018-107/2011 Dars, d. d.

Številka: 018-107/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, Miriam Ravnikar šurk in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "[d]obava delovne mehanizacije in drobne opreme" (v sklopu številka 1, poimenovanem "Delovna mehanizacija") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj TEKNOXGROUP, d. o. o., Pod jelšami 10, 1290 Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega zastopa ODVETNIšKA DRUŽBA ČEFERIN, o. p., d. o. o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje, zoper ravnanje naročnika DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 23. maja 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 04. aprila 2011, se zavrne, razen v delu, v katerem vlagatelj zatrjuje domnevne kršitve naročnika v povezavi z izbrano ponudbo, ki niso enake ali vsaj istovrstne zatrjevanim kršitvam naročnika v povezavi z vlagateljevo ponudbo, v katerem se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03. avgusta 2010 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila "[d]obava delovne mehanizacije in drobne opreme" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN7106/2010) objavljeno dne 04. avgusta 2010, v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2010/S 151, pa dne 06. avgusta 2010 (pod številko dokumenta 233110).

Naročnik je dne 19. oktobra 2010 sprejel obvestilo o oddaji javnega naročila, številka 000235/2009, ponudnik KUHN, d. o. o., Planjava 3, 1236 Trzin (v nadaljnjem besedilu: ponudnik Kuhn, d. o. o.), pa je vložil zahtevek za revizijo, z dne 05. oktobra 2010. Naročnik je dne 11. novembra 2010 sprejel odločitev o omenjenem zahtevku za revizijo, s katero je omenjeni zahtevek za revizijo v celoti zavrnil, ponudnik Kuhn, d. o. o., pa je z vlogo (z dne 15. novembra 2010) zahteval nadaljevanje "revizije" pred Državno revizijsko komisijo. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija dne 13. decembra 2010 sprejela sklep številka 018-313/2010-10, s katerim je zahtevku za revizijo ponudnika Kuhn, d. o. o., ugodila in razveljavila naročnikovo obvestilo o oddaji javnega naročila, številka 000235/2009, v sklopu številka 1.

Naročnik je dne 23. decembra 2010 sprejel obvestilo o oddaji javnega naročila, številka 402-8/2010-ICM-235/10-003, iz katerega je izhajalo, da se v sklopu številka 1, poimenovanem "Delovna mehanizacija" (v nadaljnjem besedilu: sklop številka 1), zadevno javno naročilo odda ponudniku Kuhn, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, pa tudi ponudnik Kuhn, d. o. o.). Zoper omenjeno obvestilo o oddaji javnega naročila je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, znak vlagatelja OZRA-443/2010 (G00-4C), z dne 05. januarja 2011, kateremu je Državna revizijska komisija s sklepom številka 018-026/2011-3, z dne 15. februarja 2011, ugodila in delno razveljavila postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 25. marca 2011 sprejel obvestilo o oddaji javnega naročila, številka 402-8/2011-ICM-235/10-029 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da se zadevno javno naročilo v sklopu številka 1 odda ponudniku Kuhn, d. o. o.

Obvestilo o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 28. marca 2011, dne 04. aprila 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno (s povratnico) na pošto oddal zahtevek za revizijo, znak vlagatelja OZRA-443/2010 (G00-4C), z dne 04. aprila 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj primarno zahteva in predlaga, da Državna revizijska komisija odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopu številka 1, kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila, razveljavi, kot primerno, popolno in najugodnejšo pa izbere ponudbo vlagatelja, podredno pa vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi celoten postopek oddaje zadevnega javnega naročila. V vsakem primeru vlagatelj zahteva in predlaga, da (mu) naročnik povrne stroške (revizijskega) postopka. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da
- njegova ponudba izpolnjuje osnovno zahtevo razpisne dokumentacije za "DM 1 / Nakladač - zglobni", ki se glasi "moč motorja od 60 kW neto do 80 kW neto", saj znaša neto moč motorja ponujenega zglobnega nakladača (nakladalca) 60 kW, ter dodaja, da je njegova ponudba "kvečjemu na videz neprimerna in gre kvečjemu lahko za formalno pomanjkljivo ponudbo", naročnik pa bi mu moral omogočiti, da "svojo formalno nepopolno ponudbo dopolni, če določenega dejstva ni mogel sam preveriti",
- je bil "postopek izbire ponudnika KUHN, d.o.o. voden netransparentno in v nasprotju s temeljnimi načeli ZJN-2", saj naročnik z dodatnimi dokazili (pridobljenimi listinami) o ustreznosti ponudbe omenjenega ponudnika ni seznanil vlagatelja in mu ni omogočil, da bi se o njih izjavil (s čimer je po mnenju vlagatelja kršeno načelo enakopravne obravnave ponudnikov),
- izbrana ponudba glede navedbe neto moči (motorja) pod osnovno zahtevo za "DM 1 / Nakladač - zglobni" ni primerna in popolna, saj ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, v njej ni navedel neto moči motorja, kot se je zahtevala v razpisni dokumentaciji, temveč je navedel (zgolj) bruto moč motorja. Naročnik (po prepričanju vlagatelja) od ponudnika, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, tudi ne bi smel zahtevati dodatnih pojasnil,
- je izbrana ponudba "najmanj formalno nepopolna, če ne že neprimerna" in nepopolna, ker ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, v njej ni navedel podizvajalca za dobavo čelnega viličarja, zaradi česar bi jo naročnik moral izločiti iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

