nadaljnjega postopka, saj naročnik ni nikjer zahteval, da morajo te izjave biti dane pod kazensko in materialno odgovornostjo. Glede vlagateljevih očitkov, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni predložil popisa ponujene opreme, kot je to zahteval naročnik na 13. strani razpisne dokumentacije, naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil splošne opise ponudbe in s tem tudi popis opreme. Po naročnikovih navedbah je naročnik predložil tudi obrazec 2.8.2 Predračun, iz katerega je razviden tako tip oz. proizvajalec, kos oz. količina na enoto in znesek skupaj (z in brez DDV). Naročnik zatrjuje, da je na podlagi predloženega obrazca in opisov ponudbe lahko razbral vse podatke, ki jih je zahteval na 13. strani razpisne dokumentacije, zaradi česar je zgolj dejstvo, da je vlagatelj navedeno prikazal na obrazcu naročnika in ne na lastnem obrazcu brezpredmetno oz. kvečjemu lahko predstavlja nebistevno formalno pomanjkljivost ponudbe. Na podlagi navednega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 18.4.2011, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 21.4.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 22.4.2011, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je dne 6.5.2011 na podlagi 2. odstavka 20. člena ZRPJN sprejela sklep, da se podaljšuje rok za odločanje.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska presojala zakonitost naročnikovega ravnanja glede izbire najugodnejšega ponudnika.

Iz naročnikove odločitev o oddaji javnega naročila z dne, 7.2.2011, izhaja, da je vlagateljeva ponudba na podlagi merila najnižje cene od popolnih ponudb druga najugodnejša.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v ponudbo izbranega ponudnika, izjavo proizvajalca Matachana z dne 15.1.2008 in v dodatna pojasnila izbranega ponudnika, z dne 21.5.2010. Po preučitvi navedb obeh vlagateljev in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavnem primeru je potrebno spor med obema vlagateljema in naročnikom glede primernosti ponudb obeh vlagateljev presojati z vidika 1. odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (20. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka.

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljeve očitke, da je izbrani ponudnik ponudil avtoklav s parnim generatorjem španskega proizvajalca, ki ne izpolnjuje naročnikove zahteve po max priključni moči 45 kW. Naročnik je v razpisni dokumentaciji pod opisom avtoklava določil, da mora imeti Parni generator: max 45kW. Pri tem iz 2.3.2. točke razpisne dokumentacije izhaja, da mora ponudnik za opremo, ki jo ponuja, priložiti prospekte, kataloge, opise, specifikacije ali tehnične skice. Dostavljeni so lahko originali ali kopije. V priloženih prospektih, katalogih, opisih oziroma specifikacijah, mora biti natančno označena ponujena oprema. V obravnavanem primeru je med strankama nesporno, da iz predloženih katalogov ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da slednji ponuja visokotlačni parni sterilizator Matachana S1000 (1008E2) s parnim generatorjem s priključno močjo 63kW, medtem ko iz zapisa ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da ponuja navedeni sterilizator z vgrajenim 45kW parnim agregatom. Zaradi omenjenih odstopanj, kakor priznava tudi naročnik, je naročnik izbranega ponudnika z dopisom, z dne 13.5.2010, št. 4110-54/2009-11, pozval na pojasnilo glede nastalih razlik v moči ponujanega električnega generatorja v ponudbi (45kW) in katalogu oz. prospektu (63kW). Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik na naročnikovo zahtevo odgovoril z dopisom, z dne 21.5.2010, in sicer, da priloženi prosepkt predstavlja le osnovne karakteristike sterilizatorjev in da je za posamezne sklope na razpolago paleta modifikacij oziroma prilagoditev, med katerimi je za naročnika tudi vgrajeni parni agregat moči 45 kW. Naročnik je zgolj na podlagi vlagateljevega dodatnega pojasnila napravil zaključek, da je izbrani ponudnik zadostil naročnikovi zahtevi po predložitvi katalogov, v katerih mora biti natančno označena ponujena oprema, s čimer pa se Državna revizijska komisija ne strinja. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru vlagatelju pritrjuje, da zgolj izjava izbranega ponudnika ne more nadomestiti izjave proizvajalca, da je takšna modifikcija mogoča. Kajti naročnik je zahteval predložitev prospektov ravno iz razlogov, da bo lahko preveril izpolnjevanje tehničnih specifikacij. Če se sledi naročnikovemu stališču, da za izpolnjevanje tehničnih zahtev predmeta javnega naročila zadostuje zgolj ponudnikova izjava, da bo dobavil avtoklav z zahtevanimi karakteristikami, potem navedena zahteva po predložitvi katalogov izgubi na pomenu. Na podlagi takšne naročnikove interpetacije razpisnih zahtev namreč sploh ni več pomembno, ali ponudnik predloži katalog z zahtevanim avtoklavom, ali za kateri drugi predmet, saj v vsakem primeru po naročnovem stališču zadošča ponudnikova izjava, s čimer pa se Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ne strinja. Državna revizijska komisija naročniku sicer pritrjuje, da so katalogi in tehnični prospekti le informativne narave, vendar mora slednje dejstvo tudi izhajati iz njih. Prav tako mora biti iz njih razvidno, da proizvajalec omogoča različne modifkacije proizvoda, ki ga ponuja. V nasportnem primeru je na ponudniku, da predloži ustrezna dokazila, ki dokazujejo, da bo dobavil blago z ustreznimi tehničnimi karakteristikami. Glede na to, da je vlagatelj v revizijskem zahtevku kot dokaz priložil zahtevano izjavo proizvajalca Matachana, z dne 15.1.2008, iz katere izhaja, da lahko zagotovi zahtevani sterilizator s priključno močjo 48 kW, slednje dokazuje dejstvo, da bi takšno izjavo proizvajalca, ki potrjujeje zahtevano modifikacijo, lahko na podlagi poziva naročnika na dopolnitev ponudbe pridobil tudi izbrani ponudnik. Poleg tega naročnik priznava, da je vlagatelja pozval na dopolnitev ponudbe, ker dejstva glede izpolnjevanja omenjene zahteve po priključni moči, sam ni mogel ugotoviti, ne preveriti. Izpolnjevanje omenjenega dejstva, ali vlagatelj v svoji ponudbi ponuja zahtevani avtoklav s parnim generatorjem 45 kW, pa po oceni Državne revizijske komisije ni mogoče ugotoviti ne preveriti niti po vlagateljevi dopolnitvi ponudbe, saj izbrani ponudnik s tem zvezi ni predložil nobenih dokazil, ki bi izpolnjevanje naročnikovih zahtev tudi dokazovala. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da je naročnik kršil določbo 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ker ni ponudbe izbranega ponudnika izločil kot nepopolne.

Ker je vlagatelj z revizijskim zahtevkom in obravnavano navedbo že uspel doseči zahtevano pravno varstvo, Državna revizijska komisija vlagateljevih nadaljnjih navedb v nadaljevanju ni presojala.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26.5.2011

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje,
- Lesnina inženiring d.d., Parmova 53, Ljubljana,
- Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.