Naročnik je dne 13. aprila 2011 sprejel sklep številka 402-8/2011-icm-235/10-037, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je zavrnil tudi vlagateljev zahtevek za povračilo stroškov postopka (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da
- je že iz razloga, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila prvotno kot najugodnejšo izbral ponudbo vlagatelja, nesmiselna in neresnična vlagateljeva navedba, da je (naročnik) favoriziral ponudnika Kuhn, d. o. o.,
- je ugotovil, da je v ponudbi vlagatelja navedena neto moč motorja "(Net power)", ki znaša "59 kW - o čemer ni dvoma", zato je ocenil, da je vlagateljeva ponudba nepopolna,
- vlagateljeve navedbe, po katerih bi moral (naročnik) njegovo ponudbo oceniti kvečjemu kot formalno nepopolno, ne vzdržijo,
- s strani vlagatelja ni prejel nobenih zahtev po razkritju listin, ki jih je (v smislu pojasnil) pridobil s strani ponudnika Kuhn, d. o. o., pa tudi, da je dejstvo, da se vlagatelj zaveda, da lahko zahteva vpogled v ponudbo ponudnika Kuhn, d. o. o., in z njo povezano dokumentacijo, razvidno iz tega, da je v predmetnem postopku že zahteval vpogled,
- z navedbo neto moči (po zahtevi naročnika) izbrana ponudba izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije (ponudnik Kuhn, d. o. o., pa z njo ne spreminja bruto moči, ki "ostaja 66 kW"),
- vlagatelj ni predložil nobenega tehtnega dokaza, iz katerega bi izhajalo pogodbeno razmerje med kupcem in prodajalcem vozila (viličarja), torej dokaza, da bo dobava izvedena posebej za predmetno javno naročilo in ne za potrebe pokrivanja trga. Naročnik pri tem dodaja, da dobavitelja blaga ni potrebno navesti kot podizvajalca v primeru, da se z dobavo blaga sodelovanje z dobaviteljem zaključi in lahko ponudnik samostojno nastopa v postopku javnega naročanja.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 14. aprila 2011, dan kasneje pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno (s povratnico) na pošto oddal vlogo z dne 15. aprila 2011, poimenovano "ZAHTEVA ZA NADALJEVANJE POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", s katero je naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 402-8/2011-ICM-235/10-040, z dne 19. aprila 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je vlagatelja in naročnika z dopisom številka 018 - 107 / 2011 - 2, z dne 03. maja 2011, obvestila o podaljšanju roka za odločitev v zadevi.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 22. členom ter prvim odstavkom 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je o vprašanju, ali je naročnik ravnal zakonito, ko je ponudbo vlagatelja, predloženo v sklopu številka 1, poimenovanem "Delovna mehanizacija", v delu, v katerem se nanaša na osnovno zahtevo za "DM 1 / Nakladač - zglobni", ki se glasi "moč motorja od 60 kW neto do 80 kW neto", opredelil za
- primerno, v končni posledici pa za popolno, odločila že v svojem sklepu številka 018-313/2010-10, sprejetem dne 13. decembra 2010,
- neprimerno, v končni posledici pa za nepopolno, odločila že v svojem sklepu številka 018-026/2011-3, sprejetem dne 15. februarja 2011.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo, upoštevaje določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), v povezavi z vprašanjem popolnosti svoje ponudbe (pod točko "(III.)" "Navedba in obrazložitev kršitev") v delu, v katerem se nanaša na osnovno zahtevo za "DM 1 / Nakladač - zglobni", ki se glasi "moč motorja od 60 kW neto do 80 kW neto", navaja vsebinsko ista dejstva oziroma uveljavlja vsebinsko enake kršitve naročnika, kot jih je uveljavljal v svojem zahtevku za revizijo, znak vlagatelja OZRA-443/2010 (G00-4C), z dne 05. januarja 2011, o katerem je Državna revizijska komisija odločila s svojim sklepom številka 018-026/2011-3. Omenjene navedbe (pod točko "(III.)" "Navedba in obrazložitev kršitev" zahtevka za revizijo) so bile torej že predmet presoje Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija pa je že v svojem sklepu številka 018-026/2011-3 presodila, da so vlagateljeve navedbe na podlagi (takrat) predloženih dokazov neutemeljene. Ker se je Državna revizijska komisija do omenjenih (s strani vlagatelja zatrjevanih) dejstev in kršitev naročnika opredelila že v svojem sklepu številka 018-026/2011-3, prav tako pa bi bilo nedopustno vlagatelju znova dopustiti, da izpodbija tisto, o čemer je bilo že odločeno oziroma kar je bilo že zavrnjeno, saj se iste stvari po pravni teoriji ne sme na novo obravnavati in o njej ponovno odločati (ponovno odločanje po vsebini o istem dejanskem stanju predstavlja odločanje o isti stvari, ki zaradi spoštovanja načela ne bis in idem ni dopustno), Državna revizijska komisija vlagateljevih navedb (pod točko "(III.)" "Navedba in obrazložitev kršitev" zahtevka za revizijo) v predmetni zadevi (v tem revizijskem postopku) ni ponovno presojala. Vnovična presoja o isti stvari namreč po mnenju Državne revizijske komisije ni (več) dopustna.

Ob doslej navedenem je Državna revizijska komisija ocenila tudi, da vlagatelj (v zahtevku za revizijo) ni uspel izkazati in dokazati, da na novo pridobljenega dokaza, to je pojasnila Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana, poimenovanega "POJASNILO O NETO MOČI", z dne 23. marca 2011, brez svoje krivde ni mogel uveljaviti že prej (v svojem zahtevku za revizijo, znak vlagatelja OZRA-443/2010 (G00-4C), z dne 05. januarja 2011), torej preden je Državna revizijska komisija (s sklepom številka 018-026/2011-3) sprejela svojo odločitev o zakonitosti naročnikovega ravnanja v postopku oddaje javnega naročila "[d]obava delovne mehanizacije in drobne opreme" (v sklopu številka 1, poimenovanem "Delovna mehanizacija").

V povezavi z vlagateljevimi zatrjevanji, da je bil "postopek izbire ponudnika KUHN, d.o.o. voden netransparentno in v nasprotju s temeljnimi načeli ZJN-2", saj naročnik z dodatnimi dokazili (pridobljenimi listinami) o ustreznosti ponudbe omenjenega ponudnika ni seznanil vlagatelja in mu ni omogočil, da bi se o njih izjavil (s čimer je po mnenju vlagatelja kršeno načelo enakopravne obravnave ponudnikov), Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni izkazal in dokazal, da bi z navedenimi ravnanji naročnik kršil določbe ZJN-2. ZJN-2 namreč takšne dolžnosti naročniku ne nalaga, pač pa pod pogoji, ki so določeni (zlasti) v 22. členu ZJN-2, ponudnikom daje pravno podlago od naročnika zahtevati, da jim dovoli vpogled "v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo po sprejemu odločitve o oddaji naročila".

Vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal in dokazal, da bi izkoristil svojo pravico, po kateri bi na podlagi 22. člena ZJN-2 pri naročniku zahteval vpogled v dodatna pojasnila izbrane ponudbe (oziroma njeno dopolnitev) ter ostalo dokumentacijo o oddaji zadevnega javnega naročila, pa čeprav je lahko upravičeno predvidel oziroma bi moral upravičeno predvideti, da bo naročnik (v skladu z obrazložitvijo sklepa Državne revizijske komisije, številka 018-026/2011-3) ponudnika, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, pozval na (dopustno) pojasnilo. V sklepu številka 018-026/2011-3 je namreč Državna revizijska komisija med drugim zapisala, da "bi moral naročnik, preden je zaključil, ali je izbrana ponudba popolna, ponudnika, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, pozvati na pojasnilo". V posledici navedenega je (upoštevaje dokumente, ki se nahajajo v dokumentaciji, odstopljeni Državni revizijski komisiji) smiselno pritrditi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo navaja, da "naročnik ni prejel nobenih zahtev s strani vlagatelja po razkritju" listin, "ki jih je pridobil s strani izbranega ponudnika", pa tudi, da je dejstvo, da se "vlagatelj zaveda, da lahko zahteva vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in z njo povezano dokumentacijo", "razvidno že iz tega, da je v predmetnem postopku že zahteval vpogled".

Kljub temu, da v doslej izpostavljenem delu zahtevka za revizijo vlagatelj ni uspel izkazati in dokazati, da bi naročnik s tem, ko je njegovo ponudbo, predloženo v sklopu številka 1, poimenovanem "Delovna mehanizacija", v delu, v katerem se nanaša na osnovno zahtevo za "DM 1 / Nakladač - zglobni" (ki se glasi "moč motorja od 60 kW neto do 80 kW neto"), opredelil za neprimerno, v končni posledici pa za nepopolno, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJN-2, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju (v skladu s svojo ustaljeno prakso, upoštevaje načelo enakopravne obravnave ponudnikov) pristopila k obravnavi vlagateljevih navedb, v katerih ta zatrjuje enake oziroma istovrstne kršitve naročnika v povezavi z izbrano ponudbo. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo (v smislu enakih oziroma istovrstnih zatrjevanih kršitev) zatrjuje, da izbrana ponudba glede navedbe neto moči (motorja) pod isto osnovno zahtevo (torej osnovno zahtevo za "DM 1 / Nakladač - zglobni") ni primerna in ni popolna, saj ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, v njej ni navedel neto moči motorja, kot se je zahtevala v razpisni dokumentaciji, temveč je navedel (zgolj) bruto moč motorja. Naročnik (po prepričanju vlagatelja) od ponudnika, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, tudi ne bi smel zahtevati dodatnih pojasnil.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija pripominja, da je na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZRPJN naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen) že v svojem sklepu številka 018-026/2011-3 napotila, da ponudnika, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, pozove, da mu ustrezno pojasni (izkaže), kolikšna je neto moč motorja ("Net power") zglobnega nakladača "proizvajalca KOMATSU model WA100M-6", ponujenega v njegovi ponudbi. Razloge, ki so Državno revizijsko komisijo vodili do sklepa, da je naročnika napotila na opisano ravnanje, je Državna revizijska komisija natančno pojasnila že v svojem sklepu številka 018-026/2011-3, vlagatelj pa v svojem (tokratnem) zahtevku za revizijo ne podaja pravno relevantnih dejstev, ki bi narekovala drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem (konkretnem) postopku.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila ugotovila, da je naročnik ponudnika, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, s pozivom številka 402-8/2011-ICM-235/10-021, z dne 25. februarja 2011, pozval k dodatnemu pojasnilu njegove ponudbe, pa tudi, da je ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, naročniku posredoval vlogo z dne 01. marca 2011, poimenovano "DODATNA POJASNILA vezana vaš dopis z dne 28.02.2011 v zadevi javnega naročila "dobava delovne mehanizacije in drobne opreme" Int.evid. št. 000235/2010, za sklop 1 - Delovna mehanizacija.", skupaj s prilogami (v nadaljnjem besedilu: pojasnila z dne 01. marca 2011). V posledici omenjenega vpogleda v pojasnila z dne 01. marca 2011 Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz njih jasno izhaja, da neto moč motorja ponujenega zglobnega nakladača "proizvajalca KOMATSU model WA100M-6" v izbrani ponudbi ustreza osnovni zahtevi za "DM 1 / Nakladač - zglobni" (ki se glasi "moč motorja od 60 kW neto do 80 kW neto"). Neto moč motorja v izbrani ponudbi ponujenega zglobnega nakladača "proizvajalca KOMATSU model WA100M-6" namreč tako v primeru zmanjšanja moči zaradi (delovanja) ventilatorja hladilnika (ventilatorja hlajenja motorja) pri minimalni hitrosti (ko znaša "65kW"), kakor tudi v primeru brez zmanjšanja moči zaradi (delovanja) ventilatorja hladilnika (ventilatorja hlajenja motorja) pri minimalni hitrosti (ko znaša "66kW"), dosega osnovno zahtevo po moči motorja "od 60 kW neto do 80 kW neto".

Ob zapisanem Državna revizijska komisija še ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo niti ne zatrjuje, da neto moč motorja v izbrani ponudbi ponujenega zglobnega nakladača "proizvajalca KOMATSU model WA100M-6", kot izhaja iz pojasnila ponudnika, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, z dne 01. marca 2011, ni takšna, kot jo je v pojasnilu z dne 01. marca 2011 zapisal proizvajalec (niti ne navaja razlogov, ki bi morebiti narekovali navedbo drugačnega podatka proizvajalca glede neto moči motorja v izbrani ponudbi ponujenega zglobnega nakladača), pač pa zatrjuje, da je izbrana ponudba neprimerna (zgolj iz razloga), ker ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, v njej ni navedel neto moči motorja, kot se je zahtevala v razpisni dokumentaciji, temveč je navedel (le) bruto moč motorja. Utemeljenost slednjega zatrjevanja vlagatelja je Državna revizijska komisija presodila že v sklepu številka 018-026/2011-3.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni uspel izkazati in dokazati, da bi naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo opredelil za primerno, v končni posledici pa za popolno, kršil določbe ZJN-2 oziroma določbe lastne razpisne dokumentacije. V posledici je Državna revizijska komisija na podlagi druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo v izpostavljenem delu (v katerem vlagatelj zatrjuje enake oziroma istovrstne kršitve naročnika v povezavi z izbrano ponudbo) zavrnila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo nadalje zatrjuje, da je izbrana ponudba "najmanj formalno nepopolna, če ne že neprimerna" in nepopolna, tudi iz razloga, ker ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, v njej ni navedel podizvajalca za dobavo čelnega viličarja, zaradi česar bi jo naročnik moral izločiti iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila. V povezavi z navedenimi zatrjevanimi kršitvami naročnika Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da je, upoštevaje prvi odstavek 9. člena ZRPJN, ustaljena praksa Državne revizijske komisije, da ponudniku, katerega ponudba je bila v postopku oddaje javnega naročila spoznana kot nepopolna, v postopku revizije postopka oddaje (takšnega) javnega naročila pa niso bile ugotovljene kršitve naročnika pri sprejemu odločitve o oddaji naročila, ne priznava več drugega elementa aktivne legitimacije, to je realne stopnje verjetnosti nastanka škode (z izjemo dela zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj zatrjuje enake ali vsaj istovrstne kršitve naročnika v povezavi z izbrano ponudbo oziroma ostalimi ponudbami).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v delu zahtevka za revizijo, v katerem zatrjuje, da je izbrana ponudba "najmanj formalno nepopolna, če ne že neprimerna" in nepopolna, tudi iz razloga, ker ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, v njej ni navedel podizvajalca za dobavo čelnega viličarja, ne zatrjuje enakih ali vsaj istovrstnih domnevnih kršitev naročnika. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje zgolj enako končno posledico (to je nepopolnost izbrane ponudbe), kar pa, ob upoštevanju načela enakopravne obravnave ponudnikov in ustaljene prakse Državne revizijske komisije, ne zadostuje za meritorno obravnavo zatrjevanih kršitev naročnika.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi prve alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo v izpostavljenem delu (v katerem vlagatelj ne zatrjuje enakih ali vsaj istovrstnih domnevnih kršitev naročnika v povezavi z izbrano ponudbo) zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zadevnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ni ugodila, je skladno z 22. členom ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23. maja 2011


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
- ODVETNIšKA DRUŽBA ČEFERIN, o. p., d. o. o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje
- KUHN, d. o. o., Planjava 3, 1236 Trzin
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije